กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกิจกรรม : ประกวดเรียงความ

สถานที่ : โรงเรียนท่า่ลาดเหนือ รร.ง

วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 - 22 ตุลาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 60

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าถ่าน เมื่อ 22 ต.ค. 2561 14:14 น.