กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในโรงเรียนของนักเรียนและจัดตั้งชมรม

สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในโรงเรียนของนักเรียนและจัดตั้งชมรม

27 มิถุนายน 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดตั้งชมรมคนไร้พุง แกนนำที่น้ำหนักน้อย 30 คนและประชุมสมาชิก ค่าอาหารว่างประชุม 20xุุ 30 บาทx4 ครั้ง=2400บาทค่าวัสดุ=2200 บาท จัดตั้งชมรมคนไม่ผอมแกนนำนักเรียนที่อ้วน 30 คน ค่าอาหารว่างประชุม 20xุุ 30 บาทx4 ครั้ง=2400บาทค่าวัสดุสาธิตในการทำกิจกรรมเมนูอาหารของสมาชิก 1,000x3=3000 บาท
-สร้างการสื่อสารและรณรงค์กิจกรรมทางกาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเสียงตามสายในโรงเรียน ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการออกกำลังกาย
-จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ค่าวัสดุ ค่าวัสดุทำสื่อการเรียนรู้ 5000 บาท -จัดให้มีการออกกำลังกายในช่วงก่่อนเลิกเรียนของทุกวัน เช่น เล่นหนังยาง กระโดดเชือก เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอลฯลฯอบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดชมรมคนไร้พุง สมาชิกเป็นนักเรียนที่น้ำหนักน้อย 30 คน ประชุมสมาชิก ทำกิจกรรมร่วมกัน 4  ครั้งและ ชมรมคนไม่ผอมแกนนำนักเรียนที่อ้วน 30 คนประชุมสมาชิก ทำกิจกรรมร่วมกัน 4  ครั้งบาท มีการออกกำลังกายในช่วงก่่อนเลิกเรียนของทุกวัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 10,200.00 0.00 0.00 15,000.00