กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

107 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|

ลงทะเบียนอบรม(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.)พี่เลี้ยง 3 กองทุน

โดย Admin_กองทุนฯ on October,19 2018 06.53

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน(พี่เลี้ยงที่สมัครและเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.ซึ่งจะเป็นกลไกระดับจังหวัด) รุ่นที่ ๑: สงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒: ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on October,17 2018 13.26

วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ

ศูนย์ประสานภาค ปชช.จัดประชุมกำหนดทิศทางการทำงานร่วม

โดย twoseadj on October,13 2018 11.27

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เขต 12 สงขลา จัดประชุมร่วมเครือข่ายและผู้แทนศูนย์ประสานงาน และเครือข่าย 9 ด้าน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา โดยมี อ.ประยูร โขขัด ประธานคณะอุนุกรรมการควบคุมคุณภาพ( อคม.) เขต 12 เพื่อร่วมทบทวนบทบาทศูนย์หลักประกัน และเครือข่าย 9 ด้าน

สสอ.ควนขนุนจัดพัฒนางาน ltc และกองทุนตำบล

โดย twoseadj on October,03 2018 10.43

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมทำความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุน LTC และกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น มีการบรรยายแนวทางการดำเนินงาน LTC และการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือส่งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

โดย twoseadj on October,01 2018 14.59

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและจัดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชุดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว

สจรส.ม.อ.จัดประเมินโครงการแบบเสริมพลัง กองทุนสุขภาพตำบลใน เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on September,13 2018 10.00

ด้วย สำนักงานหลัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ นำโดย อ.เพ็ญ สุขมาก และทีมงาน จัดประเมินผลแบบเสริมพลังโครงการด้านสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พี่เลี้ยงประจำกองทุน กรรมการ และผู้รับทุน ประชาชนผู้รับผลปร

แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒

โดย twoseadj on September,12 2018 16.22

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้๑.ให้จัดกระบวนการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อประกอบการใช้เงิน ๒๕๖๒ และให้บันทึกแผนสุขภาพที่ได้ และพัฒนาจนได้โครงการด้านสุ

ผลการบริหารกองทุน เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on September,12 2018 14.52

สถานการณ์เบิกสะสม เขต 12 สงขลา ณ วันที่ 12 กันยายน เบิกแล้ว 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.69 ของรายรับปี 2561 (จำนวน 350 ล้านบาท) เขต 12 สงขลา คาดว่าจะเบิกได้ 310 ล้านบาท ยังคงเหลือสะสมอีก 30 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินสะสมเป็น 480 ล้านบาท หากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดยะลามีอัตราการเบิกมากที

ประเมินคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

โดย twoseadj on September,05 2018 11.36

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และพี่เลี้ยง จ.พัทลุง จัดประเมินคุณภาพโครงการและกองทุนสุขภาพตำบลแบบเสริมพลัง แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ พี่เลี้ยง และประชาชนเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนช่วงแรกมีการให้ผู้เข้าร่วมทบทวน

107 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|