กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 6,649 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลท่างิ้ว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
5 39,400.00 10 เม.ย. 67 11 เม.ย. 67 09:48 น.
2 ตรัง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
7 24,470.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 15:31 น.
3 ตรัง โครงการพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วนตำบลท่างิ้ว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 10,400.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 14:19 น.
4 ตรัง โครงการสวนสมุนไพรตัวอย่างส่งเสริมการใช้สมุนไพรในตำบลท่างิ้ว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 15,780.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:57 น.
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับกายและกินผัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 12,307.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:44 น.
6 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 9,550.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 11:14 น.
7 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลบ่อทอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 60,000.00 17 ม.ค. 67 9 เม.ย. 67 09:54 น.
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมออกกำลังกายอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 504,250.00 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 10:24 น.
9 ยะลา โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 19,850.00 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 11:26 น.
10 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 19,198.00 5 ก.ค. 66 4 เม.ย. 67 11:02 น.
11 สงขลา คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
0 0.00 2 ก.พ. 67 4 เม.ย. 67 09:58 น.
12 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 31,050.00 2 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 09:47 น.
13 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 28 มี.ค. 67 4 เม.ย. 67 08:55 น.
14 ปัตตานี คลองรี ปลอดโรคขาดสารไอโอดีน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,460.00 27 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 15:35 น.
15 โครงการคัดแยกขยะ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
3 14,390.00 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 13:57 น.
16 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ตำบลนาทับ ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
3 283,700.00 6 ต.ค. 66 2 เม.ย. 67 15:11 น.
17 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวัดหนองเต่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 10,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 14:43 น.
18 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
5 47,656.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 13:46 น.
19 โครงการควนคูหาต้นแบบร่วมใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
7 60,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:24 น.
20 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 45,900.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:10 น.
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 40,050.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 10:54 น.
22 สตูล โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 46,600.00 8 ธ.ค. 66 2 เม.ย. 67 10:45 น.
23 โครงการการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย/ผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
4 23,620.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 15:48 น.
24 นครสวรรค์ โครงการ 5 กัลยาณมิตรตามติดผู้่ป่วยจิตเวช ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 14,850.00 24 ม.ค. 67 1 เม.ย. 67 13:42 น.
25 ยะลา โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และใส้ตรงโดยวิธี Fit test
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 26,735.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 11:43 น.
26 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 16,216.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 10:01 น.
27 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายตามหลักการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กและเยาวชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 42,370.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:53 น.
28 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 28,135.00 29 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:47 น.
29 สตูล โครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสมุนไพรทำลูกประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้พิการตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,827.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 12:01 น.
30 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดดดดี วิถีคนเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
2 18,100.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:39 น.
31 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย(DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,960.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:32 น.
32 สตูล โครงการนวัตกรรมหมอนสมุนไพรคลายเครียดในผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,718.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:27 น.
33 สตูล โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,850.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:01 น.
34 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 33,660.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:47 น.
35 โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาการตามวัย ปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
10 40,000.00 12 ม.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:45 น.
36 สตูล โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสายตายาวตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 19,100.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:36 น.
37 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิตพิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
7 35,000.00 12 ม.ค. 67 28 มี.ค. 67 12:45 น.
38 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในชุมชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 25,000.00 26 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67 14:41 น.
39 ปัตตานี โครงการกินอยู่อย่างไรช่วยชะลอไตเสื่อม
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
6 12,940.00 4 ม.ค. 67 26 มี.ค. 67 09:39 น.
40 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามวัย ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,700.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 10:13 น.
41 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 38,550.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 09:19 น.
42 สตูล โครงการมาสเตอร์เชฟปาล์มพัฒนา “กินผัก เมนูชูสุขภาพ” ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 พ.ย. 66 22 มี.ค. 67 06:42 น.
43 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 29,872.00 18 ม.ค. 67 21 มี.ค. 67 20:07 น.
44 สตูล โครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อฟันลูกรัก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,010.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 15:01 น.
45 โครงการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะสุขใจต้านภัยบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
0 0.00 21 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 12:06 น.
46 สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลเขาขาวประจำปี 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
2 49,678.00 1 ต.ค. 66 21 มี.ค. 67 10:17 น.
47 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค/บาสโลป
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ม.ค. 67 21 มี.ค. 67 00:33 น.
48 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 ต.ค. 66 21 มี.ค. 67 00:29 น.
49 สตูล โครงการสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 0-5ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 19,590.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:09 น.
50 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 17,910.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:05 น.
51 สตูล โครงการแว่นตาใส สายตาดีใส่ใจผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 36,850.00 1 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 16:16 น.
52 สตูล โครงการปรับวิถี ชีวียืนยาว (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,600.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:12 น.
53 สตูล โครงการชุมชนปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
3 26,550.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:01 น.
54 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการ คนในชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:57 น.
55 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 13,200.00 1 ธ.ค. 66 20 มี.ค. 67 15:48 น.
56 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:38 น.
57 สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการการออกกำลังกาย ในกลุ่มเสี่ยง NCDs
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
5 35,000.00 27 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 10:35 น.
58 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย ชีวายั่งยืน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 18,582.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:52 น.
59 โครงการหนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 23,832.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:17 น.
60 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 9 บ้านไสขุดหิน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 19 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 09:05 น.
61 ปัตตานี โครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
โดย กองทุนตำบลยาบี
4 48,125.00 14 ก.พ. 65 18 มี.ค. 67 16:21 น.
62 โครงการสูงวัย สุขใจ อย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
0 0.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 15:14 น.
63 ปัตตานี โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 12,320.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 14:07 น.
64 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 17:09 น.
65 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:53 น.
66 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:40 น.
67 ตรัง โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11 บ้านไร่พรุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:13 น.
68 ตรัง โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 17,572.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 15:56 น.
69 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กเล็ก ศพด.อบต.เกาะเปาะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 22,950.00 14 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:33 น.
70 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล ปี 2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 48,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:17 น.
71 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬามวยไทย
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 20,715.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:00 น.
72 สงขลา โครงการสุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยโยคะ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 14,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:44 น.
73 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,615.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:12 น.
74 สงขลา โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 120,000.00 24 ม.ค. 67 15 มี.ค. 67 12:00 น.
75 สงขลา โครงการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 21,650.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 14:11 น.
76 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ปี2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 175,015.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 13:27 น.
77 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 15,375.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 11:16 น.
78 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ศพด.บ้านป่างาม
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 22:44 น.
79 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:34 น.
80 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านสุเหร่า
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,675.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:08 น.
81 ยะลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 81,900.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 14:48 น.
82 สงขลา โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุงในพื้นที่ตำบลแคปีงบประมาณ2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 60,000.00 1 ก.ย. 66 13 มี.ค. 67 14:13 น.
83 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 172,110.00 12 ธ.ค. 66 13 มี.ค. 67 12:09 น.
84 สงขลา โครงการขยับกายด้วยยางยืด เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 26,075.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 09:56 น.
85 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 10,000.00 28 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67 15:31 น.
86 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 56,160.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:56 น.
87 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 15,195.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:17 น.
88 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุป ลดเอว ลดพุง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,375.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:37 น.
89 สงขลา โครงการออกกำลังกายรำกระบอง (ลดโรค ลดพุง)
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,425.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:25 น.
90 ตรัง โครงการลดขยะ ลดโรค บริโภคอย่างยั่งยืน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
4 9,585.00 11 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 09:55 น.
91 ส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
4 35,000.00 21 ก.พ. 67 11 มี.ค. 67 17:13 น.
92 ตรัง โครงการวัยใส ไม่อ้วน ด้วยบาสโลบ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 6,985.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 14:52 น.
93 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,600.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 11:21 น.
94 โครงการเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ อย.น้อย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 45,850.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:58 น.
95 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 69,000.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:27 น.
96 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 20,950.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 09:56 น.
97 สุราษฎร์ธานี โครงการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ชุมชนเพิ่มพูนทรัพย์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์
3 33,100.00 28 ธ.ค. 60 8 มี.ค. 67 14:05 น.
98 โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 91,700.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 15:09 น.
99 โครงการรักปลอดภัย ห่างไกลเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 31,039.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 14:52 น.
100 โครงการสร้างสุขให้ผู้สูงวัย ด้วยสมุนไพรและหลักโภชนาการ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 74,965.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 16:08 น.
101 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 59,850.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 15:46 น.
102 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
2 47,620.00 5 มี.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:59 น.
103 โครงการเด็กไทย 0-5ปี สูงดีสมส่วนและพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 22,890.00 5 มี.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:43 น.
104 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชมรม อสม.ตำบลมะตูม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 60,890.00 29 ม.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:39 น.
105 ตรัง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 85,500.00 1 มี.ค. 67 1 มี.ค. 67 14:18 น.
106 ตรัง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ลดโรค ลดขยะในชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 26,100.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:43 น.
107 ตรัง ขยับกายสบายขีวี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 19,175.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:09 น.
108 ตรัง โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ตั้งท้องก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 24,882.00 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 15:48 น.
109 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.น้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 206,592.00 8 ม.ค. 67 29 ก.พ. 67 15:27 น.
110 โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 27,150.00 20 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 14:38 น.
111 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 99,890.00 21 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 11:02 น.
112 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 17,750.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 16:38 น.
113 ตรัง โครงการ Stop teem mom หยุดโรค หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
3 25,900.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:30 น.
114 โครงการแว่นตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุตำบลบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 51,600.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:19 น.
115 กาฬสินธุ์ โครงการผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลองสุขภาพดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:17 น.
116 สงขลา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 7,550.00 6 ต.ค. 66 27 ก.พ. 67 15:07 น.
117 กาฬสินธุ์ โครงการตำบลทุ่งคลองร่วมใจ การเฝ้าระวัง ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:03 น.
118 โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 32,445.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:50 น.
119 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 37,150.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:42 น.
120 กาฬสินธุ์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 50,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:39 น.
121 กาฬสินธุ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:09 น.
122 โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้จักปฏิเสธต่อเพศตรงข้าม
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,840.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 14:07 น.
123 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 25,505.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 13:52 น.
124 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,420.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 12:26 น.
125 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 32,500.00 26 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 12:03 น.
126 โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 24,775.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 11:24 น.
127 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV self-samplingทางเลือกใหม่ ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 15,125.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 10:34 น.
128 โครงการตลาดนัดรอมฎอนน่าซื้อ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
2 30,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 10:16 น.
129 กาฬสินธุ์ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 25,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:51 น.
130 กาฬสินธุ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายตำบลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 35,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:38 น.
131 กาฬสินธุ์ โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาการบูรณาการเรื่องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 7,400.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
132 กาฬสินธุ์ โครงการเครือข่ายตำบลทุ่งคลอง เฝ้าระวังภัยสุขภาพและโรคระบาดทุกกลุ่มวัย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 20,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
133 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎ๊และภาคปฏิบัติ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 5,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 16:12 น.
134 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 20,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:48 น.
135 กาฬสินธุ์ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 17,900.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:28 น.
136 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน บ้านทุ่งคลอง หมู่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,000.00 21 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:07 น.
137 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 11 ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 15,500.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:02 น.
138 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกาย โดย SKT ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านทุ่งคลอง หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 15,900.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 14:48 น.
139 โครงการแยกขยะลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยืนยาว บ้านโนนสะอาด หมู่ 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,100.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 14:12 น.
140 กาฬสินธุ์ โครงการคัดกรองการใช้สารเคมีในกระแสเลือด บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 7
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 17,200.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 11:15 น.
141 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 113,000.00 20 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 16:22 น.
142 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 15:05 น.
143 โครงการ อสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 11 ม.ค. 67 21 ก.พ. 67 14:56 น.
144 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์ ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 13:53 น.
145 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทวาปีวิหาร ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 11:21 น.
146 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกปลอดสารพิษเพื่อเพื่อความปลอดภัยในกาสรบริโภคของนักเรียนในสถานศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 15,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:54 น.
147 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:42 น.
148 สงขลา โครงการขยับกาย ขยายสมอง สุขภาพน้องแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 10,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:21 น.
149 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนกลูแป ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:18 น.
150 สงขลา โครงการโรงเรียนรุ่งโรจน์สะอาดปลอดขยะปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 20,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 09:43 น.
151 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 60,000.00 11 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 11:12 น.
152 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 20,530.00 22 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 10:12 น.
153 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 36,265.00 20 ก.พ. 67 20 ก.พ. 67 10:01 น.
154 โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ผู้ต้องขังสูทกรรมเรือนจำกลางยะลา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,880.00 20 ก.พ. 67 20 ก.พ. 67 09:37 น.
155 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 16:16 น.
156 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพตามหลักสุขลักษณะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 40,000.00 11 ม.ค. 67 19 ก.พ. 67 15:18 น.
157 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ ปี67
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 15:02 น.
158 ปัตตานี โครงการลดภาวะเสี่ยงภัยคุกคามสุขภาพในเด็กวัยเรียน หมู่ 6 บ้านสายหมอ ปี 67
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 21,856.00 14 ก.พ. 67 19 ก.พ. 67 13:22 น.
159 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่ากำชำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 44,895.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 13:25 น.
160 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านบางราพา
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:53 น.
161 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:23 น.
162 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (หมู่ 9)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 14:46 น.
163 โครงการดูแลบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 13:57 น.
164 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและแผ่นเสริมซึมซับ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 30,000.00 11 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 12:03 น.
165 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาวะเด็กตำบลนาทัน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 116,400.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 10:15 น.
166 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสังคม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 34,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:21 น.
167 นราธิวาส โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,600.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:19 น.
168 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:18 น.
169 นราธิวาส โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 38,200.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:17 น.
170 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกำปงบารู
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 29,500.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:14 น.
171 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และสุขภาพและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเนินยาง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 11:23 น.
172 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:51 น.
173 กาฬสินธุ์ โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:29 น.
174 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:16 น.
175 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลบ่อทอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 30,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 15:32 น.
176 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ห่างไกลโรคความดัน/เบาหวาน ต.ลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 23,250.00 8 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 14:59 น.
177 กาฬสินธุ์ โครงการบ้านสูงเนิน ร่วมใจต้านไข้เลือดออก (หมู่ 10)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:39 น.
178 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก หมู่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:38 น.
179 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 5 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 14:37 น.
180 กาฬสินธุ์ โครงการหนองยางคำห่างไกลปลอดภัยไข้เลือดออก (หมู่ 7)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:35 น.
181 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:34 น.
182 กาฬสินธุ์ โครงการหนองม่วงหมู่ 2 ร่วมใจห่างไกลโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:33 น.
183 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนหนองยางใต้ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก (หมู่1)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 30 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:30 น.
184 ปัตตานี โครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 47,500.00 25 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 12:25 น.
185 นราธิวาส โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 21,075.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:28 น.
186 นราธิวาส โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
3 102,875.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:24 น.
187 นราธิวาส อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร สร้างสูงวัยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 17,800.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:22 น.
188 โครงการชุมชนหมู่ที่ 8,9 ต.บ่อทองและหมู่ 4 ต.บางเขา ร่วมใจในการจัดการขยะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 60,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 11:12 น.
189 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 26,929.00 8 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 11:09 น.
190 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 09:39 น.
191 กาฬสินธุ์ โครงการผู้พิการยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:39 น.
192 กาฬสินธุ์ โครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เพื่อลด ละ เลิก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:23 น.
193 กาฬสินธุ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:06 น.
194 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิตดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 15:54 น.
195 กาฬสินธุ์ โครงการเสริมสร้างและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:45 น.
196 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเรื้อรังชุมชนบ้านโคก หมู่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:21 น.
197 กาฬสินธุ์ โครงการสูงเนินใต้ หมู่ 3 ขัดขยะให้ถูกวิธี สุขภาพดีปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:10 น.
198 กาฬสินธุ์ โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ตำบลเนินยาง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:47 น.
199 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:35 น.
200 กาฬสินธุ์ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:30 น.
201 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเขตพื้นที่ตำบเนินยาง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 09:56 น.
202 นราธิวาส โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 72,817.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 13:35 น.
203 ปัตตานี โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 28 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 12:01 น.
204 นราธิวาส โครงการยาเสพติดเยาวชนต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 39,060.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
205 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีสาครประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 30,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
206 นราธิวาส โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 14,700.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:58 น.
207 นราธิวาส โครงการ อสม.ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคที่สำคัญในพื้นที่ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 55,250.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:51 น.
208 นราธิวาส โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และโรคหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:43 น.
209 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,275.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:26 น.
210 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานให้แก่ประชาชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 24,510.00 8 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 11:01 น.
211 ปัตตานี โครงการ Physical health กายดี มีสุข ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,000.00 5 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 10:41 น.
212 นราธิวาส โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 24,500.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:27 น.
213 นราธิวาส โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เท่าทันเพศศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 28,820.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:16 น.
214 นราธิวาส โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีเชิงรุกแบบบูรณาการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาร 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 118,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:45 น.
215 โครงการ LIPASANGO SMART KIDS ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 33,750.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:32 น.
216 นราธิวาส โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:31 น.
217 นราธิวาส โครงการมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ ป้องกันได้ด้วยการใส่ใจการตรวจคัดกรอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:12 น.
218 นราธิวาส โครงการส่งเสริม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กและผู้ใหญ่เชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:09 น.
219 นราธิวาส โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:06 น.
220 โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 176,950.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:49 น.
221 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:04 น.
222 โครงการรู้ทันภัยบุหรี่ สุขภาพดี ช่องปากดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 13,730.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 13:49 น.
223 โครงการ อสม.ชวนขยับ ลดพุง ลดโรค ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 15,750.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:43 น.
224 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:38 น.
225 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 64,200.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 11:47 น.
226 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และ โรคมะเร็งท่อน้ำดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 17,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 09:43 น.
227 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 76,425.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 16:14 น.
228 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
3 45,000.00 24 ต.ค. 66 7 ก.พ. 67 15:55 น.
229 สตูล โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 9,000.00 5 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 14:57 น.
230 สงขลา ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 23,450.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 13:41 น.
231 สงขลา โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
10 157,000.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 12:44 น.
232 สตูล โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 96,800.00 1 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 15:53 น.
233 โครงการสูงวัยหัวใจแกร่งเข้มแข็งด้วยการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 14,100.00 3 ก.ย. 66 6 ก.พ. 67 14:42 น.
234 ปัตตานี โครงการขับขี่ปลอดภัย ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 20,000.00 6 ธ.ค. 66 6 ก.พ. 67 14:23 น.
235 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพจิตหมู่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 14:14 น.
236 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 37,750.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:48 น.
237 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 24,950.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:22 น.
238 โครงการบัณฑิต ชวน กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,030.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:47 น.
239 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ตำบลท่าเรือประจำปีงบประมาณ 256๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
8 6,010.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:40 น.
240 สตูล โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
4 12,300.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:18 น.
241 สตูล โครงการท่าเรือสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
5 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:13 น.
242 โครงการป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและการใช้สารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 31,990.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:04 น.
243 สตูล โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
3 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:59 น.
244 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
9 15,860.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:32 น.
245 โครงการโรงเรียนตาดีกาสร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด สุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 34,905.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:27 น.
246 สตูล โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,600.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:15 น.
247 สตูล โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 8,950.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:04 น.
248 สตูล โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแพร่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 67,000.00 6 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67 09:30 น.
249 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 20:20 น.
250 สตูล โครงการวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 6,475.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 16:08 น.
251 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเชิงรุกในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
4 26,300.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:58 น.
252 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:47 น.
253 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 19,500.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:34 น.
254 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:32 น.
255 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:14 น.
256 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 14:39 น.
257 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 159,752.00 20 พ.ย. 66 5 ก.พ. 67 10:46 น.
258 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 16,390.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 13:06 น.
259 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,060.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:44 น.
260 โครงการออกกำลังกาย สบาย สบาย สไตล์แอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:29 น.
261 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 5,000.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:25 น.
262 โครงการส่งเสริมสุขภาพ สูงวัย ม่วนใจ ผู้สูงวัยตำบลนาบอน ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
3 22,050.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:20 น.
263 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (H6 A1C 7-8)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:47 น.
264 โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,250.00 30 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 11:30 น.
265 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารดี สุขภาพดี ฟันสวยฟันดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,040.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:23 น.
266 โครงการฟันสวยยิ้มใส
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 11,220.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:20 น.
267 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,150.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:55 น.
268 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 4
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,180.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:42 น.
269 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในเด็กก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:39 น.
270 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 3
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 10,010.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:32 น.
271 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,210.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:17 น.
272 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,400.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:14 น.
273 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 1
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 12,800.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 09:47 น.
274 ปัตตานี โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและเคลือบฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ ในเด็ก 0-4 ปี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 25,000.00 3 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 16:32 น.
275 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 20,400.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 15:51 น.
276 ปัตตานี โครงการลูกรักโภชนาการดี รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 28,950.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 15:09 น.
277 ปัตตานี โครงการใช้ยาอย่างมีสติ ลดอันตรายต่อชีวิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,600.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:57 น.
278 ปัตตานี โครงการรู้รอดปลอดเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 17,570.00 2 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 14:53 น.
279 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:34 น.
280 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 36,720.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:28 น.
281 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส โรงเรียนบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:25 น.
282 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:57 น.
283 กาฬสินธุ์ โครงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:34 น.
284 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 52,600.00 6 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 11:53 น.
285 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 30,400.00 18 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 11:36 น.
286 โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 343,635.00 18 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 11:01 น.
287 ปัตตานี ต่อยอดตำบลมหัศจรรย์ 2500 วัน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 21,450.00 12 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:57 น.
288 ปัตตานี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเสี่ยง สร้างบุญ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:43 น.
289 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของนักเรียน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 23,720.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:21 น.
290 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 11 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:06 น.
291 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ตำบลตุยง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 33,645.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:05 น.
292 ปัตตานี บางปลาหมอ สุขภาพจิตดี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 15,770.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:45 น.
293 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มพูนอีหม่าน บ้านปะกาลือสง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 16,120.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:24 น.
294 ปัตตานี สุขภาพดีวิถีบากง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 17,940.00 15 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:34 น.
295 ปัตตานี ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ตาดีกาบางปลาหมอ ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 17,000.00 16 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:10 น.
296 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:53 น.
297 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” หมู่ที่ 6 ตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,900.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:35 น.
298 ปัตตานี โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 14:13 น.
299 ปัตตานี เยาวชนเข้มแข็ง พัฒนาสุขภาพ คลองรี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 16,900.00 17 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 12:54 น.
300 โครงการรรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:51 น.
301 โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:40 น.
302 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยจิตเวช
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,500.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:48 น.
303 โครงการป้องกันและลดปัญหายาเสพติด/ยาสูบ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:38 น.
304 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:26 น.
305 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน บากง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 16 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:25 น.
306 โครงการงดเหล้าเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,750.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 12:40 น.
307 โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:56 น.
308 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำขยะเปียกในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 26 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:37 น.
309 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:34 น.
310 ปัตตานี โครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความเข้าใจในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 29,430.00 22 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 10:17 น.
311 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 60,000.00 26 ธ.ค. 66 28 ม.ค. 67 11:11 น.
312 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการขลิบอวัยวะเพศชาย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 80,000.00 1 ส.ค. 66 28 ม.ค. 67 10:58 น.
313 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ตำบลหอกลอง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
7 15,000.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 14:37 น.
314 โครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 21,850.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:27 น.
315 ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 2,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:07 น.
316 ปัตตานี โครงการปลอดโรค ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 13,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:05 น.
317 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:59 น.
318 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:56 น.
319 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 57,290.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:55 น.
320 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 20,050.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:51 น.
321 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:50 น.
322 โครงการจัดการขยะครบวงจร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 12,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:44 น.
323 ยะลา โครงการตำบลเปาะเส้ง ปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 99,850.00 20 ธ.ค. 66 26 ม.ค. 67 10:44 น.
324 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:42 น.
325 โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 15,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:29 น.
326 โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
8 50,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:25 น.
327 กาฬสินธุ์ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 15,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:23 น.
328 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:16 น.
329 โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,450.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:09 น.
330 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันโรคที่มากับน้ำท่วม
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 10,575.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:07 น.
331 โครงการเยาวชนปลอดเหล้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 28,370.00 24 ต.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:55 น.
332 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:53 น.
333 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 16,820.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:52 น.
334 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 21,800.00 14 ก.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:52 น.
335 โครงการการคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 10,100.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:42 น.
336 ปัตตานี โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการดุจญาติมิตร สุขภาพจิตดีมีกำลังใจ ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 40,400.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 21:35 น.
337 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 30,950.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 17:28 น.
338 พิษณุโลก โครงการอสม.รู้ตน ลดเสี่ยงลดโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
3 20,300.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 14:50 น.
339 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
0 0.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 09:49 น.
340 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 17,690.00 15 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 16:30 น.
341 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จะโหนง ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 105,630.00 29 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 14:55 น.
342 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย หรือแผ่นเสริมซึมซับ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
0 0.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 12:23 น.
343 นครสวรรค์ โครงการหนูน้อยปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง
4 53,000.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
344 นครสวรรค์ โครงการนวดฝ่าเท้าลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
6 32,100.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
345 นครสวรรค์ โครงการสุงวัย อย่างสุขใจ ตำบลบางตาหงาย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
1 87,840.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:16 น.
346 นครสวรรค์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง
0 0.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 10:54 น.
347 สงขลา โครงการชมรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 29,752.00 3 ม.ค. 67 23 ม.ค. 67 11:09 น.
348 ปัตตานี โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 17,546.00 8 ธ.ค. 66 23 ม.ค. 67 09:24 น.
349 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 103,600.00 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67 15:05 น.
350 สงขลา แก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 43,167.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 15:24 น.
351 สงขลา โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 14,310.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 14:42 น.
352 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
0 0.00 11 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 11:24 น.
353 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.กำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
0 0.00 18 ม.ค. 67 18 ม.ค. 67 14:36 น.
354 ปัตตานี โครงการใส่ใจสุขภาพจิตป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 30,000.00 16 มิ.ย. 66 18 ม.ค. 67 11:24 น.
355 สตูล โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
6 58,380.00 16 ม.ค. 62 17 ม.ค. 67 14:47 น.
356 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS รพ.สต.บ้านโคกโตนด
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 15,025.00 17 ม.ค. 67 17 ม.ค. 67 14:08 น.
357 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาในผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 32,200.00 8 ธ.ค. 66 16 ม.ค. 67 14:26 น.
358 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:50 น.
359 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านบาโย
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:45 น.
360 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านกาเเนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:37 น.
361 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านบาโงเเคเเละ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:37 น.
362 นราธิวาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,575.00 17 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:21 น.
363 ปัตตานี โครงการพนักงาน อบต.คอลอตันหยง ขยับกาย สบายกาย คลายโรค ด้วยการเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 5,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:40 น.
364 ปัตตานี โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,437.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:00 น.
365 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 13:34 น.
366 โครงการลดขยะลดโรค (ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลเมืองสะเตงนอก) ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 153,410.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:50 น.
367 ปัตตานี โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
5 19,050.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:15 น.
368 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
6 83,000.00 20 ก.ย. 66 13 ม.ค. 67 21:22 น.
369 ยะลา บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5 75,735.00 2 ต.ค. 66 11 ม.ค. 67 15:37 น.
370 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
6 111,290.00 16 พ.ย. 66 11 ม.ค. 67 11:49 น.
371 ตรัง โครงการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ลดอ้วน ปลอดโรค พาชีวิตมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 25,024.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 11:06 น.
372 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ความอ้วน สุขภาพแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 19,742.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 10:22 น.
373 ปัตตานี เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 10,720.00 9 ม.ค. 67 10 ม.ค. 67 11:13 น.
374 สตูล โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
10 198,000.00 29 ส.ค. 66 10 ม.ค. 67 10:27 น.
375 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ หนูน้อยวัยใสหัวใจ Line Dance
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 13,182.00 8 ธ.ค. 66 9 ม.ค. 67 10:41 น.
376 ปัตตานี ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 78,830.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 15:46 น.
377 ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมเด็กสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 55,776.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 10:50 น.
378 ยะลา สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 64,630.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:46 น.
379 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลัก 5 อ. นำชีวีมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 215,880.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:09 น.
380 ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 180,940.00 7 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:47 น.
381 ยะลา โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 34,340.00 14 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:07 น.
382 ยะลา ประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคมะเร็ง ป้องกันได้” ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 116,000.00 8 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 18:29 น.
383 ยะลา โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 254,030.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:21 น.
384 ยะลา “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 34,710.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:11 น.
385 ยะลา โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนเรือนจำอำเภอเบตง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 11,000.00 2 ม.ค. 67 5 ม.ค. 67 15:29 น.
386 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 38,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:44 น.
387 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 39,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:24 น.
388 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 100,000.00 12 ธ.ค. 66 3 ม.ค. 67 15:16 น.
389 โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 41,600.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:41 น.
390 โครงการรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 78,000.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:20 น.
391 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา อายุ ๒-๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,810.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:59 น.
392 โครงการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 31,450.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:52 น.
393 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์จากกระป๋อง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,000.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:43 น.
394 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 32,620.00 26 ธ.ค. 66 27 ธ.ค. 66 11:27 น.
395 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 18 ต.ค. 66 26 ธ.ค. 66 15:42 น.
396 ยะลา โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขจากอุทกภัย อบต.เนินงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 49,665.00 26 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66 14:52 น.
397 สตูล โครงการการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,030.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:52 น.
398 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 50,000.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:03 น.
399 โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : ตำบลสะเตงนอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 55,750.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 15:22 น.
400 โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 72,300.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 15:09 น.
401 โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 56,700.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 14:40 น.
402 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 57,460.00 19 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 14:18 น.
403 ปัตตานี โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 16,110.00 6 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 13:34 น.
404 โครงการรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 78,000.00 19 ธ.ค. 66 19 ธ.ค. 66 15:03 น.
405 สตูล โครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออกแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
0 0.00 13 ธ.ค. 66 19 ธ.ค. 66 13:55 น.
406 สงขลา ครอบครัวของฉันชุมชนของฉันปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 16,100.00 14 ก.ย. 66 19 ธ.ค. 66 11:27 น.
407 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาวาประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 49,178.00 13 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 66 12:20 น.
408 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 17 ธ.ค. 66 10:54 น.
409 ยะลา โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลเนินงาม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 104,150.00 13 ธ.ค. 66 14 ธ.ค. 66 14:06 น.
410 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลผู้พิการประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 66,510.00 15 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 13:51 น.
411 นราธิวาส โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 0.00 27 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 11:54 น.
412 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลิปะสะโง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
7 46,178.00 30 ต.ค. 66 13 ธ.ค. 66 16:14 น.
413 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 138,000.00 18 ก.ย. 66 13 ธ.ค. 66 14:51 น.
414 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 8 ธ.ค. 66 15:25 น.
415 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 11:24 น.
416 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อทองชราบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 85,000.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 11:16 น.
417 โครงการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 10:18 น.
418 โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 16,100.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:47 น.
419 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
15 99,300.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:42 น.
420 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นเอโรบิคชุมชนดาโต๊ะปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 16,800.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:37 น.
421 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 28,720.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:29 น.
422 โครงการร่วมใจเล่นกีฬา ใชัชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 7,290.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:23 น.
423 โครงการผู้พิการ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 20,000.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 10:00 น.
424 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 23,370.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 14:32 น.
425 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 17,360.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 14:15 น.
426 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 19,760.00 24 ต.ค. 66 6 ธ.ค. 66 13:38 น.
427 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน เพื่อเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
2 21,650.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 11:55 น.
428 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 83,120.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 10:13 น.
429 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 113,000.00 29 ก.ย. 66 4 ธ.ค. 66 16:05 น.
430 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 26,754.00 4 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. 66 15:41 น.
431 ยะลา โครงการฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 14,500.00 4 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. 66 15:16 น.
432 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 30,000.00 1 ต.ค. 66 4 ธ.ค. 66 14:55 น.
433 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 4 ธ.ค. 66 09:24 น.
434 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 25,050.00 1 ธ.ค. 66 1 ธ.ค. 66 18:16 น.
435 สงขลา โครงการท่าหมอไทรร่วมมือ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกายใจ ชีวีมีสุข
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
6 24,950.00 1 ธ.ค. 66 1 ธ.ค. 66 18:08 น.
436 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 28,075.00 11 ก.ค. 66 1 ธ.ค. 66 17:40 น.
437 สงขลา โครงการปลดโซ่ตรวนทางจิตใจ สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยจิตเวช
โดย กองทุนตำบลจะนะ
3 21,550.00 1 ก.ค. 62 29 พ.ย. 66 13:41 น.
438 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในตำบลขุนตัดหวาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 15,000.00 16 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:29 น.
439 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนดารุสสลาม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 13,945.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:22 น.
440 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:13 น.
441 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:58 น.
442 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม นำสันติสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:51 น.
443 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนหัวสะพานสะเตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:46 น.
444 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนจารูนอก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:41 น.
445 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
1 18,000.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:17 น.
446 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนการเคหะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 09:16 น.
447 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนตลาดเก่าซอย 8
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 18,495.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 09:09 น.
448 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 6 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:20 น.
449 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:19 น.
450 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:19 น.
451 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 28 พ.ย. 66 11:11 น.
452 สงขลา โครงการขลิบเพื่อสขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 32,000.00 16 พ.ย. 66 28 พ.ย. 66 10:59 น.
453 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:21 น.
454 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:11 น.
455 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:10 น.
456 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:09 น.
457 โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและต่อต้านยาเสพติดเยาวชนนักเรียนในโรงเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
5 5,000.00 9 ต.ค. 66 27 พ.ย. 66 09:16 น.
458 นราธิวาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 18,560.00 10 พ.ย. 66 24 พ.ย. 66 15:12 น.
459 โครงการรวมพลขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:58 น.
460 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:44 น.
461 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 1 บ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 13 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:40 น.
462 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:02 น.
463 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:45 น.
464 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังอ้อ หมู่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:32 น.
465 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 14 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 14:29 น.
466 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 3 พ.ค. 66 23 พ.ย. 66 14:22 น.
467 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:22 น.
468 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังถ้ำ หมู่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:17 น.
469 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 28 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:02 น.
470 สงขลา โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านปากจด
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
6 50,600.00 1 ก.ย. 65 23 พ.ย. 66 12:15 น.
471 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 11:01 น.
472 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 10:57 น.
473 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:47 น.
474 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้สูบบุหรี่ดื่มสุรา พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
1 25,000.00 27 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:43 น.
475 พัฒนาเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 2 พ.ค. 66 23 พ.ย. 66 10:41 น.
476 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:15 น.
477 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:14 น.
478 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:04 น.
479 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
2 5,000.00 10 ต.ค. 66 23 พ.ย. 66 09:50 น.
480 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 11,240.00 27 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 09:42 น.
481 โครงการส่งเสริมทันตกรรมและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
2 30,000.00 7 เม.ย. 66 22 พ.ย. 66 10:56 น.
482 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:44 น.
483 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 8 บ้านกาโมเเร
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:43 น.
484 โครงการธนาคารขยะชุมชนกลูแป
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:35 น.
485 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:39 น.
486 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 10 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:38 น.
487 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:32 น.
488 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากภาวะอุทกภัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 200,000.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:14 น.
489 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
0 0.00 20 พ.ย. 66 20 พ.ย. 66 10:35 น.
490 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด้กแรกเกิด ถึง 5 ปี เชิงรุกและเชิงรับในชุมชนสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 9,200.00 20 พ.ย. 66 20 พ.ย. 66 10:22 น.
491 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 123,022.00 17 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 13:44 น.
492 ปัตตานี โครงการวัยรุ่นตำบลเกาะเปาะ ห่างไกลยาเสพติดและอุบัติเหตุ
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 21,220.00 16 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 11:25 น.
493 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายผู้สูงวัย ลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 21,240.00 8 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 09:58 น.
494 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 35,500.00 6 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 09:58 น.
495 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายเครือข่ายสุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 46,745.00 16 พ.ย. 66 16 พ.ย. 66 11:14 น.
496 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย ลีลาศ พาเพลิน ห่างเหินโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมรมลีลาศ เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 25,645.00 16 พ.ย. 66 16 พ.ย. 66 10:53 น.
497 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
4 64,883.00 1 ต.ค. 66 16 พ.ย. 66 10:27 น.
498 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภควัยทำงาน/วัยสูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 10,000.00 10 ต.ค. 66 15 พ.ย. 66 14:00 น.
499 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปาล์มพัฒนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 110,000.00 7 ก.ย. 66 14 พ.ย. 66 11:58 น.
500 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ในเรือนจำกลางยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 55,335.00 14 พ.ย. 66 14 พ.ย. 66 11:06 น.
501 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 15,850.00 9 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 14:31 น.
502 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 113,385.00 7 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 10:12 น.
503 นราธิวาส โครงการสายใยแห่งรัก ครอบครัวอบอุ่น
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,100.00 10 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 09:46 น.
504 นราธิวาส โครงการสานพลังชุมชนกะลุวอปอดใสไร้ควันบุหรี่ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 11,685.00 7 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 09:27 น.
505 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 48,575.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 22:44 น.
506 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 81,555.00 7 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 22:38 น.
507 โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 32,380.00 18 ต.ค. 66 12 พ.ย. 66 22:04 น.
508 โครงการแก้ปัญหาด้านโภชาการในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ่อทอง “จัดอาหารให้น้องกิน 100 วัน เพื่อสุขภาพดี ชีวิตยืนยาวนานถึง ในปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 74,390.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 14:20 น.
509 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 31,700.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 12:32 น.
510 โครงการ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ่อทอง ใส่ใจ ลดภัยแทรกซ้อน ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 36,600.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 12:01 น.
511 โครงการสูงวัย กายใจ สมบูรณ์ 5 มิติ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 35,600.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 09:59 น.
512 ตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและป้องกันภาวะผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 42,400.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 01:23 น.
513 โครงการพัฒนาระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เทศบาลตำบลบ่อทองปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 62,510.00 6 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 00:03 น.
514 โครงการฮูลาฮูปเด็กวัยใสหัวใจกีฬาศพด.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
4 19,700.00 8 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 22:32 น.
515 โครงการฮูลาฮูปเด็กวัยใสหัวใจกีฬาศพด.ตะลาฆอบากง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
3 19,700.00 8 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 22:16 น.
516 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
1 0.00 31 ต.ค. 65 10 พ.ย. 66 14:47 น.
517 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 92,420.00 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 11:09 น.
518 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 10,050.00 8 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 10:09 น.
519 ปัตตานี โครงการบ้านน่าอยู่ ตำบลสะอาด ปราศจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 29,300.00 6 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 10:01 น.
520 ปัตตานี โครงการพัฒนาบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 31,550.00 8 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 09:58 น.
521 สงขลา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะกอม
8 74,975.00 7 ก.ย. 66 7 พ.ย. 66 16:11 น.
522 ปัตตานี โครงการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 84,200.00 7 พ.ย. 66 7 พ.ย. 66 13:01 น.
523 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
7 49,860.00 6 พ.ย. 66 6 พ.ย. 66 11:21 น.
524 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 14,300.00 2 พ.ย. 66 2 พ.ย. 66 11:34 น.
525 โครงการผู้พิการ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 15:28 น.
526 สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ หรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 12,210.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 12:01 น.
527 สตูล โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายและยุงทั่วไปทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
4 70,100.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 11:05 น.
528 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 595,790.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:42 น.
529 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 737,531.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:36 น.
530 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 1,005,417.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:29 น.
531 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 289,971.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:23 น.
532 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 514,796.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:06 น.
533 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 489,181.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 15:53 น.
534 ยะลา โครงการส่งเสริมอนามัยช่องปากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,425.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 15:36 น.
535 นราธิวาส โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 56,068.00 18 ก.ย. 66 27 ต.ค. 66 11:18 น.
536 ตรัง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างิ้ว ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
4 68,721.00 26 ต.ค. 66 26 ต.ค. 66 11:28 น.
537 สงขลา โครงการคัดแยกขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคในชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
4 153,350.00 12 ม.ค. 66 25 ต.ค. 66 15:06 น.
538 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุุและผู้ยากไร้
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 40,000.00 4 เม.ย. 66 25 ต.ค. 66 08:36 น.
539 โครงการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,400.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:49 น.
540 โครงการกิจกรรม ๕ ส “ Big Cleaning Day”
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,859.00 22 มี.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:44 น.
541 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 13,250.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:36 น.
542 โครงการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 13,120.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 19:51 น.
543 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 32,760.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 19:27 น.
544 สงขลา โครงการบ้านนาร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 99,600.00 19 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 16:00 น.
545 โครงการธนาคารขยะชุมชนกลูแป
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:48 น.
546 โครงการวัยใสรู้ภัย ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 30,000.00 5 มิ.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:37 น.
547 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 84,469.00 18 พ.ย. 65 24 ต.ค. 66 14:29 น.
548 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:19 น.
549 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:18 น.
550 โครงการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:16 น.
551 โครงการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:12 น.
552 โครงการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:10 น.
553 โครงการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทร์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 ต.ค. 66 14:08 น.
554 การสร้างพื้นที่และบุคคลต้นแบบด้านการจัดการควบคุมยาสูบ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 10:58 น.
555 ปัตตานี โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 161,616.00 6 ก.ค. 66 24 ต.ค. 66 10:54 น.
556 การสร้างความรอบรู้เท่าทันพิษภัยยาสูบ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 10:43 น.
557 การจัดบริการช่วยเลิกหรือส่งเสริมการเลิกยาสูบอย่างเป็นระบบ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 10:17 น.
558 ส่งเสริมกลไกในการลดการเข้าถึงยาสูบ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 09:52 น.
559 ตู้ยาปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 7,950.00 19 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 15:21 น.
560 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนบ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลยาบี
1 30,000.00 20 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 12:50 น.
561 โครงการปลูกผักสวนครัวโภชนาการดีชีวิตมีสุข
โดย กองทุนตำบลยาบี
1 34,450.00 20 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 12:35 น.
562 โครงการคนสองวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลยาบี
1 37,550.00 20 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 11:42 น.
563 ปัตตานี โครงการจัดทำแผนประชาคมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 6,000.00 19 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 10:00 น.
564 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 100,500.00 12 ต.ค. 66 20 ต.ค. 66 09:51 น.
565 สกัดกั้นนักสูบรายใหม่ในชุมชน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ต.ค. 66 19 ต.ค. 66 14:29 น.
566 พัฒนากลไกด้านการจัดการฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ต.ค. 66 19 ต.ค. 66 12:02 น.
567 ปลูกป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 18 ต.ค. 66 18 ต.ค. 66 15:02 น.
568 นราธิวาส โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 50,000.00 18 ต.ค. 66 18 ต.ค. 66 14:00 น.
569 กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนแบบสหสาขา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 18 ต.ค. 66 18 ต.ค. 66 11:39 น.
570 สงขลา โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 4,700.00 18 ต.ค. 66 18 ต.ค. 66 10:41 น.
571 สงขลา โครงการบริหารและจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
5 132,004.00 27 ก.ย. 66 17 ต.ค. 66 16:41 น.
572 ลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 17 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66 16:06 น.
573 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,700.00 17 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66 14:50 น.
574 พัฒนามาตรการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน (ธรรมนูญตำบล) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 17 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66 10:45 น.
575 หมู่บ้านรักษาศีลห้า ลด ละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 10,000.00 11 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66 09:47 น.
576 โครงการโรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลจะนะ
3 30,000.00 12 ต.ค. 66 16 ต.ค. 66 12:58 น.
577 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
5 74,990.00 10 ต.ค. 66 16 ต.ค. 66 10:49 น.
578 สตูล โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
3 182,160.00 14 ม.ค. 63 16 ต.ค. 66 10:28 น.
579 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
11 356,845.00 14 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66 10:26 น.
580 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลจะนะ
2 39,520.00 12 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66 15:32 น.
581 โครงการชาวจะนะร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลจะนะ
4 71,600.00 12 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66 14:34 น.
582 สสสส
โดย กองทุนตำบลจะนะ
0 0.00 12 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66 13:29 น.
583 สตูล โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 66,458.00 10 ต.ค. 66 11 ต.ค. 66 14:35 น.
584 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 89,000.00 11 ต.ค. 66 11 ต.ค. 66 11:10 น.
585 สร้างนโยบายสาธารณะการจัดการขยะ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 10 ต.ค. 66 10 ต.ค. 66 16:41 น.
586 การพัฒนาทักษะการจัดการขยะตามหลัก 7 R (Reduce Re-use Recycle Repair ) ตำบลหัวดอน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 10,000.00 10 ต.ค. 66 10 ต.ค. 66 16:17 น.
587 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
7 49,599.00 29 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 16:14 น.
588 ธรรมนูญสุขภาพ เรื่องระบบอาหาร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 15 ส.ค. 66 10 ต.ค. 66 11:32 น.
589 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
2 5,000.00 10 ต.ค. 66 10 ต.ค. 66 11:05 น.
590 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 10 ต.ค. 66 10 ต.ค. 66 10:50 น.
591 โครงการ To be Number One & quot;เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 10,000.00 9 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66 16:03 น.
592 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid-219)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 10,000.00 9 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66 15:47 น.
593 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน "การสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค"
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 27,000.00 14 ก.ค. 66 9 ต.ค. 66 15:25 น.
594 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
7 5,000.00 9 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66 14:39 น.
595 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดาโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
7 56,556.00 6 ต.ค. 66 6 ต.ค. 66 13:32 น.
596 สงขลา โครงการบริหารและจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหมอไทร
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
4 87,000.00 5 ต.ค. 66 6 ต.ค. 66 12:10 น.
597 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล สะเตงนอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
5 482,960.00 3 ต.ค. 66 3 ต.ค. 66 10:17 น.
598 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
8 188,568.00 20 ก.ย. 66 2 ต.ค. 66 13:02 น.
599 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนํ้า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
7 151,000.00 6 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 13:46 น.
600 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
8 85,375.00 12 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 08:43 น.
601 สงขลา เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 12,500.00 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 10:45 น.
602 เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0 0.00 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:30 น.
603 โครงการอาหารปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 27,375.00 22 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:23 น.
604 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:39 น.
605 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น.
606 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,605.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น.
607 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,755.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:37 น.
608 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น.
609 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น.
610 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,880.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น.
611 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,655.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น.
612 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
613 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
614 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,755.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
615 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 106,000.00 12 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 17:53 น.
616 สงขลา ขุนตัดหวายรักษ์ฟันปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 7,681.00 15 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 13:19 น.
617 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 6
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 7,200.00 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:54 น.
618 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 7
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 4,500.00 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:22 น.
619 สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
5 18,000.00 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 10:42 น.
620 สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
0 0.00 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 09:46 น.
621 สงขลา โครงการสายตาดี แว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ
โดย กองทุนตำบลคู
1 265,450.00 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:42 น.
622 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โภชนาการที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา และปลูกจิตสำนึกรักสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลคู
3 143,670.00 13 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:56 น.
623 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคู
1 100,000.00 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 13:41 น.
624 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคู
4 85,400.00 14 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:33 น.
625 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขุนตัดหวาย ปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 42,000.00 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 16:28 น.
626 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน วิถี "รำกลองยาว" ม.5,ม.6,ม.9
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 45,000.00 1 มิ.ย. 66 18 ก.ย. 66 16:24 น.
627 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่บ้านผังปาล์ม 1 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 พ.ย. 65 18 ก.ย. 66 16:16 น.
628 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 16,400.00 8 มี.ค. 66 18 ก.ย. 66 11:14 น.
629 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 67,137.00 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 10:58 น.
630 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มการเคลื่อนไหว รถขาไถของหนูน้อย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 12,700.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:28 น.
631 โครงการหนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใส่ใจโภชนาการ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 13,000.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:09 น.
632 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0 0.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:08 น.
633 โครงการอาสาบริบาลเพิ่มสุข ผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 15,000.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 10:58 น.
634 แพร่ โครงการแม่บ้านห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 20,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 16:09 น.
635 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 20,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:40 น.
636 แพร่ โครงการศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 25,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:34 น.
637 แพร่ โครงการ อ้วน..สลายได้
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:25 น.
638 แพร่ โครงการอบรมพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 40,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:21 น.
639 แพร่ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน๊อค ล๊อกอุบัติเหตุ"
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 35,400.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:10 น.
640 แพร่ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 6,450.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:53 น.
641 แพร่ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ต.บ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 31,100.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:47 น.
642 แพร่ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 9,200.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:41 น.
643 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคช่องปากเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 19,100.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:11 น.
644 แพร่ โครงการการเจริญเติบโต เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดี - สมส่วน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,500.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:19 น.
645 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,500.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:03 น.
646 แพร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีิเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 33,644.92 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 10:35 น.
647 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น
3 84,835.00 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:51 น.
648 ยะลา โครงการคัดแยกและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 0.00 3 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:31 น.
649 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 90,000.00 1 ก.ย. 66 10 ก.ย. 66 15:24 น.
650 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 22,170.00 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 16:14 น.
651 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 22,670.00 3 ก.ค. 66 8 ก.ย. 66 15:35 น.
652 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
0 0.00 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:29 น.
653 ยะลา โครงการห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 11,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:30 น.
654 ยะลา โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 11,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:15 น.
655 ยะลา โครงการป้องกันวัณโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 8,000.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 15:19 น.
656 ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 9,800.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 14:30 น.
657 ยะลา โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 13:44 น.
658 ปัตตานี โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 12,770.00 7 ก.พ. 66 5 ก.ย. 66 13:30 น.
659 ยะลา โครงการส่งสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 7,650.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 11:19 น.
660 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันหญิงวัยเจริญพันธุ์จากมะเร็งเต้านม และปากมดลูก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 10:49 น.
661 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:57 น.
662 ยะลา โครงการการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:51 น.
663 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:34 น.
664 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:24 น.
665 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:18 น.
666 ยะลา โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:04 น.
667 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:03 น.
668 ยะลา โครงการเด็กเปาะเส้งยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด We are to be number one
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,800.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 14:39 น.
669 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 83,640.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 12:00 น.
670 ยะลา วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจอนาคต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 67,715.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:45 น.
671 ยะลา โครงการสมุนไพรรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 57,560.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:03 น.
672 ยะลา โครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กดีฟันแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 35,270.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 10:25 น.
673 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 74,665.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:55 น.
674 ยะลา โครงการเบตงฮูลูร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 57,081.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:34 น.
675 ยะลา โครงการ ฟันสวย ด้วยมือเรา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 47,865.00 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:42 น.
676 ยะลา โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 49,706.00 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:25 น.
677 โครงการกำจัดขยะปรับปุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 36,900.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 12:00 น.
678 โครงการปั่นยิ้มสร้างสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 11:53 น.
679 โครงการการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 10,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:58 น.
680 โครงการลดน้ำหนักสักนิด พิชิตโรคอ้วนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,100.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:54 น.
681 โครงการขี่ปั่นร่วมใจใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,500.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:48 น.
682 โครงการขยับการสบายชีวี เพื่อสุขภาพ ด้วยรำวงย้อนยุค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,225.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:42 น.
683 โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 15,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:20 น.
684 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 35,955.00 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 16:04 น.
685 ยะลา โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค(Aerobics) ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 42,930.00 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:27 น.
686 ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 207,360.00 11 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:03 น.
687 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามวิถีภูมิปัญญาการแแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 104,350.00 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 13:42 น.
688 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองเบตงระยะที่ 2 (ปฏิบัติงานบนสำนักงาน)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 138,700.00 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 12:48 น.
689 ยะลา โครงการรักลูก รักษ์ฟัน ร่วมกันสร้างสุขภาพ @ BETONG
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 109,774.00 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 23:23 น.
690 ยะลา โครงการคนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 17,940.00 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 22:39 น.
691 โครงการเก้าเลี้ยวร่วมใจต้านภัยยาสูบ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 13,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:39 น.
692 โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 28,100.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:29 น.
693 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการการเด็กปฐมวัย (DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 11,420.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:15 น.
694 โครงการสุขภาพจิตดีวิถีคนเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
0 0.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:57 น.
695 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตในวัยทำงาน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 11,900.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:53 น.
696 เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ สูงวัยหัวใจชื่นบาน(ปีที่ 2)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,500.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:42 น.
697 ยะลา โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 21,800.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 15:30 น.
698 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,300.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:25 น.
699 โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 13,800.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:20 น.
700 โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 50,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:00 น.
701 ยะลา โครงการเสริมสร้างแกนนำ ด้านทันตสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,800.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 14:06 น.
702 ยะลา โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,240.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 13:46 น.
703 ยะลา โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 15,620.00 15 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:39 น.
704 ยะลา โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 18,700.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:22 น.
705 ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,540.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:50 น.
706 ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 22,640.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:39 น.
707 โครงการป้องกันคุณแม่วัยใส
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 10,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 12:16 น.
708 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 17,950.00 1 มิ.ย. 66 1 ก.ย. 66 10:10 น.
709 ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 24,265.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:33 น.
710 ยะลา โครงการ รู้เท่าทันสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,930.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:19 น.
711 ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,639.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:07 น.
712 ยะลา โครงการสุขภาพดีชีวิตมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 20,044.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 13:23 น.
713 ยะลา โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 11,710.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 13:11 น.
714 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,425.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:38 น.
715 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 29,000.00 1 ก.ค. 63 31 ส.ค. 66 12:22 น.
716 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 34,550.00 17 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:16 น.
717 ยะลา โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (กิจกรรมกีฬามวยไทย)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,830.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:15 น.
718 ยะลา โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 14,165.00 31 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66 11:24 น.
719 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนตลาดเกษตร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 13,245.00 30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66 13:42 น.
720 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 30 ส.ค. 66 10:12 น.
721 โครงการชายหาดชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ ปลอดขยะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 13,000.00 22 มี.ค. 66 30 ส.ค. 66 09:58 น.
722 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 88,425.00 16 มี.ค. 66 29 ส.ค. 66 16:06 น.
723 ยะลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 23,700.00 1 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 12:32 น.
724 ยะลา โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,495.00 3 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 12:14 น.
725 ยะลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,725.00 10 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 11:45 น.
726 ยะลา ชุมชนปลอดสารเคมีบริโภคอาหารปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,800.00 10 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 11:10 น.
727 ปัตตานี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 14,000.00 22 มี.ค. 66 24 ส.ค. 66 14:21 น.
728 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 15,000.00 14 ก.ค. 66 23 ส.ค. 66 09:45 น.
729 ยะลา โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 20,250.00 10 ก.ค. 66 22 ส.ค. 66 15:07 น.
730 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 65,625.00 21 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 14:44 น.
731 สงขลา โครงการบริหารจัดการขยะและบริหารจัดการน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 10,700.00 31 ส.ค. 66 20 ส.ค. 66 23:02 น.
732 กาฬสินธุ์ โครงการจัดการขยะครบวงจร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 20,000.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 10:07 น.
733 ขยับกายสบายชีวี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแขม
3 18,900.00 17 ส.ค. 66 17 ส.ค. 66 14:43 น.
734 โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
2 22,150.00 17 ส.ค. 66 17 ส.ค. 66 14:19 น.
735 โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 17 ส.ค. 66 12:10 น.
736 โครงการโรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา (โรงเรียนปลอดขยะ Zero West)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 14,000.00 22 มี.ค. 66 17 ส.ค. 66 11:16 น.
737 กาฬสินธุ์ คัดแยกขยะในหมู่บ้านโคกสนาม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 20,000.00 2 ต.ค. 66 16 ส.ค. 66 16:08 น.
738 โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
5 14,000.00 22 มี.ค. 66 16 ส.ค. 66 14:39 น.
739 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 16 ส.ค. 66 12:05 น.
740 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 75,000.00 15 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 10:41 น.
741 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในชุมชุน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,940.00 15 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 10:36 น.
742 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างต้นแบบบุคคลสุขภาพดีด้วยวิธีออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 13 ส.ค. 66 13 ส.ค. 66 13:36 น.
743 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 13 ส.ค. 66 13 ส.ค. 66 13:16 น.
744 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเส้นเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชมรมแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 12,965.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:38 น.
745 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยรำไทยประยุกต์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 10,845.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:22 น.
746 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนตลาดเก่าซอย 8
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:15 น.
747 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนหัวสะพานสะเตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 19,085.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:43 น.
748 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหลังโรงเรียนจีน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:35 น.