กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
2013 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลตันหยงมัสและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
2 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น. 2 1 25 ธ.ค. 60 15:11 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
4 61-L8305-4-01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น. 8 - กำลังดำเนินโครงการ
5 ุ61-lxxxx-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น. 10 - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-l0000-1-04
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองและผ่าตัด ต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ อบต.....กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น. 4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแตระกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแหลมจองถนนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:04 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-l0000-2-05
(โครงการ)
twoseadj โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
12 61-L8014-5-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L0000-2-05
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 22 ก.พ. 60 11:25 น. 2 1 22 ก.พ. 60 12:11 กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิรินกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 21 ก.พ. 60 15:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
16 L4134 - 001/2561
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบันนังสาเรง ปี 2561ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง เมื่อ 21 พ.ย. 59 21:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
17 60-lxxxx-04-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ปี 61กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว เมื่อ 15 ก.พ. 60 16:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
18 61-L2477-2-06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ผดุงมาตร โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร เมื่อ 16 ม.ค. 61 20:25 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:27 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)
Admin_กองทุนฯ tttกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:20 น. 1 1 16 ม.ค. 61 17:38 กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:05 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเครือข่ายจิตอาสาดูแลพัฒนาการเด็กเขตบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 17:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน โรงเรียนบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการชุมชน ลดพุง ลดโรค ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:54 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการการจัดการขยะชุมชนบ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุน ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการการจัดการขยะชุมชนบ้านควนท้อน ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง(เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการการจัดการขยะโรงเรียนบ้านโคกม่วง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองปาง ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการการจัดการขยะโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการการจัดการขยะโรงเรียนวัดท่าควาย ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:45 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการชุมชนตำบลคลองปางร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:43 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
47 2561/09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง อ่อนหวาน ลดเค็มในผู้ป่วยเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต วิถีพุทธวิถีธรรม ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการบ้านรักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพจิต วิถีพุทธ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการดูแลผู้พิการซ้ำซ้อนและยากไร้ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำครูและนักเรียน ด้านอาหารและยาในสถานศึกษา ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาและในชุมชน ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
54 2561/06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย ลูกรักไอคิวดี อีคิวสูง ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย สุขภาพดีทั้งกายใจ ด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการตลาดปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
58 2561/03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง เด็กเล้กฟันสวยด้วยมือผู้ปกครองกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการเครือข่ายจิตอาสา ดูแลพัฒนาการเด็กเขตบ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:57 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:54 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เขตรพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
62 2561/04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง ฝากครรภ์คุณภาพ แก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการดูแล เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เขตรพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดย "หมอประจำครอบครัว"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังในเขตรพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังในเขตรพ.สต.บ้านเกาะทองสมและเขตบ้านควนหมอทองปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตรพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:40 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตรพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตรพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสิงหนคร โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสิงหนคร เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:33 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
71 2561/08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกลจากเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
72 61-L3323-3-06
(โครงการ)
กองทุนตำบลพนางตุง โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้างกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:03 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
73 2561/07
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง ชุมชนสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
74 61-L7887-1-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส วัยก่อนเรียน ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
75 61-L3323-3-06
(โครงการ)
กองทุนตำบลพนางตุง โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้างกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะซีดในเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบางดีวิทยาคม ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
78 2561/04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง ส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพแม่และลูกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
79 61-L7887-1-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง โครงการชุมชนคลองปางร่วมใจส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)ด้วยแพทย์ทางเลือก ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
80 61-L2543-5-
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุไหงปาดี โครงการภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบลอบต.สุไหงปาดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
81 2561/05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง เด็กพัฒนาดีเริ่มที่นมแม่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน เขตรพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:14 น. - - ระงับโครงการ
83 ุ61-L3323-3-05
(โครงการ)
กองทุนตำบลพนางตุง โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยางกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 16 ม.ค. 61 14:02 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรจากสถานีอนามัยสู่ชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 13:10 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
85 61-L2486-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรวัน และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 16 ม.ค. 61 12:43 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
86 61-L2523-5-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
87 61-L2501-5-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุซงญอ โครงการป้องกันโรคระบาดหรือโรคภัยพิบัติในตำบลดุซงญอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุซงญอ เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
89 61-L2533-5-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร โครงการมาลาเรียกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ โครงการไข้มาลาเรียกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
92 61-L0000-5-10
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการป้องกันโรคมาลาเรียกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:49 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 11:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยใช้สื่อของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 16 ม.ค. 61 10:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
95 61-L3344-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลหนองธง จ้างเหมาพนักงานจ้าง(ชั่วคราว)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองธงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง เมื่อ 16 ม.ค. 61 10:35 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
96 61-L5259-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโหย โครงการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บาโหย เมื่อ 16 ม.ค. 61 10:25 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด โครงการ ขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าพาสุขกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด เมื่อ 15 ม.ค. 61 15:57 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คนนาแค ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด เมื่อ 15 ม.ค. 61 15:48 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ โครงการแก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติด บุหรี่ สุรา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อ 15 ม.ค. 61 15:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการิเด็ก 0-5 ปี ในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อ 15 ม.ค. 61 15:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
2013 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 2013 โครงการ