กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

316 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|

วิธีการตรวจสอบเงินโอนกองทุนสุขภาพตำบล จาก สปสช. ปี 2565

โดย twoseadj on 9 ม.ค. 60 20:49

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 617 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ บัดนี้ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนเงินที่กองทุนสุขภาพตำบลจะได้รับโอนเงินเข้ากองทุนของท่าน ให้ท่านดำเนินการดังนี้1.จำนวนเงินจะโอ

สปสช.เขต นำเสนอความก้าวหน้าแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ 3 จังหวัด

โดย twoseadj on 3 พ.ค. 66 14:47
A002C0F0-520A-4AC8-843B-01C1864A604C.jpeg

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประ

เชิญชวนให้ความเห็นเรื่อง บัตรทอง ผ่านสาวนุ้ย

โดย twoseadj on 11 เม.ย. 66 11:41
saonui รับฟัง อปท-01.jpg

ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห

อปท.รับเงินเพิ่ม แสดงความจำนงตามแนวทาง

โดย twoseadj on 7 เม.ย. 66 13:24
หนังสือขอเงินเพิ่ม.png

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ 7/1นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) แล้วกองทุนหลักประกันสุขภา

หนังสือแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทางบัญชีให้เรียบร้อย

โดย twoseadj on 31 มี.ค. 66 15:46
หนังสือแจ้งลงข้อมูลสมทบ.jpg

ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖กำหนดการจัดทำแผนสุขภาพ แผนการเงิน การบริหารโครงการภายในไตรมาส 1รวมทั้งการสมทบเงินของ อปท. ภายในไตรมาส 2นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ได้จัดทำข้อมูลผลการบันทึกข้อมูลการเงินในระบบโปรแกรมกองทุนตำบล

อปสข.เขต 12 พบผู้ว่าฯหารือกระตุ้นงานกปท.เมืองหมูย่าง

โดย twoseadj on 14 มี.ค. 66 11:54
BEA80096-D1F5-4BBD-8776-2D422BBC38BE.jpeg

อปสข.เขต 12 สงขลาเข้าพบผู้ว่าฯ เมืองตรัง หารือ ร่วมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และ LTC เพื่อนำเสนอสถานการณ์ผลงานของกองทุนฯ จังหวัดตรัง ร่วมกันแก้ปัญหาและผลักดันให้เกิดการทำงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้สำหรับการดูแลสุขภาพของ ประชาชนคนเมืองตรังต่อไปวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อ

หนังสือแจ้งโอนเงิน 524 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

โดย twoseadj on 8 มี.ค. 66 14:57
โอนเงิน 66.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 และมติคณะ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.)เห็นชอบการจัดสรรเงินแก่กองทุนฯที่มีเงินคงเหลือสะสมไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา โดยต้องทำและอนุมัติแผนการเงินรับ-จ่าย ที่ผ่านความเห็นชอ

วิธีตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.

โดย twoseadj on 20 ก.พ. 66 10:53
Slide1.PNG

การตรวจสอบเงินโอนค่าบริการสาธารณสุข 45 บาท/ ปชก.หรือ เงินโอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ขอให้ อปท.ที่ได้รับเงินโอนดำเนินการดังนี้1.กดลิงค์จากเมนู ตรวจสอบการโอนเงิน สปสช.2.ใส่รหัสหน่วยบริการ Lxxxxx3.ไม่ต้องเลือกปีงบประมาณ4.เลือกวันเริ่มต้น 1/10/65 สิ้นสุด ปัจจุบัน5.ดาวน์โหลดไฟลน์

คู่มือค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ อปท.

โดย twoseadj on 20 ก.พ. 66 09:04
QR-code เบิกจ่ายตรง อปท..jpg

ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแ่ห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานหรือลุกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีพระราชกฎษฎีกาก

57กองทุนฯ เร่งจัดทำและอนุมัติแผนการเงินด่วน เพื่อโอนเงิน ปี 66

โดย twoseadj on 20 ม.ค. 66 13:36
5 อย่างเปลี่ยนแปลงไป.png

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งผลการประมวลข้อมูลการจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน กองทุน ประกอบการโอนเงินกองทุน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566) มีจำนวน 57 แห่งตามที่มติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.12 ) ได้พิจารณากำหนดให้ กองทุนสุขภาพตำ

316 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|