กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 13,021 447,913,167.29
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 17,740 507,373,339.54
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 4,252 128,666,424.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,000 209,441,403.20
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 777 47,677,154.35
ไม่ระบุ 538 23,663,099.50
รวม 39,328 1,364,734,588.53
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 1 13,760.00
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 756,235.00
กำแพงเพชร 28 514,064.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
จันทบุรี 1 86,400.00
ฉะเชิงเทรา 32 1,285,300.00
ชลบุรี 23 1,417,440.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 5,946 149,617,575.91
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 66 1,966,489.00
นนทบุรี 8 469,800.00
นราธิวาส 6,101 217,738,756.03
ปราจีนบุรี 7 110,500.00
ปัตตานี 5,388 177,964,827.64
พัทลุง 6,168 158,581,814.47
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
มุกดาหาร 2 106,200.00
ยะลา 3,753 136,182,137.93
ระยอง 28 1,716,339.00
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำปาง 1 10,000.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 7,921 393,662,336.77
สตูล 2,631 85,902,771.25
สมุทรปราการ 2 22,025.00
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุทัยธานี 1 0.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เชียงใหม่ 1 20,100.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 93 2,181,157.00
รวม 39,293 1,355,875,668.53

รายชื่อโครงการ