กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบัตรทอง

  @4 มี.ค. 64 11:09
  สปสช.เขต 12 สงขลา ขอเชิญประชาชนสิทธิบัตรทอง หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ได้ที่รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2564โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก หรือ ลงทะเบียนได้โดยตรง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ข้
 • ประชุมร่วมพี่เลี้ยง และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

  @24 ก.พ. 64 21:31
  ประเด็น1.ทบทวน สนันสนุนทำแผนด้านสุขภาพฯ สอดคล้องระเบียบกองทุน (สปสช.)2.การเข้าเวปไซด์กองทุนสุภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) รหัสโครงการ การคีย์ข้อมูล การพัฒนาโครงการ (รพ.สต., ผู้สูงอายุ,ศ พด., กลุ่มองค์กรภาคประชาชน,การบริหารจัดการกองทุน และภัยพิบัติโรคระบาด)3. การใช้จ่
 • สมัครอบรมทบทวนโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จนท.ใหม่และจนท.สนใจทั่วไป

  @9 ก.พ. 64 15:15
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้งาน
 • แจ้งการโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวและเร่งการสมทบพร้อมดำเนินงานโครงการ

  @23 ธ.ค. 63 09:10
  ตามที่สำนักสนับสนุนระบบบริกรสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 บาท/ประชากร) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 560 กองทุน(ข้อมูลการจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้นในการนี
 • สปสช.จัดประชุมชี้แจงกองทุน จ.ปัตตานี

  @5 พ.ย. 63 10:22
  สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.ปัตตานี โรงแรมเซาเทอร์นวิวปัตตานี เน้น เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน LTCและกองทุนสุขภาพตำบล
 • สปสช.ประชุมชี้แจงทิศทางกองทุนฯ จ.นราธิวาส

  @3 พ.ย. 63 09:43
  สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.นราธิวาส ณ โรงแรมมารีนา จ.นราธิวาส มี จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วม เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุน LTC คือ ปี 2564 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม LTC จะเพิ่มเป็น 6000 บาท ไม่มีการจัดสรรแก่โรงพยาบาลอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบัตรทอง

@4 มี.ค. 64 11:09
สปสช.เขต 12 สงขลา ขอเชิญประชาชนสิทธิบัตรทอง หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ได้ที่รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2564โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก หรือ ลงทะเบียนได้โดยตรง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ข้

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

@24 ก.พ. 64 21:31
ประเด็น1.ทบทวน สนันสนุนทำแผนด้านสุขภาพฯ สอดคล้องระเบียบกองทุน (สปสช.)2.การเข้าเวปไซด์กองทุนสุภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) รหัสโครงการ การคีย์ข้อมูล การพัฒนาโครงการ (รพ.สต., ผู้สูงอายุ,ศ พด., กลุ่มองค์กรภาคประชาชน,การบริหารจัดการกองทุน และภัยพิบัติโรคระบาด)3. การใช้จ่

สมัครอบรมทบทวนโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จนท.ใหม่และจนท.สนใจทั่วไป

@9 ก.พ. 64 15:15
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้งาน

ประชุม ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัย

@5 ก.พ. 64 09:37
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการสมวัย รายจังหวัด โดยมีการนำเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนาการ และทันตสุขภาพ โดยศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 12 ยะลา พบว่า เด็กใน 7 จังหวัดมีพัฒนาการล่าช้า 30% และหายไปจากการกระตุ้นพัฒนาการ

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยรายจังหวัด

@5 ม.ค. 64 09:15
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เนื่องด้วยที่ผ่านมา พบว่า เด็กซึ่งได้รับการคัดกรองพัฒนาการไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแก้ไขพัฒนาการล่าช้า นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีเด็กมีภาวะท

แจ้งการโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวและเร่งการสมทบพร้อมดำเนินงานโครงการ

@23 ธ.ค. 63 09:10
ตามที่สำนักสนับสนุนระบบบริกรสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 บาท/ประชากร) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 560 กองทุน(ข้อมูลการจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้นในการนี

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสงขลา 1 ธันวาคม 2563

@1 ธ.ค. 63 15:44
ฝนตกหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่31 พฤศจิกายน 2563 ตกอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.40 น.ตามประกาศเตือนจากกรมอุตุฯคาดฝนยังตกไปถึงวันที่ 4ธันวาคม 2563 ส่งผลให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ประสบกับน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ เช่น ถนนกาญจนวนิช(สายเก่า) สงขลา-หาดใหญ่&

สปสช.ชี้แจง อปท. จ.สงขลา 2-12-63

@30 พ.ย. 63 10:51
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนฯ นำเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัด อปท.

หนังสือประสานเพิ่มเติมกรรมการ 12(7) ตรัง

@23 พ.ย. 63 11:05
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดตรัง ๕๐(๕) เพื่อให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดตรัง แต่งตั้งเพิ่มเติมตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์