กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 10,118 339,513,652.80
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 13,360 391,811,498.52
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 3,314 95,094,168.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2,312 152,692,357.01
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 570 32,861,029.13
ไม่ระบุ 457 21,499,181.50
รวม 30,131 1,033,471,887.21
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 756,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 4,538 112,514,920.22
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 63 1,917,889.00
นราธิวาส 4,683 166,286,980.05
ปัตตานี 4,259 141,293,733.54
พัทลุง 4,679 120,235,764.75
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 2,832 104,093,790.95
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 5,907 288,629,532.48
สตูล 1,948 62,602,241.69
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 71 1,404,700.00
รวม 30,105 1,026,620,727.21

รายชื่อโครงการ