กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและNCDs นำร่อง จ.สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง

  @24 ก.พ. 63 14:38
  ลงทะเบียนด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพ
 • ประชุม ศพด.และNCDs ผ่านกลไกกองทุนนำร่อง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

  @24 ก.พ. 63 14:20
  ลงทะเบียน ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่อง
 • หนังสือเชิญกองทุนนำร่องสุขภาวะ อ.ควนขนุน

  @18 ก.พ. 63 20:55
  ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนากา
 • เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ การบันทึกโปรแกรม

  @12 ก.พ. 63 10:11
  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรกองทุน

  @31 ม.ค. 63 15:12
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นา
 • สปสช.จัดชี้แจงผลงานกองทุน จ.ปัตตานี

  @31 ม.ค. 63 09:46
  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับพี่เลี้ยง จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลงานและชี้แจงจุดเน้น กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปี 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล พื้นที่ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและNCDs นำร่อง จ.สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง

@24 ก.พ. 63 14:38
ลงทะเบียนด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพ

ประชุม ศพด.และNCDs ผ่านกลไกกองทุนนำร่อง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

@24 ก.พ. 63 14:20
ลงทะเบียน ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา กำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นนำร่อง จำนวน ๑๕ แห่ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่อง

หนังสือเชิญติดตามโครงการสุขภาวะ 62

@24 ก.พ. 63 10:56
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ

หนังสือเชิญกองทุนนำร่องสุขภาวะ อ.ควนขนุน

@18 ก.พ. 63 20:55
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนากา

เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ การบันทึกโปรแกรม

@12 ก.พ. 63 10:11
ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั

หนังสือเชิญประชุมเตรียมประเมินกองทุน อ.จะนะ

@6 ก.พ. 63 07:16
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพ และโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯโดยปี ๒๕๖๓ ทาง สปส

หัวข้อทั้งหมด

บันทึกแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี63 (สำหรับพี่เลี้ยงกองทุน)

ลิงก์