กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด

  @24 ต.ค. 66 11:04

  ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67

 • แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567

  @16 ต.ค. 66 16:10
  ด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรรเงินในลักษณะงบประมาณภายในเขต (Global budget) วงเงิน 191,676,703.34 บาท ให้กับกองทุนฯที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า1 เท่าของรายรับ จ
 • แก้ไขใหม่ ! ข้อมูลแนวทางจัดสรร ปี 67 และผลงานเบิกจ่าย 66

  @9 ต.ค. 66 10:28
  ในปีงบประมาณ 2567 งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ "กองทุนสุขภาพตำบล" นั้นงบจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 2,550,601,000 บาท (2550.6 ล้านบาท) โดยมีการจัดสรรเป็นวงเงินภายในเขต (Global budget) เขต 12 สงขลา วงเงิน 191,676,703.34 บาท 
 • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

  @25 ก.ย. 66 10:35
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้
 • กองทุน อบต.ท่าข้าม พัฒนาศักยภาพกรรมการ

  @22 ก.ย. 66 19:52
  ครั้งแรก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ จัดศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ อบต.นาทอน จังหวัดสตูลในวันที่ 22 กันยายน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนตำบล ตามประกาศฯ โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์
 • ล่องใต้ ชื่นชมความสำเร็จ กองทุน อบต.โคกเคียน

  @11 ก.ย. 66 09:28
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.12 สงขลา) นำโดย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงเยี่ยมชมการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส คณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอก
READ ALL

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบลและ LTC

@27 พ.ย. 66 09:57
ระหว่าง วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ กองทุน LTC รายจังหวัด โดยมี นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ อปสข. ผู้แทน อปสข.ในสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกธนวัฒน

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการประชุม

@6 พ.ย. 66 11:14
กำหนดการ08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมประชุม09.00 - 09.15 น.กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2567 คณะอนุกรรมการหลัก ประกันสุขภ

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด

@24 ต.ค. 66 11:04

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67

แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567

@16 ต.ค. 66 16:10
ด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรรเงินในลักษณะงบประมาณภายในเขต (Global budget) วงเงิน 191,676,703.34 บาท ให้กับกองทุนฯที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า1 เท่าของรายรับ จ

แก้ไขใหม่ ! ข้อมูลแนวทางจัดสรร ปี 67 และผลงานเบิกจ่าย 66

@9 ต.ค. 66 10:28
ในปีงบประมาณ 2567 งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ "กองทุนสุขภาพตำบล" นั้นงบจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 2,550,601,000 บาท (2550.6 ล้านบาท) โดยมีการจัดสรรเป็นวงเงินภายในเขต (Global budget) เขต 12 สงขลา วงเงิน 191,676,703.34 บาท 

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

@25 ก.ย. 66 10:35
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้

กองทุน อบต.ท่าข้าม พัฒนาศักยภาพกรรมการ

@22 ก.ย. 66 19:52
ครั้งแรก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ จัดศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ อบต.นาทอน จังหวัดสตูลในวันที่ 22 กันยายน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนตำบล ตามประกาศฯ โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์

แจ้งการโอนเงิน Non-UC

@18 ก.ย. 66 15:54
ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้ อปท.ในเขต 12 สงขลา จำนวน 524 แห่ง ได้รับจัดสรรเงิน 45 บาทต่อ ปชก. โดยเป็นการจัดสรรเฉพาะสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมาได้มีการลงนามในประกาศฯบริหารกองทุน ฉ.4 ให้โอนเงินสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม) เขต 12

Re skill up skill ชุดความรู้เพื่อขับเคลื่อนงาน กปท.เขต 12

@11 ก.ย. 66 16:16
วันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลาประชุมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมสงขลาลากูนา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้แทนพี่เลี้ยงฯ เจ้าหน้าที่งานหลักประกันสุขภาพและ LTC สสจ.ของแต่ละจังหวัด ร่วมจัดทำชุดความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานกองทุน ฯ ใช้สำหรับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/22

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์