กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 384 354 489 14,748,627.00
แผนงานบุหรี่ 506 645 750 22,074,252.50
แผนงานสารเสพติด 512 509 977 34,979,894.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ 741 813 1734 53,751,799.02
แผนงานกิจกรรมทางกาย 615 981 1806 59,054,704.63
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 643 407 1434 106,740,327.52
แผนงานโรคเรื้อรัง 374 463 1854 55,405,196.14
แผนงานอุบัติเหตุ 159 77 252 7,308,249.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 323 293 1293 45,499,129.45
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 385 768 3255 91,246,791.94
แผนงานผู้สูงอายุ 415 509 1911 77,645,641.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 286 237 968 39,425,273.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 387 286 1038 49,470,496.62
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 351 587 3050 105,754,831.69
แผนงานคนพิการ 198 111 418 15,096,407.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 16 10 5 147,250.00
6,295 7,050 21,234 778,348,871.36

Last 50 Plans

แผนงานจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 2019-01-17 14:26:21
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 13:32:53
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 13:27:50
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 13:17:02
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 13:15:46
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 13:09:25
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 13:08:33
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 13:05:43
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 13:02:28
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 13:00:29
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 12:57:43
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 12:52:57
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-17 12:51:11
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 12:08:29
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พัทลุง 2019-01-17 11:34:18
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 2019-01-17 11:01:11
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:55:27
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:55:10
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:54:50
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:54:34
แผนงานอุบัติเหตุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:54:16
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:53:57
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 2019-01-17 10:52:27
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 17:32:34
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 15:15:19
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 15:11:43
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง สตูล 2019-01-16 15:09:32
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 15:07:09
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี สตูล 2019-01-16 15:06:14
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 14:57:02
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 2019-01-16 14:40:54
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสตา ยะลา 2019-01-16 12:03:39
แผนงานคนพิการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง สงขลา 2019-01-16 11:02:14
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 2019-01-16 10:07:40
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 2019-01-16 10:05:30
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง สงขลา 2019-01-15 14:39:36
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง สงขลา 2019-01-15 14:38:00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง สงขลา 2019-01-15 14:31:21
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 2019-01-15 13:24:54
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 2019-01-15 11:37:44
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 2019-01-15 11:33:04
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 2019-01-15 11:31:37
แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 2019-01-15 11:27:48
แผนงานคนพิการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง ปัตตานี 2019-01-15 11:26:31
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง ปัตตานี 2019-01-15 11:16:20
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน สตูล 2019-01-15 11:04:42
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน สตูล 2019-01-15 10:58:46
แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน สตูล 2019-01-15 10:19:44
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน สตูล 2019-01-15 10:16:59
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน สตูล 2019-01-15 10:15:30