กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

คณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต12

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @25 พ.ย. 59 16:43 ( IP : 202...26 )

รายชื่อ คณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต 12 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล หน่วยงานตำแหน่งเบอร์ติดต่อ
นางนวรัตน์ ศรีไพบูลย์เทศบาลเมืองคอหงส์ประธานคณะทำงาน086-489-5668
นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จ.ตรังคณะทำงาน-
นางสาวจารีพันธ์  ฝันนิมิตรองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง จ.ตรังคณะทำงาน075-203143 ต่อ 106
นางสาวดวงใจ  อ่อนแก้ว เทศบาลเมืองควนลังคณะทำงาน081-598-7906
นางรัตนา  ยั่งยืนเทศบาลเมืองคอหงษ์คณะทำงาน-
นายอับดุลกอแดร์ การีนา องค์การบริหารส่วนตำบลบานา  จ.ปัตตานีคณะทำงาน087-394-8919
นางแวรอปิซ๊ะ มะมิงองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบ๊ะ จ.ปัตตานีคณะทำงาน088-488-9704
นางประภัสสร ขวัญกะโผะองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ จ.ปัตตานีคณะทำงาน086-289-9147
ส.อ.สุทิน หมูดเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน087-858-6244
นางสาวสุมาลี โอมณีองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน086-963-8474
นางสาวน้องรัก พานิชองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน -
นายประเสริฐ จันทร์แดงเทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคณะทำงาน074-670520
นางจุฑามาศ รัตนอุบลเทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงคณะทำงาน081-8977394
นายนรงค์ คงนุ่มอบต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุงคณะทำงาน086-299-3573
นางวลัยพร ด้วงคงทต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงคณะทำงาน086-297-4923
นางลัดดาวัลย์ ธรรมสกุลทต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงคณะทำงาน088-7733401
นางไพริน ดวงจันทร์อบต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงคณะทำงาน081-3264718
นายนัศรุดดีน    เจะแนอบต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสคณะทำงาน086-297-4400
นางนงเยาว์ เกษกุลอบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน089-5991035
นางวาสนา การุณรักษ์อบต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสาวอิสรา รุ่งประเสริฐอบต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสุนีย์ แป้นวิเชียรทต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสาวพรรณพิไล พุ่มพวงอบต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูลคณะทำงาน095-092-1908
นายวุฒิชัย  นิ่มดำอบต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงคณะทำงาน084-748-6671
นางสาวอาซีซะ  กาเรงอบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสคณะทำงาน086-489-5668
นายสมชาย ละอองพันธุ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาเลขาคณะทำงาน086-ุ694-0954

บทบาทและหน้าที่
1. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินที่ถูกต้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการทำงานกองทุนฯ
2. จัดทำชุดความรู้เรื่องธุรกรรมการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการทำงานกองทุนฯ

Comment #1อยากให้มีการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายงบ LTC แก่กองทุนฯ (จนท.)
Posted @18 ธ.ค. 60 15:43 ip : 101...40

อยากให้มีการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายงบ LTC แก่กองทุนฯ (จนท.) เช่น หลักแนวทางในการเบิกจ่าย ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผ่านศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู , ผ่าน รพ.สต. , ผ่านกองทุน เป็นต้น