กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งแนวทางประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

@24 ส.ค. 64 11:41
ด้วย สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 หรือ Covid-19 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2563 จวบจนปัจจุบัน ส่งผลต่อการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากมีประกาศห้ามประชุมหรือการรวมกลุ่มของประชาชนตามมาตรการเว้น

ผลงานกองทุน 11 เดือน 400 ล้านบาท เร่งดำเนินการ

@21 ส.ค. 64 08:49
ผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พบว่า มีการเบิกจ่ายแล้ว 402 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของเงินทั้งหมด หากเรียงตามลำดับการเบิกจ่ายจากมากที่สุด-น้อยที่สุด พบว่า อันดับ 1 จังหวัดพัทลุงเบิกจ่าย 42.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.49 ของเงินทั้งหมด อันดับสอง คือ จัง

แจ้งหนังสือการลงนิเทศติดตามกองทุน ปี 64(สำหรับทีมพี่เลี้ยงฯ)

@2 ส.ค. 64 10:09
ตามที่ ทีมพี่เลี้ยงต้องลงนิเทศฯติดตาม/เยี่ยมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตามเป้าหมายที่ สปสช.เขต กำหนดนั้น ขอแจ้งหนังสือเชิญประชุมสำหรับกองทุนและทีมพี่เลี้ยงที่ลงปฏิบัติงาน****หมายเหตุ : Link แบบฟอร์มการลงนิเทศติดตามฯ กองทุนเป้าหมาย >> https://forms.gle/tpJCjBzZfkMiLykY8

ผลักดันจัดซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา

@20 ก.ค. 64 16:18
สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทาง zoom เพื่อการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตามที่มีตอบหนังสือหารือ สปสช.ไปยัง สปสช.เขต 13 กทม.เนื้อหาของหนังสือหารือ คือ ให้สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ ปชช.ที่ยังไม่ฉีดได้ศอ.บต.และคณะ

ขอเชิญ กปท.ซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล

@19 ก.ค. 64 16:14
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากมีการระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-๑๙) ค่อนข้างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางแก้ไขเร่งด่วน คือ การเร่งจัดหาวัคซีนและฉีดวัค

แจ้งผลการดำเนินงาน 64 เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565

@2 ก.ค. 64 15:20
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้กำหนดเกณฑ์ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2564เพื่อปรับเกลี่ยงบประมาณการจัดสรรเพิ่มเติม นั้นในการนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ผลงานกองทุนสุข

ผลการดำเนินงานกองทุน 9 เดือน เขต 12 สงขลา

@1 ก.ค. 64 09:45
ผลงานเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ณ 30 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 334.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.9% ของรายรับปี 64 หรือคิดเป็น 49.9 % หากเทียบกับรายรับทั้งหมด(รายรับ 64 รวมกับเงินสะสมยกมา) ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.3 ล้านบาท(กำหนดเป้าหมายการเบิกเดือน มิ.ย. 340 ล้านบาท) จังหวัดที่ม

ผลการดำเนินงานกองทุน 8 เดือน เขต 12 สงขลา

@19 พ.ค. 64 13:56
สถานการณ์เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 272.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82.8% ของรายรับ ปี 2564 หากเทียบกับเงินคงเหลือสะสมยกมาอีก 328.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงิน 41.1% จังหวัดที่เบิกจ่ายดี เรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยเทียบกับจำนวนเงินรายรับปี 64 ของจังหวัดนั้นๆ พบว่า อันดับ 1 จัง

ด่วน!!!!แจ้งรายชื่อกองทุนที่ยังไม่บันทึกบัญชี (เงินจัดสรร/อุดหนุน/ดอกเบี้ย) ปีงบ 2564

@18 พ.ค. 64 12:11
ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลาได้แจ้งการโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น พบว่ายังมีกองทุนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกบัญชีต่างๆ ดังรายชื่อแจ้งตามไฟล์แนบ ในการนี้ขอให้กองทุนตามรายชื่อที่แจ้งกรุณาเข้าไปบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และหากกองทุนใดไม่ได้รับเงินจัดสรร และเงินอุดหนุน ให้บันทึกบัญชี เป็น 0 (ศูนย์บาท)

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์