กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • อบต.ปูยุด ดูแลกลุ่มสูงอายุ LTC

  @27 ม.ค. 65 14:27
  อบต.ปูยุด ร่วมกับทีม LTC ตำบลปูยุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปูยุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ทางนายแวอับดุลเราะห์มาน โตะอาดัม นายกอบต.ปูยุด นายต่วนติบรอนี โตะกูบาฮา รองนายกอบต.ปูยุด กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด พยาบาล CM รพ.สต.ปูยุด แ
 • พี่เลี้ยง จ.ยะลา สนับสนุนทำแผนสุขภาพและเขียนโครงการออนไลน์

  @26 ม.ค. 65 08:44
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ยะลา นำโดยนางสาวมาเรียม สันทนะชัย นายอิสมาแอล สิเดะ จัดกิจกรรมการทำแผนสุขภาพประเด็น กิจกรรมทางกาย หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย แก่เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกรุงปินัง และให้ผู้สนใจ กลุ่มองค์กร และหน่วยงาน เขียนโครงการออนไลน์เพื่อรับเง
 • โครงการ atk ในโรงเรียน covid-free-setting

  @27 ธ.ค. 64 10:16
  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือไปยังสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เรื่องให้ประสานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต เพื่อให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 รองรับการเปิดเทอมของนักเรียน เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกระจายชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR C
 • เอกสารzoom แนวทางดำเนินงานกองทุนฯ 65

  @14 ธ.ค. 64 12:40
  เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดชี้แจงเรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ปี 2565 ผ่านโปรแกรม zoom แก่เจ้าหน้าที่กองทุนฯมีเนื้อหาประด็นทิศทางการบริหารกองทุนฯ และผลการตรวจสอบของ สตง.กรณี กองทุนสุขภาพตำบล ในจังหวัด ยะลาการจัดทำแผนการเงิน รับ-จ่าย และแผ
 • ข้อท้วงติง สตจ.ยะลาและแนวทางป้องกัน

  @22 พ.ย. 64 08:22
  ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา (สตจ.ยะลา) ตรวจการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 10 แห่ง โดยเป็นการตรวจโดยใช้แนวทางประกาศฯเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ พ.ศ.2561 พร้อมเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ประกาศฯ ฉ. 3 พบข้อท้วงติง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าว
 • แจ้งตรวจสอบการโอนเงินกองทุน-65

  @30 ต.ค. 64 10:08
  สปสช.เขต 12 สงขลา แจ้งร่างการโอนเงินจัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ในอัตรา 45 บาทต่อประชากร โดยมีการโอนเงินตามจำนวนประชากรที่ อปท.แจ้งมา ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 หาก อปท.ใดไม่แจ้งข้อมูล สปสช.เขต ขอใช้ข้อมูล ประชากรที่ปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการจัดสรร การจัดสรรเงินปี 2565 มีวงเงินเขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ปูยุด ดูแลกลุ่มสูงอายุ LTC

@27 ม.ค. 65 14:27
อบต.ปูยุด ร่วมกับทีม LTC ตำบลปูยุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปูยุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ทางนายแวอับดุลเราะห์มาน โตะอาดัม นายกอบต.ปูยุด นายต่วนติบรอนี โตะกูบาฮา รองนายกอบต.ปูยุด กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด พยาบาล CM รพ.สต.ปูยุด แ

พี่เลี้ยง จ.ยะลา สนับสนุนทำแผนสุขภาพและเขียนโครงการออนไลน์

@26 ม.ค. 65 08:44
เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ยะลา นำโดยนางสาวมาเรียม สันทนะชัย นายอิสมาแอล สิเดะ จัดกิจกรรมการทำแผนสุขภาพประเด็น กิจกรรมทางกาย หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย แก่เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกรุงปินัง และให้ผู้สนใจ กลุ่มองค์กร และหน่วยงาน เขียนโครงการออนไลน์เพื่อรับเง

อปท.กับการโครงการแก้ปัญหาสายตาเด็ก

@9 ม.ค. 65 08:53
ด้วยที่ผ่านมา พบว่า สายตาและการมองเห็นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพ ตลอดจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเด็กอนุบาลและประถมศึกษา อายุ 3-12 ปี เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในการทำงานในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพ

โครงการ atk ในโรงเรียน covid-free-setting

@27 ธ.ค. 64 10:16
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือไปยังสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เรื่องให้ประสานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต เพื่อให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 รองรับการเปิดเทอมของนักเรียน เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกระจายชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR C

เอกสารzoom แนวทางดำเนินงานกองทุนฯ 65

@14 ธ.ค. 64 12:40
เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดชี้แจงเรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ปี 2565 ผ่านโปรแกรม zoom แก่เจ้าหน้าที่กองทุนฯมีเนื้อหาประด็นทิศทางการบริหารกองทุนฯ และผลการตรวจสอบของ สตง.กรณี กองทุนสุขภาพตำบล ในจังหวัด ยะลาการจัดทำแผนการเงิน รับ-จ่าย และแผ

ข้อท้วงติง สตจ.ยะลาและแนวทางป้องกัน

@22 พ.ย. 64 08:22
ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา (สตจ.ยะลา) ตรวจการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 10 แห่ง โดยเป็นการตรวจโดยใช้แนวทางประกาศฯเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ พ.ศ.2561 พร้อมเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ประกาศฯ ฉ. 3 พบข้อท้วงติง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าว

หนังสือซักซ้อมการบริหารกองทุนช่วง นายก อบต.หมดวาระ

@1 พ.ย. 64 09:01
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ มีการหมดวาระของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้1.ซักซ้อมค

แจ้งตรวจสอบการโอนเงินกองทุน-65

@30 ต.ค. 64 10:08
สปสช.เขต 12 สงขลา แจ้งร่างการโอนเงินจัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ในอัตรา 45 บาทต่อประชากร โดยมีการโอนเงินตามจำนวนประชากรที่ อปท.แจ้งมา ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 หาก อปท.ใดไม่แจ้งข้อมูล สปสช.เขต ขอใช้ข้อมูล ประชากรที่ปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการจัดสรร การจัดสรรเงินปี 2565 มีวงเงินเขต 1

แจ้งรายชื่อกองทุนเพื่อตรวจสอบการได้รับเงินจัดสรรปี 2565 และ กองทุนที่อาจไม่ได้รับจัดสรร

@15 ต.ค. 64 11:19
สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 ประจำปี 2564 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงินกองทุนของท่านตามตารางเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบปี 2565หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลับคุณวันดี แสงเจริญ 084-4390159ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ตุลาคม 25

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์