กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 8,655 294,031,748.80
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 11,207 332,445,155.52
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 2,873 83,712,202.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2,149 134,655,907.69
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 522 29,796,509.50
ไม่ระบุ 423 20,649,262.50
รวม 25,829 895,290,786.26
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 726,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 3,814 96,444,757.70
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 63 1,917,889.00
นราธิวาส 4,115 147,267,277.05
ปัตตานี 3,579 111,388,239.85
พัทลุง 4,168 108,171,020.25
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 2,398 89,837,782.95
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 4,850 251,914,691.24
สตูล 1,620 52,482,093.69
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 71 1,404,700.00
รวม 25,803 888,439,626.26

รายชื่อโครงการ