กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 387 362 516 15,773,145.00
แผนงานบุหรี่ 509 663 797 23,502,266.88
แผนงานสารเสพติด 515 522 1019 36,590,702.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 748 844 1813 56,002,364.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 620 1016 1968 64,023,782.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 645 423 1517 111,275,534.69
แผนงานโรคเรื้อรัง 382 542 1965 59,768,064.14
แผนงานอุบัติเหตุ 161 84 274 7,833,249.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 333 318 1372 47,456,363.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 395 845 3433 95,915,076.94
แผนงานผู้สูงอายุ 421 544 1994 81,294,396.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 289 253 1042 42,562,567.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 388 313 1097 51,275,557.98
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 359 675 3224 110,797,344.05
แผนงานคนพิการ 202 117 435 15,629,407.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 18 14 7 242,588.00
6,372 7,535 22,473 819,942,409.63

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต. นาชุมเห็ด ตรัง 2019-02-18 16:05:05
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 15:33:05
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 15:27:46
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 15:09:13
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 15:03:38
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 14:55:33
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 2019-02-18 14:38:22
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ ยะลา 2019-02-18 11:27:19
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-02-15 15:44:29
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-02-15 15:43:43
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาโต๊ะ ปัตตานี 2019-02-15 10:45:47
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย พัทลุง 2019-02-15 10:13:11
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 2019-02-14 15:50:42
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 2019-02-14 15:49:50
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 2019-02-14 15:49:35
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 2019-02-14 15:49:09
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 2019-02-14 15:48:22
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี ยะลา 2019-02-14 15:04:16
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง ปัตตานี 2019-02-14 14:19:02
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง ปัตตานี 2019-02-14 14:12:58
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง ปัตตานี 2019-02-14 14:12:07
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา ยะลา 2019-02-14 13:32:56
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี 2019-02-14 13:03:25
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น สงขลา 2019-02-14 11:54:05
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 2019-02-14 11:53:07
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 2019-02-14 11:48:56
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 2019-02-14 11:45:29
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 2019-02-14 10:58:02
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 2019-02-14 10:56:17
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย พัทลุง 2019-02-14 09:46:35
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ด่านสวี ชุมพร 2019-02-14 09:41:31
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล สตูล 2019-02-14 09:19:43
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล สตูล 2019-02-14 09:15:10
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา ปัตตานี 2019-02-13 14:11:20
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน ปัตตานี 2019-02-13 11:07:30
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 2019-02-13 10:38:42
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 2019-02-13 10:27:18
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 2019-02-13 10:22:52
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 2019-02-13 09:50:31
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 2019-02-13 09:41:10
แผนงานเหล้า ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สวี ชุมพร 2019-02-13 09:10:15
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนธานี ตรัง 2019-02-12 15:53:28
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนธานี ตรัง 2019-02-12 15:52:59
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนธานี ตรัง 2019-02-12 15:52:19
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 2019-02-12 15:46:23
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากรอ สงขลา 2019-02-12 11:12:18
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 2019-02-12 10:57:24
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลา 2019-02-12 10:08:01
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีบรรพต นราธิวาส 2019-02-11 11:01:29
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง สงขลา 2019-02-11 10:35:15