กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2562
ประจำปี 2562
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 17 2 (12%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 13 1 (8%) 10,793 (0%) 0 0.00 6 (0%) 182,995.00
ฉะเชิงเทรา 11 1 (9%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,400.00
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 48 (1%) 1,099,800.00
ศรีสะเกษ 20 6 (30%) 55,233 (1%) 0 0.00 4 (0%) 151,180.00
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 80,000.00
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 281,500.00
ขอนแก่น 10 1 (10%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 14 5 (36%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 16 1 (6%) 4,116 (0%) 0 0.00 1 (0%) 83,100.00
กาฬสินธุ์ 10 1 (10%) 3,949 (0%) 0 0.00 1 (0%) 40,000.00
ลำพูน 18 1 (6%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 26 3 (12%) 30,027 (1%) 0 0.00 9 (0%) 112,500.00
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 5,800.00
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 19 3 (16%) 18,693 (0%) 0 0.00 2 (0%) 53,740.00
กาญจนบุรี 11 8 (73%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 13 1 (8%) 4,014 (0%) 0 0.00 6 (0%) 60,460.00
สุราษฎร์ธานี 11 6 (55%) 47,776 (1%) 0 0.00 8 (0%) 144,095.00
ชุมพร 11 1 (9%) 4,414 (0%) 0 0.00 13 (0%) 413,810.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,432,863 (27%) 1,480,015 64,061,505.00 1357 (21%) 76,203,141.19
สตูล 41 41 (100%) 321,689 (6%) 302,891 14,411,295.00 423 (7%) 15,623,932.80
ตรัง 99 99 (100%) 642,630 (12%) 610,404 27,468,180.00 1032 (16%) 29,329,491.55
พัทลุง 73 73 (100%) 524,251 (10%) 483,477 23,597,145.00 1008 (15%) 28,239,063.86
ปัตตานี 113 113 (100%) 716,719 (14%) 694,618 31,527,045.00 906 (14%) 29,885,220.35
ยะลา 63 63 (100%) 530,173 (10%) 545,183 23,747,985.00 602 (9%) 23,564,272.52
นราธิวาส 88 88 (100%) 798,796 (15%) 769,292 35,051,445.00 1071 (16%) 40,297,741.00
รวม 932 659 (71%) 5,280,138 4,885,880 219,864,600.00 6,507 245,867,243.27
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2562
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2562
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,115 (33%) 76,813,843.60 (31%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,952 (45%) 91,077,707.00 (37%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 653 (10%) 20,628,327.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 553 (8%) 44,248,403.91 (18%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 139 (2%) 8,178,960.76 (3%)
ไม่ระบุ 95 (1%) 4,920,001.00 (2%)
รวม 6,507 245,867,243.27
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 3,629 (33%) 144,789,560.07 (34%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 2,682 (24%) 100,168,265.80 (24%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,109 (10%) 40,576,325.60 (10%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 654 (6%) 22,915,207.60 (5%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 636 (6%) 21,850,865.20 (5%)
อื่นๆ 488 (4%) 21,843,926.60 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 365 (3%) 14,887,945.20 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 191 (2%) 8,132,999.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 235 (2%) 7,168,250.20 (2%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 190 (2%) 6,478,230.60 (2%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 139 (1%) 4,958,686.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 56 (1%) 4,322,806.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 128 (1%) 3,979,012.60 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 35 (0%) 3,597,530.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 83 (1%) 3,317,719.60 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 109 (1%) 3,284,996.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 77 (1%) 3,202,964.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 84 (1%) 2,922,360.20 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 55 (0%) 2,086,723.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 44 (0%) 1,296,145.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 48 (0%) 1,152,907.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 38 (0%) 1,037,623.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 36 (0%) 954,420.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 18 (0%) 357,620.00 (0%)
รวม 11,129 425,283,088.27

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม