กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สมัครพี่เลี้ยงกองทุนตำบล และ LTC สปสช.เขต 12 ปี 62

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
ยังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ ดังนั้น สปสช.เขต 12 จึงเปฺิดรับสมัคร

คลิกสมัครพี่เลี้ยงกองทุนตำบลและ LTC สปสช.เขต 12

1. คณะทำงาน(coaching team) สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟู
(ประจำจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)

บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน(coaching team)
- สนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพ หรือวิทยากรจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ การจัดทำโครงการด้านสุขภาพที่จะรับเงินจากกองทุนฯ
- ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟู
- ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.or)
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ
- มีประสบการณ์การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ เช่น ปลัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่กองทุน LTC หรือ กองทุนฟื้นฟูคนพิการ หรือกรรมการกองทุนจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หรือโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภาคประชาชน
- ต้องการหรืิอสนใจพัฒนาขีดความสามารถตนเองด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลLTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ
- มีนิสัยชอบสอน ใจเย็นและพูดจาที่สามารถเสริมพลัง(Empowerment) เพื่อทะลายอุปสรรคความไม่มั่นใจหรือสิ่งกองทุนฯไม่สามารถทำงานได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น การเข้าไปดูข้อมูล อินเตอร์เนต ได้

2. วิทยากร ครู ก. ประกาศกองทุนสุขภาพตำบล
บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร ครู ก. ประกาศกองทุนสุขภาพตำบล
- ให้คำแนะนำบรรยาย เรื่องประกาศฯกองทุนสุขภาพตำบล หรือ ประกาศว่าด้วยการดำเนินงาน LTC แก่คณะกรรมการกองทุน
- เสริมพลังหรือแนะนำการปรับประยุกต์ใช้ระเบียบการบริหารกองทุน และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการบริหาร อปท. หรือหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกหรืิอทลายอุปสรรคจากระเบียบที่มีผลต่อการทำงานของกองทุน
- สร้างชุดความรู้หรือร่างประกาศฯเพื่อให้กองทุุนฯนำเป็นแนวทางในการประกาศใช้ภายในกองทุน
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ มีประสบการณ์การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ
- มีความชำนาญในการใช้กฎ ประกาศระเบียบเพื่อมาเพื่ออำนวยความสะดวกหรืิอทลายอุปสรรคจากระเบียบที่มีผลต่อการทำงานของกองทุน
- มีนิสัยชอบสอน ใจเย็นและพูดจาที่สามารถเสริมพลัง(Empowerment) เพื่อทะลายอุปสรรคความไม่มั่นใจหรือสิ่งกองทุนฯไม่สามารถทำงานได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิกที่นี้

สามารถสมัครใหม่ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2561 (ทางสปสช.เขต 12 สงขลา จะมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพี่เลี้ยงและวิทยากร ครู ก.)