กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

9 เมษายน 2561
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาวชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุดี ประกอบด้วยเนื้อหาที่บรรยาย ดังนี้ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำสุนัต (คิตาน)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการทำสุนัต - การทำหัตกรรม (การผ่าตัดเล็ก) ทำสุนัตในแบบแพทย์แผนปัจจุบัน - โภชนาการสำหรับทำสุนัต
- การสังเกตอาการ/ภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น - การดูแลรักษาแผลหลังการผ่าตัด  - การใช้ยา เพื่อการรักษา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ