กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการลดพุง ลดโรค

25 กันยายน 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรังกองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

    ภายในสถานบริการ         1.ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหารแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกินโดยใช้สื่อการสอน
          2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับประทานอาหารที่ถูกต้องแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกินโดยใช้โมเดลอาหาร           3.ฝึกทักษะการการเลือกรับประทานอาหารแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกิน โดยใช้ชุดอาหารสาธิต
          4.จัดสถานที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ห้องประชุมมานิ ซาไก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง
นอกสถานบริการ
1.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้เสียงตามสาย หอกระจ่ายเสียงในชุมชน
          2.ตรวจคัดกรองสุขภาพ ประชาชนกลุ่มอายุ15 ขึ้นปีขึ้นไป  โดยใช้สายวัดรอบเอว เครื่องชั่งน้ำหนัก    เครื่องวัดความดัน ชุดตรวจหาน้ำตาลในเลือด
        3.สาธิตการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่เป้าหมายมาตรวจสุขภาพ โดยใช้แผ่นพับและตัวแทนออกกำลังกาย
การติดตามผลสนับสนุนการดำเนินโครงการ             1.ติดตามวัดรอบเอวของกลุ่มเป้าหมายหลังร่วมโครงการหนึ่งเดือน
            2.ติดตามการรับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมายหลังเข้าร่วมโครงการหนึ่งเดือน
            3.ติดตามการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายหลังเข้าร่วมโครงการหนึ่งเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และลดพุงได้ถูกต้อง             2. กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดพุงได้ ร้อยละ 80               3. รพ.สต.บ้านโนนรัง มีคลินิกไร้พุง  คุณภาพ