กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลงานกองทุนตำบลและ LTC 3 ไตรมาส

by twoseadj @11 มิ.ย. 67 09:46 ( IP : 113...53 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 797x420 pixel , 92,227 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (LTC) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกองทุนดังกล่าวข้างต้นครบทุกแห่งแล้ว

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอนำส่งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (LTC) จังหวัดสงขลา เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะการประสานความร่วมมือ สำนักงานฯ มีความยินดีร่วมสนับสนุนต่อไป