กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
ประจำปี 2563
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 2 (13%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 10 1 (10%) 3,949 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,432,045 (27%) 1 1.00 3 (50%) 62,000.00
สตูล 41 41 (100%) 322,325 (6%) 1 1.00 0.00
ตรัง 99 99 (100%) 642,298 (12%) 1 1.00 2 (33%) 121,386.00
พัทลุง 73 73 (100%) 524,228 (10%) 1 1.00 0.00
ปัตตานี 113 113 (100%) 719,124 (14%) 1 1.00 0.00
ยะลา 63 63 (100%) 532,230 (10%) 1 1.00 0.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 801,237 (15%) 1 1.00 1 (17%) 76,350.00
รวม 932 660 (71%) 5,291,876 7 7.00 6 259,736.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2563
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2563
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 1 (17%) 60,340.00 (23%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1 (17%) 61,046.00 (24%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2 (33%) 135,350.00 (52%)
ไม่ระบุ 2 (33%) 3,000.00 (1%)
รวม 6 259,736.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 6 (100%) 259,736.00 (100%)
รวม 6 259,736.00

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม