กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ศูนย์ประสานงาน

by Little Bear @May,15 2016 14.24 ( IP : 122...252 )

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12  สงขลา
456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. 074-233888 ต่อ 5369 โทรสาร 074-235494

                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ 
086-694-0954,098-279-7712
twoseadj@gmail.com
somchai.l@nhso.go.th
QRcode_ple