กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2557
  • ปี 2543
8202 items(1/83) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-L8291-2-10
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลย่านตาขาว โครงการเยาวชนย่านตาขาวพันธ์ใหม่ห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปี ๒๕๖๐กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เมื่อ 25 มิ.ย. 60 16:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
2 60-L1499-2-1
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก โครงการประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางรักกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก เมื่อ 23 มิ.ย. 60 15:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
3 60-L5292-04-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งบุหลัง โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง เมื่อ 23 มิ.ย. 60 15:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
4 L5170-60-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส โครงการให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาสารเสพติดและความปลอดภัยนักเรียน โรงเรียนวัดปากจ่าตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส เมื่อ 23 มิ.ย. 60 14:40 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
5 60-L5292-01-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งบุหลัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง เมื่อ 23 มิ.ย. 60 14:16 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
6 60-50114-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด กิจกรรมดูแลฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดตามโครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่อบต.โละจูดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 23 มิ.ย. 60 14:09 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
7 60-L5292-02-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งบุหลัง โครงการประชาชนบ้านท่านาสุขภาพดีด้วยแอโรบิกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง เมื่อ 23 มิ.ย. 60 13:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
8 60-L5292-02-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งบุหลัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง เมื่อ 23 มิ.ย. 60 13:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
9 60-L7256-04-02
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลเมืองควนลัง โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองควนลัง เมื่อ 23 มิ.ย. 60 12:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
10 60-L1478-02-18
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ เมื่อ 23 มิ.ย. 60 11:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
11 60-50115-5-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลกาวะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ เมื่อ 23 มิ.ย. 60 11:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
12 60 - L4143 - 1 - 31
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
13 60-50115-4-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลกาวะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาวะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
14 2560-L3351-03-04
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลโคกชะงาย โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:54 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
15 2560-L3351-03-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลโคกชะงาย โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ่อดาน ตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
17 60-L4143-1-29
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการอย.น้อยในโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 23 มิ.ย. 60 10:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
18 2560-L7257-1-04
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 23 มิ.ย. 60 09:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 23 มิ.ย. 60 09:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
20 60-L2997-2-04
(โครงการ)
กองทุนตำบลบ้านน้ำบ่อ โครงการอสม.ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ เมื่อ 23 มิ.ย. 60 09:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
21 60-L5177-02-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค โครงการไข้เลือดออกป้องกันได้ ต้องช่วยกันทุกครัวเรือนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค เมื่อ 23 มิ.ย. 60 08:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
22 60-L2540-5-025
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 23 มิ.ย. 60 00:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
23 60-L2540-3-024
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอเนาะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:57 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
24 60-L2540-3-023
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะบาตูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
25 60-L2540-3-022
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
26 60-L2540-3-021
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอเนาะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
27 60-L2540-3-020
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหานปลอดโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
28 60-L2540-3-019
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการกำจัดเหา หนูน้อยสบายชีวีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
29 60-L2540-3-018
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการหนูน้อยฟันดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
30 60-L2540-2-017
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
31 60-L2540-2-016
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
32 60-L2540-2-015
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการมาตราฐานร้านอาหารปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:29 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
33 60-L2540-2-014
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการบ้านสะอาด ปะลุรูน่าอยู่ ปาดีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
34 60-L2540-2-013
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการเกษตรปลอดโรคและสารเคมี หนูน้อยปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
35 60-L2540-2-012
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลืดออก โรคปวดข้อ และโรคไข้ซิกากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
36 60-L2540-2-011
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการลาดนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
37 60-L2540-2-010
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่ติดเตี่ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:04 น. - - ยุติโครงการ
39 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 23:02 น. - - ระงับโครงการ
40 60-L2540-2-009
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 22:46 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
41 60-L2540-2-008
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปะลุรู โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 22:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 16:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
48 2560-L7257-1-05
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการหงษ์น้อยผู้ดูแลด้านสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 15:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
49 2560-L7257-1-06
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการเฝ้าติดตามภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี เทศบาลเมืองคอหงส์ 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 14:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อสุขภาพมารดาและบุตร ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 14:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองบัว โครงการลดละเลิกเหล้าบุหรี่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว เมื่อ 22 มิ.ย. 60 14:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองบัว โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูกเพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในชุมชน ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว เมื่อ 22 มิ.ย. 60 14:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
53 60L7251-2-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลบ่อตรุ โครงการพ่อแม่ช่วยดูแล ฟันน้ำนมลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อตรุ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 14:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โครงการไข้เลือดออกป้องกันได้โดยชุมชน ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 13:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โครงการจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 13:37 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลสุโสะ บริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุโสะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 13:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองบัว โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและเยาวชนด้านจิตใจด้วยการออกกำลังจังหวะลีลาโนราห์บิคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว เมื่อ 22 มิ.ย. 60 11:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
58 60-L4143-1-28
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คนไทยไร้พุงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 22 มิ.ย. 60 11:27 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสตำบลลำภูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 11:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
60 2560-L7257-1-07
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการคืนดวงตาที่สดใส แก่เด็กปฐมวัย เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 11:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนตำบลลำภูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โครงการไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยชุมชน ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการฟันสวย ยิ้มสวยในเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
65 60-L3028-2-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองใหม่ โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวานและรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ “Pattani Smart Kids” ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
66 60-L4143-1-27
(โครงการ)
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 22 มิ.ย. 60 10:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 22 มิ.ย. 60 09:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
68 2560-L7257-2-09
(โครงการ)
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการสร้างเสริสุขภาพดีด้วยตนเองแบบวิถีพุทธกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 22 มิ.ย. 60 09:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
69 60-L5215-1-1.4
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็งกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมื่อ 21 มิ.ย. 60 16:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
70 60-L5224-2-07
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการชมรมคนรักสุขภาพ ม.6 บ้านรับแพรกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 16:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
71 60-L6961-01-15
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ปี 60กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 21 มิ.ย. 60 15:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
72 60-L1499-4-1
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทนฯกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก เมื่อ 21 มิ.ย. 60 15:42 น. 5 - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 21 มิ.ย. 60 15:21 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
74 60-L5224-2-06
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 15:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
75 60-L3058-2-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลแป้น โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้ายภัยยาเสพติด หมู่ที่ 8 บ้านละหาร ปี 2560โรงเรียนตาดีกาตัลบียาตุลอัตฟานละฮา หมู่ที่ 8 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น เมื่อ 21 มิ.ย. 60 14:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
76 60-L5224-2-05
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ตำบลปากแตระกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 14:27 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการคัดกรองดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อสม.ตำบลลานข่อย ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 21 มิ.ย. 60 14:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
78 60-L3058-2-14
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลแป้น โครงการตาดีกาสดใสต้ายภัยยาเสพติด หมู่ที่ 4 บ้านด่าน ปี 2560โรงเรียนตาดีกาเราดอตุลอัตฟานด่านบูกิต หมู่ที่ 4 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น เมื่อ 21 มิ.ย. 60 14:16 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
79 016
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลวังมะปราง โครงการพัฒนาเด็กเล็กสดใส เด็กทุ่งส้านสุขภาพดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
80 ุ60-L3335-2-01
(โครงการ)
กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลหนองบัว โครงการละเล่นกีฬาเปตองกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:46 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลพนางตุง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนางตุงกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
83 60-L4153-1-06
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลกายูบอเกาะ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดกองทุนสุขภาพตำบลกายูบอเกาะ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:23 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
84 60-L5224-2-03
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการชมรมคนรักสุขภาพ ม.4 ต.ปากแตระกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 13:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
85 60L4145-4-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง การบริหารจัดการกกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
86 60-L3028-1-8
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลคลองใหม่ โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
88 60-L5194-2-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการยุวเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:18 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
89 60-L5194-2-14
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
90 60-L5194-2-13
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการดูแลและรักษาสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
91 60-L5194-2-12
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการโรงเรียนปลอดขยะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
92 60-L5194-2-11
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการกลองยาวเพื่อสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรมไทยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
93 60-L5194-2-10
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการจัดการขยะในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
94 60-L5194-2-09
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการอบรมเด็กไทยฉลาดเลือกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
95 60-L5194-3-01
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะกอมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
96 60-L5194-2-08
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการแพทย์แผนไทย ม.5กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
97 60-L5194-2-07
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการค่ายยาเสพติด ม.8กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
98 60-L5194-2-06
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการค่ายยาเสพติด ม.4กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:05 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
99 60-L5194-2-05
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสะกอม โครงการอบรม อสม.น้อย ดูแลสุขภาพในชุมชน ม.1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:04 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลลำภูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 21 มิ.ย. 60 12:04 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
8202 items(1/83) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 8202 โครงการ