กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

26543 items(1/266) 2 3 4 5 Next » Last »|
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่สร้าง
โครงการการจัดการขยะในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
เด็กสุขภาพดี ชีวีสดใส กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย แม่ฝากครรภ์ไว ชีวิตลูกปลอดภัยสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคไม่ติดต่อแบบยั่งยืน ปี63 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
บ้านสวยด้วยมือเรา ปลอดภัย ปลอดโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
อสม.น้อยและผู้ปกครองร่วมมือกันป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ร้านค้าคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจคนในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ดูแลกันวันละนิด พิชิตฟันสวย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลด้านการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 03-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หมูที่ 6,7 ตำบลเกาะเปียะ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “การจัดงานตามวิถีใหม่” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “การจัดงานตามวิถีใหม่” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด 02-06-2020
โครงการพลังอสม.ต้านภัยโควิด 2019 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ 02-06-2020
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ 02-06-2020
การป้องกันควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง 02-06-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเต้นลีลาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลานข่อย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย 02-06-2020
โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีการเต้นบาสโลบ ชุมชนบ้านในไร่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล 02-06-2020
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา 02-06-2020
โครงการขยับกายสบายชีวี ปี25ุ63 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 02-06-2020
โครงการหมูปรุงสุกชีวิตปลอดภัยห่างไกลโรคไข้หูดับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง 01-06-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) แบบครบวงจร ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ 01-06-2020
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 01-06-2020
โครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี 01-06-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการเกษตรกรปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างในเลือด กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในเยาวชนเพศชาย และขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลจะแหน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน 01-06-2020
โครงการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 01-06-2020
เฝ้าระวังสตรีไทย ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี 01-06-2020
ตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์ เกิดรอด สมองดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี 01-06-2020
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี 01-06-2020
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค 01-06-2020
โครงการอสม.รวมพลัง เฝ้าระวังป้องกันภัยโควิด กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง 01-06-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง 01-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ“อสม.รพ. สต.บ้านท่าเหนาะชวนวิ่ง” ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านคลองหรั่ง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุ 6-12 ปี เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2-5 ปี ด้านโภชนาการและทันตสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค สุขภาพดี วิถีไทย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๓ กลุ่มวัย แบบแบบองค์รวม ประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านนกรำ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนตำบลคลองทรายขาว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน หมู่ที่ 8 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการอบรมแกนนำแอโรบิกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนตำบลคลองทรายขาว กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุตำบลคลองทรายขาว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 31-05-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านท่าดี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา 29-05-2020
โครงการเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย อสม.หมู่ที่ 3 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพญา 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 29-05-2020
โครงการฝากครรภ์คุณภาพ แม่ปลอดภัย ลูกน้อยสุขภาพดี ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการรับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการผู้ปกครองใสใจ หนูน้อยฟันดี ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 29-05-2020
โครงการอย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลบาลอ ปี 2563 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ 29-05-2020
โครงการบูรณาการแรงงานนอกระบบ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "การจัดงานตามวิถีใหม่" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 29-05-2020
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ 28-05-2020
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตำบลย่านซื่อ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ 28-05-2020
โครงการย่านซื่อร่วมใจ เด็กยุคใหม่ฟันดี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ 28-05-2020
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ผู้เสี่ยงติดเชื้อสถานที่กักกันตำบลละงู กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู 28-05-2020
โครงการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านชำคุณภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว 28-05-2020
โครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชาวห้วยไทร กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู 28-05-2020
โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ 28-05-2020
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง 28-05-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชล้มลุกระยะสั้น หมู่1 ตำบลสะพานไม้แก่น กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น 28-05-2020
โครงการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังป้องกันภาวะแทรกซ้อน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ 28-05-2020
โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ 28-05-2020
โครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)ชาวนาพญา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดโคกแย้ม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการชุมชนมีสุข สุขกาย สุขใจใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 28-05-2020
26543 items(1/266) 2 3 4 5 Next » Last »|