กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ 2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรม อสม.ต.บ้านกวาง
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 27 กันยายน 2561
งบประมาณ 33,370.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม.บ้านกวาง
พี่เลี้ยงโครงการ นางกนกขวัญ วงค์ทา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.033,100.222
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 33,370.00
รวมงบประมาณ 33,370.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 78

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 248

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1
170.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การจัดระบบสุขภาพในพื้นที่เพื่อลดปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับปีระทานอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม งดบุหรี่และอแลกอฮอล์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป วัยรุ่นเยาวชน 170 คนกล่มเสี่ยง 248 คนและกลุ่มวัยเรียน เยาวชน170 คน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

ร้อยละของปราะชาชนมีความรู้ในเรื่องการคุมอาหารและการออกกำลังกาย

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? 1.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1,250.00 1,250.00
??/??/???? 2.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกิจกรรมในหมู่บ้านตำบลบ้านกวาง 1,250.00 1,250.00
??/??/???? 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี 10,470.00 10,470.00
??/??/???? 4.จัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีระดับตำบล /กิจกรรมเต้นบาสโลป/ปั่นจักรยาน/นิทรรศการหมู่บ้าน/เวทีเสวนาอาหารพื้นบ้านเฉพาะโรค ประโยชน์การออกกำลังกาย 15,950.00 11,450.00
??/??/???? 5.รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวาง 4,450.00 4,450.00
รวม 0 33,370.00 5 28,870.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมชี้แจง 2.จัดทำโครงการ 3.สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำแผน 4.กำหนดกติกาชุมชน 5.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 6.ดำเนินกิจกรรม 7.จัดเวทีเสวนา 8.รณรงค์การออกกำลังกาย 1 ครั้ง 9.คัดเลือกบุคคลต้นแบบ 10.จัดมหกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี 11.สรุปประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.หมู่บ้านระดี 6 หมู่บ้าน 2.หมู่บ้านมีแผนสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม 3.มรกติกาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 6 หมู่บ้าน 4.มีชมรมออกกำลังกายตามกลุ่มสนใจ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 09:58 น.