กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

188 items(1/19) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและNCDs นำร่อง จ.สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง

โดย tidarat2538 on 24 ก.พ. 63 14:38

ลงทะเบียนด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพ

ประชุม ศพด.และNCDs ผ่านกลไกกองทุนนำร่อง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โดย tidarat2538 on 24 ก.พ. 63 14:20
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลและทำโครงการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและNCDs ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่นำร่อง

ลงทะเบียน ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่อง

หนังสือเชิญติดตามโครงการสุขภาวะ 62

โดย twoseadj on 24 ก.พ. 63 10:56

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ

หนังสือเชิญกองทุนนำร่องสุขภาวะ อ.ควนขนุน

โดย twoseadj on 18 ก.พ. 63 20:55

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนากา

เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ การบันทึกโปรแกรม

โดย tidarat2538 on 12 ก.พ. 63 10:11

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั

หนังสือเชิญประชุมเตรียมประเมินกองทุน อ.จะนะ

โดย twoseadj on 6 ก.พ. 63 07:16

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพ และโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯโดยปี ๒๕๖๓ ทาง สปส

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรกองทุน

โดย twoseadj on 31 ม.ค. 63 15:12

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นา

สปสช.จัดชี้แจงผลงานกองทุน จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on 31 ม.ค. 63 09:46

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับพี่เลี้ยง จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลงานและชี้แจงจุดเน้น กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปี 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล พื้นที่ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

สปสช.จัดชี้แจงผลงานกองทุน จ.ยะลา

โดย twoseadj on 31 ม.ค. 63 09:38

เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับพี่เลี้ยง จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลงานและชี้แจงจุดเน้น กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปี 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์

แจ้งอบรมโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 63

โดย fair_skl12 on 27 ม.ค. 63 14:37

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) จัดประชุมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบลในการบริหารจัดการกองทุน โครงการที่ของรับเงินดำเนินงานผ่านกองทุนหลักประ

188 items(1/19) 2 3 4 5 Next » Last »|