กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

202 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|

บรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุน จ.สงขลา

โดย twoseadj on 7 ส.ค. 63 19:39

วันที่๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ โ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ได้กำหนด จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.นราธิวาส

โดย fair_skl12 on 1 ส.ค. 63 11:24

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.ปัตตานี

โดย fair_skl12 on 1 ส.ค. 63 11:06

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค

อาสาสมัครบริบาล

โดย Chaiyut48 on 31 ก.ค. 63 13:23

ตามกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนืนการดังนี้๑เตรียมการขับเคลื่อนโครงการ๒.ทำแผนฝึกอบรม๓.จัดการฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

โดย twoseadj on 24 ก.ค. 63 11:55

ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเป

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.สตูล

โดย fair_skl12 on 16 ก.ค. 63 15:57

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภ

ประชุมประเมินกองทุนระดับอำเภอ_จ.ตรัง

โดย fair_skl12 on 3 ก.ค. 63 10:30

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

สปสช.-ม.อ.-หารือร่วม ศอบต.

โดย twoseadj on 23 มิ.ย. 63 17:52

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ หารือร่วมกับ

สปสช.เขต 12 สงขลา พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงการถอดบทเรียน

โดย twoseadj on 23 มิ.ย. 63 17:00

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการถอดบทเรียนโครงการที่รับทุนดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ ท้องถิ่น "กองทุนสุขภาพตำบล"เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 โดยมีพี่เลี้ยงฯของจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา พร้อมโครงการต้นแบบ ร่วมประช

ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

โดย twoseadj on 19 พ.ค. 63 09:29

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด

202 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|