กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการstarจำนวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย บ้านแคเหนือ star 4
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่อง ตำบลอุโมงค์ star 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพชุมชนหนองนายขุ้ยตก ประจำปีงบประมาณ 2563 star 3
ผู้สูงอายุ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี รวมกันเพิ่มกิจกรรมทางกาย star 3
โครงการลดละเลิกบุหรี่แบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงหนคร star 2
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ star 2
โครงการสูงวัยสุขภาพดีออกกำลังกายด้วยไม้พรองบริโภคผักปลอดสารพิษริมรั้ว ม.6 ต.คลองใหม่ star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำ star 2
โครงการอาหารดี สุขภาพดี บรรยากาศดี ที่บ้านเก่า star 2
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง (ความดัน-เบาหวาน) ม.7 star 2
โครงการขยับกายกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า เรือกอเละบ้านทอน star 2
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงานในพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง star 2
ตัวอย่าง_โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก และแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา อบต..... star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายโดยแบบแอโรบิกชุมชนหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 star 2
เด็กนาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวัย เคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอ star 2
พลังเด็กพลังเดินเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ star 2
โครงการส่งเสริมเดินเท้าและปั่นจักรยานไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดตำบลบูกิต ประจำปี 2562 star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดีบ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 2
ตาดีกากือแด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปี 2562 star 1
ออกกำลังทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในผู้สูงอายุตำบลหัวฝาย star 1
เยาวชนชาวเขาไม้เดนชวนออกกำลังกาย star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว หมู่ที่ 3 star 1
โครงการกิจกรรมมวยไทยเพื่อสุขภาพ star 1
ส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย ในเด็กวัยเรียน บางปลาหมอ ปี 62 star 1
โครงการผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย star 1
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play & Active learning) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2562 star 1
star 1
โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านควน star 1
ท่าคล้อเคลื่อนไหวขยับกายสร้างสุขภาพ star 1
ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลไผ่วง ปี 2564 star 1
โครงการสุขภาพดีด้วยซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา อ่าวปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 1
พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง โตอย่างมีคุณภาพ บ้านบากง star 1
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ตำบลพนมวังก์ star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม (กิจกรรมเข้าจังหวะบาสโลป และ Music Therapy) star 1
รณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยทำงาน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ปี 2563 star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 star 1
ธนาคารกิจกรรมทางกาย ฝากพุง ถอนโรค กู้สุขภาพ อสม.ตำบลหนองปลิง star 1
โครงการปลูกผักพื้นบ้าน ปลอดสาร เพื่อโภชนาการสมวัยโรงเรียนบ้านสม็อง star 1
พัฒนานโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนหนองแคมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น star 1
พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง บ้านทุ่งเจ star 1
ปันจักสีลัตสร้างสุขภาพ โรงเรียนบ้านปะกาลือสง star 1
โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ NCD คุณภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน star 1
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 star 1
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ไม่ทานหวาน กินผักวันละห้าขีดประจำ ชีวิตสดใสไร้โรคเรื้อรัง ม.6 star 1
โครงการหนูน้อย ศพด.คลองหรังรักผัก ผลไม้ star 1
โครงการสุข สวย รวย ดี สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี บ้านดอนเรือ star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการแอโรบิค ชุมชนเมืองใหม่6 นรินทร์ธร ประจำปี 2563 star 1
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้ต้องขังเรือนจำบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลบางม่วงปี 64 star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพชุมชนเกาะหมี ประจำปีงบประมาณ 2563 star 1
โครงการออกกำลังกายได้สุขภาพดี star 1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปากบารา หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ star 1
โครงการขยับกาย สบายใจ ห่วงใยสุขภาพ star 1
ธนาคารกายอุปกรณ์ star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงบ้านท่าหมอไทร ปี๒๕๖๒ star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" star 1
คลองรีรุ่นใหม่ พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามหลัก 3อ 2ส และสุขบัญญัติ 10 ประการ star 1
โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยง ลดโรค star 1
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายคลายเครียดในผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสงขลา star 1
โครงการดาหลาพาเลิกบุหรี่ ตำบลทุ่งพอ star 1
โครงการสร้างเสริมความรู้สู่การดูแลสุขภาพประชาชน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเปตองเพื่อสุขภาพ ชุมชนเมืองใหม่ ประจำปี 2563 star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กตะโล๊ะใสสุขภาพดี star 1
โครงการหนูน้อยกินผัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่อย star 1
เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ star 1
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 star 1
โครงการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ปราศจากโรคภัย ต้านภัยโควิด (Covid-19) star 1
โครงการกินเป็น เน้นออกกำลังกาย คนบ้านแพร้วห่างไกลโรคเรื้อรัง star 1
พัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ 2561 star 1
โครงการชมรมคนรักสุขภาพแบบแอโรบิค star 1
โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง "เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง" star 1
โครงการเด็กเล็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ star 1
โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านท่าพยอม ม.7ตำบลปากนํ้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล star 1
เยาวชนลางาห่างไกลบุหรี่ star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง star 1
โครงการบ้านวัดจันทร์ ฉลาดสมวัย ยิ้มสวยแก้มใส ปี 2563 star 1
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านช้างคลอด star 1