กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

Topic List

355 items(1/36) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย twoseadj on 3 เม.ย. 67 14:16

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2568 นั้น ต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว ตามแผนการเงินและโครงการด้านสุขภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล ดำเนินการดังนี้1.บันทึกข้อม

โดย twoseadj on 2 เม.ย. 67 14:10

ด้วย สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้1.คณะทำงานประเมินแยก

โดย twoseadj on 1 เม.ย. 67 15:02

ผลงานเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา พบว่าเบิกจ่ายแล้ว มากกว่า 40 เปอร์เซนต์ หรือ 199 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ส่งผลให้มีเงินคงเหลือ 290 ล้านบาท โดยหากแยกตามรายจังหวัด พบว่าจังหวัดตรัง เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 43 ของเงินทั้งหมดอันดับ 2 จังหวัดสงขลา เบิกจ่ายแ

โดย twoseadj on 21 มี.ค. 67 09:07

วันที่ 13 มีนาคม 2567 และ 14 มีนาคม สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุม โเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดโ และผู้แทนนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ สปสช.เขต 12 สงขลาือ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 7 จั

โดย twoseadj on 8 มี.ค. 67 15:25

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศฯเพิ่มเติม เรื่อง ชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้น อุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ ให้สามารถได้รับผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน(พิจารณาให้น้อยกว่านี้ได้)ทางสำนัก

โดย twoseadj on 8 มี.ค. 67 14:17

ด้วยสถานการณ์การเสียชีวิตช่วงช่วงที่เด็กปิดเทอม เด็กๆ อาจชวนกันไปเล่นน้ำตามลำพัง โดยขาดการดูแลจากผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำได้ ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - 2565) มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม) จำนวน

โดย twoseadj on 1 มี.ค. 67 10:49

ตามที่มีการประชุมผ่าน zoom เรื่อง การทำความเข้าใจการคัดกรองสายตาและแก้ปัญหาสายตา นักเรียน จ.ปัตตานี ผ่าน zoom เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 ร่วมกับโครงการ I see the future จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแว่นตาของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด องค์การบริหารส่วนจั

โดย twoseadj on 22 ก.พ. 67 14:29

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการแก้ปัญหาสายตานักเรียน โ I SEE the Futureโ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแก้ปัญหาสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทร

โดย twoseadj on 20 ก.พ. 67 09:57

ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) ข้อ 7/1 นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม ข้อ 7(1) แล้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชา

โดย twoseadj on 7 ก.พ. 67 09:44

ด้วยปี 2567 สปสช.เขต 12 สงขลา โอนเงินจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 585 แห่ง จำนวน 6 รอบ โดยดำเนินการจัดสรรและโอนให้ อปท.ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ จนท.กองทุนทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบการโอนเงิน โดย1. เข้าไปใน ระบบตรวจสอบการโอนเงินเพื่อดาว์นโหลดรายการโอนเงิน(statement)2.

355 items(1/36) 2 3 4 5 Next » Last »|