กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

Topic List

366 items(1/37) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by twoseadj on 19 ก.ค. 67 08:52

ถอดบทเรียน ทต.ชะรัด จ.พัทลุง ขับเคลื่อนกองทุน กปท. ใช้กลไกพี่เลี้ยงกองทุน ข้อมูลสุขภาพของพื้นที่แก้ไขปัญหา กำหนดธรรมนูญชุมชน เพื่อดูแลสุขภาวะของคนในพื้นที่..วันนี้ (18 ก.ค. 67) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนกลาง ร่วมกับ สปสช. เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา

Submitted by twoseadj on 15 ก.ค. 67 09:58

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดนำเสนอผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและ LTC ดีเด่น ระดับเขต ปี 2567 Section :กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ในจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกองทุนฯร่วมนำเสนอ จำนวน 13 แห่ง ดังนี้1.กองทุนหลักประก

Submitted by twoseadj on 15 ก.ค. 67 09:51

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดนำเสนอผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและ LTC ดีเด่น ระดับเขต ปี 2567 Section :กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี มีกองทุนฯร่วมนำเสนอ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้1.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.มะ

Submitted by twoseadj on 9 ก.ค. 67 11:54

สปสช.เขต 12 สงขลา พบข้อมูลการไม่โอนเงินค่าดูแล LTC 6000 บาท/คนที่ติดบ้านติดเตียง คงเหลือในบัญชีจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการโอนเงิน LTC ให้หน่วยจัดบริการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่ได้รับการดูแลและบางคนเสียชีวิตระหว่างรอเข้ารับบริการ ดังนั้น ขอให้ อปท.ทุกแห่งที่มี

Submitted by twoseadj on 11 มิ.ย. 67 09:46

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกอง

Submitted by twoseadj on 21 พ.ค. 67 08:46

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คณะทำงานประเมินแยกเป็น

Submitted by twoseadj on 16 พ.ค. 67 09:56

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567ประชุมสนับสนุน "การดำเนินงาน การเบิกจ่ายและกระตุ้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567" ณ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีเพื่อทำความเข้าใจและผลักดันให้มีการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

Submitted by Chaiyut48 on 3 พ.ค. 67 22:30

แจ้งอบตทุกแห่งเทศบาลทุกแห่งเพื่อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุจสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช. เขต 12 สงขลา ขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จึงรบกวนผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(

Submitted by twoseadj on 26 เม.ย. 67 09:32

กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ทุก อปท.สมัครเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว จำนวน 617 แห่ง แยกเป็นความก้าวหน้าผลงานดังนี้ 1. โอนเงินจากกองทุน LTC ให้ หน่วยจัดบริการ จำนวน 271แห่ง( ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รพ.สต.หรือสถานพยาบาล) มีอีก 122 แห่ง ยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ

Submitted by twoseadj on 22 เม.ย. 67 14:50

ตามแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มากกว่าร้อยละ 75 ภายในไตรมาสที่ 3 จากการประมวลผลงานเบิกจ่าย พบว่า มีกองทุนฯ จำนวนหนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมกองทุนฯ สนับสนุนการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและกระตุ้นการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567


รายละเอียดตามตาราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67(ไตรมาส 3)


366 items(1/37) 2 3 4 5 Next » Last »|