กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการstarจำนวน
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี 2564 star 8
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2563 star 2
โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ชีวี วิถีสุข star 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา star 1
โครการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน star 1
โครงการขับเคลื่อนงานยาเสพติด To be number one star 1
ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก star 1
โครงการ "ธนาคารขยะสร้างสุข" star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ตำบลแค star 1
โครงการชุมชนรณรงค์ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด star 1
โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าบอน star 1
ผดุงมาตรสร้างสุข มีเกราะป้องกันยาเสพติด star 1
โครงการรักษ์สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 star 1
รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม star 1
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค star 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะชุมชนอัมพวัน star 1
โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติชำตำบลแม่ลาด ปี 2563 star 1
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รพ.สต.บ้านบ่ออิฐ) ประจำปี 2563 star 1
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค star 1
โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลากำนัน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวง 3 ส.ตำบลแม่ลาด ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร star 1
โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มอาชีพตำบลบาละ star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน star 1
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (รพสต.บ้านตลิ่งชัน) star 1
โครงการการส่งเสริมผู้สูงวัย สุขภาพฟันดี มีความสุข ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา star 1
ให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตรับผิดชอบของมัสยิดซอลาฮูดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2564 star 1