กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 403 380 797 26,248,043.50
แผนงานบุหรี่ 543 673 1237 39,670,494.88
แผนงานสารเสพติด 550 652 1577 62,789,507.50
แผนงานอาหารและโภชนาการ 812 1334 2804 92,577,295.27
แผนงานกิจกรรมทางกาย 673 1342 3364 105,191,343.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 667 624 2177 167,201,991.23
แผนงานโรคเรื้อรัง 431 871 3195 96,205,477.14
แผนงานอุบัติเหตุ 192 131 517 17,675,179.25
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 378 513 2109 67,247,924.95
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 445 1422 5446 155,366,353.78
แผนงานผู้สูงอายุ 455 843 3119 128,486,514.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 333 434 1696 66,284,820.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 435 510 1796 86,643,117.48
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 407 1146 5332 181,096,495.27
แผนงานคนพิการ 230 185 667 26,052,396.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 82 70 50 1,144,295.00
7,036 11,130 35,883 1,319,881,249.73

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 13:46:17
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 13:45:27
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 13:23:23
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 13:12:52
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 13:06:11
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองคาย 2019-12-06 11:51:40
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 11:37:50
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 11:31:52
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปู่ พัทลุง 2019-12-06 11:22:03
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 11:17:40
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ ปัตตานี 2019-12-06 11:11:50
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 11:10:36
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 11:05:53
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:40:18
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:39:18
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาแก 2019-12-06 10:36:13
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:34:52
แผนงานคนพิการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:33:45
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:29:52
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:28:53
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:28:30
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:27:10
แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:25:53
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:25:19
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-06 10:24:16
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:24:08
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 2019-12-06 10:22:10
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย พัทลุง 2019-12-05 12:48:46
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แว้ง นราธิวาส 2019-12-04 15:23:42
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย สงขลา 2019-12-04 14:38:09
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย สงขลา 2019-12-04 14:30:47
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่อ 2019-12-04 14:27:31
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุมพุก 2019-12-04 13:38:17
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว 2019-12-04 13:19:06
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-04 12:54:30
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กู่จาน 2019-12-04 11:57:56
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา ตรัง 2019-12-04 11:40:43
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชลบุรี 2019-12-04 10:47:03
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย พัทลุง 2019-12-03 14:37:55
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน สงขลา 2019-12-03 14:05:14
แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-12-03 13:51:16
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด สตูล 2019-12-03 13:50:09
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 2019-12-03 13:38:34
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:31:07
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ ตรัง 2019-12-03 13:31:06
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:30:52
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:30:40
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:30:12
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:29:58
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-12-03 13:29:33