กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • สปสช.เขต นำเสนอความก้าวหน้าแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ 3 จังหวัด

  @3 พ.ค. 66 14:47
  วันนี้ (3 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประ
 • อปท.รับเงินเพิ่ม แสดงความจำนงตามแนวทาง

  @7 เม.ย. 66 13:24
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ 7/1นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) แล้วกองทุนหลักประกันสุขภา
 • ส่งเบิกเงินกองทุนเขต 12 สงขลา รอบ 1,2และ 3

  @14 ธ.ค. 65 08:52
  ตามมติที่ประชุม อปสข.เขต 12 ครั้ง /2565 วันที่ตุลาคม 2565 ให้จัดสรรเงินแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 524 แห่ง วงเงิน 191,953,305 บาท ซึ่งมีเงินคงเหลือไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับ (หมายเหตุ ปรับเกณฑ์การประกาศฯ ฉ.4 ซึ่งกำหนดเหลือไม่เกิน 1 เท่า) และกองทุนจะต้องจัดทำและอนุมัติแผนการเง
 • ชี้แจง กปท.ปัตตานี

  @28 พ.ย. 65 09:28
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี
 • สปสช.ชี้แจงกองทุนตำบล จ.ยะลา

  @16 พ.ย. 65 11:11
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมยะลารามามีการเสนอผลงานกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา ปี 65 โดย คุณวันดี แสงเจริญ
 • วิดีโอ การชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

  @11 ต.ค. 65 13:30
  ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 66 เมื่อวันที่ กันยายน ที่ผ่านมาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 25661.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพวีดีโอบรรยายของ คุณวั

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต นำเสนอความก้าวหน้าแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ 3 จังหวัด

@3 พ.ค. 66 14:47
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประ

เชิญชวนให้ความเห็นเรื่อง บัตรทอง ผ่านสาวนุ้ย

@11 เม.ย. 66 11:41
ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห

อปท.รับเงินเพิ่ม แสดงความจำนงตามแนวทาง

@7 เม.ย. 66 13:24
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ 7/1นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) แล้วกองทุนหลักประกันสุขภา

หนังสือแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทางบัญชีให้เรียบร้อย

@31 มี.ค. 66 15:46
ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖กำหนดการจัดทำแผนสุขภาพ แผนการเงิน การบริหารโครงการภายในไตรมาส 1รวมทั้งการสมทบเงินของ อปท. ภายในไตรมาส 2นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ได้จัดทำข้อมูลผลการบันทึกข้อมูลการเงินในระบบโปรแกรมกองทุนตำบล

อปสข.เขต 12 พบผู้ว่าฯหารือกระตุ้นงานกปท.เมืองหมูย่าง

@14 มี.ค. 66 11:54
อปสข.เขต 12 สงขลาเข้าพบผู้ว่าฯ เมืองตรัง หารือ ร่วมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และ LTC เพื่อนำเสนอสถานการณ์ผลงานของกองทุนฯ จังหวัดตรัง ร่วมกันแก้ปัญหาและผลักดันให้เกิดการทำงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้สำหรับการดูแลสุขภาพของ ประชาชนคนเมืองตรังต่อไปวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อ

หนังสือแจ้งโอนเงิน 524 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

@8 มี.ค. 66 14:57
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 และมติคณะ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.)เห็นชอบการจัดสรรเงินแก่กองทุนฯที่มีเงินคงเหลือสะสมไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา โดยต้องทำและอนุมัติแผนการเงินรับ-จ่าย ที่ผ่านความเห็นชอ

วิธีตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.

@20 ก.พ. 66 10:53
การตรวจสอบเงินโอนค่าบริการสาธารณสุข 45 บาท/ ปชก.หรือ เงินโอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ขอให้ อปท.ที่ได้รับเงินโอนดำเนินการดังนี้1.กดลิงค์จากเมนู ตรวจสอบการโอนเงิน สปสช.2.ใส่รหัสหน่วยบริการ Lxxxxx3.ไม่ต้องเลือกปีงบประมาณ4.เลือกวันเริ่มต้น 1/10/65 สิ้นสุด ปัจจุบัน5.ดาวน์โหลดไฟลน์

คู่มือค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ อปท.

@20 ก.พ. 66 09:04
ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแ่ห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานหรือลุกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีพระราชกฎษฎีกาก

57กองทุนฯ เร่งจัดทำและอนุมัติแผนการเงินด่วน เพื่อโอนเงิน ปี 66

@20 ม.ค. 66 13:36
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งผลการประมวลข้อมูลการจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน กองทุน ประกอบการโอนเงินกองทุน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566) มีจำนวน 57 แห่งตามที่มติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.12 ) ได้พิจารณากำหนดให้ กองทุนสุขภาพตำ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์