กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเชิญปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมประชุมเรื่อง "หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑"group_addลงทะเบียนประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่

@January,08 2019 10.48
ทีมสจรส ม.อ. สปสชและทีมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่อง จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่วันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ลงทะเบียนประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด

@January,03 2019 15.22
วันที่สถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน09.00-16.00 น. 14 มกราคม 2562 จ.นราธิวาสโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

สปสช.เขต 12 จัดทำระบบพี่เลี้ยง 3 กองทุน ครอบคลุม 7 จังหวัด

@December,26 2018 10.57
ปี 2562 นั้น สถานการณ์ทางการเงินคงเหลือสะสมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 พบว่าคงเหลือจำนวน 505 ล้านบาท เป็นการสะสมเพิ่มจากปี 60 อีกจำนวน 50 ล้าน(สะสมตอนต้นปี 2560 จำนวน 456 ล้านบาท) โดยในปี 2562 นั้น สปสช.เขต จัดกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โ

สจรส.ม.อ. ร่วมกับ สปสช.และสตง . 14 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการใช้เงินฯ

@December,21 2018 11.05
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา สจรส.ม.อ และ สปสช.เขต 11 และ 12 สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัด จัดประชุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำบลที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และระเบียบภาคปฏิบัติของกองทุน ณ ห้องประชุม 1401 สจรส.ม.อ.นายเสริมพันธ์

ลงพื้นที่ กองทุนนำร่อง จ.นราธิวาส

@November,08 2018 10.33
สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นำร่อง จำนวน 9 แห่ง ปรับปรุงโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ บูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ และกิจกรรมทางกาย

แจ้งการจัดสรรเงิน-งดการจัดสรรตามข้อ 23 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

@November,06 2018 22.36
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์