กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

114 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่

โดย Admin_กองทุนฯ on January,08 2019 10.48

ทีมสจรส ม.อ. สปสชและทีมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่อง จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่วันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ลงทะเบียนประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด

โดย twoseadj on January,03 2019 15.22

วันที่สถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน09.00-16.00 น. 14 มกราคม 2562 จ.นราธิวาสโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

สปสช.เขต 12 จัดทำระบบพี่เลี้ยง 3 กองทุน ครอบคลุม 7 จังหวัด

โดย twoseadj on December,26 2018 10.57

ปี 2562 นั้น สถานการณ์ทางการเงินคงเหลือสะสมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 พบว่าคงเหลือจำนวน 505 ล้านบาท เป็นการสะสมเพิ่มจากปี 60 อีกจำนวน 50 ล้าน(สะสมตอนต้นปี 2560 จำนวน 456 ล้านบาท) โดยในปี 2562 นั้น สปสช.เขต จัดกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โ

สจรส.ม.อ. ร่วมกับ สปสช.และสตง . 14 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการใช้เงินฯ

โดย twoseadj on December,21 2018 11.05

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา สจรส.ม.อ และ สปสช.เขต 11 และ 12 สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัด จัดประชุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำบลที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และระเบียบภาคปฏิบัติของกองทุน ณ ห้องประชุม 1401 สจรส.ม.อ.นายเสริมพันธ์

ลงพื้นที่ กองทุนนำร่อง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on November,08 2018 10.33

สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นำร่อง จำนวน 9 แห่ง ปรับปรุงโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ บูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ และกิจกรรมทางกาย

แจ้งการจัดสรรเงิน-งดการจัดสรรตามข้อ 23 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

โดย twoseadj on November,06 2018 22.36

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา

พัฒนาแกนนำอาชีวะอนามัยเพื่อรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on November,05 2018 15.16

แกนนำกลุ่มอาชีพ กรรมการกองทุน จนท.กองทุน และรพ.สต.ร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครอาชีวะอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กำลังวิเคราะห์วามเสี่ยง JSA กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ...เพื่อเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับทุนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ณ บูม ฟอเรส รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขล

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน รุ่น 1 สงขลาและสตูล

โดย twoseadj on October,24 2018 11.02

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 3 กองทุน และการพัฒนากลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1:จังหวัดสงขลา และสตูล ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนพี่เลี้ยงซึ่งสมัคร และตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ของทั้งสองจังหว

ลงทะเบียนอบรม(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.)พี่เลี้ยง 3 กองทุน

โดย Admin_กองทุนฯ on October,19 2018 06.53

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน(พี่เลี้ยงที่สมัครและเจ้าหน้าที่ สสอ.ตัวแทน สสอ.ซึ่งจะเป็นกลไกระดับจังหวัด) รุ่นที่ ๑: สงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒: ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on October,17 2018 13.26

วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ

114 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|