กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เชิญประชุมชี้แจง LTC การบันทึกโปรแกรม

photo  , 515x572 pixel , 142,167 bytes.

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ตลอดจนทราบสถานการณ์และปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอประสานมายังท่าน เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดามงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง website  https://songkhla.nhso.go.th/meeting62/ ลงทะเบียน