กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • ด่วน!!!!แจ้งรายชื่อกองทุนที่ยังไม่บันทึกบัญชี (เงินจัดสรร/อุดหนุน/ดอกเบี้ย) ปีงบ 2564

  @18 พ.ค. 64 12:11
  ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลาได้แจ้งการโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น พบว่ายังมีกองทุนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกบัญชีต่างๆ ดังรายชื่อแจ้งตามไฟล์แนบ ในการนี้ขอให้กองทุนตามรายชื่อที่แจ้งกรุณาเข้าไปบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และหากกองทุนใดไม่ได้รับเงินจัดสรร และเงินอุดหนุน ให้บันทึกบัญชี เป็น 0 (ศูนย์บาท)
 • แจ้งการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนตำบล

  @9 พ.ค. 64 10:24
  ด้วยสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น การสนับสนุนงบประมาณกองทุนตำบลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ปกติอาจได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามาถดำเนินก
 • สื่อรณรงค์ ช่วยกันสู้โควิด วิธีดูแลตัวเอง และ คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน

  @7 พ.ค. 64 17:41
  ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส
 • ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร

  @6 พ.ค. 64 17:21
  ตอบ สำหรับเทศบาล คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน...ไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่ เน
 • กปท.เร่งทำโครงการฯโควิดระลอกใหม่

  @24 เม.ย. 64 14:12
  ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ระหว่างเดือน เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการระบาดวงกว้างและมีแนวโน้มการป่วยมากขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เป็นกลไกทางสุขภาพที่สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยท่านสามารถเขียนโครงการฯรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนี้กระบวนการ คือ ให้พัฒนาโครงการ หรือเขียนโครงกา
 • ผลการดำเนินงานกองทุน เขต 12 สงขลา

  @9 เม.ย. 64 10:27
  ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 63-พ.ค.64) พบว่าภาพรวมการเเบิกจ่ายเงิน 262 ล้านบาท เบิกจ่ายรายเดือนขยับมาเบิกมากขึ้น เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเพิ่ม สามารถกระตุ้นให้กองทุนเบิกเร็วมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานกองทุน 8 เดือน เขต 12 สงขลา

@19 พ.ค. 64 13:56
สถานการณ์เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 272.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82.8% ของรายรับ ปี 2564 หากเทียบกับเงินคงเหลือสะสมยกมาอีก 328.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงิน 41.1% จังหวัดที่เบิกจ่ายดี เรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยเทียบกับจำนวนเงินรายรับปี 64 ของจังหวัดนั้นๆ พบว่า อันดับ 1 จัง

ด่วน!!!!แจ้งรายชื่อกองทุนที่ยังไม่บันทึกบัญชี (เงินจัดสรร/อุดหนุน/ดอกเบี้ย) ปีงบ 2564

@18 พ.ค. 64 12:11
ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลาได้แจ้งการโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น พบว่ายังมีกองทุนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกบัญชีต่างๆ ดังรายชื่อแจ้งตามไฟล์แนบ ในการนี้ขอให้กองทุนตามรายชื่อที่แจ้งกรุณาเข้าไปบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และหากกองทุนใดไม่ได้รับเงินจัดสรร และเงินอุดหนุน ให้บันทึกบัญชี เป็น 0 (ศูนย์บาท)

แจ้งการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนตำบล

@9 พ.ค. 64 10:24
ด้วยสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น การสนับสนุนงบประมาณกองทุนตำบลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ปกติอาจได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามาถดำเนินก

สื่อรณรงค์ ช่วยกันสู้โควิด วิธีดูแลตัวเอง และ คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน

@7 พ.ค. 64 17:41
ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส

ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร

@6 พ.ค. 64 17:21
ตอบ สำหรับเทศบาล คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน...ไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่ เน

กปท.เร่งทำโครงการฯโควิดระลอกใหม่

@24 เม.ย. 64 14:12
ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ระหว่างเดือน เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการระบาดวงกว้างและมีแนวโน้มการป่วยมากขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เป็นกลไกทางสุขภาพที่สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยท่านสามารถเขียนโครงการฯรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนี้กระบวนการ คือ ให้พัฒนาโครงการ หรือเขียนโครงกา

ผลการดำเนินงานกองทุน เขต 12 สงขลา

@9 เม.ย. 64 10:27
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 63-พ.ค.64) พบว่าภาพรวมการเเบิกจ่ายเงิน 262 ล้านบาท เบิกจ่ายรายเดือนขยับมาเบิกมากขึ้น เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเพิ่ม สามารถกระตุ้นให้กองทุนเบิกเร็วมากขึ้น

แจ้งบันทึกจำนวนประชากรกลางปีเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 65

@5 เม.ย. 64 15:47
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน ๔๕ บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้๑.ประ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

@1 เม.ย. 64 13:31
ประเด็นประชุม1. การพัฒนาโครงการ และการคีย์ข้อมูลลงเวปไซด์ ( https://localfund.happynetwork.org/)2. ระเบียบประกาศ 2.1 กองทุนสุขภาพตำบล > คณะกรรมการกองทุน >โครงการ 2.2 กองทุน LCT> คณะกรร

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์