กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

5.รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวาง เนื่องในวันออกกำลังกายโลก

5.รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวาง เนื่องในวันออกกำลังกายโลก

16 พ.ค. 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวางเปิดงานโดยนายกอบต.บ้านกวางและการเต้นบาสโลปและเดินรณรงค์ร่วมกัน
1.ป้ายโครงการ 2 ผืนๆละ600 บาท เป็นเงิน 1200 บาท 2.อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 130 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3250 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม130 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,250.00 1,200.00 0.00 0.00 4,450.00