กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการงบประมาณ (บาท)
1 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง 87,600.00
2 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดตรัง 118,800.00
3 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดสงขลา 168,000.00
4 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดยะลา 75,600.00
5 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดสตูล 49,200.00
6 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดปัตตานี 135,600.00
7 2561 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561จังหวัดนราธิวาส 105,600.00
8 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดตรัง 0.00
9 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดนราธิวาส 0.00
10 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดปัตตานี 0.00
11 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดพัทลุง 181,140.00
12 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดสงขลา 0.00
13 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดสตูล 49,200.00
14 2562 โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยพี่เลี้ยง ปี 2562 จังหวัดยะลา 0.00