กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รูปแบบ ORID/Top Model

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รูปแบบ ORID/Top Model

3 พ.ค. 2561
รัตนา สาธุภาครัตนา สาธุภาค
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อาหารกลางวันอาหารกลางวัน
 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ให้ความรู้เรื่องอาหารให้ความรู้เรื่องอาหาร
 • photo ให้ความรู้เรื่องออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องออกกำลังกาย
 • photo ให้ความรู้เรื่องออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องออกกำลังกาย
 • photo รูปรวมกิจกรรมรูปรวมกิจกรรม
 • photo Top ModelTop Model
 • photo นำเสนอTop ModelนำเสนอTop Model
 • photo บัตรคำบัตรคำ
 • photo กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมนันทนาการ
 • photo ชมรมการออกกำลังกายชมรมการออกกำลังกาย
 • photo ชมรมการออกกลังกายชมรมการออกกลังกาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง จำนวน 220 คน - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม  จำนวน  220 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท - ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย จำนวน 220 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,400  บาท - ค่าป้ายอบรม ขนาด 22.50 เมตร  เป็นเงิน 300 บาท 2.ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง จำนวน 200 คน - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม    จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย จำนวน 200 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000  บาท - ค่าป้ายอบรม ขนาด 22.50 เมตร  เป็นเงิน 300 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อัตราป่วยป่วยด้วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงลดลง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)