กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียน ประชุมที่ปรึกษา 15และ 22 ต.ค.

by twoseadj @7 ต.ค. 62 10:50 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 607x594 pixel , 76,241 bytes.

ด้วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จะมีหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่    (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ) สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ เป็นที่ปรึกษาแก่กองทุนสุขภาพตำบล เรื่องการจัดทำแผนสุขภาพ การทำโครงการด้านสุขภาพ และข้อ ๒๓ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม กำกับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้สำนักงานทราบ  เป็นต้นด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพชุมชนระดับจังหวัด ขึ้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม ตามตารางการจัดประชุมแยกตามรุ่น ดังนี้

                         
             
วันที่สถานที่ประชุมวันที่ลงทะเบียน
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงทะเบียน
จังหวัดสงขลา สตูล ตรังและพัทลุง
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงทะเบียน