กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกิจกรรม : ประกวดรูปแบบออกกำลังกาย

สถานที่ : ลานออกกำลังกายวัดบ้านกุดตากล้า

วันที่ : 3 พ.ค. 2561 - 3 พ.ค. 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 220

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1ออกกำลังโดยสมาชิกในกลุ่มจำนวน20คนขึ้นไปจะต้องมีผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง 2จัดตั้งชมรมออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน 3คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 5,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ เมื่อ 7 ก.พ. 2562 13:50 น.