กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

151 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน LTC ปี๒๕๖๓

โดย Chaiyut48 on October,21 2019 14.44

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ

หนังสือเชิญพี่เลี้ยง กองทุน อ.หนองจิกประชุม 16-10-62

โดย twoseadj on October,11 2019 10.32

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ(Coaching Team) จังหวัดปัตตานี จะร่วม

ลงทะเบียน ประชุมที่ปรึกษา 15และ 22 ต.ค.

โดย twoseadj on October,07 2019 10.50

ด้วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จะมีหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

ร่วมเสวนา ชวนคิดชวนคุย เพื่อเพิ่มพัฒนาการเด็กด้วยการส่งเสริมการอ่าน

โดย twoseadj on October,07 2019 09.15

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา เปิดกิจกรรม "การใช้การอ่านเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็ปฐมวัยชายแดนใต้ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่" ณ ห้องอัลฆอยาลี ชั้น 2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโดยเครือข่ายพลังการอ่านชา

แจ้งกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่า ปีงบประมาณ 2563

โดย twoseadj on October,02 2019 13.44

แจ้งยืนยันกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่าด้วยตามประกาศกองทุนฯ พ.ศ.2561 ข้อ 23 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที่ใดมีการสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา สปสช.อาจจะไม่จัดสรรเงิน และท้องถิ่นไม่ต้องสมทบ แต่สามารถนำเงินสะสมคงเหลือไปใช้ในการดำเนินการกองทุนสุขภาพได้บัดนี้ ทาง สปสช.ขอส่งข้อมูลรายช

ปัตตานีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนตำบล LTC

โดย twoseadj on September,25 2019 18.52

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ทางคณะทำงานสนับสนุน 3กองทุน จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทน เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล แลละกองทุน LTC มาร่วมงานจำนวนมาก มีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลงานบริหารกองทุนดีเด่น แต่ละอำเภอ กิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานโคร

ภาพรวมจัดสรรเงินกองทุน ปี 63 เขต 12

โดย twoseadj on September,18 2019 09.47

สปสช.เขต 12 สงขลา ดำเนินการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ประชากร แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในพื้นที่ เขต 12 สงขลา โดยใช้ประชากรทุกสิทธิ ณ วันที่ 1 เมษยายน 2562 โดยการจัดสรรแก่ ปชก.ทุกสิทธิ จำนวน 45 บาท/ประชากร ทางสปสช.เขต 12 สงขลา ขอส่งข้อมูลเพื่อให้ท่านตรวจสอบก่อน และ สปสช.เขต 12 สงขลา จะดึงข้อมูล

ประสานการทำโครงการกำจัดมาลเรียผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on September,12 2019 10.51

เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนสุขภาพตำบล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการแก้ปัญหาและกำจัดมาลาเรียและไข้เลือดออกแบบครบวงจร ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แก่ เจ้าหน้าที่ อปท.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ มีการระบาด ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดให

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล LTC จ.ยะลา

โดย twoseadj on September,12 2019 09.19

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุน ๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ และดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จังหวัดยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลและกองทุน LTC จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

อบต.เกาะหมาก จัดทำแผนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on September,11 2019 09.42

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก จัดพัฒนาศักยภาพกรรมการและผู้รับทุน ในการเขียนโครงการ และการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตร อำเภอปากพะยูน

151 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|