กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 391 380 708 22,526,482.00
แผนงานบุหรี่ 522 674 1159 36,161,265.88
แผนงานสารเสพติด 531 603 1471 54,206,423.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 774 1157 2588 77,604,256.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 650 1236 3023 92,670,797.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 659 500 1849 133,901,314.29
แผนงานโรคเรื้อรัง 406 789 2941 86,411,656.50
แผนงานอุบัติเหตุ 172 109 457 14,206,969.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 357 452 2001 60,096,946.95
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 423 1236 5081 137,912,352.78
แผนงานผู้สูงอายุ 437 766 2926 116,202,155.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 311 380 1570 59,570,621.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 415 426 1611 72,333,547.02
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 386 1031 4949 164,051,633.25
แผนงานคนพิการ 217 167 630 22,865,150.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 21 22 19 445,665.00
6,672 9,928 32,983 1,151,167,236.17

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 15:31:00
แผนงานคนพิการ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 15:14:59
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 15:08:23
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 2019-08-26 14:31:42
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 2019-08-26 14:31:11
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 2019-08-26 14:30:51
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 2019-08-26 14:30:34
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 2019-08-26 14:29:35
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 13:52:58
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 11:58:20
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 11:35:22
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 11:23:05
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 10:25:05
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 10:17:21
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 2019-08-26 09:18:24
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ยะลา 2019-08-23 14:59:41
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ยะลา 2019-08-23 14:53:37
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ยะลา 2019-08-22 09:54:25
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ สตูล 2019-08-21 13:57:27
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ ยะลา 2019-08-21 13:51:03
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ ยะลา 2019-08-21 13:19:24
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพะตง สงขลา 2019-08-21 11:05:23
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ยะลา 2019-08-21 10:42:10
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่ สงขลา 2019-08-20 14:46:39
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-08-19 23:16:51
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-08-19 23:15:51
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-08-19 23:14:36
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-08-19 23:10:17
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:38:58
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:32:58
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:32:40
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:32:31
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:32:21
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:32:07
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:56
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:44
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:24
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:18
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:10
แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:31:00
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:30:53
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 2019-08-19 09:30:37
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บาโหย สงขลา 2019-08-16 12:57:42
แผนงานเหล้า ปี 2562 ท้องถิ่นตัวอย่าง 2019-08-16 10:31:33
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บาโหย สงขลา 2019-08-16 09:25:53
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.โฆษิต นราธิวาส 2019-08-15 14:28:17
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-08-14 17:49:52
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ สงขลา 2019-08-13 14:16:01
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ สงขลา 2019-08-13 14:15:04
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ สงขลา 2019-08-13 13:37:56