กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ศูนย์ประสานงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12  สงขลา

488/88 อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล้กซ์(ชั้น 3)  ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

โทร. 074-233888 ต่อ 5369 โทรสาร 074-235494

                                               


     
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  (งานกองทุน)
098-279-7712
somchai.l@nhso.go.th
twoseadj@gmail.com
นายชัยยุทธ หลักเมือง  (งาน LTC)
088-790-6623
chaiyut.l@nhso.go.th
chaiyut48@gmail.com
นางวันดี แสงเจริญ  (งานกองทุนสุขภาพตำบล และ ปฐมภูมิ)
084-439-0159
wandee.s@nhso.go.th

Line12