กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการstarจำนวน
ส่งเสริมสุขภาพกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้าน star 4
โครงการขยับกายสบายชีวา star 4
โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม star 3
ตัวอย่าง-โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี..... star 3
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ star 3
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง star 3
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ star 2
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข star 2
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค" star 2
โครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมตำบลสบสาย star 2
รณรงค์ป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนหัวดง star 2
โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กบ้านโตน star 2
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 2
ตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรและผู้สัมผัสสารเคมี star 2
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ star 2
โครงการ ลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ2560 star 2
โครงการปั่นจักรยานและเสริมสร้างสุขถาพในถิ่นเรา star 2
โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง "เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง" star 2
โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 star 2
โครงการลำดวนบานสานพลัง star 2
สร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลดอนมูลลดโรคเรื้อรังปี2561 star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ศพด. star 1
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน star 1
ออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำ star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน(1-2-16/2562) star 1
ขออนุมัติโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงบ้านไร่ star 1
ตัวอย่าง-โครงการเผชิญโรคระบาดจากโรคมาลาเรีย-ไข้เลือดออก star 1
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านกวาง star 1
โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร star 1
โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน star 1
โครงการออกกำลังกาย ห่างไกล ปลอดภัยจากโรค ตำบลทับพริก star 1
โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ star 1
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ star 1
ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพเพื่อลูกมีพัฒนาการสมวัยสานใยด้วยนมแม่ star 1
ส่งเสริมวัยเรียนสูงดีสมส่วน วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ star 1
ส่งเสริมและการใช้สมุนไพรในชุมชนตำบลทรายขาว star 1
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค รร.บ้านเขากอบ star 1
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก(กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่) star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน star 1
การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ star 1
พัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ 2561 star 1
โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ประจำปี 2561 star 1
โครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ star 1
ฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพขีวิต star 1
โครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์และส่งเสริมสุขภาพเด็กเชิงรุกสู่ชุมชน star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี star 1
โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการและโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน star 1
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน star 1
ตัวอย่าง-โครงการดูแลระยะยาวสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีน้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม) star 1
เฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชนตำบลบ้านกาศ 2561 star 1
เด็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ star 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 star 1
โครงการลดน้ำหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วน(โครงการต่อเนื่อง) star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
ออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมรำวงมาตรฐาน star 1
เด็กวัยเรียนวัยใสห่วงใยรักสุขภาพ2561 star 1
เสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย star 1
โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพการเต้นแอโรบิค TO BE NUMBER ONE star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร star 1
โครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 star 1
เติบโตไว ห่างโรคภัยด้วยนมแม star 1
สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านทุ่งวิมานชัยพัฒน์ star 1
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลจะโหนง star 1
โครงการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง หมู่ ๒ ศรีวนา star 1
โครงการอาหารปลอดภัย star 1
โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 star 1
พัฒนาสุขภาพนักเรียน star 1
โครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 1 star 1
โครงการลดพุง ลดโรค star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง star 1
โครงการตำบลสุขภาพดี ชีวีมีสุข star 1
ให้ความรู้และแช่เท้าสมุนไพรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม star 1
โครงการออกกำลังกาย สบายชีวีด้วยวิถีชุมชน (ทางมะพร้าว) หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ star 1
โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก รพ.สต.นาหม่อม ปี 2562 star 1
โครงการออกกำลังกาย ม.8 star 1
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ พัฒนาศักยภาพ อสม. ดูแลผู้สูงอายุ star 1
โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด star 1
ใส่ใจดูแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกรตำบลสบสาย star 1
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย :ธนาคารขยะรีไซเคิล star 1
โครงการตลาดนัดสี่แยกพระพุทธน่าซื้อ star 1
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 star 1
โครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน ประจำปี 2561 star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง ปี ๒๕๖๒ star 1
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน star 1
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคจาการประกอบอาชีพของวัยทำงานตำบลบ้านปงปี2561 star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา star 1
ออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมรำวงมาตรฐาน star 1
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (คิตาน) ตำบลบุดี star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการทันตกรรมเชิงรุกและส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ปี 2562 star 1
โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
เด็กวัยเรียน วัยรุ่นบ้านร่องเสี้ยวเติบโตสมวัยไรัพุง star 1
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน ปี 2562 star 1
โครงการสดใสรับวัยทอง ปี 2562 star 1
อสม.ตำบลพิจิตรร่วมใจคัดกรอง/ติดตามกลุ่มเสี่ยงและดูแลกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ชุมชนตำบลพิจิตร ปี 2562 star 1
โครงการรวมพลคนหนองปลิงรักษ์สุขภาพ star 1
โครงการหนองยาวอาหารปลอดภัยใส่ใจภาชนะบรรจุอาหาร star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านปากทุ่ง star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 1
โครงการชาวเบาหวานร่วมใจ ห่วงใยเท้าด้วยวิถีไทย star 1
โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน star 1
โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลกะดุนง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 star 1
โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา star 1
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อชุมชนบ้านร่องเสี้ยวปี2561 star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ประจำปี 2561 star 1
ฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี ปี 2561 star 1
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ star 1
โครงการขยับตัวนิด ชีวิตห่างไกลโรค ตำบลเมืองไผ่ star 1
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2562 star 1
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย star 1
เฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขบ้านร่องเสี้ยวปี2561 star 1
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานโดยการแพทย์แผนไทย star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2561 star 1
โครงการยาเสพติดให้โทษ ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ star 1
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วน star 1
โครงการประชาร่วมใจต้านภัยไขเลือดออก ประจำปี 2561 star 1
โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดอ่างทอง) star 1
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2560 star 1
กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลร่องกาศ(ปั่นจักรยาน) star 1
โครงการบ้านแอแจ๊ะสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด star 1
โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาประดู่ star 1
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง star 1
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการร้านอาหารคุณภาพ อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค star 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร star 1