กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 393 378 757 24,562,392.00
แผนงานบุหรี่ 529 677 1205 39,337,825.10
แผนงานสารเสพติด 537 629 1528 56,432,769.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 785 1224 2710 82,761,603.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 661 1280 3204 99,993,879.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 661 560 2015 151,595,435.10
แผนงานโรคเรื้อรัง 413 820 3087 92,150,010.50
แผนงานอุบัติเหตุ 180 112 500 17,699,709.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 368 470 2060 64,408,106.95
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 431 1303 5271 144,237,814.78
แผนงานผู้สูงอายุ 442 790 3015 122,856,532.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 320 408 1651 63,369,180.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 424 487 1710 77,975,014.00
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 395 1068 5124 171,085,695.67
แผนงานคนพิการ 222 172 647 24,140,546.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 31 25 30 746,465.00
6,792 10,403 34,514 1,233,352,978.60

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 11:56:57
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 11:31:24
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 11:11:23
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 11:09:16
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ ตรัง 2019-10-22 10:56:59
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ ตรัง 2019-10-22 10:56:31
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 10:33:48
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 2019-10-22 10:33:06
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง 2019-10-22 10:33:06
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน สตูล 2019-10-22 09:22:41
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 2019-10-21 16:27:47
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 2019-10-21 16:27:26
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 2019-10-21 16:25:52
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 2019-10-21 16:24:46
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 15:15:05
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 15:10:05
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ นราธิวาส 2019-10-21 14:57:14
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ นราธิวาส 2019-10-21 14:55:55
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ ตรัง 2019-10-21 14:50:41
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:46:24
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะลา 2019-10-21 14:29:52
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:26:37
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:23:39
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:16:43
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:16:29
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:14:11
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 14:02:30
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะลา 2019-10-21 13:50:42
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 13:29:28
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 13:15:10
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 13:05:08
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง 2019-10-21 12:48:25
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ ปัตตานี 2019-10-21 11:47:39
แผนงานแรงงานนอกระบบ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:46:34
แผนงานคนพิการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:45:07
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:42:43
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:39:24
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:27:46
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:23:37
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัษฎา 2019-10-21 11:22:35
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:19:22
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:14:18
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:11:44
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 11:07:57
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 10:58:09
แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 10:52:55
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 10:44:23
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ ตรัง 2019-10-21 10:34:35
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก ปัตตานี 2019-10-21 10:34:20
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ ตรัง 2019-10-21 10:19:39