กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • หนังสือเชิญกองทุน และพี่เลี้ยง ติดตามกองทุน จ.ตรัง ครั้งที่ 2

  @August,13 2019 19.21
  เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก
 • สปสช.รับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพ

  @July,02 2019 15.21
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคุณสุนทรีย์ เซ่งกิ่ง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยจัดบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมช
 • ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

  @May,21 2019 09.12
  ผลงานการเบิกเงินล่าสุดของกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา(ข้อมูล ณ 17/5/62) เบิกแล้ว 194 ล้านบาท คิดเป็น 76% ยังสะสมอีก 549 ล้านบาท(ของเดิม 493 ล้านบาท) และของใหม่ 56 ล้านบาท ผลงานการเบิกแยกรายจังหวัด เรียงตามลำดับการเบิกมากน้อย ลองเปรียบเทียบข้อมูล การเบิก 3 ปี คือ 60-62(ถึงเดือน พ.ค.) ...พบว่า อันดับ
 • พัฒนาศักยภาพ คกก.กองทุนสุขภาพตำบล บาโงยซิเน

  @April,25 2019 11.51
  เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน ฯ เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิเน อ.ยะหา จ.ยะลา ณ เทพาบีช รีสอร์ท มีคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการแลกปลี่ยนประเด็น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประก
 • สปสช.และ สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการอาหาร โภชนาการ อ.เบตง

  @March,31 2019 16.46
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดพัฒนาแผนสุขภาพ ประเด็น อาหารและโภชนาการ แก่กองทุนสุขภาพตำบล 5 แห่ง อ.เบตง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ อบต.อัยเยอร์เวง อบต. ณ โรงแรมแกร
 • 4 ตระกูล ส.ประชุมพัฒนากลไกความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนผ่าน พชอ.และกองทุนตำบล

  @March,10 2019 09.34
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้จัดการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพผ่าน พชอ.และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (กองทุนตำบล) โดยมี ผู้แทนจากเขตบริการสุขภาพทั

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญกองทุน และพี่เลี้ยง ติดตามกองทุน จ.ตรัง ครั้งที่ 2

@August,13 2019 19.21
เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก

ประชุมเตรียมงานบูรณาการด้านสุขภาวะผ่านกองทุนตำบล

@August,11 2019 10.19
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.ม.อ.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฯระดับเขต เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการด้านสุขภาวะผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทน พชอ.ดีเด่น และหัวหน้างานกองทุนฯสปสช.เขต ร่วมกันวางแผนออกแบบ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ผลการป

ประชุมร่วมการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ผ่านกองทุนตำบล

@August,03 2019 10.08
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร รอง ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุมร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ณ ทีเคพาเลส แจ้งวัฒนะ กทม. ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เกิดการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง มีการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ประกอบ

สปสช.เขต 12 แลกเปลี่ยนรู้การบริหารงานกองทุน ต.หมู่บ้านสหกรณ์

@August,01 2019 09.07
เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอการดำเนินงานกองทุนฯ

สปสช.รับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพ

@July,02 2019 15.21
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคุณสุนทรีย์ เซ่งกิ่ง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยจัดบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมช

สปสช.นิเทศติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.ควนเนียง

@June,13 2019 20.38
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา และคุณดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงประจำกองทุน ลงสนับสนุนการทำงานของกองทุนสุขภาพตำบลควนเนียง โดยมีประธานกองทุน(นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง) ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์