กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ศูนย์ประสานงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12  สงขลา

488/88 อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล้กซ์(ชั้น 3)  ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

โทร. 074-233888 ต่อ 5369 โทรสาร 074-235494

                                                         
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  (ภาพรวมงานกองทุนสุขภาพตำบล:พิเศษเฉพาะปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
098-279-7712
somchai.l@nhso.go.th
twoseadj@gmail.com
นายชัยยุทธ หลักเมือง  (งาน LTC)
088-790-6623
chaiyut.l@nhso.go.th
chaiyut48@gmail.com
นางวันดี แสงเจริญ  (งานกองทุนสุขภาพตำบล ส่วนจังหวัด พัทลุงและตรัง และ ปฐมภูมิ)
084-439-0159
wandee.s@nhso.go.th
นางขนิษฐา สวนแสน (งานกองทุนสุขภาพตำบล ส่วนจังหวัด สงขลาและสตูล)
090-197-5259
kanittha.s@nhso.go.th
นางสาวธิดารัตน์ ปลอดภัย (สนับสนุนงานกองทุนสุขภาพตำบล)
082-275-5837
tidarat.p@nhso.go.th

Line12 paper_2_0f151be37e30b74e9af2f2
paper_2_091237c5b340b59928ebfe