กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 6721 โครงการ)

  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2543
6721 items(1/68) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการติดตามผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 19:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 19:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการอสม.ร่วมใจต่อชีวิตด้วย CPRกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 18:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มป่วยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 18:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีและแกนนำหมู่บ้านด้านมะเร็งปี ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 17:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
6 60-L1491-1-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาตาล่วง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ตำบลนาตาล่วงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาตาล่วง เมื่อ 25 พ.ค. 60 17:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 16:57 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ โครงการบริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 16:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
9 60-L1515-1-14
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองปรือ โครงการ คุณแม่ยุคใหม่สุขภาพฟันดี ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ เมื่อ 25 พ.ค. 60 16:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
10 13/60
(โครงการ)
กองทุนตำบลทุ่งลาน โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองใสกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งลาน เมื่อ 25 พ.ค. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
11 60-L1515-1-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองปรือ โครงการหนูน้อยยิ้มสวยสุขภาพฟันดี ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ เมื่อ 25 พ.ค. 60 16:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
12 2008
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกายดี จิตใจแจ่มใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 15:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
13 60-L8012-4-07
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยี่งอ โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยี่งอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 15:33 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
14 60- L 5214-01-18
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการป้องกันและควบคุมทำลาย ตัดวงจร ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2560 ระ.สต.บ้านสวนเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 15:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกะดุนง ใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบลกะดุนง เมื่อ 25 พ.ค. 60 15:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
16 60- L 2514-01-17
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการป้องกันและควบคุมทำลาย ตัดวงจร ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2560 รพ.สต.บ้านท่าไทรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 15:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
17 60-LMK-
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
18 60-2542-02-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการเดินวิ่งเพื่อสืบสานปณิธาน ร.๙กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการแอร์โรบิกส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
21 60-L5266-3-04
(โครงการ)
กองทุนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากรอกองทุนสุขภาพตำบลปากรอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนหมู่ที่2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเป้า เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
23 60-L1515-1-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองปรือ โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
24 60-L1515-1-11
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองปรือ โครงการวัยใสใฝ่รู้อนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
25 60-50094-4-11
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน โครงการพัฒนาระบบบริการงาน NCD สู่คลีนิคคุณภาพอย่างยืน รพ.สต.ควนโดน ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:20 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
26 60- L 2514-01-16
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการป้ายรับรองคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย ปี2560 รพ.สต.บ้านสวนเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:18 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง โครงการผู้สูงอายุ "สุขกาย สบายใจ"กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง เมื่อ 25 พ.ค. 60 14:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
28 60-L2481-105
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 25 พ.ค. 60 13:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนสุขภาพตำบลทุ่งตำเสากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เมื่อ 25 พ.ค. 60 13:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง โครงการอบรมป้องกันการใช้ยาที่ผิดกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง เมื่อ 25 พ.ค. 60 13:42 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
31 2006
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย ผู้สูงอายุสุขภาพดีตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 13:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
32 2007
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย อสม.รวมพลังสร้างสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 12:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
33 60-L5294-2-07
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกตรี โรงเรียนพ่อแม่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
36 1012
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
37 60-L2481-1-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการ ส่งเสริมป้องกันและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
38 60-L4157-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการพัฒนาบริการด้านการแพทย์แผนไทยกองทุนสุขภาพตำบลจะกว๊ะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:16 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
39 1011
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย สายใยรักแห่งครอบครัว 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกตรี โรงเรียนสุขภาวะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
41 60-L2514-01-15
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการป้ายรับรองคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย ปี2560 ระ.สต.บ้านท่าไทรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองเบตงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:07 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคลองแงะ ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองแงะกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองแงะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
44 60-L4116-4-6
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกาบัง โครงการประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยร้ายจากไข้มาลาเรีย ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:04 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
45 60
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โครงการปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เมื่อ 25 พ.ค. 60 11:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
twoseadj เกษตรเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองแงะ เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพ่อมิ่งกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
48 1010
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย เลดี้เช็ค 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
49 60-L3330-1-12
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลโคกสัก โครงการส่งเสริมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านต้นสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:48 น. 5 - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาขยาด ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:43 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
51 60-L8012-2-06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยี่งอ โครงการเยาวชนยี่งอรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดมัสยิดยาเมร์ หมู่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยี่งอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:42 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาขยาด ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น โครงการวัยใสห่วงใยสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทองสุกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:34 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลปากพะยูน ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายของเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
55 60-L4116-4-5
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกาบัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลอเสี่ยง ลดโรคห่างไกลจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
56 60-L3330-1-11
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลโคกสัก โครงการเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน หมู่ที่๑๓ ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:23 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลปากพะยูน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
58 60 L2514-01-14
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและผู้สูงอายุ ปี2560 รพ.สต.บ้านสวนเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
59 1009
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลปากพะยูน ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (การประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 1/60)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน เมื่อ 25 พ.ค. 60 10:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
62 60-L2514-01-13
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและผู้สูงอายุ ปี2560 รพ.สต.บ้านท่าไทรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
63 2560-L7257-2-05
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลคอหงส์ โครงการคอหงส์ 6 ร่วมใจ ห่างไกล ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลท่าชะมวง โครงการพัฒนาครัวเรือนสะอาด บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดโรคตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
65 60-L3330-1-10
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลโคกสัก โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:38 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
66 60L2975214
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์ นวัตกรรมศาสนาบำบัดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์ เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
67 60-L4129-1-05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ โครงการผู้สูงวัยฟันดีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น โครงการจัดทำคู่มือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 25 พ.ค. 60 09:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
69 60-2986-11
(โครงการ)
กองทุนตำบลตะโละแมะนา โครงการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา เมื่อ 24 พ.ค. 60 21:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในอสม.ตำบลบูกิตกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพกายและจิตใจควบคู่กับหลักคำสอนศาสนาอิสลามของประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ บ้านบูเก๊ะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:22 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในชาวบ้านตำบลบูกิตกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและใส่ใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบูกิตกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสุขภาพดี ชีวิตมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 18:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสูงวัยจิตแจ่มใสปลอดโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเขตตำบลบูกิตประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:54 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ลดโรค ลดขยะและรายได้ โรงเรียนตาดีกาตำบลบูกิตกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการอบรมเพิ่มความรู้สร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.บูกิต กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการอสม.น้อยดูแลสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพุง หุ่นดี ด้วย 3 อ.กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เปตอง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:20 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด สร้างสังคมน่าอยู่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 17:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนหมู่ ที่ 8 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
88 0113
(โครงการ)
กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา โครงการรณรงค์และส่งเสริมลดปริมาณขยะการทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนังจังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านไอกูเล็งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไปกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
91 60-L2530-1-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ลดโรค ไร้พุงชาวตำบลเกียร์ ประจำปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลสนามชัย ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 24 พ.ค. 60 16:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
94 60-L2530-1-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 6 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไอยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
95 0112
(โครงการ)
กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น โครงการติดตามบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย อสม.กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:30 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
97 60L2975213
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์ นวดแผนไทย ผลิตสมุนไพรใช้เองกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์ เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:29 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
98 60-L2530-1-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ชาวเกียร์ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อตำบลเกียร์ สวย สะอาด และปราศจากโรค ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบ้านโหนด โครงการกำจัดเหากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด เมื่อ 24 พ.ค. 60 15:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
6721 items(1/68) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 6721 โครงการ