กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจังหวัดนราธิวาส 2-12-62

by twoseadj @29 พ.ย. 62 09:47 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 1211x606 pixel , 169,947 bytes.

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) เขต ๑๒ สงขลา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาศักยภาพทีมกลไกคณะทำงานพี่เลี้ยง อาสาสมัครอาชีวอนามัย ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ และ ๒) การนำร่องพื้นที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดกองทุนฯนำร่อง จำนวน ๒๐ แห่ง ที่มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ต้องมีการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานในฐานะคระทำงานจังหวัด เพื่อเตรียมดำเนินโครงการบูรณาการปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)  ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

« 4797
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง