กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 11,477 380,773,740.24
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 15,614 448,131,304.94
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 3,759 110,066,804.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2,445 159,692,281.16
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 634 36,613,927.24
ไม่ระบุ 474 22,570,343.50
รวม 34,403 1,157,848,401.33
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 756,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 5,181 126,161,078.06
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 63 1,917,889.00
นราธิวาส 5,257 184,191,204.00
ปัตตานี 4,770 156,575,307.54
พัทลุง 5,345 135,871,442.25
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 3,308 117,871,168.05
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 6,908 324,253,646.21
สตูล 2,326 73,343,074.69
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 93 2,171,257.00
รวม 34,376 1,149,997,241.33

รายชื่อโครงการ