กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • เชิญประชุม Zoom แนวทางปี 66

  @16 ก.ย. 65 12:28
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแนวทางการบริหารกองทุนบางส่วน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ส่งหนังสือแจ้งเตรียมความพร้อมการดําเนินงานกองทุน ปีงบป
 • หนังสือแจ้งเตรียมความพร้อม ปี 66

  @5 ก.ย. 65 10:22
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้1.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร ใช้จำนวนประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนในการ
 • ขอแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทวนสอบบัญชีการเงินจริง-โปรแกรม

  @24 ส.ค. 65 22:44
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ ดึงข้อมูลสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือกองทุนสุขภาพตำบล (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ) พบว่า สามารถแยกประเภท ดังนี้1.กองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินคงเหลือในบัญชี ธกส. น้อยกว่า จำนวนเงินในโปรแกรมกองทุุนสุขภาพตำบล(www.l
 • ขอเชิญประชุมผ่าน zoom โครงการผ้าอ้อม ชะลอไต

  @27 มิ.ย. 65 13:33
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ (1) ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้มีประเด็น (2) การดำเนินโค
 • หนังสือเชิญ กปท.ร่วมขับเคลื่อน PA จ.ตรัง

  @24 มิ.ย. 65 13:13
  ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางก
 • สปสช.เขต 12 จับมือท้องถิ่นจังหวัด พิชิตกองทุนเมือง สโตย

  @17 มิ.ย. 65 07:53
  วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และคณะร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือส่งผู้แทน 12(7) จ.ตรัง-ปัตตานี-สตูล

@28 ก.ย. 65 09:33
เนื่องด้วย วาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) กำลังจะครบวาระ 4 ปี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลั

เอกสารประกอบการชี้แจงกองทุน ปี 66

@20 ก.ย. 65 15:16
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 25661.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพppt.บรรยายของคุณวันดี แสงเจริญ2.การทำแผนการเงิน(รายรับ-จ่าย) การทำแผนสุขภาพ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดใหม่โดย

เชิญประชุม Zoom แนวทางปี 66

@16 ก.ย. 65 12:28
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแนวทางการบริหารกองทุนบางส่วน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ส่งหนังสือแจ้งเตรียมความพร้อมการดําเนินงานกองทุน ปีงบป

หนังสือแจ้งเตรียมความพร้อม ปี 66

@5 ก.ย. 65 10:22
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้1.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร ใช้จำนวนประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนในการ

หนังสือเชิญประชุมกองทุน ฯ อ.ห้วยยอด

@5 ก.ย. 65 10:13
ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอห้วยยอด มีการเบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ 60.87 ซึ่งตามแนวทางการจัด

ขอแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทวนสอบบัญชีการเงินจริง-โปรแกรม

@24 ส.ค. 65 22:44
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ ดึงข้อมูลสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือกองทุนสุขภาพตำบล (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ) พบว่า สามารถแยกประเภท ดังนี้1.กองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินคงเหลือในบัญชี ธกส. น้อยกว่า จำนวนเงินในโปรแกรมกองทุุนสุขภาพตำบล(www.l

ขอเชิญประชุมชี้แจง กปท.ภาคใต้ ผ่าน ZOOM

@20 ก.ค. 65 14:48
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดประชุม โชี้แจงผู้บริหารยุคใหม่ต่อการ ขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ปี 2566โ ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม เวลา 09.00 โ 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โดยซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ

ขอเชิญประชุมผ่าน zoom โครงการผ้าอ้อม ชะลอไต

@27 มิ.ย. 65 13:33
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ (1) ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้มีประเด็น (2) การดำเนินโค

หนังสือเชิญ กปท.ร่วมขับเคลื่อน PA จ.ตรัง

@24 มิ.ย. 65 13:13
ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางก

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์