กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2543
4976 items(1/50) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น.
4 2 22 ก.พ. 61 14:54 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ รณรงค์เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 13:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นที่ทำการองค์การตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L2524-4-001
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกาหลง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 6
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 9 มิ.ย. 60 11:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 61-L8305-4-01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น.
8 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการลดความเสี่ยงโรคฤดูร้อนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ุ61-lxxxx-5-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 1 มิ.ย. 60 15:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-L2526-5-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลซากอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L2526-2-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 61-L2526-02-16
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-L2526-2-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 30 พ.ค. 60 14:54 น.
- - ระงับโครงการ
17 ุ61-lxxxx-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น.
10 - กำลังดำเนินโครงการ
18 61-l0000-1-04
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองและผ่าตัด ต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ อบต.....กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น.
4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
19 61-l5257-2-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการบ้านหาดทรายร่วมใจคืนคลองน้ำใส สู่การจัดการ ขยะอย่างยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 18 พ.ค. 60 15:27 น.
16 - กำลังดำเนินโครงการ
20 ุ61-l4160-2-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลเนินงาม โครงการสร้างเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติดบ้านบาโงบุโระตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม เมื่อ 17 พ.ค. 60 11:54 น.
9 - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแตระกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแหลมจองถนนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 61-L3030-5-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 61-L3030-04-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 61-L8014-02-
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเทศบาลตำบลตันหยงมัส ชุมชนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ไร้ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 19:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 15:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการ สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 61-L3070-2-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองช้างสู่สุขภาวะที่ดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 19 เม.ย. 60 10:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 61-L0000-2-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการลดนักสูบหน้าใหม่และเลิกสูบบุหรี่นักสูบหน้าเก่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 30 พ.ย. 59 13:37 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง เมื่อ 29 พ.ย. 59 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
36 61-L2479-5-41
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 6 เม.ย. 60 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 61-l0000-2-05
(โครงการ)
twoseadj โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 61-L8014-5-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 14:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา่หวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรักษ์ ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใยสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 28 มี.ค. 60 14:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 61-L3070-1-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันหลอดเลือดสมอง) ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 10 มี.ค. 60 13:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 61-L3070-1-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการเด็กยาบี 0 - 6 ปี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
46 61-L3070-1-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 61-L0000-2-05
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 22 ก.พ. 60 11:25 น.
2 1 22 ก.พ. 60 12:11 กำลังดำเนินโครงการ
48 L4134 - 001/2561
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบันนังสาเรง ปี 2561ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง เมื่อ 21 พ.ย. 59 21:32 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
49 61-L1482-04-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ปี 61กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว เมื่อ 15 ก.พ. 60 16:32 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
50 61-L0000-1-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี61กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ย. 59 10:53 น.
2 2 23 ก.พ. 61 11:28 กำลังดำเนินโครงการ
51 61-L5254-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคูหา โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูหา เมื่อ 4 ก.พ. 60 15:00 น.
8 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 61-L1468 - 3 -13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เมื่อ 19 มี.ค. 61 18:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
53 61 - L1468 - 3 -12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เมื่อ 19 มี.ค. 61 18:03 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
54 61-L1468 - 3 -11
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เมื่อ 19 มี.ค. 61 17:37 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
55 61-L1468 - 3-10
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เมื่อ 19 มี.ค. 61 17:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
56 61-L1499-2-2L
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก โครงการผู้นำ “ลดพุง ลดโรค”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 61-L2486-1-14
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตและปัญหาพัฒนาการเด็กมาสมวัย ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 61-L2486-1-13
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกปลอดภัยแม่แข็งแรง ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
59 61-L2486-1-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตและปัญหาพัฒนาการเด็กไม่สมวัย ปี 2561 รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L2486-1-09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 0-5 ปี รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:13 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
62 61-L2486-1-06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2561 รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 61-L3330-4-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลโคกสัก โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 61-L8016-04-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองเต็ง โครงการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนฯกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองเต็ง เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:06 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
65 61-L7885-2-83
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน (ชุมชนกำปงบารู 3)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 16:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 61-L6885-2-82
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน (ชุมชนพิทักษ์ลิขิต)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 61-L2486-1-07
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพฟันดีด้วยมือผู้ปกครอง รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 61-L7885-2-81
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน (ชุมชนสมัยอาณาจักร)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 61-L2486-1-05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการใส่ใจเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 61-L2486-1-08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษา รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 61-L2486-1-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกปลอดภัยแม่แข็งแรง ปี 2561 รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 2561-L7572-1-013
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ โรงพยาบาลพัทลุง ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 61-L2486-2-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2561 รพ.สต.บ้านกูบูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 61-L7885-2-80
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนมัดยามันกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 L3315-4-3
(โครงการ)
กองทุนตำบลหนองพ้อ ประชุมคระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 61-L7885-2-79
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ (ตรอกช้าง)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 61-L7885-2-78
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนกาแลปาแยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา โครงการชาวบ้านนาใส่ใจ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:20 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
79 61-L7885-2-77
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลผู้สูงวัยและใส่ใจในสุขภาพ (ชุมชนโต๊ะกอดอร์)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 61-L7885-2-76
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลผู้สูงวัยและใส่ใจในสุขภาพ (ชุมชนกำปงบารู 1)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
81 2561-L7572-1-014
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง โครงการลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ โรงพยาบาลพัทลุง ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ปี ๒๕61 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 61-L1499-2-1
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก โครงการประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางรักกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 61-L7885-2-75
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการดูแลผู้สูงวัยและใส่ใจในสุขภาพ (ชุมชนรายอบือรากะ)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
รพ โครงการปรับประยุกต์ใช้กีฬาพื้นบ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 61-L5207-01-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหม่อม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 61-L2486-2-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบึงฉลาม ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 5กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:02 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
88 61-L7885-2-74
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการและการควบคุมป้องกันโรคเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 61-L2486-2-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านกูบู ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 15:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 61-L1536-4-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปากแจ่ม โครงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 61-L2486-2-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเกาะสวาด ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 61-L7885-2-73
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการเยี่ยมบ้านสานฝันและความสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ (เมาะสือแม)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
94 61-L4150-3-28
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยะหา โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 61-L7885-2-72
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (กองสวัสดิการ)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 61-L2486-๒-10
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 9 บ้านบาเดาะมาตี ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 61-L7885-2-71
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 61-L2486-๒-๐9
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 บ้านคลองไหล ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 61-L7885-2-70
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมหาดนราทัศน์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 61-L4150-3-27
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยะหา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EFกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา เมื่อ 19 มี.ค. 61 14:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
4976 items(1/50) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 4976 โครงการ