กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

26607 items(1/267) 2 3 4 5 Next » Last »|
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่สร้าง
โครงการคนสูงวัยสุขภาพจิตดี ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในชุมชน ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการหนองปรือร่วมใจห่างไกลความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็กนักเรียน ปี2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นบาสโลบบ้านไทรทอง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
ชุมชนปลอดบุหรี่ สร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลบูกิต กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต 04-06-2020
โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโร๊ะ 04-06-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพภาคประชาชนเรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัยทำงานโดยการอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการเกษตรกรปลอดโรคห่างไกล ภัยจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช ปี2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบ้านควนตีนปี2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นบาสโลบบ้านไทรบ่วง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการแอร์โรบิควันละนิด จิตแจ่มใส ไล่โรคภัยไปไกลตัว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง 04-06-2020
ดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
ดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงห่างไกลโควิด 19 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก 04-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อพิชิตโรคอ้วน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
โครงการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก 04-06-2020
โครงการโคกสักสู้ภัยไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก 04-06-2020
โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ควนมะพร้าว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว 04-06-2020
โครงการการจัดการขยะในชุมชน “ถนนสวยด้วยมือทุกคน” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
โครงการแก้ปัญหาเด็ก ๐-๕ ปีขาดรับวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง 04-06-2020
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 04-06-2020
โครงการโภชนาการอาหารสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 04-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หมู่ที่ 4,10 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ 04-06-2020
โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชนปิยามุมัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง 04-06-2020
โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (โรงเรียนบ้านป่าโอน) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นบาสโลบบ้านในร่อน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 04-06-2020
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์จินตนาการเด็กและครอบครัวสู่การเรียนรู้ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 04-06-2020
โครงการร้านอาหารร่วมใจปลอดโฟม ลดพลาสติก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา 04-06-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมและระงับโรคไข้เลือดออก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 04-06-2020
โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 04-06-2020
14.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตอบต.ซากอ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
13.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
โครงการภาคีเครือข่าย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 04-06-2020
12.โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลฉลุง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการรับวัคซีนตามเกณฑ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
11.โครงการสายสืบลูกน้ำในโรงเรียน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
10.โครงการลูกน้อยห่างไกลโรค รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
9.โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
9.โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
8.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง/ความดัน/เบาหวาน เชิงรุกในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
โครงการการจัดการขยะในครัวเรือนหมู่ที่ 4 ตำบลเทพา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา 04-06-2020
7.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ/ติดบ้านติดเตียงเชิงรุกในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
โครงการแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการป้องกันการเกิดโรคด้วยการออกกำลังกายด้วยท่ามณีเวชและท่าฤาษีดัดตน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว 04-06-2020
โครงการออกกำลังกายแอโรบิคชุมชนบ้านทุ่งรี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 04-06-2020
6.โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ 04-06-2020
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว 04-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 04-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการหนูน้อยฟันสวย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 04-06-2020
โครงการจิตอาสาดูแลคนพิการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 04-06-2020
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว 04-06-2020
โครงการการจัดการขยะในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
เด็กสุขภาพดี ชีวีสดใส กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย แม่ฝากครรภ์ไว ชีวิตลูกปลอดภัยสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคไม่ติดต่อแบบยั่งยืน ปี63 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
บ้านสวยด้วยมือเรา ปลอดภัย ปลอดโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
อสม.น้อยและผู้ปกครองร่วมมือกันป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ร้านค้าคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจคนในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ดูแลกันวันละนิด พิชิตฟันสวย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
ส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน 03-06-2020
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลด้านการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 03-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หมูที่ 6,7 ตำบลเกาะเปียะ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “การจัดงานตามวิถีใหม่” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “การจัดงานตามวิถีใหม่” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด 02-06-2020
โครงการพลังอสม.ต้านภัยโควิด 2019 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ 02-06-2020
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ 02-06-2020
การป้องกันควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง 02-06-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด 02-06-2020
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเต้นลีลาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลานข่อย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย 02-06-2020
โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีการเต้นบาสโลบ ชุมชนบ้านในไร่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล 02-06-2020
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา 02-06-2020
โครงการขยับกายสบายชีวี ปี25ุ63 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 02-06-2020
โครงการหมูปรุงสุกชีวิตปลอดภัยห่างไกลโรคไข้หูดับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ 02-06-2020
โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง 01-06-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) แบบครบวงจร ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ 01-06-2020
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง 01-06-2020
โครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี 01-06-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
โครงการเกษตรกรปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างในเลือด กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 01-06-2020
26607 items(1/267) 2 3 4 5 Next » Last »|