กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
สถานะ unfold_moreชื่อกองทุนอำเภอจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรำไม้พลอง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขต 9
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบ้านพรุ
28,050.00 5 7 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 19:06 น. พิมพ์
2 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการรำไม้พลอง ชุมชนเขต 10
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบ้านพรุ
27,050.00 5 8 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 19:06 น. พิมพ์
3 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีกลุ่มผู้สนใจตำบลพนมวังก์ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มผลิตภัณฑ์ขี้พร้าไฟ
12.20 1 29 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 14:42 น. พิมพ์
4 กำลังพัฒนา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สภ.สากอ
29,960.00 1 27 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 09:27 น. พิมพ์
5 กำลังพัฒนา โครงการ อบรมจราจรนักเรียนขับขี่รถอย่างปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สภ.สากอ
34,568.00 1 9 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 09:18 น. พิมพ์
6 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
10,000.00 2 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 17:41 น. พิมพ์
7 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านเกาะเคียน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
91,800.00 1 31 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 17:04 น. พิมพ์
8 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
91,800.00 1 31 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 17:04 น. พิมพ์
9 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านนาปะขอ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
91,800.00 1 1 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 17:03 น. พิมพ์
10 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง ยะรัง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามหลักอัล-อิสลาม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะรัง ตำบลยะรัง
59,925.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 16:39 น. พิมพ์
11 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
4,000.00 1 26 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 15:27 น. พิมพ์
12 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
126,240.00 3 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 15:14 น. พิมพ์
13 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส ฝึกอบรมทักษะฟุตบอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
10,000.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 15:14 น. พิมพ์
14 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบ SOR บ้านบางตาล ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะนางคำ
12,980.00 4 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 14:59 น. พิมพ์
15 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบ SOR บ้านเกาะยวน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะนางคำ
11,200.00 5 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 14:47 น. พิมพ์
16 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน ระโนด สงขลา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าบอน ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่าบอน
129,000.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 14:44 น. พิมพ์
17 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
0.00 0 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 14:39 น. พิมพ์
18 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านสายบน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
10,000.00 2 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 14:24 น. พิมพ์
19 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก
98,450.00 4 24 ก.ค. 66 29 ก.ย. 66 13:52 น. พิมพ์
20 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนํ้า ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
151,000.00 7 6 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 13:46 น. พิมพ์
21 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง ปลูกผักปลอดสารพิษริมถนนทุกคนเก็บกินได้ บ้านท่าเนียน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะนางคำ
13,000.00 5 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:35 น. พิมพ์
22 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง ยะรัง ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่1-หมู่ที่6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะรัง ตำบลยะรัง
210,000.00 1 13 มิ.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:20 น. พิมพ์
23 กำลังพัฒนา โครงการให้ความรู้เรื่องการแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
11,540.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:17 น. พิมพ์
24 กำลังพัฒนา โครงการ 0-5ปีโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
18,140.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:16 น. พิมพ์
25 กำลังพัฒนา โครงการหนูน้อย 0-5 ปีสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
16,430.00 2 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:15 น. พิมพ์
26 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย นาทวี สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองทราย
78,800.00 7 27 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:09 น. พิมพ์
27 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะนางคำ
76,124.00 4 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:01 น. พิมพ์
28 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลช้างเผือก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ
106,000.00 10 21 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 12:00 น. พิมพ์
29 กำลังพัฒนา โครงการร้านค้าปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
17,700.00 2 30 มี.ค. 66 29 ก.ย. 66 11:55 น. พิมพ์
30 กำลังพัฒนา โครงการ 0-5ปีโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
0.00 0 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:54 น. พิมพ์
31 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน
73,034.00 10 26 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:42 น. พิมพ์
32 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมาะมาวี ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวี
150,000.00 6 25 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:40 น. พิมพ์
33 กำลังพัฒนา โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในตำบลคู "กิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
11,220.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:14 น. พิมพ์
34 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง โครงการทำยาหม่องป้องกันไข้เลือดออก/แก้ปวดเมื่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์ขี้พร้าไฟปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มผลิตภัณฑ์ขี้พร้าไฟ
62,150.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:12 น. พิมพ์
35 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางตะบูน
0.00 0 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 11:05 น. พิมพ์
36 กำลังพัฒนา พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
3,000.00 1 31 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 10:35 น. พิมพ์
37 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งยาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
49,000.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 10:29 น. พิมพ์
38 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนปลักประกันสุขภาพเทศบลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
633,700.00 5 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 10:29 น. พิมพ์
39 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน ในตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานทันตกรรม
44,000.00 3 27 มี.ค. 66 29 ก.ย. 66 10:21 น. พิมพ์
40 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี โครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจารไม่ได้เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับการขับถ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี
45,900.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 10:07 น. พิมพ์
41 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มชุมชนคนรักกีฬาบ้านควนหมอทอง
9,990.00 1 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 10:05 น. พิมพ์
42 กำลังพัฒนา โครงการหนูน้อย 0-5 ปีสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
0.00 0 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 09:54 น. พิมพ์
43 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
32,428.00 3 25 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 09:31 น. พิมพ์
44 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
11,200.00 2 25 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 09:25 น. พิมพ์
45 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางขุนทอง
72,225.00 3 22 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 08:56 น. พิมพ์
46 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
85,375.00 8 12 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 08:43 น. พิมพ์
47 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มสตรีแม่บ้านป่าศี
15,000.00 1 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 22:11 น. พิมพ์
48 กำลังพัฒนา เหาหายสบายหัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L2497-0006
11,675.00 1 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 15:52 น. พิมพ์
49 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
115,500.00 7 20 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
50 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line Dance) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลกงหรา
35,000.00 1 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
51 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลกงหรา
23,070.00 1 27 ก.ค. 66 28 ก.ย. 66 15:41 น. พิมพ์
52 กำลังพัฒนา สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ป้องกันโรค NCDs ในชุมชน บ้านแคเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อะหมัด หลีขาหรี
0.00 0 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 15:37 น. พิมพ์
53 กำลังพัฒนา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลมะนังยง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะนังยง
41,815.00 8 7 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 15:03 น. พิมพ์
54 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาฟันและช่องปาก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เก็บข้อมูลสุขภาพกองทุนสะกอม
27,000.00 1 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 14:14 น. พิมพ์
55 กำลังพัฒนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
54,000.00 4 29 ก.ค. 65 28 ก.ย. 66 13:53 น. พิมพ์
56 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาวะช่องปากความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.โคกชะงาย
89,920.00 2 19 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 13:36 น. พิมพ์
57 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา ไม่ระบุชื่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม
0.00 0 6 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 13:31 น. พิมพ์
58 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการอบรมฝึกว่ายน้ำเพื่อลดปัญหาการจมน้ำในและเสริมสร้างสุขภาพ เด็ก 6-12 ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง
60,400.00 3 25 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 13:28 น. พิมพ์
59 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาบน้ำมัยยิด(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ม.6 บ้านท่ามาลัย
55,600.00 3 23 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 11:54 น. พิมพ์
60 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
54,000.00 4 27 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 11:53 น. พิมพ์
61 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง กรงปินัง ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโรง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโรง
74,400.00 4 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 11:42 น. พิมพ์
62 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง เพิื่อเพิ่มผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน
0.00 0 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 11:32 น. พิมพ์
63 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
100,000.00 3 25 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 11:02 น. พิมพ์
64 กำลังพัฒนา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.โคกม่วง
140,000.00 14 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 10:26 น. พิมพ์
65 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการสัญญาณเตือนภัย เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย หมอปุ้ม
18,600.00 4 21 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 05:52 น. พิมพ์
66 กำลังพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่าในกลุ่มเด็กอ้วน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และญาติในชุมชน ซอยม้าขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.ชุมชนม้าขาว
0.00 1 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 21:08 น. พิมพ์
67 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา โครงการรักษ์สุขภาพกาย สุขภาพจิต ใส่ใจผู้สูงวัยชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสะบ้า ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
37,176.00 2 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 17:12 น. พิมพ์
68 กำลังพัฒนา โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
49,030.00 1 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 16:40 น. พิมพ์
69 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการหญิงไทยแก้มแดง ภาวะซีดห่างไกลหญิงตั้งครรภ์ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
16,550.00 3 25 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 16:37 น. พิมพ์
70 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชนตำบลสะกอม ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สะกอม
14,325.00 4 25 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 16:33 น. พิมพ์
71 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม ยะรัง ปัตตานี สนับสนุนผ้าอ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
500,070.00 1 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 16:32 น. พิมพ์
72 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย หมอปุ้ม
51,000.00 3 21 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 16:26 น. พิมพ์
73 กำลังพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
41,325.00 2 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 15:54 น. พิมพ์
74 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
73,520.00 5 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
75 กำลังพัฒนา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ทดลองระบบ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย panawat_97
5,000.00 1 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 15:50 น. พิมพ์
76 กำลังพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
0.00 0 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 15:14 น. พิมพ์
77 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกชะงาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลโคกชะงาย
110,000.00 8 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 15:13 น. พิมพ์
78 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
310,540.00 21 21 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 14:40 น. พิมพ์
79 กำลังพัฒนา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโอน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.มัสยิดบ้านโอน
6,100.00 3 12 ต.ค. 65 27 ก.ย. 66 14:12 น. พิมพ์
80 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
46,350.00 1 18 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 14:03 น. พิมพ์
81 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ
100,000.00 4 25 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 12:34 น. พิมพ์
82 กำลังพัฒนา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะบิ้ง
36,000.00 1 25 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 12:01 น. พิมพ์
83 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี หมอประจำบ้าน ยุคใหม่ รู้เท่าทันโรค 2023
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
18,100.00 1 1 ก.ค. 66 27 ก.ย. 66 11:47 น. พิมพ์
84 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
33,400.00 2 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 11:40 น. พิมพ์
85 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง -
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง
0.00 0 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 11:33 น. พิมพ์
86 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง หนองจิก ปัตตานี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในตาดีกา ปี 67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0028 (ตาดีกา ตากอง)
28,550.00 3 21 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 11:31 น. พิมพ์
87 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง หนองจิก ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง กาสง ปี 67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0023 (อสม 6 )
28,050.00 3 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 10:52 น. พิมพ์
88 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค ตากใบ นราธิวาส โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีโรงเรียนตาดีกาอัตตัรบิยะห์อิสลามิยะห์ หมู่ 4 บ้านกัวลอต๊ะ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนานาค
10,000.00 1 22 ก.พ. 66 27 ก.ย. 66 10:51 น. พิมพ์
89 กำลังพัฒนา เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
12,500.00 4 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 10:45 น. พิมพ์
90 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค ตากใบ นราธิวาส โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีโรงเรียนตาดีกาดารุลการอมะห์บ้านซีโปหมู่ 3 บ้านปะดาดอปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนานาค
10,000.00 1 22 ก.พ. 66 27 ก.ย. 66 10:39 น. พิมพ์
91 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสะกอม
14.10 2 25 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 10:30 น. พิมพ์
92 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค ตากใบ นราธิวาส โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดปะดาดีหมู่ 3บ้านปะดาดอประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนานาค
10,000.00 1 22 ก.พ. 66 27 ก.ย. 66 10:13 น. พิมพ์
93 กำลังพัฒนา เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0.00 0 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:30 น. พิมพ์
94 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
27,375.00 5 22 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:23 น. พิมพ์
95 กำลังพัฒนา โครงการปฏิบัติธรรม สร้างปัญญาและพัฒนาจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wit
20,000.00 5 13 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 08:00 น. พิมพ์
96 กำลังพัฒนา โครงการปันจักสีลัตสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนปี 67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0016(รร.ปะกาลือสง)
38,300.00 3 4 เม.ย. 66 27 ก.ย. 66 00:41 น. พิมพ์
97 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.แหลโตนด
22,310.00 1 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 19:45 น. พิมพ์
98 กำลังพัฒนา โครงการเทศบาลตำบลยะรัง ปลอดโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง
89,200.00 1 14 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 15:49 น. พิมพ์
99 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ลดพุง หุ่นด ด้วย DPAC
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
19,600.00 3 25 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 15:43 น. พิมพ์
100 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี อาหารปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี ตามหลักอิสลาม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ameenee ศูนย์ อบต.ตะบิ้ง
23,875.00 2 22 ก.พ. 66 26 ก.ย. 66 15:05 น. พิมพ์
101 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนบางปูสู่วัยรุ่นคุณภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
57,100.00 1 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 14:54 น. พิมพ์
102 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลโละจูด
10,000.00 1 6 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 14:53 น. พิมพ์
103 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย/จิตผู้สูงวัยตำบลจวบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ
172,880.00 1 31 ส.ค. 66 26 ก.ย. 66 14:49 น. พิมพ์
104 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง งานอนามัยแม่และเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะแพน
0.00 0 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 13:35 น. พิมพ์
105 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยจักรยานขาไถ ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล
0.00 0 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 13:21 น. พิมพ์
106 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเขาชัยสน
47,047.00 7 7 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:57 น. พิมพ์
107 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,580.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:39 น. พิมพ์
108 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,580.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น. พิมพ์
109 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,605.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น. พิมพ์
110 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,755.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:37 น. พิมพ์
111 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,680.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น. พิมพ์
112 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,680.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น. พิมพ์
113 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,880.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น. พิมพ์
114 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,655.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น. พิมพ์
115 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,580.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น. พิมพ์
116 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,680.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น. พิมพ์
117 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,755.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น. พิมพ์
118 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Tanapon jonsuwan
12,730.00 4 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:31 น. พิมพ์
119 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์
123,012.00 9 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 12:16 น. พิมพ์
120 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาราเฮาะ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี
93,860.00 15 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 12:14 น. พิมพ์
121 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ(ค่าเบี้ยประชุม)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน
11,200.00 1 4 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 11:43 น. พิมพ์
122 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกหล่อ ประจำปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกหล่อ
200,000.00 10 8 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 11:42 น. พิมพ์
123 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการรวมพลังเยาวชน บางปูสุขภาพดีด้วยวิถีชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
36,050.00 3 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 10:30 น. พิมพ์
124 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
15,740.00 3 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 10:13 น. พิมพ์
125 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างให้ตก (ประชุม ครั้งที่ 3)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลช้างให้ตก
3,800.00 1 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 10:10 น. พิมพ์
126 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านและดูแลเด็กหลังคลอด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
22,950.00 1 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 09:46 น. พิมพ์
127 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านและดูแลเด็กหลังคลอด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
15,450.00 1 2 พ.ค. 66 26 ก.ย. 66 09:38 น. พิมพ์
128 กำลังพัฒนา ปือมูดอ ปือมูดี ปุโรง รวมพลังสร้างสรรค์สังคม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโรง
29,770.00 2 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 20:07 น. พิมพ์
129 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
322,645.00 3 3 ต.ค. 65 25 ก.ย. 66 18:12 น. พิมพ์
130 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
106,000.00 6 12 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 17:53 น. พิมพ์
131 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยศิลปะมวยไทย ในเด็กและเยาวชนตำบลสะกอม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สะกอม
41,390.00 4 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
132 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 0-5 ปี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานทันตกรรม
39,760.00 2 27 มี.ค. 66 25 ก.ย. 66 15:35 น. พิมพ์
133 กำลังพัฒนา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.โคกม่วง
62,700.00 3 30 ส.ค. 66 25 ก.ย. 66 15:25 น. พิมพ์
134 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการบริโภคพืชผักของประชาชนตำบลสะกอม ประจำปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สะกอม
9,700.00 4 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 15:19 น. พิมพ์
135 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
0.00 0 2 ต.ค. 66 25 ก.ย. 66 15:02 น. พิมพ์
136 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตำบลรือเสาะ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวซากีนา ดอเล๊าะ (สำนักปลัด)
165,500.00 2 12 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 14:56 น. พิมพ์
137 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
0.00 0 2 ต.ค. 66 25 ก.ย. 66 14:53 น. พิมพ์
138 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการ อบต.รือเสาะ สร้างสุข สู้ภัยโรคจากน้ำท่วม ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลรือเสาะ
50,000.00 3 24 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 14:32 น. พิมพ์
139 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
23,300.00 3 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 14:27 น. พิมพ์
140 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ ห้วยยอด ตรัง โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและนักเรียนตำบลเขากอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเขากอบ
0.00 0 13 มี.ค. 66 25 ก.ย. 66 14:21 น. พิมพ์
141 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านแซะโมะ
33,600.00 3 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 14:20 น. พิมพ์
142 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกตำบลเกาะใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
132,065.00 3 1 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 13:34 น. พิมพ์
143 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา ขุนตัดหวายรักษ์ฟันปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
7,681.00 3 15 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 13:19 น. พิมพ์
144 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
19,425.00 3 7 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 13:02 น. พิมพ์
145 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยกรวด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
15,350.00 3 25 ส.ค. 66 25 ก.ย. 66 12:50 น. พิมพ์
146 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วและป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
15,390.00 4 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:58 น. พิมพ์
147 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลรือเสาะ
65,000.00 2 24 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:56 น. พิมพ์
148 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา วัยใสห่างไกลเหาด้วยสมุนไพรไทย ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สะกอม
6,613.00 4 22 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:53 น. พิมพ์
149 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ อบต.รือเสาะ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลรือเสาะ
30,560.00 2 22 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:43 น. พิมพ์
150 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในเกษตรกร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
13,750.00 4 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:26 น. พิมพ์
151 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะกอม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสะกอม
15,000.00 1 22 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:11 น. พิมพ์
152 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลตำนาน
113,230.00 5 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 11:03 น. พิมพ์
153 กำลังพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านแซะโมะ
33,600.00 3 25 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:59 น. พิมพ์
154 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
9,760.00 2 7 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:40 น. พิมพ์
155 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกม.1
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
17,200.00 2 18 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:30 น. พิมพ์
156 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแรต ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลหนองแรต
46,200.00 10 21 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:28 น. พิมพ์
157 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพตาผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
177,450.00 3 8 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:14 น. พิมพ์
158 กำลังพัฒนา รู้ทันเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่สุขภาพชุมชนดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wiwandajeh480535.
19,950.00 3 18 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 10:13 น. พิมพ์
159 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการอาหารปลอดภัยตามหลักโภชนาการ ด้วยเกษตรพอเพียง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
25,200.00 3 15 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 09:58 น. พิมพ์
160 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
15,000.00 1 20 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 09:09 น. พิมพ์
161 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านป่าระไม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ป่าระไม
0.00 0 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 22:24 น. พิมพ์
162 กำลังพัฒนา โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์แก้ไขปํญหาภาวะซีด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
9,350.00 2 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 17:11 น. พิมพ์
163 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคที่เกิดจากสารกำจัดศรัตรูพืช
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลร่มเมือง
30,000.00 1 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 11:10 น. พิมพ์
164 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริม ดูแล มารดาและทารกหลังคลอด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลร่มเมือง
20,000.00 1 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 10:51 น. พิมพ์
165 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเจาะคัดกรองสารเคมีในเลือด 3 ช่วงวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลร่มเมือง
52,000.00 1 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 10:44 น. พิมพ์
166 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลร่มเมือง
25,000.00 1 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 10:34 น. พิมพ์
167 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย 0ravan
0.00 0 23 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 23:45 น. พิมพ์
168 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
579,528.00 27 23 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 19:44 น. พิมพ์
169 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา โครงการเต้นระบำรำไทยใส่ใจสุขภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ 3
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
25,470.00 4 8 ม.ค. 66 23 ก.ย. 66 16:30 น. พิมพ์
170 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวา ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางอุไร พงค์จันทร์เสถียร
12,100.00 2 21 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 15:46 น. พิมพ์
171 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการจัดบริการคลินิกใกล้บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
11,600.00 2 23 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
172 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย หมอปุ้ม
19,920.00 3 23 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 14:51 น. พิมพ์
173 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจแม่และลูกแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
12,675.00 4 23 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 14:04 น. พิมพ์
174 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการ อสม.คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางอุไร พงค์จันทร์เสถียร
13,300.00 4 19 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 12:02 น. พิมพ์
175 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล โครงการบริหารจจัดการขยะในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านใหม่)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนโพธิ์
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 19:32 น. พิมพ์
176 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นและป้องกันยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
14,400.00 2 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 16:30 น. พิมพ์
177 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลร่มเมือง
20,000.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 16:13 น. พิมพ์
178 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
14,200.00 4 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 15:16 น. พิมพ์
179 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
20,450.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 15:11 น. พิมพ์
180 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
21,920.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 15:02 น. พิมพ์
181 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 5
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
29,110.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:54 น. พิมพ์
182 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
29,530.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:42 น. พิมพ์
183 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการคนโคกชะงายสนใจขยะ ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางอุไร พงค์จันทร์เสถียร
10,140.00 1 21 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:37 น. พิมพ์
184 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 3
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
28,900.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:32 น. พิมพ์
185 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
51,420.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:20 น. พิมพ์
186 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 1
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
48,760.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 14:17 น. พิมพ์
187 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก โครงการลดพุง ลดโรค ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ทับยายเชียง
9,375.00 5 17 ส.ค. 66 22 ก.ย. 66 13:56 น. พิมพ์
188 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ อบต.ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Healthy living life by Paslop Line dance”
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าช้าง
19,200.00 1 22 ส.ค. 66 22 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
189 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา อาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใสของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านปากบาง
2,825.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 13:50 น. พิมพ์
190 กำลังพัฒนา การคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านบ่อโชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อโชน
15,000.00 4 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 13:48 น. พิมพ์
191 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามิหรำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ามิหรำ
95,000.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 13:16 น. พิมพ์
192 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา การป้องกันโรคในช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านปากบาง
9,275.00 2 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 13:10 น. พิมพ์
193 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา หนองจิก ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
21,800.00 2 14 ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 13:09 น. พิมพ์
194 กำลังพัฒนา เด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกอม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์ฯบ้านสะกอม
6,425.00 1 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:41 น. พิมพ์
195 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา นักเรียนสดใส ไม่ซึมเศร้า ร่วมใจต้านอบายมุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เก็บข้อมูลสุขภาพตำบลสะกอม
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:17 น. พิมพ์
196 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา นักเรียนสดใส ไม่ซึมเศร้า ร่วมใจต้านอบายมุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เก็บข้อมูลสุขภาพตำบลสะกอม
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:10 น. พิมพ์
197 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เก็บข้อมูลสุขภาพตำบลสะกอม
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:09 น. พิมพ์
198 กำลังพัฒนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์ฯ บ้านบ่อโชน
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:06 น. พิมพ์
199 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา เปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เก็บข้อมูลสุขภาพตำบลสะกอม
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 12:05 น. พิมพ์
200 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย หมอปุ้ม
65,968.00 6 21 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 10:56 น. พิมพ์
201 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง สตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลนาท่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
31,002.00 4 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 10:45 น. พิมพ์
202 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเทพา
0.00 0 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 09:50 น. พิมพ์
203 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
56,068.00 3 18 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 09:29 น. พิมพ์
204 กำลังพัฒนา ใส่ใจสุขภาพด้วยรำวงย้อนยุคบ้านโคกดีปลี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wit
25,600.00 5 13 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 09:24 น. พิมพ์
205 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านป่าระไม ปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ป่าระไม
16,000.00 5 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 20:49 น. พิมพ์
206 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโอน ปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.มัสยิดบ้านโอน
16,000.00 5 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 16:36 น. พิมพ์
207 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
17,020.00 1 6 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 16:13 น. พิมพ์
208 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
8,095.00 1 7 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 16:12 น. พิมพ์
209 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา เทพา สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเทพา
140,170.00 6 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 16:02 น. พิมพ์
210 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
188,568.00 8 20 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 15:12 น. พิมพ์
211 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค จะนะ สงขลา โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
7,200.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:54 น. พิมพ์
212 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาวะการเจริญเติบโต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง
5,000.00 2 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:33 น. พิมพ์
213 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านระหว่างควน
0.00 0 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:26 น. พิมพ์
214 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค จะนะ สงขลา โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4,500.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:22 น. พิมพ์
215 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการชห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
10,800.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:14 น. พิมพ์
216 ปรับแก้ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลตันหยง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง
45,000.00 4 12 ก.ย. 65 21 ก.ย. 66 13:57 น. พิมพ์
217 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ประกอบ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
60,000.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 13:49 น. พิมพ์
218 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครธาราณสุขประจำหมูบ้าน งานNCD
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
32,675.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 13:22 น. พิมพ์
219 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
26,000.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 13:09 น. พิมพ์
220 กำลังพัฒนา ddddddddddddddddกกกกกกกกกกก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0033
0.00 0 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 12:31 น. พิมพ์
221 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รือเสาะ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวซากีนา ดอเล๊าะ (สำนักปลัด)
130,464.00 7 12 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 11:56 น. พิมพ์
222 กำลังพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
45,000.00 1 2 พ.ค. 66 21 ก.ย. 66 11:48 น. พิมพ์
223 กำลังพัฒนา โครงการจัดทำและจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์ฯผู้สูงอายุ
23,000.00 1 1 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 11:39 น. พิมพ์
224 กำลังพัฒนา โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
20,000.00 1 2 พ.ค. 66 21 ก.ย. 66 11:03 น. พิมพ์
225 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
20,000.00 1 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 10:57 น. พิมพ์
226 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
18,000.00 5 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 10:42 น. พิมพ์
227 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการดูแล ติดตามกลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์/เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยรพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
21,300.00 2 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 10:34 น. พิมพ์
228 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โครงการอิ่มธรรม นำสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาชัยสน
35,650.00 1 17 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 10:23 น. พิมพ์
229 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
0.00 0 13 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 09:57 น. พิมพ์
230 ยกเลิก

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
0.00 0 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 09:46 น. พิมพ์
231 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก
108,000.00 2 18 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 17:37 น. พิมพ์
232 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก
143,967.00 2 18 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 16:55 น. พิมพ์
233 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเสริมสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายในโรงเรียนมิตรภาพที่ 34
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บ้านแหลม
5,640.00 1 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 16:22 น. พิมพ์
234 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่
37,974.00 9 3 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:50 น. พิมพ์
235 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการสายตาดี แว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลคู
265,450.00 1 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:42 น. พิมพ์
236 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในเด็กตามสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
185,000.00 2 19 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
237 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 บ้านอุไร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านอุไร
35,544.00 9 3 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:07 น. พิมพ์
238 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 บ้านบนควน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3
17,473.00 9 24 ก.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:05 น. พิมพ์
239 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านปีใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่
50,824.00 9 3 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:03 น. พิมพ์
240 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด
39,429.00 9 3 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 14:55 น. พิมพ์
241 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
680,000.00 1 19 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 14:51 น. พิมพ์
242 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง
43,000.00 9 3 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 14:49 น. พิมพ์
243 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
18,900.00 6 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 14:47 น. พิมพ์
244 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา
57,314.00 9 24 ก.ค. 66 20 ก.ย. 66 14:38 น. พิมพ์
245 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โภชนาการที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา และปลูกจิตสำนึกรักสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลคู
143,670.00 3 13 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:56 น. พิมพ์
246 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
226,000.00 3 19 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:53 น. พิมพ์
247 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
0.00 0 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:47 น. พิมพ์
248 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลคู
100,000.00 1 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 13:41 น. พิมพ์
249 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลคู
85,400.00 4 14 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:33 น. พิมพ์
250 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคร้ายในช่วงฤดูฝนท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ชุมชนตลาด
4,800.00 1 8 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 13:12 น. พิมพ์
251 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการคัดกรองหาสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
5,482.00 3 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 12:31 น. พิมพ์
252 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
18,580.00 1 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 11:08 น. พิมพ์
253 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา “ โครงการฟันดี ยิ้มสวย เคี้ยวอร่อย ด้วยวิธี SMART TECHNIQUE ” รพ.สต.
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
29,140.00 2 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 11:07 น. พิมพ์
254 กำลังพัฒนา “ โครงการฟันดี ยิ้มสวย เคี้ยวอร่อย ด้วยวิธี SMART TECHNIQUE ” รพ.สต.
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
29,140.00 2 30 มี.ค. 66 20 ก.ย. 66 11:06 น. พิมพ์
255 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู จะนะ สงขลา โครงการร้านค้าปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู
17,700.00 2 20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 10:55 น. พิมพ์
256 กำลังพัฒนา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.คู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.คู
18,580.00 1 30 มี.ค. 66 20 ก.ย. 66 10:35 น. พิมพ์
257 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
342,000.00 2 19 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 10:13 น. พิมพ์
258 กำลังพัฒนา To Be Number One / วัยใสหรรษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0031(ม.3 บ้านโคกดีปลี)
25,000.00 4 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 22:23 น. พิมพ์
259 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ ควนโดน สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี วิถีมุสลิม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
19,950.00 1 31 พ.ค. 66 19 ก.ย. 66 16:29 น. พิมพ์
260 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขุนตัดหวาย ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
42,000.00 3 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 16:28 น. พิมพ์
261 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
36,500.00 1 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 15:48 น. พิมพ์
262 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมสาธารณสุข (แบมะ)
22,600.00 4 20 ก.ค. 66 19 ก.ย. 66 15:38 น. พิมพ์
263 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานแบบบูรณาการ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
64,300.00 4 18 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 15:24 น. พิมพ์
264 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการฝึกปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย rawiporn.cha
42,800.00 1 11 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 15:07 น. พิมพ์
265 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
49,000.00 1 25 ก.ค. 66 19 ก.ย. 66 14:35 น. พิมพ์
266 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอสม.ใช้ปฏิบัติงานในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
42,300.00 3 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 14:17 น. พิมพ์
267 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
18,600.00 3 17 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 13:41 น. พิมพ์
268 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง
14,000.00 1 11 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 12:28 น. พิมพ์
269 กำลังพัฒนา สืบสานงานประเพณีชักพระ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0031(ม.3 บ้านโคกดีปลี)
30,000.00 4 14 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 20:22 น. พิมพ์
270 กำลังพัฒนา : โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด(ตาดีกา) อัล-อะห์มาดี (แอแจ๊ะ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Adinan1992
0.00 0 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 17:29 น. พิมพ์
271 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน วิถี "รำกลองยาว" ม.5,ม.6,ม.9
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
45,000.00 1 1 มิ.ย. 66 18 ก.ย. 66 16:24 น. พิมพ์
272 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่บ้านผังปาล์ม 1 ตำบลปาล์มพัฒนา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 พ.ย. 65 18 ก.ย. 66 16:16 น. พิมพ์
273 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการอบรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท. เทศบาลบางตำบลตะบูน
14,360.00 7 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 15:34 น. พิมพ์
274 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ ควนโดน สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
10,465.00 1 31 พ.ค. 66 18 ก.ย. 66 15:02 น. พิมพ์
275 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท. เทศบาลบางตำบลตะบูน
28,800.00 5 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 14:54 น. พิมพ์
276 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ ควนโดน สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมมัสยิดดารุลนาอีม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
14,860.00 1 23 พ.ค. 66 18 ก.ย. 66 14:49 น. พิมพ์
277 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนบางตะบูน เพื่อค้นหาภัยเงียบปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดเพชรบุรี
26,450.00 5 7 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 14:30 น. พิมพ์
278 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลช้างให้ตก
20,000.00 2 30 ก.ค. 66 18 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
279 กำลังพัฒนา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญู่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเกาะจัน
40,500.00 6 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 12:41 น. พิมพ์
280 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยการรำกลองยาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเลียบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
46,978.00 6 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 11:59 น. พิมพ์
281 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการชุมชนปลอดโฟม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
9,840.00 1 14 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 11:33 น. พิมพ์
282 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา หนองจิก ปัตตานี โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
16,400.00 2 8 มี.ค. 66 18 ก.ย. 66 11:14 น. พิมพ์
283 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการบูรณาการ ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน เพื่อสุขภาพกายดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
42,793.00 3 18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 11:04 น. พิมพ์
284 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติดตำบลช้างให้ตก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลช้างให้ตก
15,000.00 1 26 ก.ค. 66 18 ก.ย. 66 11:00 น. พิมพ์
285 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ร่มไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
0.00 4 8 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 10:16 น. พิมพ์
286 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลเปียน ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเปียน
25,690.00 1 3 ก.ค. 66 18 ก.ย. 66 10:07 น. พิมพ์
287 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
494,400.00 5 11 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 09:31 น. พิมพ์
288 กำลังพัฒนา ส่งเสริมปลูกผักเพื่อบริโภคในชุมน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย บันทึกข้อมูลกองทุน
0.00 0 17 ก.ย. 66 17 ก.ย. 66 20:17 น. พิมพ์
289 กำลังพัฒนา โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
12,000.00 2 17 ก.ย. 66 17 ก.ย. 66 13:09 น. พิมพ์
290 กำลังพัฒนา โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอสม.ใช้ปฏิบัติงานในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
42,300.00 3 17 ก.ย. 66 17 ก.ย. 66 10:37 น. พิมพ์
291 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชนสุขโขทัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
25,475.00 4 31 ม.ค. 66 16 ก.ย. 66 09:37 น. พิมพ์
292 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการคนทุ่งตำเสาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพผู้พิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
79,614.00 6 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 16:31 น. พิมพ์
293 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ขุนตัดหวาย
15,000.00 2 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 16:07 น. พิมพ์
294 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการ work health work place
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
106,147.00 6 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 15:40 น. พิมพ์
295 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมคนชะมวงรักษ์สิ่งแวดล้อม
55,050.00 9 29 เม.ย. 65 15 ก.ย. 66 15:39 น. พิมพ์
296 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนธานี กันตัง ตรัง โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย emma
30,000.00 1 12 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 15:27 น. พิมพ์
297 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา โครงการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเขาพระ
76,754.00 7 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 15:01 น. พิมพ์
298 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการที่ทำงานปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
43,832.00 3 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 14:42 น. พิมพ์
299 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะรือโบตก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะรือโบตก
132,833.00 5 1 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 14:24 น. พิมพ์
300 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง กรงปินัง ยะลา โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลปุโรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
9,997.71 1 12 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 13:37 น. พิมพ์
301 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล นักเรียนท่าแลหลาวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านท่าแลหลา
58,450.00 7 20 ต.ค. 65 15 ก.ย. 66 12:36 น. พิมพ์
302 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
17,990.00 5 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 12:25 น. พิมพ์
303 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย
52,639.00 9 24 ก.ค. 66 15 ก.ย. 66 11:26 น. พิมพ์
304 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ ควนโดน สตูล โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
19,955.00 1 24 พ.ค. 66 15 ก.ย. 66 11:11 น. พิมพ์
305 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างทอง ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง
58,900.00 4 18 ต.ค. 65 15 ก.ย. 66 10:16 น. พิมพ์
306 กำลังพัฒนา โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด ผู้คนปลอดโรค ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย soraya
47,000.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 21:32 น. พิมพ์
307 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 12 บ้านตูแตหรำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านตูแตหรำ
41,898.00 9 3 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 16:19 น. พิมพ์
308 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง
49,532.00 9 3 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 16:16 น. พิมพ์
309 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน
55,052.00 9 3 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 16:14 น. พิมพ์
310 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านโกตา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโกตา
42,658.00 9 27 ก.ค. 66 14 ก.ย. 66 16:13 น. พิมพ์
311 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเขาพระ
102,000.00 2 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 16:04 น. พิมพ์
312 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา ครอบครัวของฉันชุมชนของฉันปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
16,700.00 4 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
313 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
118,940.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 15:17 น. พิมพ์
314 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
36,000.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 14:56 น. พิมพ์
315 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงค์ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี ตำบลบางขุนไทร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
33,450.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 14:45 น. พิมพ์
316 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการลดภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบลบางขุนไทร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
26,800.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 14:31 น. พิมพ์
317 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
79,909.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 14:12 น. พิมพ์
318 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ ระโนด สงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านใหม่
14,380.00 1 3 พ.ย. 66 14 ก.ย. 66 14:06 น. พิมพ์
319 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มอายุ 15-34 ปี ในเขตตำบลบางขุนไทร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
45,550.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 13:59 น. พิมพ์
320 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการพัฒนาเด็กไทยมีพัฒนาการโภชนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
20,000.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 12:53 น. พิมพ์
321 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัยและการบริโภคอย่างฉลาดในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
20,000.00 1 7 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 12:30 น. พิมพ์
322 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
25,500.00 2 5 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 11:58 น. พิมพ์
323 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการสร้างความรู้ให้ชุมชน ใช้ยาอย่างปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
27,700.00 1 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 11:23 น. พิมพ์
324 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
67,137.00 3 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 10:58 น. พิมพ์
325 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
43,700.00 4 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 10:42 น. พิมพ์
326 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส โครงการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านสายบน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
15,000.00 3 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 10:38 น. พิมพ์
327 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ ระโนด สงขลา โครงการขยับกายสบายชีวี ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านใหม่
28,000.00 1 18 ส.ค. 65 14 ก.ย. 66 10:33 น. พิมพ์
328 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ ระโนด สงขลา โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านใหม่
43,500.00 1 18 ส.ค. 65 14 ก.ย. 66 10:11 น. พิมพ์
329 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล สังคมร่วมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข เทศบาลตำบลกำแพง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน
81,575.00 5 12 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 09:56 น. พิมพ์
330 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม ยะรัง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.เขาตูม ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
23,615.00 4 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 23:13 น. พิมพ์
331 กำลังพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังและคัดกรองวัณโรค อ.บางกล่ำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย mill_pathamaporn
5,420.00 5 9 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 23:04 น. พิมพ์
332 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
15,000.00 2 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 16:49 น. พิมพ์
333 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย/จิตผู้สูงวัย ตำบลกาหลง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
20,000.00 2 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 16:10 น. พิมพ์
334 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
24,970.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:32 น. พิมพ์
335 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
25,540.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:27 น. พิมพ์
336 กำลังพัฒนา โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อคนรักสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย pudzeeland
20,000.00 1 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:25 น. พิมพ์
337 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
24,440.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:23 น. พิมพ์
338 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
100,800.00 2 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
339 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
25,060.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:16 น. พิมพ์
340 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะหา ยะลา โครงการใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบลกาตอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง
41,050.00 1 28 ส.ค. 66 13 ก.ย. 66 15:15 น. พิมพ์
341 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
24,440.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:10 น. พิมพ์
342 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพโรคความความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
24,440.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 15:03 น. พิมพ์
343 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม ยะรัง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.เขาตูม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
24,250.00 1 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 14:20 น. พิมพ์
344 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 13
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
24,470.00 2 7 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 13:58 น. พิมพ์
345 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
13,935.00 2 7 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 13:37 น. พิมพ์
346 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
24,305.00 2 7 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 13:25 น. พิมพ์
347 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
23,525.00 2 7 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 13:24 น. พิมพ์
348 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส โครงการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ รพ.สต.บองอ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.ประจำรพ.สต.บองอ
44,622.00 2 15 มิ.ย. 66 13 ก.ย. 66 12:52 น. พิมพ์
349 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง อสม.คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองชุมชนปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม นักวิทย์
23,375.00 9 25 เม.ย. 66 13 ก.ย. 66 12:40 น. พิมพ์
350 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง นาทวี สงขลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและเเผ่นเสริมซึมซับสำหรับบุคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะเเละอุจจาระไม่ได้ ตำบลฉาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลฉาง
40,000.00 2 21 พ.ย. 65 13 ก.ย. 66 12:28 น. พิมพ์
351 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา โครงการชุมชนร่วมใจกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์การเกิดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละหะลอ
23,800.00 2 11 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 12:20 น. พิมพ์
352 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มการเคลื่อนไหว รถขาไถของหนูน้อย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
12,700.00 1 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:28 น. พิมพ์
353 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค จะนะ สงขลา โครงการหนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใส่ใจโภชนาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
13,000.00 1 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:09 น. พิมพ์
354 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0.00 0 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:08 น. พิมพ์
355 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา หนองจิก ปัตตานี โครงการอาสาบริบาลเพิ่มสุข ผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
15,000.00 3 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 10:58 น. พิมพ์
356 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง โครงการออกกำลังกายป้องกันยาเสพติดด้วยการเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
11,850.00 4 7 พ.ย. 65 13 ก.ย. 66 10:19 น. พิมพ์
357 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นรำบาสโสป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน
7,000.00 1 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 09:31 น. พิมพ์
358 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่
69,650.00 3 26 ม.ค. 66 13 ก.ย. 66 09:19 น. พิมพ์
359 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาวู้ดบอลสำหรับเยาวชน (WOOD BALL NEW GEN)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Yuttipong Kaewtong
50,000.00 3 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 16:34 น. พิมพ์
360 กำลังพัฒนา การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะในเรือนจำกลางปัตตานี ตามหลัก 3 R
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เรือนจำกลางปัตตานี
50,000.00 1 7 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 16:34 น. พิมพ์
361 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการแม่บ้านห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
20,000.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 16:09 น. พิมพ์
362 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
24,305.00 2 7 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 16:03 น. พิมพ์
363 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลน้ำผุด
37,400.00 1 21 ก.ค. 66 12 ก.ย. 66 15:58 น. พิมพ์
364 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
22,745.00 2 7 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 15:58 น. พิมพ์
365 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง
63,925.00 3 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 15:42 น. พิมพ์
366 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
20,000.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:40 น. พิมพ์
367 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
25,000.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:34 น. พิมพ์
368 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการ อ้วน..สลายได้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
12,000.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:25 น. พิมพ์
369 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
13,380.00 2 7 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 15:23 น. พิมพ์
370 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการ ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเก๊ะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บูเก๊ะ (น.ส.อินทุอร เจ๊ะมามะ)
6,659.00 1 7 ก.พ. 65 12 ก.ย. 66 15:09 น. พิมพ์
371 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
216,100.00 2 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 15:03 น. พิมพ์
372 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
25,000.00 1 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 15:00 น. พิมพ์
373 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะหา ยะลา โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาตอง
40,000.00 1 28 ส.ค. 66 12 ก.ย. 66 14:28 น. พิมพ์
374 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการอบรมพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
40,000.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:21 น. พิมพ์
375 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน๊อค ล๊อกอุบัติเหตุ"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
35,400.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:10 น. พิมพ์
376 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านปง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
6,450.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:53 น. พิมพ์
377 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ต.บ้านปง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
31,100.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:47 น. พิมพ์
378 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
9,200.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:41 น. พิมพ์
379 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคช่องปากเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านปง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
19,100.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:11 น. พิมพ์
380 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการ อสม.ร่วมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
25,000.00 1 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 12:31 น. พิมพ์
381 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชน 35 ปีขึ้นไป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
25,000.00 1 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 12:21 น. พิมพ์
382 ผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนรักไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.รักไทย
18,350.00 2 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 12:20 น. พิมพ์
383 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการแว่นตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุตำบลบุดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
103,025.00 1 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 12:13 น. พิมพ์
384 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลลำใหม่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
83,200.00 1 7 ส.ค. 66 12 ก.ย. 66 12:06 น. พิมพ์
385 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
42,000.00 1 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 12:02 น. พิมพ์
386 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
97,830.00 6 11 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 11:40 น. พิมพ์
387 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการการเจริญเติบโต เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดี - สมส่วน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
12,500.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:19 น. พิมพ์
388 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
12,500.00 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:03 น. พิมพ์
389 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
53,400.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 10:45 น. พิมพ์
390 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการสร้างทักษะชีวิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
17,880.00 1 7 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 10:39 น. พิมพ์
391 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีิเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลบ้านปง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
33,644.92 1 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 10:35 น. พิมพ์
392 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวังและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
9,560.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 10:23 น. พิมพ์
393 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
6,500.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 10:13 น. พิมพ์
394 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน ตำบล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
14,090.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 09:58 น. พิมพ์
395 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา โครงการดวงตาสดใส ห่างไกลหน้าจอ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านโหนด
18,240.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 09:39 น. พิมพ์
396 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
14,920.00 1 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 09:37 น. พิมพ์
397 กำลังพัฒนา Mobile unit ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย thitiya08
13,250.00 3 27 ส.ค. 66 11 ก.ย. 66 20:37 น. พิมพ์
398 กำลังพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนหอพักโดยใช้กีฬาฟุตบอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อะหมัด หลีขาหรี
25,900.00 3 31 ม.ค. 66 11 ก.ย. 66 19:33 น. พิมพ์
399 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ โนนคูน ศรีสะเกษ โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โนนค้อ
78,725.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 16:18 น. พิมพ์
400 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าม่วง ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
34,413.00 2 4 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 16:12 น. พิมพ์
401 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ โนนคูน ศรีสะเกษ การส่งเสริมการมีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โนนค้อ
0.00 0 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:58 น. พิมพ์
402 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการอสม.ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ดารา เกาะทอง อสม.บ้านปากคลอง
12,850.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:53 น. พิมพ์
403 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ โนนคูน ศรีสะเกษ อาหารปลอดภัยเขตรพ.สต.โนนค้อ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โนนค้อ
78.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:53 น. พิมพ์
404 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น
84,835.00 3 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
405 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านลานช้าง
36,495.00 1 22 ก.พ. 66 11 ก.ย. 66 15:39 น. พิมพ์
406 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
13,650.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:26 น. พิมพ์
407 กำลังพัฒนา โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนสหธรรม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งยาว
0.00 2 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:14 น. พิมพ์
408 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปากทะเล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
24,800.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:11 น. พิมพ์
409 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
20,000.00 1 9 ส.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:59 น. พิมพ์
410 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพพระสงฆ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
7,100.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 14:59 น. พิมพ์
411 กำลังพัฒนา โครงการสร้างเครือข่าย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนมะนังยง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะนังยง
8,560.00 3 21 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:51 น. พิมพ์
412 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการคัดแยกและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
0.00 1 3 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:31 น. พิมพ์
413 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการสุขภาวะโภชนาการในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างให้ตก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลช้างให้ตก
20,000.00 2 26 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:25 น. พิมพ์
414 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการสร้างเสริมความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าแร้ง
36,500.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
415 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด ละงู สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ม.1 บ้านทุ่งไหม้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลน้ำผุด
35,000.00 1 21 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
416 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด ละงู สตูล โครงการการดูแลสุขภาพเชิงรุกตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลน้ำผุด
163,846.00 4 10 เม.ย. 66 11 ก.ย. 66 13:44 น. พิมพ์
417 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคนที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสะวะหรืออุจจาระไม่ได้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
173,696.40 1 1 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 13:16 น. พิมพ์
418 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 6 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,920.00 1 7 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:59 น. พิมพ์
419 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
5,560.00 1 6 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:59 น. พิมพ์
420 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,570.00 1 7 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:57 น. พิมพ์
421 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
5,060.00 1 6 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:57 น. พิมพ์
422 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
9,940.00 1 6 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:55 น. พิมพ์
423 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,920.00 1 7 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:53 น. พิมพ์
424 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,920.00 1 7 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:49 น. พิมพ์
425 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
11,960.00 1 6 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:48 น. พิมพ์
426 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลระวะ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
22,532.00 1 7 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 12:43 น. พิมพ์
427 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงประชาชนตำบลปากทะเล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
14,350.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 11:55 น. พิมพ์
428 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีการเต้นและเล่นกีฬา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
10,000.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 10:53 น. พิมพ์
429 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
10,000.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 10:32 น. พิมพ์
430 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการคัดกรองสุขภาพจิตและภาวะสมองเสื่อมประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าแร้ง
9,044.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 10:14 น. พิมพ์
431 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ปากทะเล
4,000.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 10:11 น. พิมพ์
432 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลอุใดเจริญ ปลอดไข้เลือดออก (ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ
25,000.00 4 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 09:32 น. พิมพ์
433 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด ละงู สตูล โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลน้ำผุด
125,796.00 3 10 เม.ย. 66 11 ก.ย. 66 09:23 น. พิมพ์
434 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ "กลองยาวสร้างสุข"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลน้ำผุด
83,060.00 3 5 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 09:13 น. พิมพ์
435 กำลังพัฒนา ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยกีฬาฟุตบอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย worawut2530bird
30,000.00 1 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 03:26 น. พิมพ์
436 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา โครงการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน
24,990.00 1 25 ส.ค. 66 10 ก.ย. 66 15:52 น. พิมพ์
437 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
90,000.00 4 1 ก.ย. 66 10 ก.ย. 66 15:24 น. พิมพ์
438 กำลังพัฒนา โครงการป้องกันและแก้ไขการระบาดโรคไข้เลือดออกตำบลจะโหนง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.จะโหนง
98,635.00 4 10 ก.ย. 66 10 ก.ย. 66 15:15 น. พิมพ์
439 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา โครงการบ้านทุ่งสงวนร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน
25,000.00 1 25 ส.ค. 66 10 ก.ย. 66 15:10 น. พิมพ์
440 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลสะกอม ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สะกอม
83,975.00 5 9 ก.ย. 66 9 ก.ย. 66 22:09 น. พิมพ์
441 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการสวนครัวกินได้ปลอดสารพิษ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
11,550.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 16:22 น. พิมพ์
442 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
22,170.00 3 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 16:14 น. พิมพ์
443 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
22,670.00 1 3 ก.ค. 66 8 ก.ย. 66 15:35 น. พิมพ์
444 กำลังพัฒนา คัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านบ่อโชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อโชน
0.00 0 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 14:01 น. พิมพ์
445 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน เมืองสตูล สตูล โครงการชุมชนร่วมใจหาวงใยสิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
0.00 0 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
446 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการรู้เท่าวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
20,880.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 13:52 น. พิมพ์
447 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน เมืองสตูล สตูล โครงการวัยใสเข้าถึงสภาวะคลอดก่อนกำหนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
14,400.00 1 6 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 13:49 น. พิมพ์
448 กำลังพัฒนา โครงการ วัยไส ห่างไกลสิ่งเสพติด พิชิตสุขภาพ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลอีมาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวไซนับ โมงสะอะ (ศูนย์การศึกษา(ตาดีกา)นูรุลอีมาน บ้านปีแย๊ะ)
21,300.00 2 26 ก.ค. 66 8 ก.ย. 66 11:36 น. พิมพ์
449 กำลังพัฒนา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบูรพา ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนบูรพา
25,325.00 5 4 เม.ย. 66 8 ก.ย. 66 11:18 น. พิมพ์
450 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง (PM 2.5)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
15,000.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 11:15 น. พิมพ์
451 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง มายอ ปัตตานี เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
30,000.00 2 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 11:15 น. พิมพ์
452 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยแอลกอฮอล์และยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
15,000.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 10:46 น. พิมพ์
453 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรีและยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,000.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 10:11 น. พิมพ์
454 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
10,500.00 2 7 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 10:00 น. พิมพ์
455 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
30,000.00 1 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 09:54 น. พิมพ์
456 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
11,500.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 16:28 น. พิมพ์
457 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเยาวชนบางขุนไทร ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางขุนไทร
10,050.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 15:52 น. พิมพ์
458 กำลังพัฒนา นักเรียนปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
0.00 0 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 15:25 น. พิมพ์
459 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.ระแว้ง
25,000.00 1 3 ส.ค. 66 7 ก.ย. 66 15:13 น. พิมพ์
460 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
10,800.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 14:31 น. พิมพ์
461 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภายโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
19,524.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 14:27 น. พิมพ์
462 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง จะนะ สงขลา โครงการ รวมพลังชุมชน ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สำนักปลัด อบต.ป่าชิง
100,810.00 3 24 ก.ค. 66 7 ก.ย. 66 14:18 น. พิมพ์
463 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเด็กทุ่งเฟื้อรุ่นใหม่ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
9,170.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 14:10 น. พิมพ์
464 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการพัฒนาการสมวัยห่างไกลโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
9,650.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:51 น. พิมพ์
465 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ ระโนด สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านใหม่
6,000.00 1 29 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 13:42 น. พิมพ์
466 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยวิธีโยคะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
13,150.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:42 น. พิมพ์
467 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 7 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,920.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:42 น. พิมพ์
468 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,450.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:42 น. พิมพ์
469 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
11,800.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:28 น. พิมพ์
470 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
7,920.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:23 น. พิมพ์
471 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:20 น. พิมพ์
472 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 13:04 น. พิมพ์
473 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
20,700.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 11:43 น. พิมพ์
474 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมือเท้าปากในเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,000.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 11:30 น. พิมพ์
475 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนระบาดและขณะเกิดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
60,000.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 11:27 น. พิมพ์
476 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
20,000.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 11:24 น. พิมพ์
477 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางครก)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
24,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 11:15 น. พิมพ์
478 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน สุคิริน นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid- 19) ในโรงเรียนนิคมพัฒนา 7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนนิคมพัฒนา7 (ณัฏฐวี)
20,000.00 1 12 ม.ค. 66 7 ก.ย. 66 10:55 น. พิมพ์
479 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคความดันโลหิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะใหญ่
10,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:51 น. พิมพ์
480 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางหอ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
16,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:51 น. พิมพ์
481 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุวัดเขาตะเครา)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
16,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:49 น. พิมพ์
482 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ โครงการจัดการขยะบ้านวังหลวง ตามหลัก3R
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.วังหลวง
5,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:38 น. พิมพ์
483 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.วังหลวง
0.00 0 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:31 น. พิมพ์
484 กำลังพัฒนา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
0.00 0 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:29 น. พิมพ์
485 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการลดเสี่ยง ลดอ้วน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
10,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:22 น. พิมพ์
486 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
25,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:04 น. พิมพ์
487 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพของชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.บางครก
30,000.00 1 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 09:55 น. พิมพ์
488 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดเพชรบุรี
21,200.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 09:42 น. พิมพ์
489 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการผู้นำนักเรียนกับการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียน และเยาวชน โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
25,185.00 2 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 09:33 น. พิมพ์
490 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการ อสม.ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
9,440.00 1 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 08:58 น. พิมพ์
491 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน
95,000.00 1 25 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66 16:03 น. พิมพ์
492 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า
38,000.00 3 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 15:55 น. พิมพ์
493 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
14,160.00 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 15:35 น. พิมพ์
494 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น สายบุรี ปัตตานี โครงการตำบลแป้นปลอดไข้เลือดออก ปี 2566 (อบต.)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแป้น
20,000.00 1 11 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
495 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการชุมชนท่าแร้งปลอดบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าแร้ง
0.00 0 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 14:57 น. พิมพ์
496 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการรณรงต์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าแร้ง
16,600.00 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 14:47 น. พิมพ์
497 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี โครงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าแร้ง
4,800.00 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 14:45 น. พิมพ์
498 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลชะมวง
116,000.00 8 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 13:54 น. พิมพ์
499 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน
73,300.00 10 5 ต.ค. 65 6 ก.ย. 66 13:45 น. พิมพ์
500 กำลังพัฒนา โครงการภาวะโภชนาการนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย kru khaek
106,575.00 4 26 ก.ค. 66 6 ก.ย. 66 13:08 น. พิมพ์
501 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส โครงการตำบลศรีบรรพต ปลอดไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
29,500.00 1 28 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66 13:00 น. พิมพ์
502 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
45,000.00 2 10 ก.ค. 66 6 ก.ย. 66 11:51 น. พิมพ์
503 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการตรวจประเมินมาตราฐานสุขาภิบาลอาหาร ประชาสัมพันธ์เเละรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
5,117.00 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 11:29 น. พิมพ์
504 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีที่ 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯอบต.กำแพง
190,030.00 4 4 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 11:13 น. พิมพ์
505 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในประชาชนเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
7,997.50 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 10:32 น. พิมพ์
506 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ในประชากรเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
31,082.00 1 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 10:14 น. พิมพ์
507 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
34,650.00 4 27 มิ.ย. 66 6 ก.ย. 66 08:59 น. พิมพ์
508 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการลดโรคในกลุ่มเสี่ยงและลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
67,300.00 3 25 เม.ย. 66 5 ก.ย. 66 17:14 น. พิมพ์
509 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
11,500.00 2 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:30 น. พิมพ์
510 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
11,500.00 2 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:15 น. พิมพ์
511 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง หมู่ที่ 6 บ้านต้นพิกุล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
14,645.00 2 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
512 กำลังพัฒนา โครงการตำบลสาบัน ปลอดไข้เลือดออก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาบัน
95,710.00 3 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 15:48 น. พิมพ์
513 กำลังพัฒนา โครงการเสริมพลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลยามู ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย PCUยามู
29,400.00 4 1 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 15:38 น. พิมพ์
514 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการป้องกันวัณโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
8,000.00 2 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 15:19 น. พิมพ์
515 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
9,800.00 2 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 14:30 น. พิมพ์
516 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านโหนด
46,500.00 4 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 14:30 น. พิมพ์
517 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง หมู่ที่ 1 บ้านควนเมา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
13,145.00 2 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 14:21 น. พิมพ์
518 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
6,500.00 1 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 13:44 น. พิมพ์
519 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
12,770.00 1 7 ก.พ. 66 5 ก.ย. 66 13:30 น. พิมพ์
520 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
16,900.00 1 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 13:23 น. พิมพ์
521 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส โครงการหมวกนิรภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวมัยมูน มังสมาน (นักป้องกันฯ)
0.00 0 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 12:21 น. พิมพ์
522 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
92,900.00 1 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 11:43 น. พิมพ์
523 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
7,650.00 1 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 11:19 น. พิมพ์
524 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
76,200.00 1 1 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 11:18 น. พิมพ์
525 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
50,000.00 1 1 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 11:17 น. พิมพ์
526 กำลังพัฒนา โครงการ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย tanatat2520
0.00 0 5 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 10:52 น. พิมพ์
527 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันหญิงวัยเจริญพันธุ์จากมะเร็งเต้านม และปากมดลูก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5,000.00 1 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 10:49 น. พิมพ์
528 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร การฝึกอบรมเเละปฏิบัติงานการป้องกันลดอุบัติเหตุบนทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
19,800.00 1 1 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 10:40 น. พิมพ์
529 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเเก่เยาวชนเเละประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าเสา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าเสา
10,000.00 1 1 ก.ย. 66 5 ก.ย. 66 10:37 น. พิมพ์
530 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ อสม. ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานส่งเสริม รพ.สก.
54,400.00 1 25 ต.ค. 65 4 ก.ย. 66 16:34 น. พิมพ์
531 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา โครงการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านโหนด
20,000.00 3 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 16:23 น. พิมพ์
532 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
28,210.00 3 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:57 น. พิมพ์
533 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา โครงการปฏิบัติธรรม สร้างปัญญา และพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านโหนด
50,547.00 1 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 15:57 น. พิมพ์
534 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5,000.00 1 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:51 น. พิมพ์
535 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5,000.00 1 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:34 น. พิมพ์
536 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการดนตรี บำบัดผู้สูงวัยบ้านช้างให้ตก ตำบลช้างให้ตก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลช้างให้ตก
20,000.00 1 29 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:27 น. พิมพ์
537 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
28,210.00 3 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:24 น. พิมพ์
538 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5,000.00 1 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:18 น. พิมพ์
539 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา โครงการชุมชนหน้าถ้ำร่วมกันรณรงค์ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลหน้าถ้ำ
24,880.00 4 3 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:08 น. พิมพ์
540 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการรักสุขภาพป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยไลน์แดนซ์ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมไลน์แดนซ์สุไหงโก-ลก
29,600.00 3 10 ต.ค. 65 4 ก.ย. 66 15:04 น. พิมพ์
541 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
6,000.00 1 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:04 น. พิมพ์
542 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
28,210.00 3 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:03 น. พิมพ์
543 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
0.00 0 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 15:01 น. พิมพ์
544 กำลังพัฒนา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.โคกม่วง
140,000.00 7 1 พ.ย. 65 4 ก.ย. 66 14:45 น. พิมพ์
545 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเด็กเปาะเส้งยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด We are to be number one
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
6,800.00 1 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 14:39 น. พิมพ์
546 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลแม่ปืม
0.00 0 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 14:03 น. พิมพ์
547 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
83,640.00 1 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 12:00 น. พิมพ์
548 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจอนาคต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
67,715.00 2 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:45 น. พิมพ์
549 ปรับแก้ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
17,800.00 1 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 11:41 น. พิมพ์
550 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
20,745.00 1 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 11:24 น. พิมพ์
551 กำลังพัฒนา การพัฒนาคุณภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย satiman07
0.00 0 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 11:09 น. พิมพ์
552 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการสมุนไพรรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
57,560.00 1 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:03 น. พิมพ์
553 ได้รับการสนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา โครงการลดพุง ลดโรค เทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลเมืองพะเยา
48,600.00 4 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 10:49 น. พิมพ์
554 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้และบ้านไร่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
25,310.00 1 1 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 10:49 น. พิมพ์
555 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กดีฟันแข็งแรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
35,270.00 1 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 10:25 น. พิมพ์
556 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุตำบลอุใดเจริญประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ
119,250.00 4 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 10:11 น. พิมพ์
557 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L3327-0009 ศพด.เทศบาลตำบลคลองใหญ่
10,000.00 1 19 ม.ค. 66 4 ก.ย. 66 10:02 น. พิมพ์
558 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
74,665.00 4 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:55 น. พิมพ์
559 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการเบตงฮูลูร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
57,081.00 2 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:34 น. พิมพ์
560 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนให้กับแกนนำสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ
64,540.00 5 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 09:28 น. พิมพ์
561 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนให้กับแกนนำสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุใดเจริญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ
63,840.00 5 4 ก.ย. 66 4 ก.ย. 66 09:04 น. พิมพ์
562 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ ฟันสวย ด้วยมือเรา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
47,865.00 2 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:42 น. พิมพ์
563 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
49,706.00 2 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:25 น. พิมพ์
564 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการกำจัดขยะปรับปุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
36,900.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 12:00 น. พิมพ์
565 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการปั่นยิ้มสร้างสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
12,000.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 11:53 น. พิมพ์
566 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการสูงวัยหัวใจแกร่งเข้มแข็งด้วยการออกกำลังกาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
14,100.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 11:00 น. พิมพ์
567 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
10,000.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:58 น. พิมพ์
568 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการลดน้ำหนักสักนิด พิชิตโรคอ้วนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
12,100.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:54 น. พิมพ์
569 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการขี่ปั่นร่วมใจใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
12,500.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:48 น. พิมพ์
570 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการขยับการสบายชีวี เพื่อสุขภาพ ด้วยรำวงย้อนยุค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
16,225.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:42 น. พิมพ์
571 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
15,000.00 1 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:20 น. พิมพ์
572 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
35,955.00 1 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 16:04 น. พิมพ์
573 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค(Aerobics) ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
42,930.00 3 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:27 น. พิมพ์
574 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
207,360.00 1 11 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:03 น. พิมพ์
575 กำลังพัฒนา การจัดการสุขภาพบนฐานภูมิความรู้ท้องถิ่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย tauanron2530
0.00 0 2 ก.ย. 66 2 ก.ย. 66 13:55 น. พิมพ์
576 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามวิถีภูมิปัญญาการแแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
104,350.00 1 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 13:42 น. พิมพ์
577 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองเบตงระยะที่ 2 (ปฏิบัติงานบนสำนักงาน)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
138,700.00 3 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 12:48 น. พิมพ์
578 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตโรคซีมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลสะกอม (อ.จะนะ)
25,232.00 2 2 ก.ย. 66 2 ก.ย. 66 12:42 น. พิมพ์
579 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการรักลูก รักษ์ฟัน ร่วมกันสร้างสุขภาพ @ BETONG
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
109,774.00 2 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 23:23 น. พิมพ์
580 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการคนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
17,940.00 2 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 22:39 น. พิมพ์
581 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.สุไหงปาดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.สุไหงปาดี (สุภาพร วรพิพัฒน์สกุล)
18,120.00 5 4 พ.ย. 65 1 ก.ย. 66 22:02 น. พิมพ์
582 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการเก้าเลี้ยวร่วมใจต้านภัยยาสูบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
13,000.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:39 น. พิมพ์
583 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
28,100.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:29 น. พิมพ์
584 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการการเด็กปฐมวัย (DSPM)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
11,420.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:15 น. พิมพ์
585 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการสุขภาพจิตดีวิถีคนเก้าเลี้ยว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
0.00 0 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:57 น. พิมพ์
586 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตในวัยทำงาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
11,900.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:53 น. พิมพ์
587 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ สูงวัยหัวใจชื่นบาน(ปีที่ 2)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
16,500.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:42 น. พิมพ์
588 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
21,800.00 1 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 15:30 น. พิมพ์
589 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
16,300.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:25 น. พิมพ์
590 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
13,800.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:20 น. พิมพ์
591 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุราและสารเสพติด บ้านสันป่าสัก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:10 น. พิมพ์
592 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำตำบลเก้าเลี้ยว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
50,000.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:00 น. พิมพ์
593 กำลังพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ ออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มวัยรุ่น
14,900.00 3 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 14:51 น. พิมพ์
594 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุรา สารเสพติด บ้านสันป่างิ้ว ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 25 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 14:50 น. พิมพ์
595 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็ง บ้านแม่นาเรือปง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 14:27 น. พิมพ์
596 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคลาน โพทะเล พิจิตร โครงการบาสโลปเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบางคลาน
18,450.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 14:19 น. พิมพ์
597 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเสริมสร้างแกนนำ ด้านทันตสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
6,800.00 1 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 14:06 น. พิมพ์
598 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
25,240.00 1 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 13:46 น. พิมพ์
599 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
15,620.00 2 15 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:39 น. พิมพ์
600 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุราและสารเสพติด บ้านสันขี้เหล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
12,260.00 1 25 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 13:24 น. พิมพ์
601 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
5,540.00 1 25 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 13:23 น. พิมพ์
602 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
18,700.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:22 น. พิมพ์
603 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
25,540.00 1 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:50 น. พิมพ์
604 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
22,640.00 1 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:39 น. พิมพ์
605 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการโรงเรียนสุขภาพดีรอบรู้ทันภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
15,250.00 3 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 12:28 น. พิมพ์
606 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โครงการป้องกันคุณแม่วัยใส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
10,000.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 12:16 น. พิมพ์
607 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก บางแก้ว พัทลุง โครงการขยะแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยชมรม อสม. รพ.สต.บ้านหนองบ่อ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
33,150.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 12:03 น. พิมพ์
608 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการคัดกรองสายตาแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
100,000.00 3 28 มิ.ย. 66 1 ก.ย. 66 11:44 น. พิมพ์
609 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก บางแก้ว พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
37,700.00 1 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 11:38 น. พิมพ์
610 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
16,514.00 4 21 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 11:35 น. พิมพ์
611 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล โครงการชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ ปลอดไข้เลือดออก (ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.