กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
ประจำปี 2563
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 6812 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 2 (13%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 1 (10%) 3,949 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 1 (8%) 9,533 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,438,016 (27%) 1 1.00 161 (51%) 18,654,588.00
สตูล 41 41 (100%) 323,661 (6%) 1 1.00 20 (6%) 2,071,817.56
ตรัง 99 99 (100%) 645,199 (12%) 1 1.00 40 (13%) 3,297,142.00
พัทลุง 73 73 (100%) 526,909 (10%) 1 1.00 38 (12%) 2,864,420.22
ปัตตานี 113 113 (100%) 721,525 (14%) 1 1.00 26 (8%) 1,568,380.00
ยะลา 63 63 (100%) 534,820 (10%) 1 1.00 16 (5%) 2,394,883.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 803,584 (15%) 1 1.00 12 (4%) 1,589,425.25
รวม 7,743 661 (9%) 5,321,636 7 7.00 313 32,440,656.03
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2563
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2563
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 64 (20%) 5,618,334.00 (17%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 81 (26%) 4,151,636.00 (13%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 33 (11%) 4,139,078.00 (13%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 105 (34%) 15,427,212.81 (48%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 25 (8%) 2,310,431.22 (7%)
ไม่ระบุ 5 (2%) 793,964.00 (2%)
รวม 313 32,440,656.03
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 243 (48%) 24,423,329.03 (43%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 78 (15%) 9,102,323.00 (16%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 49 (10%) 5,449,092.00 (10%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 20 (4%) 2,857,348.00 (5%)
อื่นๆ 34 (7%) 2,752,371.00 (5%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 23 (5%) 2,540,448.00 (5%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 9 (2%) 2,509,096.00 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 11 (2%) 1,559,577.00 (3%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 3 (1%) 818,000.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 (0%) 760,000.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 4 (1%) 684,400.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 2 (0%) 610,700.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 (0%) 587,000.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 1 (0%) 587,000.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 8 (2%) 358,655.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3 (1%) 181,682.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 5 (1%) 179,291.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 3 (1%) 173,100.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3 (1%) 171,665.00 (0%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 4 (1%) 50,000.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 1 (0%) 23,700.00 (0%)
รวม 507 56,378,777.03

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม