กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

110 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|

ลงพื้นที่ กองทุนนำร่อง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on November,08 2018 10.33

สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นำร่อง จำนวน 9 แห่ง ปรับปรุงโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ บูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ และกิจกรรมทางกาย

แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

โดย twoseadj on November,06 2018 22.36

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา

พัฒนาแกนนำอาชีวะอนามัยเพื่อรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on November,05 2018 15.16

แกนนำกลุ่มอาชีพ กรรมการกองทุน จนท.กองทุน และรพ.สต.ร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครอาชีวะอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กำลังวิเคราะห์วามเสี่ยง JSA กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ...เพื่อเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับทุนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ณ บูม ฟอเรส รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขล

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน รุ่น 1 สงขลาและสตูล

โดย twoseadj on October,24 2018 11.02

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน และการพัฒนากลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1:จังหวัดสงขลา และสตูล ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนพี่เลี้ยงซึ่งสมัคร และตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ของทั้งสองจังหว

ลงทะเบียนอบรม(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.)พี่เลี้ยง 3 กองทุน

โดย Admin_กองทุนฯ on October,19 2018 06.53

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน(พี่เลี้ยงที่สมัครและเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.ซึ่งจะเป็นกลไกระดับจังหวัด) รุ่นที่ ๑: สงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒: ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on October,17 2018 13.26

วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ

ศูนย์ประสานภาค ปชช.จัดประชุมกำหนดทิศทางทำงานร่วม

โดย twoseadj on October,13 2018 11.27

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เขต 12 สงขลา จัดประชุมร่วมเครือข่ายและผู้แทนศูนย์ประสานงาน และเครือข่าย 9 ด้าน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา โดยมี อ.ประยูร โขขัด ประธานคณะอุนุกรรมการควบคุมคุณภาพ( อคม.) เขต 12 เพื่อร่วมทบทวนบทบาทศูนย์หลักประกัน และเครือข่าย 9 ด้าน

สสอ.ควนขนุนจัดพัฒนางาน ltc และกองทุนตำบล

โดย twoseadj on October,03 2018 10.43

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมทำความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุน LTC และกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น มีการบรรยายแนวทางการดำเนินงาน LTC และการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือส่งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

โดย twoseadj on October,01 2018 14.59

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและจัดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชุดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว

110 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|