กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

210 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|

เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ปี 64

โดย fair_skl12 on 14 ต.ค. 63 14:24
ScreenHunter 670.png

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดประชุมการพัฒนาพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประ

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุน ปี 64 รายจังหวัด

โดย Admin_กองทุนฯ on 9 ต.ค. 63 13:14
หนังสือเชิญ.jpg

จังหวัดวันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียนหมายเหตุ ตรัง26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังลงทะเบียนหนังสือเชิญ และกำหนด

เอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563

โดย Admin_กองทุนฯ on 6 ต.ค. 63 09:14

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563

ด่วน!!!! แจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64

โดย twoseadj on 5 ต.ค. 63 15:45

สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64 ขอความร่วมมือให้ จนท.กองทุนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง(ก่อนสปสช.เขตส่งเบิก)หมายเหตุ :**ตามที่เขตได้ตรวจสอบข้อมูลประชากร พบว่า บางกองทุนยังไม่บันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เขตจึงขอใช้ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2

ตรวจสอบผลงานก่อนการจัดสรรเงินกองทุน 2564

โดย twoseadj on 2 ต.ค. 63 13:51

การจัดสรรเงิน 45 บาท/ปชก.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ใน ปี 2564 นั้น ทาง สปสช.ให้ อปท.แจ้งจำนวนประชากรทุกสิทธิในพื้นที่(ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) การจัดสรรปี 2564 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ใช

หนังสือเชิญ พชอ.และกองทุนนำร่อง พื้นที่บูรณาการ จ.พัทลุง

โดย twoseadj on 1 ต.ค. 63 11:26

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ดำเนินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ย

ทบทวนกลไกพี่เลี้ยงจังหวัด

โดย twoseadj on 12 ก.ย. 63 09:10

สปสช.เขต 12 สงขลา ทบทวนผลงานการสนับสนุนกองทุนของพี่เลี้ยงกองทุน ระดับจังหวัด ก้าวต่อหรือ หยุดไว้แค่นั้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ทบทวนกระบวนการทำงาน และผลงานของการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอประสานการสมทบเงินเข้ากองทุนและลงรับบัญชีการเงินให้ถูกต้อง

โดย twoseadj on 9 ก.ย. 63 13:35

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ตรวจพบข้อมูลการลงรับบัญชีเงินจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว ๔๕ บาทต่อประชากร พบว่า หน่วยงานท่านยังไม่ลงรับบัญชี และ/หรือยังไม่สมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อ

ประชุมร่วมแนวทางโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ เขต 12

โดย twoseadj on 21 ส.ค. 63 09:56

วันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมวิถึทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ประชุมแนวทางการร่วมดำเนินโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ผ่าน พชอ.นำร่อง ( อ.ปากพะยูน ควนขนุน) ( อ.สะเดา และนาหม่อม) ณ โรงแรมบ

เร่งผลงานเบิกจ่ายกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 14 ส.ค. 63 13:37

สปสช.เขต 12 ประมวลผลข้อมูลผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลของเขต 12 สงขลา ณ วันที่ 13 ก.ค.63 เบิกแล้ว 342 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย คือ ร้อยละ 40 ของจำนวนกองทุน ต้องเบิกเงินเกินร้อยละ 70 ของรายรับทั้งหมด คือ ต้องมีจำนวนกองทุนตำบลภายในเขต จ่ายเงินเกิน 70% จำนวน 246 แห่งแยกข้อมูลตามรายจั

210 items(1/21) 2 3 4 5 Next » Last »|