กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2554
  • ปี 2543
10913 items(1/110) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-L7574-2-18
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 15:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
2 021060
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ"ชุมชนบ้านกาฮงรวมใจ โภชนาการสมวัย ปลอดภัย ลดโรค" ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 15:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ โครงการสานพลังครอบครัวสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:51 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 020960
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ"ชุมชนบ้านลดารวมใจ โภชนาการสมวัย ปลอดภัย ลดโรค" ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
5 22/2560
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
6 080860
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ"ชุมชนบ้านบาราเฮาะรวมใจ โภชนาการสมวัย ปลอดภัย ลดโรค"ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:40 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
7 017
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์กองทุนฯกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:38 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 ุ60-L1534-03-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:32 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
9 015
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:28 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 60-L7574-1-13
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการค่ายเยาวชนรักฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:25 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
11 014
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:24 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 60-L4153-1-08
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลกายูบอเกาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:22 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
13 013
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการดูแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลัก ๕ หมู่ ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:20 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 60-L7574-1-12
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:16 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
15 012
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย ในเด็กแรกเกิด - 6 ขวบกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:09 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 20/2560
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:07 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
17 60-19-711-721-737
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
18 011
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:02 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 60-18-711-722-741
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการสานรักนมแม่กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
20 60-L5204-2-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะท้อน โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย หมู่ที่ 2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
21 60-17-711-721-742
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการหนูน้อยบ้านทุ่งยามูปลอดโรคด้วยวัคซีน ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 14:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
22 60-16-711-721-7452
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการคนเรื้อรังต้านภาวะแทรกซ้อนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
23 60-15-723-735-742
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการสูงวัยใส่ใจลูกหลานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
24 60-14-714-723-7351
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
25 60-012-714-723-732
(โครงการ)
กองทุนตำบลยุโป โครงการหนูน้อยมือสะอาดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:57 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
26 19/2560
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
27 010
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการกิจกรรม วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2560 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:44 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 009
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการ ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:38 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 020760
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ"ชุมชนบ้านแบรอสะนิงรวมใจ โภชนาการสมวัย ปลอดภัย ลดโรค" ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:31 น. 4 - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลตันหยงมัสและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
31 008
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง ผู้สูงวัยสดใสใส่ใจดูแลสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:25 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 007
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณธรรมจริยธรรมของครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฉา ณ วัดถ้ำสุมโณ จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:19 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 18/2560
(โครงการ)
กองทุนตำบลบางดี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ผ้าขาวม้าตำบลบางดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
34 006
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการกิจกรรม พัฒนาการสมวัยพ่อแม่ใส่ใจลูกน้อย สุขสันต์ ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:14 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส โครงการบริโภคผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส เมื่อ 3 ก.ค. 60 13:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
36 004
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการกิจกรรม วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:59 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 005
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการกิจกรรม พัฒนาการสมวัย สวยใส สุขสันต์ ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:59 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 003
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:52 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพม.7 บ้านควนอินนอโม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เมื่อ 9 ธ.ค. 59 11:47 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
40 001
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการ ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2560 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:40 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 60-L7574-1-11
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการปั่นสุขใจกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
42 60-L7574-1-10
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(ปั่นเพื่อพ่อ)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
43 002
(โครงการ)
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง ในปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:30 น. - - ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 60-L7574-1-9
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
45 60-L7574-1-8
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 12:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
46 60-l2982-3-9
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางโกระ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
47 L8279-01-60
(โครงการ)
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลบาเจาะ แผนงาน/โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบาเจาะ ประจำปี ๒๕๖๐โรงเรียนบาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:46 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
48 06/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:45 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
49 05/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:43 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลวัดสน โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
51 04/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการผลของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การบริโภคอาหาร และยารับประทานยาบำรุงเลือดเพื่อลดปัญหาภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยี่งอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยี่งอ เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:28 น. 1 1 6 ก.ย. 60 14:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 60-L5198-2-10
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้าง อบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:12 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
54 03/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 11:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
55 02/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการผู้สูงอายุ เข้าใจใส่ใจช่องปากกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
56 60L33542007
(โครงการ)
กองทุนตำบลท่าแค โครงการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าแค เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:27 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
57 60-L7258-15
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ โครงการคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก ของเทศบาลนครหาดใหญ่กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
58 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงระยะยาวและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุหมู่ที่ ๒ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:23 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยปิงปอง 7 สีลงสู่ชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:20 น. 1 1 18 ส.ค. 60 10:18 กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลหนองธง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:17 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุโดยการใช้ไม้พลองกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:11 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
62 60-L7574-1-6
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการอบรม อสม. น้อยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
63 60-L7574-1-5
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้เท่าทันเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 3 ก.ค. 60 10:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
64 60-L33-44-1-14
(โครงการ)
กองทุนตำบลหนองธง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทันตสุขภาพในกลุ่ม อสม.กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง เมื่อ 3 ก.ค. 60 09:28 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
65 60-L3368-1(5)
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 3 ก.ค. 60 08:22 น. 1 1 16 ก.ย. 60 12:57 กำลังดำเนินโครงการ
66 60-L8301-01-01
(โครงการ)
twoseadj โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลปาดัง ประจำปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปาดัง เมื่อ 2 ก.ค. 60 20:05 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
67 2560-L8017-08
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยยอด โครงการมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยยอด เมื่อ 2 ก.ค. 60 09:57 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลนาโหนด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร (ทีมผุ้ก่อการดี) ในการป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อ 1 ก.ค. 60 11:18 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลนาโหนด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครอง กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อ 1 ก.ค. 60 11:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
70 2560-L3322-1-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลพนมวังก์ โครงการรณรงค์คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ เมื่อ 9 ธ.ค. 59 11:47 น. 5 1 9 ธ.ค. 59 13:53 กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลนาโหนด โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ก่อนการตั้งครรภ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อ 1 ก.ค. 60 10:30 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
73 60-L7574-3-4
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการอบรมการดูแลสุขภาพในช่องปากกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการบริหารและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:20 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:07 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
77 60-L7574-3-3
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปากกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:05 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนกาหลง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
79 60-L4143-1-35
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ปี 2560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 30 มิ.ย. 60 16:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
80 60-L7574-3-2
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการรณรงค์ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โรคหวัด โรคอุจาระร่วงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
81 60-L3058-2-14
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลแป้น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน หมู่ที่ 2 บ้านจะเฆ่ ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
82 60-L7574-3-1
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนกาหลง โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนกาหลง โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
85 60-L3014-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลบาราโหม โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาราโหมสำนักงานเลขากองทุน อบต.บาราโหม ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม เมื่อ 30 มิ.ย. 60 15:03 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
86 60 - L4143 - 1 - 34
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 30 มิ.ย. 60 14:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
87 6050118218
(โครงการ)
กองทุนตำบลนาท่ามใต้ โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามใต้ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 14:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
88 60 - L4143 - 1 - 33
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการ อย. น้อยในโรงเรียน ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 30 มิ.ย. 60 14:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
89 60-L3318-1-01
(โครงการ)
กองทุน สปสช.ตำบลโตนดด้วน โครงการอบรมให้ความรู้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ 2560ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโตนดด้วน เมื่อ 9 ธ.ค. 59 11:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
90 60-L4143-1-32
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการสุขภาพฟันดีทุกกลุ่มวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 30 มิ.ย. 60 14:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนกาหลง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 14:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ้านนา โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี สู่วิถีสุขภาพมุสลิมกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 30 มิ.ย. 60 13:31 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
93 024/2560
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี โครงการเสริมสร้างสายใยแม่และเด็ก ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี เมื่อ 30 มิ.ย. 60 13:26 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
94 023/2560
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี โครงการ อสม. Smart kids ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี เมื่อ 30 มิ.ย. 60 12:50 น. 4 - กำลังดำเนินโครงการ
95 01/2560
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง โครงการ อสม.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 12:33 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
96 60-L7012-2-9
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 12:29 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
97 60-L7012-2-8
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 30 มิ.ย. 60 12:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ้านนา โครงการ อสม.น้อยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:40 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
99 60-L3014-3-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลบาราโหม โครงการหนูหน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราโหมอบต.บาราโหม ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:38 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
100 007/2560
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุไหงปาดี โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำเอกสาร และวัสดุคอมพิวเตอร์กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สุไหงปาดี เมื่อ 9 ธ.ค. 59 11:46 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
10913 items(1/110) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 10913 โครงการ