กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี

5 มีนาคม 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเมินความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี 1.ค่าอาหาร/อาหาารว่าง/เครื่องดื่ม 78 คนๆละ 105 เป็นเงิน 8190 บาท 2.ป้ายโครงการ 1 ผืน 600 บาท 3.ค่าวิทยากร 4 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1200 บาท 4.ค่าแบบทดสอบ 160 ชุดๆละ 3 บาท เป็นเงิน 480 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนทั่วไปวัยทำงานเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ระดับดีในการปฎิบัติตัวเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ75 เป็น 82