กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2557
  • ปี 2543
10828 items(1/109) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น.
4 2 22 ก.พ. 61 14:54 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ รณรงค์เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 13:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ " STOP TB " ในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านห้วยน้ำเย็นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นที่ทำการองค์การตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 09-01-61
(โครงการ)
กองทุนตำบลกงหรา โครงการการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ต.กงหรา ปี2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 15 มิ.ย. 60 10:50 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
8 61-L8286-4-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2561 (การจัดทำแผนชุมชน)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 61-L8286-3-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 61-L8286-3-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-L8286-2-08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 01:13 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
12 61-L2524-4-001
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกาหลง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 61-L8286-1-06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 11 มิ.ย. 60 15:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L8286-2-09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการบ้านน่าอยู่ ปราศจากขยะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 10 มิ.ย. 60 22:20 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
15 6
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 9 มิ.ย. 60 11:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-L8305-4-01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น.
8 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการลดความเสี่ยงโรคฤดูร้อนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู ค่ารับรองการประชุมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 6 มิ.ย. 60 11:16 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
20 61-lxxxx-5-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 1 มิ.ย. 60 15:26 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
21 61-L2526-5-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลซากอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 61-L2526-2-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 61-L2526-02-16
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 61-L2985-02-02
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด ค่ายเยาวชนรักสุขภาพต้านภัยอบายมุข ม.2 บ้านโพธิ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 61-L2985-2-04
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 61-L2985-3-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกรูด 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 30 พ.ค. 60 17:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 61-L2526-2-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 30 พ.ค. 60 14:54 น.
- - ระงับโครงการ
30 61-lxxxx-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น.
10 - กำลังดำเนินโครงการ
31 61-l0000-1-04
(โครงการ)
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการคัดกรองและผ่าตัด ต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ อบต.....กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น.
4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
32 61-l5257-2-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการบ้านหาดทรายร่วมใจคืนคลองน้ำใส สู่การจัดการ ขยะอย่างยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 18 พ.ค. 60 15:27 น.
16 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ โครงการสืบสานวัฒนธรรมการจักรสานด้วยหวายและเส้นพลาติกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก เมื่อ 18 พ.ค. 60 11:55 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
34 61-l4160-2-02
(โครงการ)
กองทุนตำบลเนินงาม โครงการสร้างเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติดบ้านบาโงบุโระตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม เมื่อ 17 พ.ค. 60 11:54 น.
9 - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 60-l5237-4-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระ โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.จะทิ้งพระกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ เมื่อ 4 พ.ค. 60 11:02 น.
2 1 4 พ.ค. 60 12:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 61-L3030-5-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 61-L3030-04-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 61-L8014-02-
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเทศบาลตำบลตันหยงมัส ชุมชนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ไร้ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 19:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 15:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการ สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 61-L3070-2-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองช้างสู่สุขภาวะที่ดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 19 เม.ย. 60 10:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 61-L0000-2-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการลดนักสูบหน้าใหม่และเลิกสูบบุหรี่นักสูบหน้าเก่าด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 30 พ.ย. 59 13:37 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 07
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 18 เม.ย. 60 11:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง เมื่อ 29 พ.ย. 59 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 61-L2479-5-41
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 6 เม.ย. 60 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
51 61-l0000-2-05
(โครงการ)
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 61-L8014-5-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 14:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา่หวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรักษ์ ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใยสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 28 มี.ค. 60 14:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 61-L3070-1-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันหลอดเลือดสมอง) ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 10 มี.ค. 60 13:42 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 9 มี.ค. 60 09:32 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L3070-1-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการเด็กยาบี 0 - 6 ปี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
61 61-L3070-1-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเกาะสะบ้า โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม เครือข่ายบ้านโคกพยอมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เมื่อ 16 ส.ค. 61 14:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกาะสาหร่าย โครงการจัดหาวัสดุการแพทย์ เคมีภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย เมื่อ 16 ส.ค. 61 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเกาะสะบ้า โครงการการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เมื่อ 16 ส.ค. 61 14:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเกาะสะบ้า โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เมื่อ 16 ส.ค. 61 14:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาขยาด โครงการอบรใมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นาขยาดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อ 16 ส.ค. 61 13:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาขยาด บูรณาการสุขภาพตามกลุ่มวัยตำบลนาขยาดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อ 16 ส.ค. 61 13:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาขยาด ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อ 16 ส.ค. 61 13:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการรณรงค์และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนและวัณโรครายใหม่ในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 16 ส.ค. 61 12:56 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการรณรงค์และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนและวัณโรครายใหม่ในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 16 ส.ค. 61 12:56 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 61-L6961-01-32
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพปากและฟัน ปี 61กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 61-L3352-3-04
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:44 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
73 61-L3332-2-3
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ โครงการธรรมะเพื่อสุขภาพ อิ่มธรรม/อิ่มใจกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:26 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:23 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
75 61-L6961-01-31
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล ปี 61กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 2561/L7886/2/1
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง โครงการ “ชาบ๊าบ(เยาวชน)รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 16 ส.ค. 61 11:03 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 16 ส.ค. 61 10:33 น.
6 - กำลังดำเนินโครงการ
79 61-L3352-2-07
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรี อบรมให้ความรู้โรคติดต่อที่นำโดยแมลงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี เมื่อ 16 ส.ค. 61 09:19 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 16 ส.ค. 61 09:19 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 61-L1462-5-18
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองชีล้อม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก(เพิ่มเติม)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม เมื่อ 16 ส.ค. 61 09:11 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
82 11/2561
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลมายอ รู้ทันภัยHIVกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมายอ เมื่อ 15 ส.ค. 61 22:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น โครงการส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป จากพิษภัยยาเสพติด การพนัน ด้วยวิถีของอัลกุรอานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น เมื่อ 15 ส.ค. 61 15:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น เมื่อ 15 ส.ค. 61 15:35 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
85 61-L3368-3(5)
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 15 ส.ค. 61 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 61-L3368-3(4)
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการบ้านเรือนสะอาด วังยาวน่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 15 ส.ค. 61 15:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 61-L2529-1-05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/คัดกรองมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร เมื่อ 15 ส.ค. 61 15:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 61L70080304
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางปู เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:44 น.
1 1 15 ส.ค. 61 14:50 กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตำบลจะกว๊ะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาะบือแมและชุมชนบ้านกำปงบือแน ม.2 ตำบลจะกว๊ะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:39 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ เด็กวัย 2-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 2-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 61L70080303
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางปู เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:16 น.
1 1 15 ส.ค. 61 14:29 กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการกีฬาสานสันพันธ์พ่อแม่ลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 15 ส.ค. 61 14:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองม่วงงาม โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:51 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
96 61-L2529-1-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 61-L5228-4-5
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลวัดสน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลวัดสนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 61-L4153-3-11
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ โครงการอาหารปลอดภัย เด็กเล็กสุขภาพดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:20 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
99 61-L-2517-2-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสุวารี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:12 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 61-L5228-2-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลวัดสน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน เมื่อ 15 ส.ค. 61 13:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
10828 items(1/109) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 10828 โครงการ