กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

10 เมษายน 2561
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-  ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิว -  กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ -  การติดตามและประเมิน เพื่อติดตามและประเมินอาการหลังการทำสุนัต และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่มีภาวะเลือดออกหรือติดเชื้อแต่อย่างใด หลังการผ่าตัดหรือทำหัตถกรรมในครั้งนี้