กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 11,007 366,447,750.50
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 14,697 425,659,670.52
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 3,535 103,855,014.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2,379 156,363,007.66
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 595 34,517,691.63
ไม่ระบุ 464 21,658,287.50
รวม 32,677 1,108,501,422.06
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 756,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 4,914 120,844,921.92
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 63 1,917,889.00
นราธิวาส 4,998 176,512,288.00
ปัตตานี 4,582 151,671,493.54
พัทลุง 5,084 130,478,016.75
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 3,148 112,902,445.95
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 6,415 307,142,705.68
สตูล 2,251 71,134,626.69
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 71 1,404,700.00
รวม 32,651 1,101,650,262.06

รายชื่อโครงการ