กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

71 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

หนังสือเชิญร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

โดย twoseadj on March,15 2018 13.11

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประ

สปสช.จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการลงบัญชี-การใช้เงินกองทุน

โดย twoseadj on March,12 2018 09.43

วันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สปสช.จัดประชุมซักซ้อม การลงบัญชีการเงินสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ และเรื่องสิทธิรักษา อปท./การใช้จ่ายเงินกองทุน สปสช. และการตรวจสอบของ สตง.ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปฟังบรรยาย........พิธีเปิด โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลาการเบิกจ่ายตร

เอกสารประกอบ งานประชุม 9 มีนาคม 2561

โดย Admin_กองทุนฯ on March,08 2018 21.00

เอกสารประกอบการประชุม  เรื่อง "ซักซ้อมร่างประกาศกองทุนตำบล และสิทธิรักษาพยาบาล อปท.
  วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ.ห้องประชุม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต.

โดย twoseadj on March,01 2018 10.07

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส

เตรียมงานสร้างสุข ห้องย่อยความั่นคงทางสุขภาพและกลไกสุขภาพ

โดย twoseadj on February,17 2018 10.38

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ คณะทำงานร่วมกันเตรียมห้องย่อย :ความมั่นคงทางสุขภาพ

ความคืบหน้า กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 เดือน ก.พ.

โดย twoseadj on February,14 2018 21.11

ภาพรวมการโอนเงินจัดสรร เขต 12 สงขลาปี 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดสรรงบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัว(45 บาท/ปชก.) จำนวนเงิน 219,011,130 บาท โดยจัดสรรแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่แล้ว 609 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของกองทุนทั้งหมด แยกเป็นโอนงวดแรก 584 กองทุน และงวดที่ 2 25 แห่ง รอการจัดสรรงวดที่ 3

เตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61

โดย twoseadj on February,05 2018 19.52

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.สงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อการมีสุขภาวะที่ยั่งยืน" มีกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการของเครือข่ายห้องย่อยเพื่อพั

สสส.สตูล เปิดรับโครงการสร้างสุขภาวะ ปี 61

โดย twoseadj on February,05 2018 13.10

หน่วยจัดการ จังหวัดสตูล สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดรับสมัครชุมชนจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ดำเนินงานใน 8 ประเด็น ได้แก่1. การจัดการขยะ2. การดูแลผู้สูงอายุ3. เพิ่มการกินผัก ผลไม้ในโรงเรียน4. การปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในชุมชน5. การจัดการจุดเสี่ยงอุบติเหตุจราจร6

ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการลงข้อมูล กองทุนสุขภาพตำบล และ LTC ปี 2561

โดย twoseadj on January,03 2018 08.47

วันที่สถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน 16 มกราคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส(รุ่น 1 รับ 88คน)ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน &nbs

แจ้งการโอนเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 งวด 1 -61

โดย twoseadj on December,04 2017 14.23

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้แจ้งยอดการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ประเภทเงินสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P and P community) ประจำปี 2561 แก่ 617 กองทุน ขณะนี้ สปสช.ได้โอนเงินให้กับกองทุนสุขภาพตำบล งวดที่ 1 จำนวน 583 แห่ง และยกเลิกการโอน 1 แห่ง คือ อบต.คลองเปียะ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากแจ้งย

71 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|