กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 424 406 897 30,267,802.00
แผนงานบุหรี่ 569 722 1358 45,444,895.88
แผนงานสารเสพติด 577 739 1735 69,540,763.50
แผนงานอาหารและโภชนาการ 863 1534 3110 101,340,297.62
แผนงานกิจกรรมทางกาย 758 1597 3766 116,470,373.74
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 700 740 2437 184,879,483.33
แผนงานโรคเรื้อรัง 504 1181 3610 108,108,663.64
แผนงานอุบัติเหตุ 205 175 594 19,786,689.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 404 618 2339 73,132,388.95
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 469 1722 6131 172,214,264.88
แผนงานผู้สูงอายุ 508 1034 3519 142,898,636.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 384 567 1883 73,099,520.50
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 466 629 1968 93,203,319.19
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 453 1483 6073 202,625,742.27
แผนงานคนพิการ 241 222 736 28,133,136.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 124 109 76 1,564,017.00
7,649 13,478 40,232 1,462,709,994.35

Last 50 Plans

แผนงานassessmentstarจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 15:34:28
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ check_circle_outline star ปัตตานี 2020-02-24 15:33:31
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 15:22:48
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแขม star กำแพงเพชร 2020-02-24 13:19:34
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแขม check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-24 13:13:26
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 11:57:34
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะเขือ check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-24 11:13:49
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น check_circle_outline star ปัตตานี 2020-02-24 10:40:55
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน star สงขลา 2020-02-24 10:23:47
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ check_circle_outline star นราธิวาส 2020-02-24 09:59:44
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 09:58:04
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร check_circle_outline star สงขลา 2020-02-24 09:47:23
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 09:47:14
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ star สงขลา 2020-02-24 09:45:58
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 09:43:20
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา check_circle_outline star ตรัง 2020-02-24 09:31:53
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร check_circle_outline star สงขลา 2020-02-24 09:30:40
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร check_circle_outline star สงขลา 2020-02-24 09:09:49
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง star ตรัง 2020-02-21 16:36:19
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี star นราธิวาส 2020-02-21 14:35:15
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี star นราธิวาส 2020-02-21 14:34:00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี star นราธิวาส 2020-02-21 14:33:06
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี star นราธิวาส 2020-02-21 14:31:12
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน star พิจิตร 2020-02-21 14:26:58
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง star กำแพงเพชร 2020-02-21 14:26:53
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน star พิจิตร 2020-02-21 14:25:59
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน star พิจิตร 2020-02-21 14:23:09
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแขม star กำแพงเพชร 2020-02-21 14:14:45
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะเขือ star กำแพงเพชร 2020-02-21 14:12:07
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง star กำแพงเพชร 2020-02-21 14:00:20
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:48:07
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะเขือ check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:46:00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:35:08
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:32:19
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:29:30
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:27:39
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:20:04
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 13:16:31
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 12:53:40
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 12:45:18
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง check_circle_outline star สงขลา 2020-02-21 11:32:22
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร star สงขลา 2020-02-21 11:32:00
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า star สงขลา 2020-02-21 11:28:46
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า star สงขลา 2020-02-21 11:22:28
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองสมบูรณ์ check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 11:14:27
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวถนน check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 11:08:24
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง check_circle_outline star กำแพงเพชร 2020-02-21 11:05:44
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ star ยะลา 2020-02-21 11:03:14
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ star ยะลา 2020-02-21 11:02:37
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ star ยะลา 2020-02-21 11:01:45