กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ให้ความรู้แก่แกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและเพิ่มกิจกรรมทางกาย

ให้ความรู้แก่แกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและเพิ่มกิจกรรมทางกาย

17 มิถุนายน 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและ กิจกรรมทางกา ยสาธิตการออกกำลังกาย ให้กับแกนนำนักเรียน ค่าอาหารและอาหารว่าง ุ60x80บาทx 2 วัน =9600 บาท ค่าวัสดุทำอาหารสาธิตและว้สดุ600 ค้่าวิทยากร 4800 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนที่เป็นโรคอ้วนหรือผอมเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของตนเองตลอดจนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 9,600.00 600.00 0.00 0.00 15,000.00