กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

VDO

VDO

VDO ประกาศ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โดย Admin_กองทุนฯ on December,13 2016 16.58

VDO ประกาศ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย จ.อ.อนันต์ พันธ์บ้านแหลม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จ.เพชรบุรี

ถอดบทเรียนจาก..โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

โดย Admin_กองทุนฯ on September,16 2016 12.42

ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง และ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

วิดีโอ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 ( 2-14 มิถุนายน 2559)

โดย Admin_กองทุนฯ on June,23 2016 09.17

ณ. ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)