กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย เมื่อ 25 มีนาคม 2562 16:12:05 น.

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ปรึกษากองทุน คณะทำงาน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo

               ไฟล์ประกอบกิจกรรม

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ผลอนุมัติโครงการ

               รายงานการใช้เงิน
               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
               8,400.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,025.00
               28 ธันวาคม 2561
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลทุ่งต่อชื่อกองทุนตำบลทุ่งต่อเมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:45:03
               แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งต่อ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:46:57 น.

               ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล ในเขตตำบลทุ่งต่อ จังหวัดตรัง ปี 2561 »

               ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมทันตะสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาลในเขตตำบลทุ่งต่อ จังหวัดตรัง ปี 2561

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               1.อัตราการปราศจากฟันผุของเด็กปฐมวัยในเขตตำบลทุ่งต่อ  เพิ่มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดระดับประเทศ 2.เด็กปฐมวัยแปรงฟันหลังอาหารกลางวันได้ถูกวิธี สะอาดและเด็กปฐมวัยที่ตรวจพบมีฟันผุได้รับการักษาตามความจำเป็น

               รายงานการใช้เงิน
               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
               0.00 6,900.00 0.00 10,480.00 0.00 0.00 17,380.00
               2 มีนาคม 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงเมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:34:37
               แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลฉลุง เมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:37:26 น.

               ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไทยชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล »

               ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในการป้องกัน ควบคุม และรักษา

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   กำลังดำเนินการ

                   รายงานการใช้เงิน
                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                   1,800.00 240.00 4,600.00 2,040.00 0.00 0.00 8,680.00
                   9 มิถุนายน 2561
                   รายงานจากพื้นที่
                   แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:31:38 น.

                   ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงวัย »

                   ชื่อกิจกรรม : ขั้นดำเนินการ

                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการอบรม

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       0.00 4,900.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 21,400.00
                       25 มีนาคม 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเมื่อ 25 มีนาคม 2562 13:57:25
                       แก้ไขโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:17:11 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านนาข่าเหนือ »

                       ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในเรื่องของความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 85

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       3,600.00 600.00 12,650.00 7,500.00 0.00 0.00 24,350.00
                       7 มีนาคม 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 15:11:34 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ทุ่งกระบือ »

                       ชื่อกิจกรรม : ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00
                       28 มิถุนายน 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์เมื่อ 25 มีนาคม 2562 11:16:04
                       แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 11:18:32 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก »

                       ชื่อกิจกรรม : ใช้สารเคมี ใส่สารเคมีทรายอะเบทในตุ่มน้ำใช้ในครัวเรือน และโรงเรียน โดยอสม. และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคทันทีเมื่อมีการระบาด

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ๑. สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน ๗๙ ต่อแสนประชากร ๒.ทำให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ๓. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔. ทำให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สามารถลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน ชุมชน มัสยิด โรงเรียนให้น้อยลง

                       รายงานการใช้เงิน
                       ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                       ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                       0.00 2,000.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00
                       22 มีนาคม 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเมื่อ 22 มีนาคม 2562 15:41:46
                       แก้ไขโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อ 22 มีนาคม 2562 15:52:04 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน "หมอประจำครอบครัว" โดยนักสุขภาพครอบครัว (นสค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล »

                       ชื่อกิจกรรม : อบรม อสม.เชี่ยวชาญ ดูแลผู้ป่วย ถอดบทเรียนและคืนข้อมูลชุมชน

                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            ชุมชนได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ

                            รายงานการใช้เงิน
                            ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                            ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                            0.00 0.00 26,600.00 0.00 0.00 0.00 26,600.00
                            24 มีนาคม 2562
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:40:17
                            แก้ไขโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อ 22 มีนาคม 2562 15:03:02 น.

                            ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน "หมอประจำครอบครัว" โดยนักสุขภาพครอบครัว (นสค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล »

                            ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่ อสม.

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         อสม.มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

                                         รายงานการใช้เงิน
                                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                         0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00
                                         22 มีนาคม 2562
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์ชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์เมื่อ 22 มีนาคม 2562 11:11:38
                                         แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์ เมื่อ 22 มีนาคม 2562 11:13:34 น.

                                         ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562 »

                                         ชื่อกิจกรรม : ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มแก่ผู้ที่เข้ารับการคัดกรอง หมู่ที่ 1

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

                                         รายงานการใช้เงิน
                                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                         0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00
                                         29 พฤศจิกายน 2561
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียนชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 13:16:39
                                         แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน เมื่อ 22 มีนาคม 2562 10:44:48 น.

                                         ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 »

                                         ชื่อกิจกรรม : อบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬา

                                         รายงานการใช้เงิน
                                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                         28,800.00 2,700.00 32,600.00 0.00 0.00 0.00 64,100.00
                                         13 มีนาคม 2562
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงเมื่อ 22 มีนาคม 2562 09:49:54
                                         แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลฉลุง เมื่อ 22 มีนาคม 2562 09:50:32 น.

                                         ชื่อโครงการ : โครงการกาย จิต สัมพันธ์ สร้างพลังต้านภัยโรค »

                                         ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำบัด ข้อเท้า ข้อเข่า โดยวิธีแช่น้ำเย็น (ลงสระ) (ครั้งที่4)

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                   กำลังดำเนินการ

                                                   รายงานการใช้เงิน
                                                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                   1,800.00 0.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 6,220.00
                                                   23 พฤศจิกายน 2561
                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                   โพสท์โดยชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียนชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:05:01
                                                   แก้ไขโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน เมื่อ 22 มีนาคม 2562 09:46:32 น.

                                                   ชื่อโครงการ : โครงการลด ละ เลิก บุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2561 »

                                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/ผู้นำชุมชน/คณะทำงาน/ผู้นำศาสนา

                                                   • photo
                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                    การประชุมผ่านไปด้วยดี สามารถนำไปดำเนินการโครงการได้

                                                    รายงานการใช้เงิน
                                                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                    0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
                                                    7 กุมภาพันธ์ 2562
                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                    โพสท์โดยกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงกองทุนเทศบาลตำบลฉลุงเมื่อ 22 มีนาคม 2562 09:35:17
                                                    แก้ไขโดย กองทุนเทศบาลตำบลฉลุง เมื่อ 22 มีนาคม 2562 09:37:15 น.

                                                    ชื่อโครงการ : โครงการกาย จิต สัมพันธ์ สร้างพลังต้านภัยโรค »

                                                    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำบัด ข้อเท้า ข้อเข่า โดยวิธีแช่น้ำเย็น (ลงสระ) (ครั้งที่1)

                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                              กำลังดำเนินกิจกรรม

                                                              รายงานการใช้เงิน
                                                              ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                              ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                              1,800.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
                                                              16 กรกฎาคม 2561
                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                              โพสท์โดยกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเมื่อ 21 มีนาคม 2562 15:14:02
                                                              แก้ไขโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อ 21 มีนาคม 2562 15:34:28 น.

                                                              ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว »

                                                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบลเขาขาว จำนวน 2 ครั้ง

                                                              • photo
                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                               ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบลเขาขาว ครั้งที่ 1 และ 2  เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

                                                               รายงานการใช้เงิน
                                                               ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                               ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                               0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
                                                               28 พ.ค. 2561
                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                               แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:37:28 น.

                                                               ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงวัย »

                                                               ชื่อกิจกรรม : ขั้นเตรียมการ

                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                         สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีการออกกายที่ต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์

                                                                         การออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตที่มั่นคง มีสมาธิ อีกทั้งหลีกเลี่ยง

                                                                         กลุ่มออกำลังกายของชมรม มีความพร้อมเพรียง และสามารถร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับกลุ่มหรือชมรมอื่นๆได้

                                                                         รายงานการใช้เงิน
                                                                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                         0.00 0.00 0.00 4,445.00 0.00 0.00 4,445.00
                                                                         21 พฤศจิกายน 2561
                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                         โพสท์โดยกองทุนตำบลคลองเฉลิมกองทุนตำบลคลองเฉลิมเมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:31:26
                                                                         แก้ไขโดย กองทุนตำบลคลองเฉลิม เมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:35:03 น.

                                                                         ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น »

                                                                         ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน

                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                         มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน102 คน

                                                                         รายงานการใช้เงิน
                                                                         ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                         ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                         0.00 0.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 6,000.00
                                                                         4 มกราคม 2562
                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                         โพสท์โดยชื่อกองทุนตำบลบ่อหินชื่อกองทุนตำบลบ่อหินเมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:19:03
                                                                         แก้ไขโดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อหิน เมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:34:43 น.

                                                                         ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สิเกา »

                                                                         ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทางวาจา และจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด

                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                   ประชาชนมีความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทางวาจา และจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด

                                                                                   รายงานการใช้เงิน
                                                                                   ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                   ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                   0.00 0.00 25,000.00 24,786.00 0.00 0.00 49,786.00
                                                                                   30 สิงหาคม 2561
                                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                                   โพสท์โดยกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเมื่อ 21 มีนาคม 2562 13:57:46
                                                                                   แก้ไขโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อ 21 มีนาคม 2562 14:09:06 น.

                                                                                   ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว »

                                                                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีประชาชาคมกำหนดกติกาชุมชนตำบลเขาขาว

                                                                                   • photo
                                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                    ได้ข้อสรุปตกลงร่วมกันถึงกติกาชุมชนมาตรฐานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

                                                                                    รายงานการใช้เงิน
                                                                                    ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                    ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                    0.00 4,200.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 6,450.00
                                                                                    26 กรกฎาคม 2561
                                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                                    โพสท์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้างเมื่อ 21 มีนาคม 2562 11:35:16
                                                                                    แก้ไขโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้าง เมื่อ 21 มีนาคม 2562 13:51:14 น.

                                                                                    ชื่อโครงการ : โครงการเค็มน้อยหวานน้อยอร่อยนาน »

                                                                                    ชื่อกิจกรรม : สาธิตสูตรชาเย็นหวานน้อย และเเจกป้ายสัญลักษณ์ร้านเครื่องดื่มที่มีสูตรทางร้านเลือกให้ผู้บริโภค

                                                                                    • photo
                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                     มีการมอบป้ายสัญลักษณ์สำหรับร้านเครื่องดื่มที่สูตรทางเลือกให้ผู้บริโภค

                                                                                     รายงานการใช้เงิน
                                                                                     ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
                                                                                     ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
                                                                                     1,800.00 0.00 500.00 4,060.00 0.00 0.00 6,360.00