กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการstarจำนวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย บ้านแคเหนือ star 6
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพชุมชนหนองนายขุ้ยตก ประจำปีงบประมาณ 2563 star 4
ผู้สูงอายุ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี รวมกันเพิ่มกิจกรรมทางกาย star 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่อง ตำบลอุโมงค์ star 3
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ star 3
หมู่บ้านบางหิน หมู่บ้านปลอดเหล้า star 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายโดยแบบแอโรบิกชุมชนหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 star 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดีบ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 2
โครงการรวมพลัง สร้างชุมชนปลอดเหล้า star 2
star 2
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play & Active learning) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ star 2
โครงการสูงวัยสุขภาพดีออกกำลังกายด้วยไม้พรองบริโภคผักปลอดสารพิษริมรั้ว ม.6 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปี 2564 star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำ star 2
โครงการอาหารดี สุขภาพดี บรรยากาศดี ที่บ้านเก่า star 2
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง (ความดัน-เบาหวาน) ม.7 star 2
โครงการขยับกายกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า เรือกอเละบ้านทอน star 2
ตัวอย่าง_โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก และแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา อบต..... star 2
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงานในพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง star 2
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ไม่ทานหวาน กินผักวันละห้าขีดประจำ ชีวิตสดใสไร้โรคเรื้อรัง ม.6 star 2
เด็กนาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวัย เคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอ star 2
พลังเด็กพลังเดินเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ star 2
โครงการส่งเสริมเดินเท้าและปั่นจักรยานไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดตำบลบูกิต ประจำปี 2562 star 2
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะลุวอประจำปี 2564 star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลบางม่วงปี 64 star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพชุมชนเกาะหมี ประจำปีงบประมาณ 2563 star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการผู้บริโภค star 1
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้ต้องขังเรือนจำบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง star 1
โครงการพัฒนาทักษะการกีฬาในชุมชน star 1
โครงการการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลท่าหมอไทร star 1
โครงการขยับกาย สบายใจ ห่วงใยสุขภาพ star 1
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา star 1
ธนาคารกายอุปกรณ์ star 1
โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงบ้านท่าหมอไทร ปี๒๕๖๒ star 1
โครงการออกกำลังกายได้สุขภาพดี star 1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปากบารา หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ star 1
โครงการ ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามหลัก 3อ 2ส และสุขบัญญัติ 10 ประการ star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน star 1
โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยง ลดโรค star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" star 1
คลองรีรุ่นใหม่ พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง star 1
โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ปีงบประมาณ 2564 star 1
star 1
โครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติดในสถานศึกษา ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเปตองเพื่อสุขภาพ ชุมชนเมืองใหม่ ประจำปี 2563 star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กตะโล๊ะใสสุขภาพดี star 1
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายคลายเครียดในผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสงขลา star 1
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือด star 1
โครงการดาหลาพาเลิกบุหรี่ ตำบลทุ่งพอ star 1
โครงการแก้ปัญหายาเสพติด(บุหรี่)ในโรงเรียน star 1
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 star 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COViD-19) star 1
star 1
โครงการชุมชนรณรงค์ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด star 1
โครงการกินเป็น เน้นออกกำลังกาย คนบ้านแพร้วห่างไกลโรคเรื้อรัง star 1
star 1
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ (ชราบาลบ้านคำโพน ม.3 ม.9) star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ประจำปี 2564 star 1
โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง "เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง" star 1
star 1
โครงการเด็กเล็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ชาวตำบลเกาะขนุน star 1
โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน star 1
พัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ 2561 star 1
โครงการชมรมคนรักสุขภาพแบบแอโรบิค star 1
โครงการเยาวชนยุคไวไฟห่างไกลยาเสพติด ต.บันนังสาเรง star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง star 1
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพอบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา star 1
โครงการบ้านวัดจันทร์ ฉลาดสมวัย ยิ้มสวยแก้มใส ปี 2563 star 1
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านช้างคลอด star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านท่าพยอม ม.7ตำบลปากนํ้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง star 1
เยาวชนลางาห่างไกลบุหรี่ star 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนบ้านศาลาอูมา star 1
เยาวชนชาวเขาไม้เดนชวนออกกำลังกาย star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา star 1
โครงการอบรม อสม.ต้นแบบสุขภาพดี แกว่งแขน ลดพุง ลดโรค star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว หมู่ที่ 3 star 1
ตาดีกากือแด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปี 2562 star 1
ออกกำลังทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในผู้สูงอายุตำบลหัวฝาย star 1
Active play in Primary School star 1
โครงการ อสม.วัยใสใส่ใจคนสูบบุหรี่ star 1
โครงการผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ หมูที่ 6 star 1
โครงการกิจกรรมมวยไทยเพื่อสุขภาพ star 1
ส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย ในเด็กวัยเรียน บางปลาหมอ ปี 62 star 1
star 1
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมอลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี ประจำปี 2564 star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2562 star 1
star 1
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กสูงดีสมส่วน ปี2563 star 1
ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลไผ่วง ปี 2564 star 1
star 1
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่ที่ 2บ้านท่าไห star 1
โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านควน star 1
ท่าคล้อเคลื่อนไหวขยับกายสร้างสุขภาพ star 1
พนักงานเทศบาลตำบลพรุใน ร่วมใจ พิชิต ออฟฟิตซินโดรม star 1
star 1
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกกรรมในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม (กิจกรรมเข้าจังหวะบาสโลป และ Music Therapy) star 1
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลกงหรา (หลักสูตร 70 ชั่วโมง) ประจำปี 2564 star 1
โครงการสุขภาพดีด้วยซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา อ่าวปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 1
พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง โตอย่างมีคุณภาพ บ้านบากง star 1
โครงการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็ก 0-2 ปี ปีงบประมาณ 2564 star 1
star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยทำงาน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ปี 2563 star 1
โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกในชุมชนตำบลร้องกวาง star 1
รณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน star 1
โครงการ นักเรียนปลอดเหา star 1
พัฒนานโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนหนองแคมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น star 1
star 1
เด็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ star 1
พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง บ้านทุ่งเจ star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 star 1
ธนาคารกิจกรรมทางกาย ฝากพุง ถอนโรค กู้สุขภาพ อสม.ตำบลหนองปลิง star 1
โครงการปลูกผักพื้นบ้าน ปลอดสาร เพื่อโภชนาการสมวัยโรงเรียนบ้านสม็อง star 1
คัดกรองและค้นหาสารเคมีในประชากรกลุ่มเสี่ยง star 1
โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ NCD คุณภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน star 1
ลดละเลิกทิ้งขยะ star 1
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 star 1
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต แข็งแรง) ประจำปี 2564 star 1
ปันจักสีลัตสร้างสุขภาพ โรงเรียนบ้านปะกาลือสง star 1
star 1
โครงการหนูน้อย ศพด.คลองหรังรักผัก ผลไม้ star 1
โครงการร่วมสร้างกระแสสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัย ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2564 star 1
โครงการสุข สวย รวย ดี สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี บ้านดอนเรือ star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2564 star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการแอโรบิค ชุมชนเมืองใหม่6 นรินทร์ธร ประจำปี 2563 star 1