กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • แจ้งอบรมโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 63

  @27 ม.ค. 63 14:37
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) จัดประชุมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบลในการบริหารจัดการกองทุน โครงการที่ของรับเงินดำเนินงานผ่านกองทุนหลักประ
 • ด่วน!!!แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมฯ จ.นราธิวาส

  @16 ม.ค. 63 14:28
  ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง
 • ลงทะเบียนประชุมกองทุนฯ จ.นราธิวาส 20-1-63

  @9 ม.ค. 63 09:39
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.เขต 12 สงขลา) ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์
 • ลงทะเบียนประชุมกองทุน จ.ตรัง 15-1-63

  @7 ม.ค. 63 14:48
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.เขต 12 สงขลา) ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำห
 • ลงทะเบียนประชุมกองทุนฯ จ.ปัตตานี 29-1-63

  @6 ม.ค. 63 10:59
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.เขต 12 สงขลา) ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื
 • ลงทะเบียนประชุมกองทุน จ.ยะลา 30-1-63

  @2 ม.ค. 63 15:13
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.เขต 12 สงขลา) ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำห

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งอบรมโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 63

@27 ม.ค. 63 14:37
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) จัดประชุมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการใช้โปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตำบลในการบริหารจัดการกองทุน โครงการที่ของรับเงินดำเนินงานผ่านกองทุนหลักประ

การเบิกจ่าย 3 เดือนกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา

@22 ม.ค. 63 10:32
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน รายจังหวัดโดยเปรียบเป้าหมายแต่ละจังหวัดตั้งสามารถเบิกได้ 80%ของรายรับทั้งหมด(รวมเงินสะสมยกมาด้วย) พบว่า ระยะเวลา 3 เดือน 20 วันของปี 63 กองทุน จังหวัดที่มีการเบิกเงินสูงสุดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 19.8 อันดับสอง จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 18 อันดับสาม จังหวัดตรัง

หนังสือเชิญประชุมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี

@21 ม.ค. 63 11:46
ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.เขต ๑๒ สงขลา) พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานีขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพ และโครงการด้านสุขภาพ (coaching) โดยปี ๒๕๖๓ ทาง สปสช.เขต ๑๒ ส

ด่วน!!!แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมฯ จ.นราธิวาส

@16 ม.ค. 63 14:28
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง

ชี้แจงจุดเน้นกองทุนฯ จ.ตรัง

@15 ม.ค. 63 11:06
เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่าน สปสช. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ 2563 จ.ตรัง ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มจำนวนกองทุนสุขภาพตำบลที่สามารถใช้จ่ายเงินมากกว่าร้อยละ 80 ของเงินทั้งหมด2.เพ

ประมวลผลการจัดสรรกองทุนตำบล 63

@14 ม.ค. 63 16:18
ผลการจัดสรรเงินกองทุนตำบล pp_commu ตามประกาศข้อ 47 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พบว่า จัดสรรให้ 545 กองทุน จำนวนเงิน 187,936,920 บาท จัดสรรให้กองทุนฯรอบแรก 526 แห่ง รอบที่สอง 19 แห่งมีกองทุนตำบล ไม่ได้รับจัดสรร 71 แห่ง เนื่องจากมีการสะสมเงินเกิน 2 เท่า ตามประกาศฯ ปี 61 ข้อ 23 ส่งเงิน

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์