กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการstarจำนวน
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง star 1
โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลากำนัน star 1
โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มอาชีพตำบลบาละ star 1
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (รพสต.บ้านตลิ่งชัน) star 1
โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ชีวี วิถีสุข star 1
โครการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ตำบลแค star 1
โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าบอน star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม star 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะชุมชนอัมพวัน star 1