กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์ค่าเฉลี่ยขนาดปัญหาค่าเฉลี่ยเป้าหมายจำนวนแผนงาน
1 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี)ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 22.49
15.52 390
2 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป)ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51.31
37.66 417
3 จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) 28.51
19.27 253
4 จำนวนผู้ที่ต้องการลด ละ และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(คน) 53.20
71.96 329
5 ร้อยละของการได้รับการบริการคัดกรองและการบำบัดรักษา ของผู้ที่มีปัญหาจากสุราในชุมชน 19.89
28.36 200
6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค (บาท) 11,531.90
6,702.01 195
7 จำนวนการเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชนต่อปี เช่น ทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย และการคุกคามทางเพศ ที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ครั้ง) 12.85
10.80 193
8 จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้าน) 21.62
25.97 242
9 ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล(บาท) 53,452.47
36,502.09 178
10 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(คน) 46.54
56.97 256
11 ยอดขายเฉลี่ยต่อวันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล(บาท) 7,518.41
13,577.19 162
12 จำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(กิจกรรม/นวัตกรรม) 2.79
4.87 231
13 จำนวนมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน (มาตรการ) 2.95
5.45 256
14 ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (มิลลิลิตร) 26,053.55
113,128.40 187
15 ร้อยละของการป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร 13.48
9.58 194
16 จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน) 13.59
8.46 207
17 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนต่อปีอันเนื่องมาจากเมาแล้วขับ(ครั้ง) 15.65
10.36 197
18 จำนวนผู้มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในชุมชนต่อปี ที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(คน) 8.16
4.75 152
19 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่สูบบุหรี่ 28.24
21.41 510
20 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ที่สูบบุหรี่ 44.90
34.17 545
21 จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (คน) 41.06
27.70 372
22 จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน) 9.02
6.54 293
23 ร้อยละของผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ (เลิกติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน โดยไม่กลับไปสูบซ้ำ) 11.88
18.62 315
24 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูบบุหรี่รายคน(บาท) 4,953.81
3,533.74 306
25 จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้าน) 23.42
26.21 355
26 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนของร้านค้า (บาท) 38,098.33
23,238.52 276
27 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน) 51.29
67.13 361
28 งบประมาณต่อปีที่ใช้ไปในการจัดการควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บาท) 22,447.09
38,359.15 252
29 จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ (จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม) 3.21
4.81 302
30 มาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ(จำนวนมาตรการ) 2.95
4.67 311
31 ร้อยละของผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้าน 71.52
34.05 341
32 ปริมาณการสูบบุหรี่ (เฉลี่ยต่อคนต่อวัน) ของผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (มวน) 61.33
32.46 315
33 ร้อยละของการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบในสถานพยาบาลของรัฐ 17.11
24.49 296
34 ร้อยละของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ 30.88
20.58 327
35 จำนวนผู้ที่ได้รับการการตรวจคัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัยและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ(คน) 30.56
40.22 233
36 จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การเกิดอาชญากรรม การเกิดลักเล็กขโมยน้อย(ครั้ง) 9.26
5.47 300
37 จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) 44.56
26.27 286
38 อัตราการเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาของผู้เสพและผู้ติดทั้งภาครัฐและเอกชน(ร้อยละ) 26.07
36.85 235
39 จำนวนผู้ที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน(คน) 13.08
18.98 245
40 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน) 44.30
59.41 390
41 มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(มาตราการ) 4.96
6.87 357
42 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจากการเสพ การติด และการบำบัดรักษา(บาท) 3,910.18
2,207.51 192
43 จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน(คน) 42.14
26.43 247
44 จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาอย่างต่อเนื่องจนมีความบกพร่องต่อหน้าที่ในชุมชน(คน) 19.84
11.52 226
45 ร้อยละของการกลับมาเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดเมื่อคืนกลับชุมชน 20.04
15.72 219
46 จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม(แห่ง) 8.12
5.94 303
47 จำนวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน(ครั้ง) 8.81
6.55 212
48 งบประมาณโดยรวมที่ใช้ในการควบคุมปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บาท) 69,429.43
83,883.77 204
49 กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ(กิจกรรม) 5.69
8.00 354
50 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 78.97
54.23 197
51 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 89.89
60.97 239
52 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง(CVA) 42.15
30.96 155
53 ร้อยละของประชาชนที่มีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 25.05
22.61 150
54 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา แผล ไตวาย 25.83
20.30 159
55 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ 69.56
77.37 634
56 ร้อยละพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 34.13
42.53 472
57 ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย 29.82
22.54 543
58 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร 21.95
17.41 437
59 ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 14.78
18.11 438
60 ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 52.95
62.42 481
61 จำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch 21.74
27.34 396
62 ร้อยละของประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 40.22
33.98 485
63 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 21.64
38.85 478
64 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 124.88
154.15 438
65 ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด เป็นประจำ 114.39
80.86 487
66 ร้อยละพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด 51.58
55.11 416
67 ร้อยละของครัวเรือนที่ทำปศุสัตว์/ประมง ต่อครัวเรือนทั้งหมด 30.70
36.54 376
68 ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ทำเกษตรพันธะสัญญา 20.05
18.74 299
69 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดเก็บพันธุ์ข้าว ผัก และมีการเพาะพันธุ์ปลา กุ้ง ปู ในชุมชน 31.46
37.42 366
70 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 59.86
67.31 383
71 ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 16.48
87.50 2
72 ภาวะโภชนาการเด็ก 6-14 ปี 15.00
80.00 1
73 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) 55.74
64.28 709
74 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 54.66
66.52 727
75 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 44.68
53.41 717
76 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 45.94
53.64 573
77 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 33.60
43.94 546
78 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 61.59
74.39 634
79 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 59.45
85.24 524
80 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 39.60
49.11 509
81 จำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คน) 36.04
28.58 53
82 จำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(คน) 18.29
14.74 38
83 จำนวนประชาชนที่สวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซต์/คาดเข็มขัดนิรภัย (คน) 665.89
870.97 38
84 จำนวนสถานที่เป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 11.65
9.25 48
85 จำนวนมาตรการชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 14.48
17.75 40
86 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(คน) 126.48
81.70 101
87 จำนวนหญิงฝากครรภ์ที่สามารถฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง(คน) 156.41
158.16 97
88 จำนวนหญิงคลอดได้รับการตรวจและเยี่ยมหลังคลอด(คน) 91.47
98.77 96
89 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองและป้องกันโรคทาลัสซีเมีย (คน) 175.84
179.90 80
90 จำนวนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะเวลา 6 เดือน(คน) 65.93
76.67 90
91 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะซีด(คน) 50.18
38.17 71
92 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม(คน) 325.53
388.01 86
93 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะตั้งครรภ์วัยรุ่น(อายุน้อยกว่า 20 ปี) (คน) 22.42
20.61 96
94 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ที่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 62.91
66.13 23
95 ร้อยละของหญิงฝากครรภ์ที่สามารถฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 73.25
74.77 22
96 ร้อยละของหญิงคลอด ที่ได้รับการตรวจและเยี่ยมหลังคลอด 80.78
84.52 21
97 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับการคัดกรองและป้องกันโรคทาลัสซีเมีย 78.20
81.85 20
98 ร้อยละของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นระยะเวลา 6 เดือน 61.81
66.50 20
99 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่มีภาวะซีด 30.43
27.93 17
100 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 74.82
81.41 17
101 จำนวนเด็กเล็ก(0-3 ปี) ได้รับฉีดวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์(คน) 150.76
144.07 113
102 จำนวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่ประเมินแล้วมีภาวะพัฒนาการล่าช้า(คน) 29.38
23.73 106
103 จำนวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 41.69
28.19 108
104 จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (3ขึ้นไป-6 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 44.39
25.18 102
105 จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (3ขึ้นไป-6 ปี) ที่มีปัญหาฟันผุ (คน) 102.92
120.21 135
106 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะสายตาสั้นและเอียง(คน) 22.84
19.82 74
107 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) เสียชีวิตจากการจมน้ำ (คน) 8.21
11.55 66
108 จำนวนเด็กวัยเรียน(อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะเครียดและเสี่ยงฆ่าตัวตาย(คน) 2.98
5.66 61
109 จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด(คน) 61.86
53.23 56
110 จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL น้อยว่า 11 คะแนน(คน) 33.23
31.12 155
111 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว(คน) 31.85
32.48 162
112 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีภาวะซึมเศร้าและกังวล(คน) 95.36
103.86 124
113 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง เช่น ตาต้อ กระจก เป็นต้น (คน) 83.93
66.62 133
114 จำนวนผู้ช่วยเหลือ(CG)ที่มีทักษะการดูและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน (คน) 16.57
21.76 149
115 จำนวนบุคคลในครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล (คน) 105.10
106.39 150
116 จำนวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้มง่าย เป็นต้น 104.89
1,928.54 137
117 ร้อยละสถานที่หรือพื้นที่สาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 33.25
41.08 124
118 ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.) 3,603.21
10,127.66 138
119 จำนวนประชาชนที่มีพฤติกรรมแยกขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) 695.51
916.03 136
120 จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) 194.33
294.41 123
121 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีนโยบายจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง) 9.34
13.46 125
122 จำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง) 7.77
13.51 124
123 จำนวนเงินที่ อปท.ใช้เพื่อการกำจัดขยะในชุมชน(บาท/ปี) 636,720.65
558,994.63 113
124 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม(คน) 1,699.90
959.26 170
125 จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด(คน) 84.62
50.74 161
126 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน) 1,070.27
670.07 231
127 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรีย(คน) 280.59
240.41 98
128 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันไฟใหม้ป่า(คน) 2,498.75
1,617.56 117
129 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์เสี่ยง 24.74
20.76 87
130 ร้อยละของเยาวชนที่มีเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบหน้าใหม่ 45.76
36.73 76
131 ร้อยละของเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ 38.85
31.70 73
132 ร้อยละของเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด เช่น กระท่อม เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น 42.30
29.38 81
133 ร้อยละของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการท้องเสียจากการบริโภค 21.30
14.96 71
134 ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคหวัด 35.74
24.94 72
135 ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคอุจจาระร่วง 20.72
16.07 70
136 จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน) 71.53
77.07 96
137 จำนวนของเกษตรกรที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย(คน) 71.18
52.32 77
138 จำนวนผู้บริโภคที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย 109.91
80.03 64
139 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน) 1,138.95
598.97 54
140 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) 33,563.29
19,377.13 419
141 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน) 20.58
26.31 499
142 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน) 25.82
25.14 468
143 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) 21.30
27.00 433
144 จำนวนคนพิการ 152.18
976.53 17
145 จำนวนอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ (คน) 11.72
22.75 81
146 ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่เจ็บป่วย จากการประกอบอาชีพ 30.51
20.12 80
147 จำนวนมาตราการในการทำงานหรือกำหนดข้อบังคับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ป้องกันปัญหาสุขภาพ/โรคจากการทำงาน 2.83
6.05 77