กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการstarจำนวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย star 6
กระบังรักสุขหมดทุกข์ คลายโรค star 5
โครงการ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายร้อยใจทุกเพศวัยด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลห้วยโพธิ์ star 5
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กตะโล๊ะใสสุขภาพดี star 5
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค star 4
โครงการ Food @ Fit for healthy star 4
น้อยใหญ่ใส่ใจสุขภาพ star 3
โครงการลำดวนบานสานพลัง star 3
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม star 3
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ในสตรีตำบลสะพานไม้แก่น star 2
โครงการพัฒนาหมู่บ้านขยะเพื่อสุขภาพ บ้านทุ่งคลอง ม.12 star 2
โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน star 2
โครงการสร้างเสริมสุขภาพสตรีแม่บ้านตำบลริมปิงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน star 2
star 2
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใน หมู่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย star 2
โครงการรอยยิ้มริมรั้ว star 2
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ star 2
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจการออกกำลังกายและสิ่งแวดล้อม star 2
โครงการทันตกรรมเชิงรุก เพื่อควบคุมการลุกลามของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน star 2
วังวนมิติใหม่ ปั่นรัก ขยับกาย ลดเสี่ยงโรค star 2
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน star 2
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 star 2
โครงการขยับกาย สลายพุง(เต้นแอโรบิค) star 1
เครือข่ายน้ำขาวร่วมใจรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ star 1
โครงการ การลด ละเลิกบุหรี่ ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล star 1
โครงการปลอดเหล้า งานสำคัญ star 1
บำบัดบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยการแพทย์แผนไทยในตำบลโพธิ์ไทรงาม star 1
โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา star 1
โครงการว่ายน้ำได้ เพื่อชีวิตปลอดภัย star 1
ผดุงมาตรสร้างสุข มีเกราะป้องกันยาเสพติด star 1
โครงการสร้างรั้วบ้านให้แข็งแรง เสริมความแข็งแกร่งของสายใยครอบครัว star 1
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณ์แข็ง star 1
ท่าคอย หนูน้อย หุ่นสวย รวยสุขภาพ star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลฝาละมี star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) star 1
โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการพัฒนาแกนนำการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบ ปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการส่งเสริมกลไกลการเข้าถึงยาสูบในชุมชนมัสยิดท่าแพเหนือ star 1
นักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลาแก้มใส โภชนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ star 1
วัยเรียนขุนทองสดใสร่างกายแข็งแรง star 1
โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานโดยการแพทย์แผนไทย star 1
โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านนาหว้า ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา star 1
โครงการ ลด ละ เลิก สุรา ของสตรี star 1
ท่าคล้อเคลื่อนไหวขยับกายสร้างสุขภาพ star 1
ดาหลาท่าธงร่วมพลัง ลด ละ เลิกบุหรี่ บ้านโต๊ะพราน star 1
โครงการคนเก้าเลี้ยวร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 1
วัยแรงงานห่างไกลโรคภัย star 1
โครงการขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนวัยเจริญพันธ์ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี star 1
โครงการร้านชำร่วมใจปฏิบัติการตามกฏหมาย star 1
พรหมพิรามวัฒนธรรมนำสุข star 1
โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน star 1
ช่องแคบมะละกอ สิบล้อผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ star 1
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่ที่ 2บ้านท่าไห star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจด้วยการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุ ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
star 1
ตัวอย่าง_โครงการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง ปี.... star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้อย star 1
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม star 1
โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว star 1
ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีของคนห้วยโพธิ์ star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกกโก star 1
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในตำบลกำแพง ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลควนโพธิ์ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ star 1
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ star 1
ชุมชนสากอร่วมใจพัฒนาห่างไกลยาเสพติด star 1
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา star 1
โครงการรวมพลคนหนองปลิงรักษ์สุขภาพ star 1
โครงการตาดีกายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิตหมู่ที่9แหลมนก star 1
โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ star 1
จัดบริการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลควนขนุน star 1
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร star 1
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่ที่ 4 บ้านท่าไห star 1
โครงการขยับกาย สบายชีวาตำบลวิสัยใต้ star 1
โครงการสานพลังชุมชนลด ละ เลิก เหล้า star 1
โครงการชุมชนจารูนอกร่วมใจ ผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน star 1
มะต้องสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ star 1
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน star 1
โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 star 1
โครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 1 star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ตามวิถีปั่นจักรยาน star 1
ขยะลดโรคระบาดในชุมชน star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการลด ละ เลิก บุหรี่ star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุ star 1
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าในวันพระ บ้านคู ตำบลยาบี star 1
วัยรุ่น วัยใส หัวใจผู้นำ และ ชาวโพน ลดเหล้า star 1
โครงการออกกำลังกาย ห่างไกล ปลอดภัยจากโรค ตำบลทับพริก star 1
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมูที่12บ้านท่าไห star 1
ซุปเปอร์เด็กตำบลมาบปลาเค้า star 1
โครงการป้องกันภัยไข้เลือดออกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำภูราอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง star 1
โครงการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ star 1
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำพุ star 1
โครงการขยับกายสบายชีวา star 1
โครงการ รณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ star 1
โครงการปรับปรุงข้อมูลพฤติกรรมการสูบและรณรงค์ลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ ของหมู่ 2 บ้านทุ่งวิมาน star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562 star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องเอดส์/อนามัยเจริญพันธุ์ (สำหรับเด็กและเยาวชน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ star 1
สูงวัยหนองกระดิ่งสดใสหัวใจแข็งแกร่ง ร่างกายแข็งแรง star 1
ออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมรำวงมาตรฐาน star 1
เด็กและเยาวชนบ้านท่าแลหลาสดใส ห่างไกลยาเสพติด star 1
รำกระบองเพื่อสุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ star 1
โครงการขยับกายสบายชีวี ปลอดโรค ปี 61 star 1
ค้นหาบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้า star 1
โครงการเด็กสุขภาพดี ชีวีสดใส พัฒนาการเหมาะสมตามวัย star 1
โครงการบ้านสวยเมืองสุขบ้านแดงหม้อหมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชวนเลิกบุหรี่ บ้านแคเหนือ star 1
โครงการจิตอาสาสร้างเครื่อข่ายเยาวชนเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา star 1
ชุมชนท่าแก่นปลอดสุรา ยาบุหรี่ star 1
โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน star 1
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร star 1
เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจพิษภัยบุหรี่ star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เต้นแอโรบิคแดนซ์ ปีที่ 1 star 1
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) star 1
สูงวัย สุขใจ สดใส ใส่ใจใช่เลย star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องเอดส์/อนามัยเจริญพันธุ์ (สำหรับกลุ่มวัยทำงาน ผู้ปกครอง กลุ่มสตรี เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย บ้านเก่าเดื่อ ม.7 star 1
องค์กรศรีภิรมย์กระชับ ขยับ เหยียด ยืด star 1
โครงการส่งเสริมด้วยการออกกำลังกายสัญจรเพื่อสุขภาพ ปี 2561 star 1
ภูมิปัญญาไทย แก้ไขปัญหาเหล้า star 1
โครงการ ใส่ใจการออกกำลังกายและสิ่งแวดล้อม star 1
star 1
โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ star 1
ป่าไผ่ล้อมรั้ว​ ห่างไกลยาเสพติด star 1
จัดนิทรรศกาลเรื่องโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ star 1