กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

250 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|

แจ้งรายชื่อกองทุนเพื่อตรวจสอบการได้รับเงินจัดสรรปี 2565 และ กองทุนที่อาจไม่ได้รับจัดสรร

โดย wandee.s on 15 ต.ค. 64 11:19
73BEB224-B170-48F1-8330-FA76A9B44FAD.jpeg

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 ประจำปี 2564 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงินกองทุนของท่านตามตารางเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบปี 2565หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลับคุณวันดี แสงเจริญ 084-4390159ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ตุลาคม 25

เอกสารประชุม กปท.กับการแก้ปัญหาโควิด

โดย wandee.s on 12 ต.ค. 64 12:01
โครงการ covid_อปท. .jpg

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมผ่าน Zoom เมื่อวันที่้ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น เรื่อง แนวทางการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงที่มีการระบาดรุนแรง โดย คุณวันดี แสงเจริญ นำเสนอข้อมูลความรุนแรงการติดเชื้อโควิด -19 ของภาคใต้ตอนล่างสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมม

ขอเชิญประชุมกปท.กับการแก้ปัญหาโควิด

โดย twoseadj on 11 ต.ค. 64 13:46

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส SAR COV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19) มีสถานการณ์และแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับตัวเลขจำนวนการติดเชื้อของผู้ป่วยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2565 นั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นวาระและเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 256

แจ้งประสานเร่งลงรับบัญชีกองทุนให้ถูกต้อง

โดย twoseadj on 28 ก.ย. 64 14:13
แจ้ง อปท.ไม่ลงบัญชี.jpg

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลการลงบัญชีการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประเภทการลงบัญชีเงินจัดสรร 45 บาท/ประชาการ จาก สปสช. และเงินสมทบจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากองทุนฯ จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(https://localfund.happynetwork.org) ข้อม

หนังสือแจ้งแนวทางประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย twoseadj on 24 ส.ค. 64 11:41
หนังสือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.jpg

ด้วย สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 หรือ Covid-19 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2563 จวบจนปัจจุบัน ส่งผลต่อการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากมีประกาศห้ามประชุมหรือการรวมกลุ่มของประชาชนตามมาตรการเว้น

ผลงานกองทุน 11 เดือน 400 ล้านบาท เร่งดำเนินการ

โดย twoseadj on 21 ส.ค. 64 08:49
ผลงาน 11 mon.jpg

ผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พบว่า มีการเบิกจ่ายแล้ว 402 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของเงินทั้งหมด หากเรียงตามลำดับการเบิกจ่ายจากมากที่สุด-น้อยที่สุด พบว่า อันดับ 1 จังหวัดพัทลุงเบิกจ่าย 42.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.49 ของเงินทั้งหมด อันดับสอง คือ จัง

แจ้งหนังสือการลงนิเทศติดตามกองทุน ปี 64(สำหรับทีมพี่เลี้ยงฯ)

โดย fair_skl12 on 2 ส.ค. 64 10:09
book_learning_notebook_reading_study_icon_127253.png

ตามที่ ทีมพี่เลี้ยงต้องลงนิเทศฯติดตาม/เยี่ยมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตามเป้าหมายที่ สปสช.เขต กำหนดนั้น ขอแจ้งหนังสือเชิญประชุมสำหรับกองทุนและทีมพี่เลี้ยงที่ลงปฏิบัติงาน****หมายเหตุ : Link แบบฟอร์มการลงนิเทศติดตามฯ กองทุนเป้าหมาย >> https://forms.gle/tpJCjBzZfkMiLykY8

ผลักดันจัดซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 20 ก.ค. 64 16:18
8D1CF945-5D3E-4D3E-B025-B06E292F2886.jpeg

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทาง zoom เพื่อการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตามที่มีตอบหนังสือหารือ สปสช.ไปยัง สปสช.เขต 13 กทม.เนื้อหาของหนังสือหารือ คือ ให้สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ ปชช.ที่ยังไม่ฉีดได้ศอ.บต.และคณะ

ขอเชิญ กปท.ซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on 19 ก.ค. 64 16:14
เชิญประชุมวัคซีน.jpeg

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากมีการระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-๑๙) ค่อนข้างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางแก้ไขเร่งด่วน คือ การเร่งจัดหาวัคซีนและฉีดวัค

แจ้งผลการดำเนินงาน 64 เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565

โดย fair_skl12 on 2 ก.ค. 64 15:20
ScreenHunter 728.png

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้กำหนดเกณฑ์ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2564เพื่อปรับเกลี่ยงบประมาณการจัดสรรเพิ่มเติม นั้นในการนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ผลงานกองทุนสุข

250 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|