กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • ลงทะเบียน ประชุมที่ปรึกษา 15และ 22 ต.ค.

  @October,07 2019 10.50
  ด้วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จะมีหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 
 • แจ้งกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่า ปีงบประมาณ 2563

  @October,02 2019 13.44
  แจ้งยืนยันกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่าด้วยตามประกาศกองทุนฯ พ.ศ.2561 ข้อ 23 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที่ใดมีการสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา สปสช.อาจจะไม่จัดสรรเงิน และท้องถิ่นไม่ต้องสมทบ แต่สามารถนำเงินสะสมคงเหลือไปใช้ในการดำเนินการกองทุนสุขภาพได้บัดนี้ ทาง สปสช.ขอส่งข้อมูลรายช
 • ปัตตานีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนตำบล LTC

  @September,25 2019 18.52
  เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ทางคณะทำงานสนับสนุน 3กองทุน จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทน เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล แลละกองทุน LTC มาร่วมงานจำนวนมาก มีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลงานบริหารกองทุนดีเด่น แต่ละอำเภอ กิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานโคร
 • ภาพรวมจัดสรรเงินกองทุน ปี 63 เขต 12

  @September,18 2019 09.47
  สปสช.เขต 12 สงขลา ดำเนินการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ประชากร แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในพื้นที่ เขต 12 สงขลา โดยใช้ประชากรทุกสิทธิ ณ วันที่ 1 เมษยายน 2562 โดยการจัดสรรแก่ ปชก.ทุกสิทธิ จำนวน 45 บาท/ประชากร ทางสปสช.เขต 12 สงขลา ขอส่งข้อมูลเพื่อให้ท่านตรวจสอบก่อน และ สปสช.เขต 12 สงขลา จะดึงข้อมูล
 • หนังสือเชิญกองทุน และพี่เลี้ยง ติดตามกองทุน จ.ตรัง ครั้งที่ 2

  @August,13 2019 19.21
  เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก
 • สปสช.รับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพ

  @July,02 2019 15.21
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคุณสุนทรีย์ เซ่งกิ่ง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยจัดบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน LTC ปี๒๕๖๓

@October,21 2019 14.44
ตามที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ

หนังสือเชิญพี่เลี้ยง กองทุน อ.หนองจิกประชุม 16-10-62

@October,11 2019 10.32
ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ(Coaching Team) จังหวัดปัตตานี จะร่วม

ลงทะเบียน ประชุมที่ปรึกษา 15และ 22 ต.ค.

@October,07 2019 10.50
ด้วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จะมีหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

ร่วมเสวนา ชวนคิดชวนคุย เพื่อเพิ่มพัฒนาการเด็กด้วยการส่งเสริมการอ่าน

@October,07 2019 09.15
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา เปิดกิจกรรม "การใช้การอ่านเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็ปฐมวัยชายแดนใต้ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่" ณ ห้องอัลฆอยาลี ชั้น 2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโดยเครือข่ายพลังการอ่านชา

แจ้งกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่า ปีงบประมาณ 2563

@October,02 2019 13.44
แจ้งยืนยันกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่าด้วยตามประกาศกองทุนฯ พ.ศ.2561 ข้อ 23 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที่ใดมีการสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา สปสช.อาจจะไม่จัดสรรเงิน และท้องถิ่นไม่ต้องสมทบ แต่สามารถนำเงินสะสมคงเหลือไปใช้ในการดำเนินการกองทุนสุขภาพได้บัดนี้ ทาง สปสช.ขอส่งข้อมูลรายช

ปัตตานีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนตำบล LTC

@September,25 2019 18.52
เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ทางคณะทำงานสนับสนุน 3กองทุน จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทน เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล แลละกองทุน LTC มาร่วมงานจำนวนมาก มีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลงานบริหารกองทุนดีเด่น แต่ละอำเภอ กิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานโคร

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์