กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

118 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

สจรส.ม.อ.และสปสช. จัดถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on February,14 2019 20.42

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียน การพัฒนากลไกอาสาสมัครเพื่อการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ และสารเสพติด และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย มีทีมพี่เลี้

ลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)

โดย twoseadj on February,13 2019 09.08

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็น CM เพื่อใช้โปรแกรมบริหารกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามรายจังหวัดและรุ่นเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด รายละ

สปสช.เขต 12 และ service plan NCD จัดประชุมชี้แจง NCD 62

โดย twoseadj on February,11 2019 10.34

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุม กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและความดันโลหิตสูง ปี 2562 ณ ห้องประชุม หนานมดแดง จังหวัดพัทลุง มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็น โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และความดันโลหิตสูง ระดับจังหวั

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจงแนวทางการทำงานและประกาศ ฉ.61

โดย twoseadj on January,29 2019 16.51

เมื่อวันที่ 14-29 มกราคมที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล และประกาศฯ ฉ.ใหม่ มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน และผู้อำนวยการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ในเขต 12 จำนวน 617 แห่งเข้าร่วมประชุมรับฟังประกาศ ฉ.ใหม่ และแนวทางการดำเน

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่

โดย Admin_กองทุนฯ on January,08 2019 10.48

ทีมสจรส ม.อ. สปสชและทีมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่อง จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่วันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

เอกสาร ประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด มกราคม 62

โดย twoseadj on January,03 2019 15.22

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้นโดยห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา( ต.ค. ธ.ค.) 

รายชื่อพี่เลี้ยง 3 กองทุน ครอบคลุม 7 จังหวัด

โดย twoseadj on December,26 2018 10.57

ปี 2562 นั้น สถานการณ์ทางการเงินคงเหลือสะสมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 พบว่าคงเหลือจำนวน 505 ล้านบาท เป็นการสะสมเพิ่มจากปี 60 อีกจำนวน 50 ล้าน(สะสมตอนต้นปี 2560 จำนวน 456 ล้านบาท) โดยในปี 2562 นั้น สปสช.เขต จัดกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โ

สจรส.ม.อ. ร่วมกับ สปสช.และสตง . 14 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการใช้เงินฯ

โดย twoseadj on December,21 2018 11.05

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา สจรส.ม.อ และ สปสช.เขต 11 และ 12 สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัด จัดประชุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำบลที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และระเบียบภาคปฏิบัติของกองทุน ณ ห้องประชุม 1401 สจรส.ม.อ.นายเสริมพันธ์

ลงพื้นที่ กองทุนนำร่อง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on November,08 2018 10.33

สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นำร่อง จำนวน 9 แห่ง ปรับปรุงโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ บูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ และกิจกรรมทางกาย

แจ้งการจัดสรรเงิน-งดการจัดสรรตามข้อ 23 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

โดย twoseadj on November,06 2018 22.36

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา

118 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|