กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 387 375 639 20,389,569.00
แผนงานบุหรี่ 519 706 1048 31,123,596.88
แผนงานสารเสพติด 528 589 1313 49,354,609.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 769 1016 2348 72,058,239.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 643 1177 2684 83,645,008.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 657 476 1761 129,491,382.29
แผนงานโรคเรื้อรัง 397 704 2627 79,441,965.50
แผนงานอุบัติเหตุ 170 97 388 11,813,144.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 349 422 1815 55,688,447.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 416 1134 4579 124,911,686.64
แผนงานผู้สูงอายุ 436 711 2663 105,555,672.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 306 342 1409 54,268,397.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 405 384 1426 64,660,879.89
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 383 935 4457 150,264,195.25
แผนงานคนพิการ 213 151 565 20,388,742.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 18 21 12 320,375.00
6,596 9,240 29,734 1,053,375,910.40

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู สตูล 2019-06-20 13:49:25
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังประจัน สตูล 2019-06-20 11:14:07
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ ยะลา 2019-06-19 15:53:37
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ ยะลา 2019-06-19 15:22:39
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 2019-06-19 11:23:13
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 14:22:52
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 14:15:57
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 13:56:35
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 13:55:43
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 13:54:05
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 13:40:37
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 2019-06-18 10:55:48
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง นราธิวาส 2019-06-17 15:49:28
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป ยะลา 2019-06-14 15:21:07
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำใหม่ ยะลา 2019-06-14 14:32:59
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ ปัตตานี 2019-06-14 11:08:38
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส 2019-06-11 20:46:08
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง สงขลา 2019-06-11 15:15:23
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา พัทลุง 2019-06-11 09:18:49
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 2019-06-10 15:25:51
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 2019-06-10 15:20:46
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 2019-06-10 15:16:07
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:50:01
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:44:31
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:39:19
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:23:41
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:18:47
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 11:06:25
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 10:38:41
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 10:30:55
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 2019-06-10 10:24:27
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี นราธิวาส 2019-06-07 15:29:05
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี นราธิวาส 2019-06-07 12:11:41
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 11:37:14
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 11:26:50
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 11:26:13
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 11:22:33
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 10:28:28
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 2019-06-07 10:25:51
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองคาย 2019-06-06 09:32:32
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ตรัง 2019-06-04 15:24:42
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ตรัง 2019-06-04 09:19:22
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 2019-06-02 03:09:14
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 17:25:47
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 17:17:45
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 17:09:55
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 16:37:24
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 16:33:13
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 16:28:44
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 2019-05-31 16:23:06