กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการstarจำนวน
โครงการขยับกายสบายชีวา star 3
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ star 3
โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม star 2
ตัวอย่าง-โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี..... star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ star 2
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข star 2
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค" star 2
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 2
โครงการ ลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ2560 star 2
ส่งเสริมสุขภาพกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้าน star 2
โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 star 2
โครงการรวมพลคนหนองปลิงรักษ์สุขภาพ star 1
โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงบ้านชายถนน ปี 2562 star 1
โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2561 star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 1
โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน star 1
โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงบ้านไร่ star 1
โครงการหนองยาวอาหารปลอดภัยใส่ใจภาชนะบรรจุอาหาร star 1
โครงการบ้านแอแจ๊ะสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด star 1
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ star 1
โครงการขยับตัวนิด ชีวิตห่างไกลโรค ตำบลเมืองไผ่ star 1
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย star 1
โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ศพด. star 1
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วน star 1
โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดอ่างทอง) star 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน star 1
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ star 1
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง star 1
โครงการร้านอาหารคุณภาพ อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค star 1
โครงการหมู่บ้านไข้เลือดออกเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ปี 2562 star 1
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2560 star 1
ส่งเสริมและการใช้สมุนไพรในชุมชนตำบลทรายขาว star 1
ออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำ star 1
ขออนุมัติโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านท่าเตียนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร star 1
โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ประจำปี 2561 star 1
โครงการออกกำลังกาย ห่างไกล ปลอดภัยจากโรค ตำบลทับพริก star 1
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ star 1
โครงการแช่เท้าสมุนไพรในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ปี 2562 star 1
โครงการลำดวนบานสานพลัง star 1
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก(กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่) star 1
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง star 1
ตัวอย่าง-โครงการเผชิญโรคระบาดจากโรคมาลาเรีย star 1
เสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย star 1
ฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพขีวิต star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี star 1
โครงการออกกำลังกายด้วยท่าบริหารมณีเวช ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ปี 2562 star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน star 1
สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ star 1
โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน star 1
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน star 1
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม star 1
โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้นำศาสนา เขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 2562 star 1
ตัวอย่าง-โครงการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม) star 1
โครงการคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม star 1
โครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมตำบลสบสาย star 1
โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงบ้านท่าเตียน star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร star 1
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย :ธนาคารขยะรีไซเคิล star 1
โครงการลดพุง ลดโรค star 1
โครงการตำบลสุขภาพดี ชีวีมีสุข star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการอาหารปลอดภัย star 1
การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา star 1
โครงการออกกำลังกาย ม.8 star 1
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 2562 star 1
โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร star 1
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 star 1
โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงบ้านโพธิ์ star 1
โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ประจำปี 2561 star 1