กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

19 มกราคม 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการในหมู่บ้านตำบลบ้านกวาง อาหารว่าง 25x50=1250 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกอสม.กิจกรรมหมู่ละ 5-6  คน