กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
ประจำปี 2563
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 6812 1 (0%) 3,150 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 2 (13%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 1 (10%) 3,949 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 1 (8%) 9,533 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 2 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 2 (18%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,438,016 (27%) 1 1.00 412 (31%) 47,624,896.42
สตูล 41 41 (100%) 323,661 (6%) 1 1.00 58 (4%) 3,701,998.56
ตรัง 99 99 (100%) 645,199 (12%) 1 1.00 196 (15%) 8,532,712.60
พัทลุง 73 73 (100%) 526,909 (10%) 1 1.00 273 (21%) 10,577,007.22
ปัตตานี 113 113 (100%) 721,525 (14%) 1 1.00 141 (11%) 6,743,274.30
ยะลา 63 63 (100%) 534,820 (10%) 1 1.00 93 (7%) 6,439,137.54
นราธิวาส 88 88 (100%) 803,584 (15%) 1 1.00 150 (11%) 9,772,844.25
รวม 7,745 663 (9%) 5,330,054 7 7.00 1,323 93,391,870.89
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2563
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2563
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 332 (25%) 28,436,268.60 (30%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 537 (41%) 17,617,287.00 (19%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 121 (9%) 6,943,541.00 (7%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 264 (20%) 31,194,194.94 (33%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 55 (4%) 7,590,125.35 (8%)
ไม่ระบุ 14 (1%) 1,610,454.00 (2%)
รวม 1,323 93,391,870.89
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 896 (39%) 68,351,682.29 (42%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 425 (19%) 27,770,104.00 (17%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 232 (10%) 15,406,270.00 (9%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 157 (7%) 9,855,204.00 (6%)
อื่นๆ 134 (6%) 8,683,805.20 (5%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 133 (6%) 8,336,798.00 (5%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 42 (2%) 4,665,730.00 (3%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 (2%) 4,108,059.00 (3%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 19 (1%) 1,905,386.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 16 (1%) 1,866,244.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 26 (1%) 1,849,284.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 33 (1%) 1,495,124.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 19 (1%) 1,261,189.20 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 8 (0%) 1,083,125.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 17 (1%) 985,448.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 27 (1%) 985,166.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 24 (1%) 869,342.00 (1%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 13 (1%) 746,719.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3 (0%) 662,960.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4 (0%) 638,555.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 7 (0%) 367,480.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 4 (0%) 244,420.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4 (0%) 244,420.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3 (0%) 206,595.00 (0%)
รวม 2,295 162,589,109.69

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม