กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 11,776 408,485,260.49
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 16,033 463,512,027.94
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 3,851 116,588,106.25
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 2,699 187,274,754.80
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 713 44,625,655.22
ไม่ระบุ 478 22,043,707.50
รวม 35,550 1,242,529,512.20
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กาญจนบุรี 125 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 22 756,235.00
ขอนแก่น 55 821,860.00
ฉะเชิงเทรา 34 1,335,300.00
ชัยภูมิ 27 662,500.00
ชุมพร 131 3,369,237.00
ตรัง 5,312 132,629,921.73
นครราชสีมา 193 4,444,022.00
นครสวรรค์ 63 1,917,889.00
นราธิวาส 5,413 192,145,454.60
ปัตตานี 4,868 162,069,956.54
พัทลุง 5,559 145,492,381.47
พิจิตร 45 1,042,022.00
พิษณุโลก 10 313,667.00
ยะลา 3,364 122,616,566.21
ลพบุรี 78 1,554,985.00
ลำพูน 82 1,755,137.53
ศรีสะเกษ 27 806,480.00
สงขลา 7,325 370,239,180.87
สตูล 2,386 77,529,570.25
สระบุรี 30 1,089,345.00
สระแก้ว 34 847,540.00
สุราษฎร์ธานี 27 813,208.00
สุโขทัย 33 561,965.00
หนองคาย 9 332,956.00
อุดรธานี 46 943,026.00
อุบลราชธานี 44 854,660.00
เพชรบุรี 73 1,729,881.00
แพร่ 93 2,171,257.00
รวม 35,508 1,234,453,352.20

รายชื่อโครงการ