กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์ค่าเฉลี่ยขนาดปัญหาค่าเฉลี่ยเป้าหมายจำนวนแผนงาน
1 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี)ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 22.88
15.85 326
2 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป)ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 53.52
39.40 354
3 จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) 31.15
20.66 191
4 จำนวนผู้ที่ต้องการลด ละ และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(คน) 56.57
77.92 271
5 ร้อยละของการได้รับการบริการคัดกรองและการบำบัดรักษา ของผู้ที่มีปัญหาจากสุราในชุมชน 21.85
31.72 146
6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค (บาท) 3,776.24
2,834.71 150
7 จำนวนการเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชนต่อปี เช่น ทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย และการคุกคามทางเพศ ที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ครั้ง) 13.73
8.52 143
8 จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้าน) 22.17
27.69 186
9 ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล(บาท) 50,990.53
31,188.01 132
10 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(คน) 47.30
59.93 201
11 เพื่อลดยอดขายเฉลี่ยต่อวันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล(บาท) 8,135.32
16,634.04 114
12 จำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(กิจกรรม/นวัตกรรม) 2.90
5.27 182
13 จำนวนมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน (มาตรการ) 2.92
5.67 208
14 ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (มิลลิลิตร) 23,948.41
142,752.95 143
15 ร้อยละของการป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร 14.30
9.73 145
16 จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน) 14.68
9.01 151
17 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนต่อปีอันเนื่องมาจากเมาแล้วขับ(ครั้ง) 16.60
10.68 145
18 จำนวนผู้มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในชุมชนต่อปี ที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(คน) 9.15
5.39 110
19 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่สูบบุหรี่ 27.47
21.05 415
20 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ที่สูบบุหรี่ 44.21
33.95 451
21 จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (คน) 42.07
27.52 278
22 จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน) 9.11
5.87 206
23 ร้อยละของผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ (เลิกติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน โดยไม่กลับไปสูบซ้ำ) 11.95
19.34 233
24 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูบบุหรี่รายคน(บาท) 6,088.25
4,339.62 234
25 จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้าน) 25.17
29.39 271
26 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนของร้านค้า (บาท) 43,631.03
26,011.85 204
27 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน) 50.06
68.35 281
28 งบประมาณต่อปีที่ใช้ไปในการจัดการควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บาท) 21,086.17
39,925.06 177
29 จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ (จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม) 2.67
4.31 227
30 มาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ(จำนวนมาตรการ) 2.93
4.80 235
31 ร้อยละของผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้าน 79.32
33.74 255
32 ปริมาณการสูบบุหรี่ (เฉลี่ยต่อคนต่อวัน) ของผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (มวน) 75.85
39.66 240
33 ร้อยละของการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบในสถานพยาบาลของรัฐ 17.36
25.47 213
34 ร้อยละของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ 31.08
20.17 244
35 จำนวนผู้ที่ได้รับการการตรวจคัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัยและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ(คน) 30.39
38.04 167
36 จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การเกิดอาชญากรรม การเกิดลักเล็กขโมยน้อย(ครั้ง) 9.52
5.10 234
37 จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) 45.22
24.68 211
38 อัตราการเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาของผู้เสพและผู้ติดทั้งภาครัฐและเอกชน(ร้อยละ) 28.55
39.69 165
39 จำนวนผู้ที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน(คน) 12.43
18.43 174
40 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน) 39.86
55.45 320
41 มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(มาตราการ) 4.94
6.64 293
42 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจากการเสพ การติด และการบำบัดรักษา(บาท) 4,313.83
2,689.89 131
43 จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน(คน) 39.62
23.60 181
44 จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาอย่างต่อเนื่องจนมีความบกพร่องต่อหน้าที่ในชุมชน(คน) 20.00
10.56 153
45 ร้อยละของการกลับมาเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดเมื่อคืนกลับชุมชน 18.59
13.36 149
46 จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม(แห่ง) 8.19
5.78 239
47 จำนวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน(ครั้ง) 8.10
5.33 147
48 งบประมาณโดยรวมที่ใช้ในการควบคุมปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บาท) 59,759.39
74,441.86 139
49 กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ(กิจกรรม) 5.65
7.91 291
50 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 79.14
47.12 143
51 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 101.22
56.53 139
52 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง(CVA) 59.40
42.97 83
53 ร้อยละของประชาชนที่มีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 28.88
27.36 73
54 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผล ไตวาย 28.38
24.00 82
55 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ 74.08
82.81 481
56 ร้อยละพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 33.95
43.15 327
57 ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย 32.77
24.14 410
58 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร 22.81
18.55 301
59 ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 14.49
18.04 292
60 ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 51.98
61.73 333
61 จำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch 19.70
26.38 256
62 ร้อยละของประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 34.30
28.24 341
63 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 21.45
47.72 336
64 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 166.71
206.34 300
65 ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด เป็นประจำ 150.18
106.27 343
66 ร้อยละพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด 52.27
59.52 271
67 ร้อยละของครัวเรือนที่ทำปศุสัตว์/ประมง ต่อครัวเรือนทั้งหมด 31.69
38.36 242
68 ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ทำเกษตรพันธะสัญญา 22.48
19.99 176
69 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดเก็บพันธุ์ข้าว ผัก และมีการเพาะพันธุ์ปลา กุ้ง ปู ในชุมชน 32.52
39.26 229
70 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 62.16
69.58 239
71 ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 16.48
87.50 2
72 ภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี 15.00
80.00 1
73 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) 56.31
65.16 556
74 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 55.91
63.27 564
75 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 46.22
54.48 561
76 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 45.13
53.04 427
77 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 34.28
44.80 406
78 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 52.12
65.52 481
79 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 60.02
92.11 391
80 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 39.27
50.36 378
81 จำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คน) 32.92
25.62 39
82 จำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(คน) 8.88
5.16 25
83 จำนวนประชาชนที่สวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซต์/คาดเข็มขัดนิรภัย (คน) 691.65
870.92 26
84 จำนวนสถานที่เป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 12.51
7.69 35
85 จำนวนมาตรการชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4.67
5.44 27
86 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(คน) 157.99
90.44 70
87 จำนวนหญิงฝากครรภ์ที่สามารถฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง(คน) 200.19
199.15 68
88 จำนวนหญิงคลอดได้รับการตรวจและเยี่ยมหลังคลอด(คน) 103.62
110.00 69
89 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองและป้องกันโรคทาลัสซีเมีย (คน) 227.61
232.95 56
90 จำนวนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะเวลา 6 เดือน(คน) 72.05
82.52 64
91 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะซีด(คน) 64.70
48.96 48
92 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม(คน) 324.27
415.81 63
93 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะตั้งครรภ์วัยรุ่น(อายุน้อยกว่า 20 ปี) (คน) 20.39
21.29 56
94 จำนวนเด็กเล็ก(0-3 ปี) ได้รับฉีดวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์(คน) 174.37
158.34 61
95 จำนวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่ประเมินแล้วมีภาวะพัฒนาการล่าช้า(คน) 33.98
29.95 55
96 จำนวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 48.48
35.43 58
97 จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (3ขึ้นไป-6 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 41.53
28.19 53
98 จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (3ขึ้นไป-6 ปี) ที่มีปัญหาฟันผุ (คน) 101.95
178.47 73
99 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะสายตาสั้นและเอียง(คน) 20.50
22.76 34
100 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) เสียชีวิตจากการจมน้ำ (คน) 5.96
14.76 25
101 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะเครียดและเสี่ยงฆ่าตัวตาย(คน) 2.14
8.76 21
102 จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด(คน) 20.89
33.00 9
103 จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL น้อยว่า 11 คะแนน(คน) 35.31
31.95 81
104 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว(คน) 26.53
26.31 86
105 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีภาวะซึมเศร้าและกังวล(คน) 49.52
56.95 60
106 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง เช่น ตาต้อ กระจก เป็นต้น (คน) 71.27
54.34 68
107 จำนวนผู้ช่วยเหลือ(CG)ที่มีทักษะการดูและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน (คน) 19.04
22.04 74
108 จำนวนบุคคลในครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล (คน) 109.73
113.24 80
109 จำนวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้มง่าย เป็นต้น 95.17
79.59 71
110 ร้อยละสถานที่หรือพื้นที่สาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 32.16
42.65 62
111 ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.) 5,299.75
4,225.52 77
112 จำนวนประชาชนที่มีพฤติกรรมแยกขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) 382.14
577.78 77
113 จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) 138.85
214.48 67
114 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีนโยบายจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง) 8.22
10.42 67
115 จำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง) 5.96
8.06 68
116 จำนวนเงินที่ อปท.ใช้เพื่อการกำจัดขยะในชุมชน(บาท/ปี) 642,880.84
557,306.16 58
117 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม(คน) 1,627.37
887.17 117
118 จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด(คน) 67.85
52.72 104
119 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน) 1,034.65
645.17 156
120 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรีย(คน) 276.55
223.92 51
121 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันไฟใหม้ป่า(คน) 2,760.74
1,639.68 62
122 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์เสี่ยง 25.15
22.98 56
123 ร้อยละของเยาวชนที่มีเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบหน้าใหม่ 29.09
20.12 46
124 ร้อยละของเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ 20.19
15.64 42
125 ร้อยละของเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด เช่น กระท่อม เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น 41.97
28.65 48
126 ร้อยละของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการท้องเสียจากการบริโภค 21.22
14.78 41
127 ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคหวัด 47.18
32.51 42
128 ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคอุจจาระร่วง 23.21
19.54 40
129 จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน) 80.21
87.44 66
130 จำนวนของเกษตรกรที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย(คน) 57.72
44.17 47
131 จำนวนผู้บริโภคที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย 158.31
112.43 35
132 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน) 373.73
328.82 11
133 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) 37,750.35
19,477.62 295
134 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน) 20.31
26.38 349
135 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน) 30.99
27.09 330
136 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) 20.40
26.97 287
137 จำนวนคนพิการ 99.50
44.00 6
138 จำนวนอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ (คน) 27.75
35.50 4
139 จำนวนของแรงงานนอกระบบที่เจ็บป่วย จากการประกอบอาชีพ 65.50
50.50 4
140 จำนวนมาตราการในการทำงานหรือกำหนดข้อบังคับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ป้องกันปัญหาสุขภาพ/โรคจากการทำงาน 0.33
5.00 3