กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • ขยายเวลาสมัครประกวดกองทุนดีเด่น

  @21 พ.ค. 67 08:46
  สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คณะทำงานประเมินแยกเป็น
 • แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน LTC

  @3 พ.ค. 67 22:30
  แจ้งอบตทุกแห่งเทศบาลทุกแห่งเพื่อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุจสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช. เขต 12 สงขลา ขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จึงรบกวนผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(
 • เชิญ อปท.เบิกน้อยประชุมรายจังหวัด 8-20 พ.ค.นี้

  @22 เม.ย. 67 14:50

  ตามแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มากกว่าร้อยละ 75 ภายในไตรมาสที่ 3 จากการประมวลผลงานเบิกจ่าย พบว่า มีกองทุนฯ จำนวนหนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมกองทุนฯ สนับสนุนการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและกระตุ้นการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567


  รายละเอียดตามตาราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67(ไตรมาส 3)


 • เชิญ Zoom Re-skill โปรแกรมสุขภาพตำบลและ LTC

  @18 เม.ย. 67 09:40
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org) และโปรแกรม https://ltcnew.nhso.go.th แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งคนใหม่และคนเดิมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอ
 • อย่าลืม บันทึก ปชก.รับเงินกองทุน 68

  @3 เม.ย. 67 14:16
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2568 นั้น ต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว ตามแผนการเงินและโครงการด้านสุขภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล ดำเนินการดังนี้1.บันทึกข้อม
 • ขอเชิญ อปท.สมัครร่วมประเมินและคัดเลือก ดีเด่น 67

  @2 เม.ย. 67 14:10
  ด้วย สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้1.คณะทำงานประเมินแยก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาสมัครประกวดกองทุนดีเด่น

@21 พ.ค. 67 08:46
สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คณะทำงานประเมินแยกเป็น

สปสช.เขต12 ติดตามสนับสนุนการทำงานกองทุนฯ จ.ปัตตานี

@16 พ.ค. 67 09:56
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567ประชุมสนับสนุน "การดำเนินงาน การเบิกจ่ายและกระตุ้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567" ณ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีเพื่อทำความเข้าใจและผลักดันให้มีการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน LTC

@3 พ.ค. 67 22:30
แจ้งอบตทุกแห่งเทศบาลทุกแห่งเพื่อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุจสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช. เขต 12 สงขลา ขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จึงรบกวนผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(

แจ้งผลงานกองทุน LTC เขต 12 สงขลา

@26 เม.ย. 67 09:32
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ทุก อปท.สมัครเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว จำนวน 617 แห่ง แยกเป็นความก้าวหน้าผลงานดังนี้ 1. โอนเงินจากกองทุน LTC ให้ หน่วยจัดบริการ จำนวน 271แห่ง( ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รพ.สต.หรือสถานพยาบาล) มีอีก 122 แห่ง ยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ

เชิญ อปท.เบิกน้อยประชุมรายจังหวัด 8-20 พ.ค.นี้

@22 เม.ย. 67 14:50

ตามแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มากกว่าร้อยละ 75 ภายในไตรมาสที่ 3 จากการประมวลผลงานเบิกจ่าย พบว่า มีกองทุนฯ จำนวนหนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมกองทุนฯ สนับสนุนการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและกระตุ้นการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567


รายละเอียดตามตาราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67(ไตรมาส 3)


เชิญ Zoom Re-skill โปรแกรมสุขภาพตำบลและ LTC

@18 เม.ย. 67 09:40
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org) และโปรแกรม https://ltcnew.nhso.go.th แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งคนใหม่และคนเดิมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอ

อย่าลืม บันทึก ปชก.รับเงินกองทุน 68

@3 เม.ย. 67 14:16
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2568 นั้น ต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว ตามแผนการเงินและโครงการด้านสุขภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล ดำเนินการดังนี้1.บันทึกข้อม

ขอเชิญ อปท.สมัครร่วมประเมินและคัดเลือก ดีเด่น 67

@2 เม.ย. 67 14:10
ด้วย สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้1.คณะทำงานประเมินแยก

เบิกจ่าย 40 % ผลงานกองทุนเขต 12 สงขลา

@1 เม.ย. 67 15:02
ผลงานเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา พบว่าเบิกจ่ายแล้ว มากกว่า 40 เปอร์เซนต์ หรือ 199 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ส่งผลให้มีเงินคงเหลือ 290 ล้านบาท โดยหากแยกตามรายจังหวัด พบว่าจังหวัดตรัง เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 43 ของเงินทั้งหมดอันดับ 2 จังหวัดสงขลา เบิกจ่ายแ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์