กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

4.มหกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีตำบลบ้านกวาง

4.มหกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีตำบลบ้านกวาง

7 เมษายน 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีระดับตำบล /กิจกรรมเต้นบาสโลป/ปั่นจักรยาน/นิทรรศการหมู่บ้าน/เวทีเสวนาอาหารพื้นบ้านเฉพาะโรค ประโยชน์การออกกำลังกาย 1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 170 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 4250 2.ค่าใช้สอย 6 หมู่ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 7200 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมงาน 170  คน