กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 6 (0%) 182,995.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,400.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 48 (2%) 1,099,800.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 3 (0%) 23,350.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 80,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 281,500.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 1 (6%) 4,116 (0%) 0 0.00 1 (0%) 83,100.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 9 (0%) 112,500.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 5,800.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 2 (0%) 53,740.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 6 (0%) 60,460.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 7 (0%) 120,635.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 13 (1%) 413,810.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,426,309 (27%) 1,480,015 64,061,505.00 433 (20%) 43,006,758.21
สตูล 41 41 (100%) 320,251 (6%) 302,891 14,411,295.00 62 (3%) 4,069,216.00
ตรัง 99 99 (100%) 641,811 (12%) 610,404 27,468,180.00 351 (16%) 12,192,891.30
พัทลุง 73 73 (100%) 524,381 (10%) 483,477 23,597,145.00 430 (20%) 13,240,932.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 711,014 (14%) 694,618 31,527,045.00 221 (10%) 7,375,782.15
ยะลา 63 63 (100%) 527,733 (10%) 545,183 23,747,985.00 121 (6%) 6,872,288.52
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,682 (15%) 769,292 35,051,445.00 414 (19%) 17,222,497.00
รวม 932 658 (71%) 5,256,249 4,885,880 219,864,600.00 2,137 106,513,455.18
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 628 (29%) 28,195,610.60 (26%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 834 (39%) 28,891,281.00 (27%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 229 (11%) 8,895,447.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 316 (15%) 32,006,793.18 (30%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 77 (4%) 4,975,367.40 (5%)
ไม่ระบุ 53 (2%) 3,548,956.00 (3%)
รวม 2,137 106,513,455.18
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 1,372 (41%) 72,518,377.58 (42%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 725 (21%) 34,251,120.20 (20%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 311 (9%) 14,253,258.20 (8%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 169 (5%) 9,088,882.20 (5%)
อื่นๆ 167 (5%) 9,053,634.60 (5%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 171 (5%) 8,295,858.20 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 85 (3%) 6,681,085.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 57 (2%) 3,490,537.00 (2%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 27 (1%) 2,546,155.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 68 (2%) 2,188,371.20 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 59 (2%) 2,007,718.60 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 30 (1%) 1,511,383.60 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 17 (1%) 1,266,350.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 11 (0%) 1,043,865.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 23 (1%) 973,475.20 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 16 (0%) 793,736.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 12 (0%) 585,288.60 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 11 (0%) 498,740.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 15 (0%) 492,995.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 6 (0%) 372,350.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 6 (0%) 338,015.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 5 (0%) 307,940.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 5 (0%) 304,490.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 5 (0%) 112,020.00 (0%)
รวม 3,373 172,975,646.18

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม