กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
12143 items(1/122) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น.
4 2 22 ก.พ. 61 14:54 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง-โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ " STOP TB " ในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านห้วยน้ำเย็นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นที่ทำการองค์การตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 09-01-61
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนตำบลกงหรา โครงการการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ต.กงหรา ปี2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 15 มิ.ย. 60 10:50 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 61-L8286-4-03
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2561 (การจัดทำแผนชุมชน)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 61-L8286-3-03
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 61-L8286-3-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 61-L8286-2-08
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 01:13 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-L2524-4-001
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลกาหลง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 61-L2996-05-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านนอก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยพิบัติ และโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านนอกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก เมื่อ 13 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 61-L8286-1-06
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 11 มิ.ย. 60 15:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L8286-2-09
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการบ้านน่าอยู่ ปราศจากขยะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 10 มิ.ย. 60 22:20 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
15 6
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 9 มิ.ย. 60 11:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-L8305-4-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น.
8 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการลดความเสี่ยงโรคฤดูร้อนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู ค่ารับรองการประชุมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 6 มิ.ย. 60 11:16 น.
5 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 61-lxxxx-5-2
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 1 มิ.ย. 60 15:26 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
21 62-L2526-5-12
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลซากอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 61-L2526-2-13
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 61-L2526-2-13
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 61-L2526-2-15
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 61-L2526-02-16
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 61-L2985-02-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด ค่ายเยาวชนรักสุขภาพต้านภัยอบายมุข ม.2 บ้านโพธิ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 61-L2985-2-04
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:36 น.
1 1 6 พ.ย. 61 14:06 กำลังดำเนินโครงการ
28 61-L2985-3-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกรูด 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 30 พ.ค. 60 17:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 61-L2526-2-02
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 30 พ.ค. 60 14:54 น.
- - ระงับโครงการ
30 61-lxxxx-4-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น.
10 - กำลังดำเนินโครงการ
31 61-l0000-1-04
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง-โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก อบต.....กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น.
4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
32 61-l5257-2-01
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการบ้านหาดทรายร่วมใจคืนคลองน้ำใส สู่การจัดการ ขยะอย่างยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 18 พ.ค. 60 15:27 น.
16 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ โครงการสืบสานวัฒนธรรมการจักรสานด้วยหวายและเส้นพลาติกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก เมื่อ 18 พ.ค. 60 11:55 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
34 61-l4160-2-02
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนตำบลเนินงาม โครงการสร้างเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติดบ้านบาโงบุโระตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม เมื่อ 17 พ.ค. 60 11:54 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 60-l5237-4-01
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระ โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.จะทิ้งพระกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ เมื่อ 4 พ.ค. 60 11:02 น.
2 1 4 พ.ค. 60 12:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 61-L8014-02-
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเทศบาลตำบลตันหยงมัส ชุมชนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ไร้ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 19:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 15:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการ สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 61-L0000-2-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง ตัวอย่าง-โครงการลดนักสูบหน้าใหม่และเลิกสูบบุหรี่นักสูบหน้าเก่าด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 30 พ.ย. 59 13:37 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 07
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 18 เม.ย. 60 11:20 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลจะรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง เมื่อ 29 พ.ย. 59 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 61-L2479-5-41
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 6 เม.ย. 60 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 61-l0000-2-05
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง-โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 61-L8014-5-01
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 14:00 น.
- - ระงับโครงการ
52 ???
(โครงการ)ปี 2561
twoseadj ตัวอย่าง-โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา่หวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:53 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรักษ์ ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใยสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 28 มี.ค. 60 14:37 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 61-l7928-2-02
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลยะหา โครงการอบรม อสมตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา เมื่อ 12 ธ.ค. 61 09:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 61-L5465-2-01
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut คนชะอมลดละเลิกบุหรี่กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม เมื่อ 8 ธ.ค. 61 10:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
58 61-L8596-2-01
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut โครงการแกนนำท่าคล้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ เมื่อ 7 ธ.ค. 61 12:11 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 61-L7295-2-01
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย เมื่อ 7 ธ.ค. 61 11:14 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L5470-2-01
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut โครงการอาหารปลอดภัยตำบลท่าตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตูม เมื่อ 7 ธ.ค. 61 10:35 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
61 61-L5466-2-03
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut โครงการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ร่วมกับ Care Giver ตำบลชำผักแพว ปี2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว เมื่อ 6 ธ.ค. 61 15:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 61-L5466-2-02
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว เมื่อ 6 ธ.ค. 61 13:59 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
63 61-L5466-2-01
(โครงการ)ปี 2561
Dr.Wisut โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว เมื่อ 5 ธ.ค. 61 16:27 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพในประชาชน ปี ๒๔๖๑กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 5 ธ.ค. 61 12:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 61-L3070-1-1
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันหลอดเลือดสมอง) ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 10 มี.ค. 60 13:42 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน (อสม.จิ๋ว)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อ 4 ธ.ค. 61 15:47 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพุง ลดโรคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อ 4 ธ.ค. 61 15:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพในประชาชน ปี ๒๔๖๑กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 3 ธ.ค. 61 12:35 น.
9 - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 2 ธ.ค. 61 23:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561โรงเรียนบ้านหนองปลา ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 2 ธ.ค. 61 22:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการอบรมให้ความรู้หนูน้อยสุขภาพดีโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 2 ธ.ค. 61 22:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าหินกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 2 ธ.ค. 61 21:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเองป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2561หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 2 ธ.ค. 61 20:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาภาวะสุขภาพประชาชนชุมชนพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านนาสาร ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 15:31 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานพลังชุมชนร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (อำเภอปลอดบุหรี่)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 14:52 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการถนนสุขภาพและส่งเสริมสมรรถภาพด้วยการเดิน-วิ่งกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 14:43 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการตลาดไนท์ ใส่ใจขยับกายสบายชีวีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 14:15 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการเพื่อสุขภาพของเยาวชนเมืองนาสาร ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 13:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการจ้าวสมุทร ฉลามหนุ่มกับเงือกน้อย (ส่งเสริมการออกกำลังกายทางน้ำ)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 13:33 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการทุ่งคาเกรียนสดใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยแอโรบิคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 12:51 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร ชมรมคนรักสุขภาพ (แบบแอโรบิค)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 12:37 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)ปี 2561
userเทศบาลเมืองนาสาร โครงการยิ้มได้ด้วยสุขภาพดีไม่มีพุงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อ 2 ธ.ค. 61 12:20 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกายต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 1 ธ.ค. 61 21:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ในเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลา ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน เมื่อ 1 ธ.ค. 61 15:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน เมื่อ 30 พ.ย. 61 16:51 น.
1 1 30 พ.ย. 61 16:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน โครงการคัดกรองมะเร็งในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน เมื่อ 30 พ.ย. 61 16:35 น.
1 1 30 พ.ย. 61 16:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน โครงการให้ความรู้ในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเด็กวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน เมื่อ 30 พ.ย. 61 16:17 น.
1 1 30 พ.ย. 61 16:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน โครงการเฝ้าระวังและตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน เมื่อ 30 พ.ย. 61 16:03 น.
1 1 30 พ.ย. 61 16:14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อพี่เลี้ยง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน เมื่อ 30 พ.ย. 61 15:37 น.
2 2 30 พ.ย. 61 16:27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาทะลุ โครงการเยาวชนสดใส ห่างไหลยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยกลาง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาทะลุ เมื่อ 30 พ.ย. 61 15:34 น.
1 1 1 ธ.ค. 61 09:42 กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน เมื่อ 30 พ.ย. 61 15:23 น.
1 1 30 พ.ย. 61 15:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 ???
(โครงการ)ปี 2561
ชื่อพี่เลี้ยง โครงการอาหารปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน เมื่อ 30 พ.ย. 61 15:10 น.
1 1 30 พ.ย. 61 15:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:56 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน โครงการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:44 น.
1 1 30 พ.ย. 61 15:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:43 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไปตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:34 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไปกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:22 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน เมื่อ 30 พ.ย. 61 14:10 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 L63826109024
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู เมื่อ 30 พ.ย. 61 13:50 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
100 L63826109016
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนกองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู เมื่อ 30 พ.ย. 61 13:39 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
12143 items(1/122) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 12143 โครงการ