กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

90 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|

จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการ กองทุนจ.ยะลา

โดย twoseadj on August,14 2018 13.22

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้น ในพื้นที่ จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน

จัดประชุมจัดทำแผนและการเขียนโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

โดย twoseadj on August,07 2018 14.12

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาวะแก่กองทุน ปี 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบลจัดทำแผนสุขภาพและฝึกการเขียนโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

ประชุมทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน จ.สตูล

โดย twoseadj on July,28 2018 20.03

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนสุขภาพกองทุน และโครงการด้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2562 ซึ่ง

พี่เลี้ยง จ.ยะลา พัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการ PA และลดยาสูบ

โดย twoseadj on July,17 2018 18.39

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จ.ยะลา นำโดย อ.สุวิทย์ หมาดอะดัม และนายประพันธ์ สุขมี จัดประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา ประเภทกองทุนนำร่อง จำนวน 10 กองทุน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนสุขภาพ โครงการสุขภาพ ในประเด็น การเพิ่มการเคลื่อนไหวท

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on July,16 2018 10.36

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุภาพและเขีย

พี่เลี้ยงกองทุนนำร่องปรับปรุงข้อมูลโครงการ

โดย twoseadj on July,14 2018 14.50

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่องใน 5 จังหวัด เพื่อปรับปรุงแผนสุขภาพชุมชน ประเด็น แผนกิจกรรมทางกาย แผนบุหรี่ แผนเหล้า แผนสารเสพติด และแผนอาหารและโภชนาการ มีทีมพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน โดยได้นำข้อมูลการมาปรับปรุงแผนสุขภาพ และช่วยพัฒนาโครงการที่ดีเพื่อ

ผลการเบิกจ่ายกองทุนตำบล ณ เดือน ก.ค. 61

โดย twoseadj on July,09 2018 07.43

ผลการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา พบว่า สนับสนุนโครงการแล้ว จำนวน 230 ล้านบาท คงเหลือ 563 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายอีก 100 ล้านบาท เพื่อนำเงินกองทุนของ ปี 2561 ทำให้สัดส่วนการจ่ายเงิน 100 % เมื่อเทียบกับรายรับปี 61 เดือน มิถุนายน มีการเบิกจ่าย จำนวน 31.64 ล้านบาท น้อยกว่า เดือน มิถุนายน

ประชุมแนวทางการติดตามและทำงานร่วมงานกองทุน ปี 62

โดย twoseadj on June,13 2018 15.30

วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายชัยยุทธ์ หลักเมือง จัดประชุมการนิเทศและติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา ร่วมกับตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล งานตรวจสอบภายใน งานหลักประกันสุขภ

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนตำบล เขต อ.หาดใหญ่

โดย twoseadj on June,08 2018 15.32

วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นเขตอำเภอที่มีการสะสมของเงินกองทุนจำนวนมาก โดยทันตแพทย์ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช

สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

โดย twoseadj on May,23 2018 13.10

มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง

90 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|