กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

171 items(1/18) 2 3 4 5 Next » Last »|

สปสช.เขต 12 จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง ใต้ตอนบน

โดย twoseadj on 4 ธ.ค. 62 08:02

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุน LTC โซนภาคใต้ตอนบน สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง จำนวน 80 คน ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ สงขลา บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน หรือ coaching เพื่อการจัดทำแผนสุขภ

แจ้งจุดเน้นและแนวทางการบริหารงานกองทุนตำบลและ LTC

โดย fair_skl12 on 3 ธ.ค. 62 08:57

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารและจุดเน้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปี ๒๕๖๓ ดังนี้๑. คงมาตรการไม่จัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว (๔๕ บาทต่อประชากร) แก่กองทุนหลักประกัน

หนังสือเชิญประชุมกองทุน จ.สงขลา 12-12-62

โดย twoseadj on 29 พ.ย. 62 09:55

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

หนังสือเชิญประชุมกองทุน จ.นราธิวาส แรงงานนนอกระบบ 16-12-62

โดย twoseadj on 29 พ.ย. 62 09:52

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจังหวัดนราธิวาส 2-12-62

โดย twoseadj on 29 พ.ย. 62 09:47

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี2562 จ.พัทลุง

โดย fair_skl12 on 27 พ.ย. 62 10:45

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำห

ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัด ปี 63(สงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง)

โดย fair_skl12 on 20 พ.ย. 62 19:55
เชิญประชุม

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ตรังพัฒนาการทำแผนและโครงการประเด็นแรงงานนอกระบบผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on 19 พ.ย. 62 09:10

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่าน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.ตรัง จัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง หรือแรงงานนอกระบบ เพื่อประกอบการทำแผนสุขภาพตำบลประเด็นแรงงานนอกระบบ การพัฒนาความเข้าใจสถานการณ์แรงงานนอกระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูล application แรงงานนอกระบบ หรือ in

เชิญประชุมชี้แจง LTC สำหรับกองทุนสมัครใหม่

โดย Chaiyut48 on 18 พ.ย. 62 23:07

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมติดตามงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบสถานการณ์และปัญหาและหาแนวทางกา

ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ เพิ่มเติมคณะกรรมการกองทุนฯ

โดย fair_skl12 on 13 พ.ย. 62 09:40

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ เมนู "คลังข้อมูล" >> คู่มือและแบบฟอร์ม งานกองทุนฯ

171 items(1/18) 2 3 4 5 Next » Last »|