กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 62-NHSO12-02
ชื่อโครงการ โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสตูล
วันที่อนุมัติโครงการ 25 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณโครงการ 101,680.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 820 คน
กลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ

1 .กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูและระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดสงขลาในการทำแผนสุขภาพ โครงการและติดตามประเมินผล จำนวน 41 แห่ง
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูและระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)จังหวัดสงขลา จำนวน 41 แห่ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวังและคณะทำงานสนับสนุน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสตูล
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ? นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวังและคณะทำงานสนับสนุน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสตูล
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj (Owner)  
 • ตราตรา (Owner)  
 • สาวิตรีสาวิตรี (Owner)  
 • อับดุลเลาะฮ์อับดุลเลาะฮ์ (Owner)  
 • กัลยทรรศน์  ติ้งหวังกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง (Owner)  
 • เกศวรางค์ สารบัญเกศวรางค์ สารบัญ (Owner)  
 • นางสาวนิสากร บุญช่วยนางสาวนิสากร บุญช่วย (Owner)  
 • likit angsupanitlikit angsupanit (Owner)  
 • อนัญญาอนัญญา (Owner)  
 • สุทิน หมูดเอียดสุทิน หมูดเอียด (Owner)  
 • วรวิทย์วรวิทย์ (Owner)  
 • กูดนัย ราเหมกูดนัย ราเหม (Owner)  
 • ชัญญานุชชัญญานุช (Owner)  
 • fair_skl12fair_skl12 (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 15,252.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มิ.ย. 2562 71,176.00
3 16 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 15,252.00
รวมงบประมาณ 101,680.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีจำนวน 616 แห่ง เป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เป็นกลไกสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นของชุมชนเพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้านสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

สถานการณ์ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ ร้อยละ 90 ของเงินรายรับปี 61 มีการสะสมของเงินคงเหลือสะสมประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสะสมที่ยกมาเมื่อต้นปี 2560 มีการสะสมจำนวน 505 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก ส่วนสถานการณ์ของการดำเนินงาน LTC พบว่า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม จำนวน 338 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว จำนวน 9000 ราย ปี 2559-61 ร้อยละการโอนเงินสำหรับจัดบริการ LTC พบว่า ผลงานคือ 90.09 , 52.26 และ 40.24 มีหลาย อปท.ที่ยังไม่สามารถโอนเงิน LTC เพื่อการจัดบริการได้
เนื่องจากหลายสาเหตุประการ เช่น ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน LTC การไม่วางแผนหรือตกลงเรื่อง หน่วยงานที่รับเงินเพื่อจัดบริการ LTC เป็นต้น โดยใน ปี 2562 นั้น ทาง สปสช.มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมประกาศเกี่ยวกับ LTC มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล

เขต 12 สงขลา ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) จัดตั้งกลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ( coaching team) รายจังหวัด ปีละ 100 คน ทำหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน 2) การพัฒนากลไกติดตาม 3 กองทุนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงจัดโครงการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล LTC ระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 12 สงขลา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถบริหารเงินคงเหลือสะสมเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพ LTCให้สามารถเบิกเงินและจัดบริการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดูแล ร้อยละ 90 ของกองทุน LTC

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ก.พ. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนเทศบาลเมืองสตูล โดย นายตรา เหมโคกน้อย 80 1,500.00 1,500.00 more_vert
4 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.ปูยู โดย สุทิน หมูดเอียด 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
8 มี.ค. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.เกตรี โดย เกศวรางค์ สารบัญ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุน อบต.เกาะสาหร่าย โดย สุทิน หมูดเอียด 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
18 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.ทุ่งหว้า โดย กูดนัย ราเหม 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
19 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดย กูดนัย ราเหม 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
20 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.ขอนคลาน โดย กูดนัย ราเหม 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.ทุ่งบุหลัง โดย กูดนัย ราเหม 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
22 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.ป่าแก่บ่อหิน โดย กูดนัย ราเหม 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
25 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนอบต.นาทอน โดย กัลยทรรศ์ ติ้งหวัง 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
26 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุนเทศบาลตำบลกำแพง โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุน อบต.กำแพง โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
28 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานกองทุน อบต.เขาขาว โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ติดตามและสนับสนุนการทำงานทุนอบต.น้ำผุด โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
1 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ปากน้ำ โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
2 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ท่าแพ โดย ชัญญานุช พุ่มพวง 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
2 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ละงู โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
3 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ท่าเรือ โดย ชัญญานุช พุ่มพวง 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
3 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.แหลมสน โดย กัลยทรรศ์ , อนัญญา 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงพื้นที่ติดตามแผนงานโครงการ กองทุนฯ อบต.ควนโดน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน โดย นายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
4 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง โดย ตรา เหมโคกน้อย 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
5 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต. เจ๊ะบิลัง โดย ตรา เหมโคกน้อย 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
9 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนเทศบาลตำบลฉลุง โดย นิสากร บุญช่วย 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
10 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ฉลุง โดย นิสากร บุญช่วย 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
11 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนเทศบาลตำบลคลองขุด โดย นิสากร บุญช่วย 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
18 เม.ย. 62 ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน โดยนายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
18 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.อุไดเจริญ โดย อับดุลเลาะฮ์ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
19 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ทุ่งนุ้ย โดย อับดุลเลาะฮ์ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
22 เม.ย. 62 ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โดยนายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
22 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.นิคมพัฒนา โดย สาวิตรี อนันตะพงษ์ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
23 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ปาล์มพัฒนา โดย สาวิตรี อนันตะพงษ์ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
23 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.บ้านควน โดย เกศวรางค์ สารบัญ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
24 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ควนกาหลง โดย สาวิตรี อนันตะพงษ์ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
29 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ควนโพธิ์ โดย ลิขิต อังศุพานิช 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
30 เม.ย. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ตำมะลัง โดย ลิขิต อังศุพานิช 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
1 พ.ค. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ตันหยงโป โดย ลิขิต อังศุพานิช 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
2 พ.ค. 62 ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยนายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 4 1,500.00 1,500.00 more_vert
3 พ.ค. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.แป-ระ โดย ชัญญานุช พุ่มพวง 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
3 พ.ค. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ควนขัน โดย เกศวรางค์ สารบัญ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
6 พ.ค. 62 เยี่ยมติดตามกองทุนอบต.ย่านซื่อ โดย ชัญญานุช พุ่มพวง 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
6 พ.ค. 62 ลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร โดยนายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 5 1,500.00 1,500.00 more_vert
20 มิ.ย. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอละงู 23 2,300.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอมะนัง,ควนกาหลง 19 1,900.00 - more_vert
3 ก.ค. 62 เวทีแลกเปลี่ยนกองทุนในภาพรวมจังหวัด 48 17,600.00 17,600.00 more_vert
4 ก.ค. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอทุ่งหว้า 21 2,100.00 - more_vert
11 ก.ค. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอท่าแพ 17 1,700.00 - more_vert
18 ก.ค. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอควนโดน 19 1,900.00 - more_vert
25 ก.ค. 62 ติดตามการดำเนินงานอำเภอเมืองสตูล 42 4,200.00 - more_vert
12 ก.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานปี2562 12 8,480.00 - more_vert
รวม 480 101,680.00 42 79,100.00

ไฟล์เอกสาร

ลำดับวันที่ส่งเอกสารชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 4 มี.ค. 2562 TOR พี่เลี้ยง จ.สตูล 62 สนับสนุน 3 กองทุน (.doc) twoseadj ดาวน์โหลด

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 น.