กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.นราธิวาส

  @1 ส.ค. 63 11:24
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค
 • เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.ปัตตานี

  @1 ส.ค. 63 11:06
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค
 • แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

  @24 ก.ค. 63 11:55
  ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเป
 • เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.สตูล

  @16 ก.ค. 63 15:57
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภ
 • ประชุมประเมินกองทุนระดับอำเภอ_จ.ตรัง

  @3 ก.ค. 63 10:30
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ
 • สปสช.-ม.อ.-หารือร่วม ศอบต.

  @23 มิ.ย. 63 17:52
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ หารือร่วมกับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุน จ.สงขลา

@7 ส.ค. 63 19:39
วันที่๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ โ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ได้กำหนด จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.นราธิวาส

@1 ส.ค. 63 11:24
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.ปัตตานี

@1 ส.ค. 63 11:06
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคค

อาสาสมัครบริบาล

@31 ก.ค. 63 13:23
ตามกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนืนการดังนี้๑เตรียมการขับเคลื่อนโครงการ๒.ทำแผนฝึกอบรม๓.จัดการฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

@24 ก.ค. 63 11:55
ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเป

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.สตูล

@16 ก.ค. 63 15:57
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภ

หัวข้อทั้งหมด

บันทึกแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี63 (สำหรับพี่เลี้ยงกองทุน)

ลิงก์