กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2557
  • ปี 2543
8993 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-L5202-7(4)-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลประกอบ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ เมื่อ 30 มิ.ย. 60 11:19 น.
4 2 22 ก.พ. 61 14:54 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 20 มิ.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ รณรงค์เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 13:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการ " STOP TB " ในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านห้วยน้ำเย็นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นที่ทำการองค์การตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองช้างแล่นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 19 มิ.ย. 60 10:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 09-01-61
(โครงการ)
กองทุนตำบลกงหรา โครงการการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ต.กงหรา ปี2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 15 มิ.ย. 60 10:50 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
8 61-L8286-4-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2561 (การจัดทำแผนชุมชน)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 61-L8286-3-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 61-L8286-3-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 02:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-L8286-2-08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 15 มิ.ย. 60 01:13 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
12 61-L2524-4-001
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกาหลง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 61-L8286-1-06
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 11 มิ.ย. 60 15:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 61-L8286-2-09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการบ้านน่าอยู่ ปราศจากขยะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 10 มิ.ย. 60 22:20 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
15 6
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 9 มิ.ย. 60 11:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-L8305-4-01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อ 8 ธ.ค. 59 12:58 น.
8 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการลดความเสี่ยงโรคฤดูร้อนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 7 มิ.ย. 60 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 61-lxxxx-5-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 1 มิ.ย. 60 15:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 61-L2526-5-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลซากอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 61-L2526-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 09:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 61-L2526-2-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 61-L2526-02-16
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 31 พ.ค. 60 08:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 61-L2985-02-02
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด ค่ายเยาวชนรักสุขภาพต้านภัยอบายมุข ม.2 บ้านโพธิ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
26 61-L2985-2-04
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 31 พ.ค. 60 07:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 61-L2985-3-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกรูด 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด เมื่อ 30 พ.ค. 60 17:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
28 61-L2526-2-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลซากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 30 พ.ค. 60 14:54 น.
- - ระงับโครงการ
29 61-lxxxx-4-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ เมื่อ 7 ธ.ค. 59 12:03 น.
10 - กำลังดำเนินโครงการ
30 61-l0000-1-04
(โครงการ)
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการคัดกรองและผ่าตัด ต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ อบต.....กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ค. 60 15:11 น.
4 1 5 มิ.ย. 60 11:59 กำลังดำเนินโครงการ
31 61-l5257-2-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการบ้านหาดทรายร่วมใจคืนคลองน้ำใส สู่การจัดการ ขยะอย่างยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 18 พ.ค. 60 15:27 น.
16 - กำลังดำเนินโครงการ
32 61-l4160-2-02
(โครงการ)
กองทุนตำบลเนินงาม โครงการสร้างเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติดบ้านบาโงบุโระตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม เมื่อ 17 พ.ค. 60 11:54 น.
9 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 9 พ.ค. 60 10:12 น.
1 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 60-l5237-4-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะทิ้งพระ โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.จะทิ้งพระกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ เมื่อ 4 พ.ค. 60 11:02 น.
2 1 4 พ.ค. 60 12:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง เมื่อ 2 ธ.ค. 59 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแตระกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลจองถนน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดแหลมจองถนนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน เมื่อ 26 เม.ย. 60 14:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 61-L3030-5-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 61-L3030-04-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 61-L8014-02-
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเทศบาลตำบลตันหยงมัส ชุมชนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ไร้ไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 19:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 15:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการ สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 เม.ย. 60 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 61-L3070-2-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองช้างสู่สุขภาวะที่ดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 19 เม.ย. 60 10:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 61-L0000-2-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการลดนักสูบหน้าใหม่และเลิกสูบบุหรี่นักสูบหน้าเก่ากองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 30 พ.ย. 59 13:37 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 07
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 18 เม.ย. 60 11:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 18 เม.ย. 60 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลจะรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง เมื่อ 29 พ.ย. 59 14:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 61-L2479-5-41
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต โครงการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เมื่อ 6 เม.ย. 60 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
51 61-l0000-2-05
(โครงการ)
twoseadj ตัวอย่าง_โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 4 เม.ย. 60 14:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 61-L8014-5-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 3 เม.ย. 60 05:34 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 14:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
twoseadj โครงการญาลันนันบารูต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 29 มี.ค. 60 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา่หวานและโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการรักษ์ ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใยสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 29 มี.ค. 60 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ไม้ฝาด โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด เมื่อ 28 มี.ค. 60 14:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 61-L3070-1-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันหลอดเลือดสมอง) ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 10 มี.ค. 60 13:42 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 01
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน เมื่อ 9 มี.ค. 60 09:32 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
60 61-L3070-1-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการเด็กยาบี 0 - 6 ปี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 61-L3070-1-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการคัดกรองความเสี่ยงสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลยาบีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 8 มี.ค. 60 16:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 L4134 - 001/2561
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบันนังสาเรง ปี 2561ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง เมื่อ 21 พ.ย. 59 21:32 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
63 61-L1482-04-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ปี 61กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว เมื่อ 15 ก.พ. 60 16:32 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
64 61-L0000-1-01
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง โครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี61กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง เมื่อ 21 พ.ย. 59 10:53 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
65 61-L5254-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคูหา โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูหา เมื่อ 4 ก.พ. 60 15:00 น.
8 - ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 61-L6895-02-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการชุมชนโรงพยาบาลกันตัง ส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ด้วยการนวดและแช่เท้าน้ำสมุนไพร ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 61-L3360-2-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง โครงการเสริมสร้างสุขภาพ “dance your fat off at heurea”กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลร่มเมือง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 011/2561
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีมเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 010/2561
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาอัสสอมาดียะห์เพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยวิถีชุมชนห้องประชุม รพ.สต.ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 2561/009
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาตัรบียาตุลอัตฟาลเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 2561/008
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาอัลเราะห์มานียะห์เพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 61-L1497-1-04
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาโยงใต้ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ และควบคุมฟันผุ (Caries Control) เด็กก่อนวัยเรียนตำบลนาโยงใต้ ปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:04 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
74 2561/007
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาตูนัสฮารับปันเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 16:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 006/2561
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนตาดีกาอาซูฮันฮารับปันเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.ย่านซื่ิ่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 61-L1497-1-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาโยงใต้ โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:41 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
78 61-L6895-02-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการชุมชนหลังสโมสรเก่า ส่งเสริมการนวดและแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 61L70080301
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยญาติ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางปู เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 61-L1497-1-02
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาโยงใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องงานควบคุมโรคไม่ติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:03 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
81 L5298-61-02-013
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกตรี โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและทางเลือกเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 18 มิ.ย. 61 15:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 L5298-61-02-012
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกตรี โครงการอาบน้ำศพตามสุขลักษณะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 18 มิ.ย. 61 14:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 14:39 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
84 61-L1497-1-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลนาโยงใต้ โครงการแช่เท้าลดอาการช้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 14:27 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
85 L5298-61-02-011
(โครงการ)
กองทุนตำบลเกตรี ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 18 มิ.ย. 61 14:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 14:02 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
87 61-L3315-2-04
(โครงการ)
กองทุนตำบลหนองพ้อ โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 13:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โครงการร่วมด้วย ช่วยกัน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทอน ปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 13:49 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
89 61-L1544-01-12
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 61-L1544-01-11
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการเฝ้าระวังควบคุมดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 61-L1544-01-10
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 61-L1544-01-09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการเฝ้าระวังระดับพัฒนาการในเด็กแรกเกิด 0-5 ปีและภาวะซีดในเด็กวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 61-L1544-01-08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการพัฒนาระบบบริการงาน NCD สู่คลีนิคสุขภาพอย่างยั่งยืนห้องประชุม รพ.สต.ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 61-L3036-01-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะนอ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:25 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุโบะยิไร โครงการเข้าสุนัตในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ประจำปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร เมื่อ 18 มิ.ย. 61 11:03 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โครงการคัดกรอง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ลดการเกิดโรคเรื้อรังประจำปีงบประมาณ 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน เมื่อ 18 มิ.ย. 61 10:53 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ้านไร่ จังหวัดสงขลา โครงการคัดแยกขยะของหมู่ที่ 10หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านไร่ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 10:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 61-L1544-02-05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษากองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ้านไร่ จังหวัดสงขลา โครงการปลอดโรคปลอดภัยป้องกันโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 8หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านไร่ เมื่อ 18 มิ.ย. 61 10:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
8993 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 8993 โครงการ