กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 13,714 473,539,211.29
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 18,794 535,664,598.54
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 4,456 134,342,610.41
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,093 214,617,365.20
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 1,269 86,495,885.77
ไม่ระบุ 583 25,337,863.50
รวม 41,909 1,469,997,534.71
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 1 13,760.00
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 26 966,835.00
กำแพงเพชร 45 811,991.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 1 86,400.00
ฉะเชิงเทรา 32 1,285,300.00
ชลบุรี 23 1,417,440.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 6,356 164,965,907.77
นครราชสีมา 195 4,563,955.00
นครสวรรค์ 68 2,006,489.00
นนทบุรี 8 469,800.00
นราธิวาส 6,512 233,726,736.03
ปราจีนบุรี 7 110,500.00
ปัตตานี 5,803 193,709,958.64
พัทลุง 6,433 165,442,506.23
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
มุกดาหาร 2 106,200.00
ยะลา 4,076 150,199,345.93
ร้อยเอ็ด 2 10,000.00
ระยอง 28 1,716,339.00
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำปาง 1 10,000.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 8,505 425,684,542.33
สตูล 2,758 90,122,859.25
สมุทรปราการ 2 22,025.00
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อ่างทอง 12 224,730.00
อุดรธานี 48 968,026.00
อุทัยธานี 1 0.00
อุบลราชธานี 46 949,660.00
เชียงใหม่ 1 20,100.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 93 2,181,157.00
รวม 41,874 1,461,138,614.71

รายชื่อโครงการ