กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกลางใหญ่
L6371 อำเภอบ้านผือ
8,093 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ข้าวสาร
L6372 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขือน้ำ
L6373 อำเภอบ้านผือ
9,522 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คำด้วง
L6374 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำบง
L6375 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.จำปาโมง
L9254 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนทอง
L6377 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านค้อ
L6378 อำเภอบ้านผือ
3,565 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ
L7713 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านผือ
L6379 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพาน
L6380 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง
L6381 อำเภอบ้านผือ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู
L6382 อำเภอบ้านผือ
7,556 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หายโศก
L6383 อำเภอบ้านผือ
10,044 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 14 กองทุน 38,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน