กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 6 (0%) 182,995.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,400.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 48 (2%) 1,099,800.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 4 (0%) 151,180.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 80,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 281,500.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 1 (6%) 4,116 (0%) 0 0.00 1 (0%) 83,100.00
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 9 (0%) 112,500.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 5,800.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 2 (0%) 53,740.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 6 (0%) 60,460.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 8 (0%) 144,095.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 13 (0%) 413,810.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,426,309 (27%) 1,480,015 64,061,505.00 590 (19%) 48,068,030.58
สตูล 41 41 (100%) 320,251 (6%) 302,891 14,411,295.00 128 (4%) 6,179,898.80
ตรัง 99 99 (100%) 641,811 (12%) 610,404 27,468,180.00 429 (14%) 14,320,364.30
พัทลุง 73 73 (100%) 524,381 (10%) 483,477 23,597,145.00 613 (20%) 18,261,602.36
ปัตตานี 113 113 (100%) 711,014 (14%) 694,618 31,527,045.00 351 (11%) 11,495,137.15
ยะลา 63 63 (100%) 527,733 (10%) 545,183 23,747,985.00 226 (7%) 11,098,693.52
นราธิวาส 88 88 (100%) 795,682 (15%) 769,292 35,051,445.00 626 (20%) 24,894,195.00
รวม 932 658 (71%) 5,256,249 4,885,880 219,864,600.00 3,070 137,002,301.71
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 934 (30%) 38,775,204.60 (28%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 1,256 (41%) 41,178,989.00 (30%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 323 (11%) 11,222,890.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 394 (13%) 36,113,822.35 (26%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 96 (3%) 5,604,411.76 (4%)
ไม่ระบุ 67 (2%) 4,106,984.00 (3%)
รวม 3,070 137,002,301.71
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 1,919 (39%) 87,764,030.11 (39%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 1,071 (22%) 48,923,064.20 (22%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 440 (9%) 18,027,938.20 (8%)
อื่นๆ 239 (5%) 11,996,156.60 (5%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 255 (5%) 11,024,427.20 (5%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 247 (5%) 10,283,598.20 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 144 (3%) 8,293,652.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 76 (2%) 4,078,734.00 (2%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 11 (0%) 3,099,885.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 47 (1%) 2,991,330.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 94 (2%) 2,936,591.20 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 74 (2%) 2,596,441.60 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 51 (1%) 1,971,508.60 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 20 (0%) 1,332,875.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 37 (1%) 1,323,290.20 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 29 (1%) 1,248,001.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 25 (1%) 964,273.60 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 14 (0%) 878,890.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 20 (0%) 709,785.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 23 (0%) 644,795.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 12 (0%) 599,670.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 11 (0%) 518,260.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 (0%) 505,465.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 8 (0%) 172,700.00 (0%)
รวม 4,877 222,885,361.71

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม