กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 387 370 567 19,088,422.00
แผนงานบุหรี่ 516 700 957 28,679,392.88
แผนงานสารเสพติด 522 570 1206 46,084,189.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 763 955 2113 66,125,285.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 635 1127 2391 77,034,568.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 651 456 1678 124,940,696.67
แผนงานโรคเรื้อรัง 392 657 2414 73,940,952.50
แผนงานอุบัติเหตุ 166 96 340 10,562,986.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 346 388 1649 51,757,201.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 409 1050 4132 114,923,531.94
แผนงานผู้สูงอายุ 432 654 2396 95,395,660.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 299 312 1245 50,303,431.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 397 360 1299 59,734,667.78
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 373 856 3941 131,709,250.25
แผนงานคนพิการ 209 144 518 18,634,380.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 18 20 22 628,543.00
6,515 8,715 26,868 969,543,158.97

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส สงขลา 2019-04-26 14:33:09
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา ปัตตานี 2019-04-26 12:19:04
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย ปัตตานี 2019-04-26 11:12:16
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ ปัตตานี 2019-04-26 11:12:15
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ ปัตตานี 2019-04-26 10:59:21
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ ปัตตานี 2019-04-26 09:51:59
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ ตรัง 2019-04-25 15:59:37
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ ตรัง 2019-04-25 15:57:02
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต ปัตตานี 2019-04-25 14:09:49
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี ปัตตานี 2019-04-25 13:11:22
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี ปัตตานี 2019-04-25 13:09:52
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 2019-04-25 11:13:18
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 2019-04-25 10:18:52
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 2019-04-25 09:46:18
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา ปัตตานี 2019-04-24 14:40:06
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-24 14:15:36
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-24 13:53:17
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-24 11:16:14
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-24 11:12:48
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-24 11:10:13
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว ตรัง 2019-04-24 10:30:13
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง ยะลา 2019-04-23 15:31:33
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 12:49:17
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 12:48:50
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 12:48:19
แผนงานเหล้า ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 12:47:36
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 12:46:59
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 2019-04-23 11:14:40
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 2019-04-23 10:45:29
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์ ปัตตานี 2019-04-23 10:33:04
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 2019-04-23 09:46:47
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-22 15:46:33
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-22 15:39:17
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 2019-04-22 14:48:28
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้ ตรัง 2019-04-22 11:18:49
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะแต ยะลา 2019-04-22 11:17:08
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะลา 2019-04-22 10:34:14
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล สงขลา 2019-04-21 08:14:41
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง ยะลา 2019-04-19 16:05:00
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง ยะลา 2019-04-19 14:17:15
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน ปัตตานี 2019-04-19 12:01:43
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 2019-04-19 11:58:52
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 2019-04-19 11:41:00
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม ตรัง 2019-04-19 10:03:47
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม ตรัง 2019-04-19 09:59:23
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม ตรัง 2019-04-19 09:53:43
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม ตรัง 2019-04-19 09:51:34
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู นราธิวาส 2019-04-18 16:19:20
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก ปัตตานี 2019-04-18 11:59:14
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 2019-04-18 11:41:33