กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

ประกาศ ฉ.2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

by twoseadj @March,03 2017 16.28 ( IP : 122...12 ) | Tags : ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
photo  , 1278x706 pixel , 146,304 bytes.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๗(๓) และข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้