กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 14,843 509,932,587.64
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 20,541 585,911,646.33
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 4,832 149,673,120.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,179 221,714,129.97
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 1,967 133,906,611.73
ไม่ระบุ 617 25,415,955.50
รวม 45,979 1,626,554,051.82
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 1 13,760.00
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 63 1,776,885.00
กำแพงเพชร 173 3,469,451.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 13 1,138,555.00
ฉะเชิงเทรา 38 1,737,920.00
ชลบุรี 23 1,417,440.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 34 736,500.00
ชุมพร 128 3,354,237.00
ตรัง 6,904 178,750,894.82
ตราด 6 194,535.00
นครราชสีมา 232 11,495,699.00
นครศรีธรรมราช 3 85,850.00
นครสวรรค์ 76 2,400,131.00
นนทบุรี 33 2,637,150.50
นราธิวาส 7,014 251,411,526.52
น่าน 19 393,260.00
ปราจีนบุรี 99 10,524,087.00
ปัตตานี 6,222 212,277,472.34
พะเยา 6 89,770.00
พัทลุง 6,996 179,605,571.47
พิจิตร 71 1,598,057.35
พิษณุโลก 11 347,817.00
มุกดาหาร 2 106,200.00
ยะลา 4,383 161,790,324.93
ร้อยเอ็ด 5 92,000.00
ระยอง 96 8,347,099.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำปาง 1 10,000.00
ลำพูน 96 1,967,325.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สกลนคร 55 1,001,390.00
สงขลา 9,330 461,872,962.21
สตูล 3,002 98,811,860.15
สมุทรปราการ 1 228,770.00
สระบุรี 29 1,066,465.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุรินทร์ 2 0.00
สุโขทัย 32 549,515.00
หนองคาย 9 332,956.00
หนองบัวลำภู 7 330,147.00
อ่างทอง 13 344,730.00
อุดรธานี 44 911,476.00
อุทัยธานี 2 30,000.00
อุบลราชธานี 46 949,660.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 7 68,430.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 127 2,453,952.00
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
รวม 45,944 1,617,695,131.82