ชื่อกองทุนรหัสกองทุนอำเภอจังหวัดยอดยกมาจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)%ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น%จำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์L6797เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์L9008เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำม่วงL9324คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"3,949="0.00"="0.00"50%100,000.00="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินจี่L0330คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งคลองL9005คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทันL0332คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบอนL0333คำม่วงกาฬสินธุ์329,867.78="0"="0.00"="0.00"40%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินยางL0334คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนL0335คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนL7783คำม่วงกาฬสินธุ์="0.00"="0"="0.00"="0.00"%="0.00"="0"="0.00"="0.00"="0"