กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. ๑. ผู้รับผิดชอบงานสำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ๒. จัดทำแผนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ๔. ผู

กิจกรรม : ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. ๑. ผู้รับผิดชอบงานสำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ๒. จัดทำแผนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ๔. ผู
วันที่ 5 มี.ค. 2564 - 5 มี.ค. 2564
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,250.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการคัดกรองฯ ค่าอาหารว่าง จำนวน ๕๐ คน X ๒๕ บาท X ๑ มื้อ
=๑,๒๕๐ บาท