กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. ๑. ผู้รับผิดชอบงานสำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ๒. จัดทำแผนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ๔. ผู 1,250.00 -
??/??/???? ๒.อบรมให้ความรู้ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย อสม.ตำบลกาหลงทั้ง 4 หมู่ ๒. นัดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์ 5,750.00 -
??/??/???? 3.เยี่ยมหญิงหลังคลอด ๑.สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ 3,000.00 -
รวม 0 10,000.00 0 0.00