กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • ขอเชิญ อปท.ปัตตานี zoom โครงการแว่นตา นร.

  @22 ก.พ. 67 14:29
  ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการแก้ปัญหาสายตานักเรียน โ I SEE the Futureโ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแก้ปัญหาสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทร
 • กองทุนเงินไม่พอ รอรับเงินเพิ่มเลย

  @20 ก.พ. 67 09:57
  ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) ข้อ 7/1 นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม ข้อ 7(1) แล้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชา
 • กปท.ร่วมใจจัดทำโครงการธนาคาร 1000 เตียง

  @7 ก.พ. 67 09:27
  สปสช.เขต 12 สงขลา ขอประสานให้ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สามารถดำเนินโครงการ 1,000 เตียง เคียงข้างไม่ทิ้งกัน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดยสามารถให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โดยมีกิจกรรม1.
 • กปท.ร่วมใจทำโครงการป้องกันมะเร็ง และอนามัยแม่และเด็ก

  @31 ม.ค. 67 10:13
  ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต12 สงขลา ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบริการสาขามะเร็ง และสาขาอนามัยแม่และเด็ก (Service Plan) มีมติให้ดำเนินงานโครงการบริการสรร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ประเด็น 1) การลดอัตรามารดาตาย (Sandbox MCH
 • โอนครบแล้ว 6 รอบ ตรวจสอบรายชื่อด่วน!!!

  @18 ธ.ค. 66 14:57
  สปสช.เขต 12 สงขลา ส่งเบิกหรือโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมาจ่าย 45 บาท/หัว ปชก.หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 โดยมีเงื่อนไข คือ เงินคงเหลือไม่เกิน 1.4 เท่าของรายรับ และจะต้องทำและอนุมัติแผนการเงิน รับ-จ่ายโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระด
 • แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567

  @16 ต.ค. 66 16:10
  ด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรรเงินในลักษณะงบประมาณภายในเขต (Global budget) วงเงิน 191,676,703.34 บาท ให้กับกองทุนฯที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า1 เท่าของรายรับ จ
READ ALL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ อปท.ปัตตานี zoom โครงการแว่นตา นร.

@22 ก.พ. 67 14:29
ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการแก้ปัญหาสายตานักเรียน โ I SEE the Futureโ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแก้ปัญหาสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทร

กองทุนเงินไม่พอ รอรับเงินเพิ่มเลย

@20 ก.พ. 67 09:57
ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) ข้อ 7/1 นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม ข้อ 7(1) แล้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชา

การตรวจสอบเงินโอนและบันทึกรายการบัญชี

@7 ก.พ. 67 09:44
ด้วยปี 2567 สปสช.เขต 12 สงขลา โอนเงินจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 585 แห่ง จำนวน 6 รอบ โดยดำเนินการจัดสรรและโอนให้ อปท.ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ จนท.กองทุนทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบการโอนเงิน โดย1. เข้าไปใน ระบบตรวจสอบการโอนเงินเพื่อดาว์นโหลดรายการโอนเงิน(statement)2.

กปท.ร่วมใจจัดทำโครงการธนาคาร 1000 เตียง

@7 ก.พ. 67 09:27
สปสช.เขต 12 สงขลา ขอประสานให้ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สามารถดำเนินโครงการ 1,000 เตียง เคียงข้างไม่ทิ้งกัน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดยสามารถให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โดยมีกิจกรรม1.

กปท.ร่วมใจทำโครงการป้องกันมะเร็ง และอนามัยแม่และเด็ก

@31 ม.ค. 67 10:13
ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต12 สงขลา ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบริการสาขามะเร็ง และสาขาอนามัยแม่และเด็ก (Service Plan) มีมติให้ดำเนินงานโครงการบริการสรร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ประเด็น 1) การลดอัตรามารดาตาย (Sandbox MCH

ขอความร่วมมือทำโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านกองทุนฯ

@27 ธ.ค. 66 15:58
ตามที่ พื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นั้นในการนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห

หนังสือเชิญ 41 อปท.ปัตตานีประชุม 27-12-66

@21 ธ.ค. 66 08:59
สืบเนื่องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนต้นแบบตำบลบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดปัตตานี โดยม

โอนครบแล้ว 6 รอบ ตรวจสอบรายชื่อด่วน!!!

@18 ธ.ค. 66 14:57
สปสช.เขต 12 สงขลา ส่งเบิกหรือโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมาจ่าย 45 บาท/หัว ปชก.หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 โดยมีเงื่อนไข คือ เงินคงเหลือไม่เกิน 1.4 เท่าของรายรับ และจะต้องทำและอนุมัติแผนการเงิน รับ-จ่ายโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระด

37 แห่งได้เงินจัดสรร เพราะปรับหลักเกณฑ์ เร่งทำแผนการเงินด่วน

@6 ธ.ค. 66 10:19
เนื่องด้วย มีการปรับวงเงินการจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 บาท/ปชก. ให้กับเขต 12 เป็น 212,861,655 บาท บริหารวงเงินภายในเขต (Global budget) จากเดิม 191,676,703.34 บาท เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของเขต จึงขอเสนอให้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/22

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์