กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2557
  • ปี 2543
11900 items(1/119) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น.
4 2 22 ก.พ. 61 14:54 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ " STOP TB " ในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านห้วยน้ำเย็นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นที่ทำการองค์การตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 09-01-61
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนตำบลกงหรา โครงการการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ต.กงหรา ปี2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 15 มิ.ย. 60 10:50 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
7 61-L8286-4-03
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2561 (การจัดทำแผนชุมชน)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 61-L8286-3-03
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 61-L8286-3-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 61-L8286-2-08
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 01:13 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-L2524-4-001
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลกาหลง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 61
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านนอก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยพิบัติ และโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านนอกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก เมื่อ 13 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 61-L8286-1-06
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 11 มิ.ย. 60 15:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L8286-2-09
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการบ้านน่าอยู่ ปราศจากขยะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 10 มิ.ย. 60 22:20 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
15 6
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 9 มิ.ย. 60 11:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-L8305-4-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น.
8 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการลดความเสี่ยงโรคฤดูร้อนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู ค่ารับรองการประชุมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 6 มิ.ย. 60 11:16 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
20 61-lxxxx-5-2
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 1 มิ.ย. 60 15:26 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
21 61-L2526-5-12
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลซากอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 61-L2526-2-13
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 61-L2526-2-13
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 61-L2526-2-15
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 61-L2526-02-16
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 61-L2985-02-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด ค่ายเยาวชนรักสุขภาพต้านภัยอบายมุข ม.2 บ้านโพธิ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 61-L2985-2-04
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 61-L2985-3-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกรูด 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 30 พ.ค. 60 17:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 61-L2526-2-02
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 30 พ.ค. 60 14:54 น.
- - ระงับโครงการ
30 61-lxxxx-4-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น.
10 - กำลังดำเนินโครงการ
31 61-l0000-1-04
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก อบต.....กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น.
4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
32 61-l5257-2-01
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการบ้านหาดทรายร่วมใจคืนคลองน้ำใส สู่การจัดการ ขยะอย่างยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 18 พ.ค. 60 15:27 น.
16 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ โครงการสืบสานวัฒนธรรมการจักรสานด้วยหวายและเส้นพลาติกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก เมื่อ 18 พ.ค. 60 11:55 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
34 61-l4160-2-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนตำบลเนินงาม โครงการสร้างเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติดบ้านบาโงบุโระตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม เมื่อ 17 พ.ค. 60 11:54 น.
9 - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 60-l5237-4-01
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระ โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.จะทิ้งพระกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ เมื่อ 4 พ.ค. 60 11:02 น.
2 1 4 พ.ค. 60 12:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 61-L8014-02-
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเทศบาลตำบลตันหยงมัส ชุมชนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ไร้ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 19:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 15:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการ สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 61-L0000-2-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการลดนักสูบหน้าใหม่และเลิกสูบบุหรี่นักสูบหน้าเก่าด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 30 พ.ย. 59 13:37 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
46 07
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 18 เม.ย. 60 11:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลจะรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง เมื่อ 29 พ.ย. 59 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 61-L2479-5-41
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 6 เม.ย. 60 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 61-l0000-2-05
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
51 61-L8014-5-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 14:00 น.
- - ระงับโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา่หวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรักษ์ ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใยสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 28 มี.ค. 60 14:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 61-L3070-1-1
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันหลอดเลือดสมอง) ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 10 มี.ค. 60 13:42 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
58 01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 9 มี.ค. 60 09:32 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 61-L3070-1-4
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กยาบี 0 - 6 ปีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L3070-1-3
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคและเกษตรกรอุ่นใจ ปลอดภัยในสารเคมีกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ เมื่อ 19 ต.ค. 61 21:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 14:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และกองทุนฯกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 14:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 13:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการท่าไม้รวกร่วมใจต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 13:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการคนท่าไม้รวกไร้พุงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 13:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลท่าไม้รวกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 12:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการผู้ปกครองวัยใส เข้าใจทักษะชีวิตกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 12:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการชุมชนห่วงใย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ให้แข็งแรงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 12:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 11:04 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการค้นหาและควบคุมโรควัณโรคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:55 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการดูแลทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการชุมชนปลอดภัย ฉับไวได้รับบริการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 10:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 19 ต.ค. 61 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 61-L2525 - 3 -5
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 17 ต.ค. 61 11:01 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
79 61 - L2525 -3 - 4
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 17 ต.ค. 61 10:24 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ไม่ระบุชื่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เมื่อ 16 ต.ค. 61 22:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลัดหลวง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลัดหลวง เมื่อ 16 ต.ค. 61 15:20 น.
1 1 16 ต.ค. 61 15:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง เมื่อ 16 ต.ค. 61 15:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 61 - L2525 - 2- 5
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 16 ต.ค. 61 14:44 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง วัยใส No บุหรี่กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง เมื่อ 16 ต.ค. 61 14:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 61 L2525 - 3 - 3
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการอบรมส่งเสริมการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 16 ต.ค. 61 10:38 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 10:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 61-L4129-02-09
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เมื่อ 16 ต.ค. 61 10:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการเพิ่มพูนทักษะชีวิตวัยรุ่นกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 10:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการเกษตรกร อยู่ดี มีสุขกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 10:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการเฝ้าระวังปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 09:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 09:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 09:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 09:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 16 ต.ค. 61 09:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง ชาวคลองวิไลและเกาะแก้วพร้อมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยแนวคิดสุขภาพดี วิถีไทย ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง เมื่อ 14 ต.ค. 61 10:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง เมื่อ 14 ต.ค. 61 09:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการส่งเสริมสุขาพกาย-ใจผุ้สูงวัยในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 12 ต.ค. 61 15:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อ 12 ต.ค. 61 15:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วังไคร้ อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 40 คนกองทุนสุขภาพตำบลอบต.วังไคร้ เมื่อ 11 ต.ค. 61 14:29 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องเหล้ากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เมื่อ 11 ต.ค. 61 11:49 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
11900 items(1/119) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 11900 โครงการ