กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

22172 items(1/222) 2 3 4 5 Next » Last »|
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่สร้าง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก 28-01-2020
โครงการคุณธรรมนำเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู 28-01-2020
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดัง 28-01-2020
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเปตอง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดัง 28-01-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก 28-01-2020
รณรงค์คัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง 28-01-2020
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที่ 4 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง 28-01-2020
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลนาวง ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง 28-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง 28-01-2020
โครงการขับเคลื่อนลดขยะที่ต้นทางและการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบยั่งยืน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง 28-01-2020
โครงการโรงเรียนปลอดยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด 27-01-2020
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว 27-01-2020
โครงการพิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 (รพ.สต.บ้านบ่อทราย) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว 27-01-2020
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว 27-01-2020
คัดกรองความดันโลหิตสูง - เบาหวาน ม.8 บ้านสายคลอง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 27-01-2020
หลักประกันสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 27-01-2020
โครงการ อย.น้อยในโรงเรียน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง 27-01-2020
คัดกรองความดันโลหิตสูง - เบาหวาน ม.5 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 27-01-2020
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการกำจัดเหานักเรียนในโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการเต้นบาสโสปเพื่อสุขภาพ ร.ร สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านช่องหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการเต้นบาสโสปเพื่อสุขภาพ ร.ร บ้านช่องหารประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการแปรงฟัน ถูกวิธี ชีวีสดใส ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 24-01-2020
โครงการคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยพลังเครือข่ายสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร 24-01-2020
“RDU นักเรียนต้นแบบ” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค มือ เท้า ปาก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ3อ2ส.ลดเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการข้อเขาเสื่อมด้วยวิธีแพทย์แผนไทย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
คัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
หนูน้อยสมาร์ทคิดส์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
รักห่วงใย มาตรวจมะเร็งกันเถอะ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
สมุนไพรใกล้ตัว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
แม่ลูกผูกพัน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
ส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพในโรงเรียนโดยแกนนำสุขภาพนักเรียน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“เฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้าของชำและการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“ดูแล ดุจญาติ” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
"มะเร็งป้องกันได้ ถ้าใสใจ" กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“สายสัมพันธ์ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
“สร้างระบบ เปลี่ยนความคิด เพื่อภูมิที่ดีของลูกหลาน” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“สุขภาพดี เริ่มที่บ้าน” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“ปรับได้ ชีวิตเปลี่ยน” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
“กินดี อยู่ดี คุณภาพชีวิตเด็กดีอย่างมีคุณค่า” กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง 24-01-2020
โครงการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการสุขภาพจิตแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ 24-01-2020
โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ 24-01-2020
โครงการการจัดการอาหารด้วยตนเองเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดตามวิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (ธนวิถี) (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการชำปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการพลังเข้มแข็ง เชิงรุกด้วยวัคซีน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงขณะตั้งครรภ์และญาติ (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานชุมชนปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 24-01-2020
โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครยะลา (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูมารดาหลังคลอดและส่งเสริมสุขภาพ เด็กแรกเกิด -1 ปี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในเขตเทศบาลนครยะลา ปี 2563 (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการรู้เร็วรู้ทันเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและเต้านม กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการเด็กประถมฟันดี ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ 24-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพวิถีไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2563 (ประเภทที่ 1 ) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตัั้งครรภ์และดูแลมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 24-01-2020
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการช่อนฉารักสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน 24-01-2020
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (ธนวิถี) (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการบ้านทุ่งสงวนรักสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน 24-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน 24-01-2020
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเฝ้าระวังควบคุมโรคโดยใช้กระบวนการกลุ่มศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล ประจำปี 2563(ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสะเตง ประจำปี 2563 (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Risk) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2563 (ประเภทที่ 1) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 24-01-2020
โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงชุมชนเขาทอง หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ 24-01-2020
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง 24-01-2020
โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำดูแลสุขภาพผู้พิการติดบ้านและผู้สูงอายุติดบ้าน ตำบลตันหยงลิมอ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ 24-01-2020
โครงการกลุ่มอาสาจัดการขยะฯโครงการกลุ่มอาสาจัดการขยะฯพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดการขยะปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ 23-01-2020
โครงการให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 2-4 ขวบ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 23-01-2020
โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว 23-01-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง 23-01-2020
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง 23-01-2020
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง 23-01-2020
22172 items(1/222) 2 3 4 5 Next » Last »|