กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 7,990 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 สงขลา โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 120,015.00 24 ม.ค. 67 24 พ.ค. 67 16:01 น.
2 สงขลา โครงการชมรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 29,752.00 3 ม.ค. 67 24 พ.ค. 67 15:40 น.
3 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 25,050.00 1 ธ.ค. 66 24 พ.ค. 67 15:36 น.
4 สงขลา โครงการท่าหมอไทรร่วมมือ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกายใจ ชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
6 24,950.00 1 ธ.ค. 66 24 พ.ค. 67 15:30 น.
5 โครงการอนามัยแม่และเด็ก ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
3 18,350.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 14:31 น.
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนมูล (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 15,000.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 13:29 น.
7 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 33,000.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 13:10 น.
8 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ด้อยดอกาสในชุมชนต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 28,750.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 11:44 น.
9 โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 40,500.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 09:31 น.
10 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตำบลดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 48,950.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 09:11 น.
11 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลฝาละมี ประจำปี 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 164,200.00 14 ก.พ. 67 23 พ.ค. 67 15:14 น.
12 โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาการตามวัย ปี2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 40,000.00 12 ม.ค. 67 23 พ.ค. 67 15:05 น.
13 โครงการอบรมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 12 ม.ค. 67 20 พ.ค. 67 16:51 น.
14 โครงการสามวัยสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬาเปตอง
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 20 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67 15:07 น.
15 โครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 17 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67 10:49 น.
16 โครงการตาดีกาสะอาดด้วยมือเรา
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 12 ม.ค. 67 20 พ.ค. 67 10:40 น.
17 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 12,500.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 02:22 น.
18 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 11,500.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 02:00 น.
19 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 41,040.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 01:41 น.
20 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 20,000.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 01:18 น.
21 โครงการลดโรค ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 20,200.00 18 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 00:41 น.
22 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
5 16,300.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 23:34 น.
23 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
4 44,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:53 น.
24 โครงการค่ายทักษะชีวิต กลุ่มเยาวชนตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 9,500.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:23 น.
25 โครงการต้านภัยโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 10,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:21 น.
26 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 17:45 น.
27 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
2 10,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 16:45 น.
28 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 22 ก.พ. 66 17 พ.ค. 67 18:00 น.
29 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 22 ก.พ. 66 17 พ.ค. 67 17:38 น.
30 ปัตตานี โครงการชุมชนบ้านท่ายามูคัดแยกขยะ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 13,000.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 15:27 น.
31 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 15,000.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 14:53 น.
32 สงขลา โครงการหนูน้อย 0-5 ปี สุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนตำบลคู
2 14,930.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 11:45 น.
33 สงขลา โครงการ 0-5 ปี โภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลคู
1 17,840.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 11:19 น.
34 สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านและดูแลหลังคลอด
โดย กองทุนตำบลคู
1 22,950.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 09:44 น.
35 สงขลา โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
โดย กองทุนตำบลคู
1 9,440.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 16:15 น.
36 สงขลา โครงการคัดกรองหาสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชตกต้างในร่างกายของประชาชน
โดย กองทุนตำบลคู
3 5,482.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 15:30 น.
37 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 26,929.00 8 ก.พ. 67 16 พ.ค. 67 14:47 น.
38 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 2
โดย กองทุนตำบลคู
1 70,000.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 13:43 น.
39 การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
0 0.00 15 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 11:33 น.
40 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 12 ม.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:50 น.
41 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions : EF ของเด็กปฐมวัยโดยเริ่มที่บ้าน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 20,000.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:30 น.
42 โครงการเด็กสุขภาพดีที่มะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 16,400.00 13 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:27 น.
43 โครงการ แกนนำ อสม. ชวนขยับ ออกกำลังกายสร้างสุขภาพลดโรค ในชุมชนตำบลมะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 11,620.00 13 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:22 น.
44 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและเพิ่มทักษะความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 14,000.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:20 น.
45 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 8,930.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:18 น.
46 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 238,050.00 14 พ.ค. 67 14 พ.ค. 67 14:13 น.
47 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพตำบลกลางใหญ่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางใหญ่
2 10,000.00 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 15:31 น.
48 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ตำบลมะต้อง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 20,900.00 5 มี.ค. 67 13 พ.ค. 67 10:09 น.
49 โครงการเด็กสุขภาพดีที่มะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
0 0.00 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 09:21 น.
50 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 55,830.00 1 ต.ค. 66 9 พ.ค. 67 15:09 น.
51 สงขลา โครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ครัวเรือนต้นแบบบ้านคูนายสังข์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 6,700.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 14:09 น.
52 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,565.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:46 น.
53 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเรื้อรังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลแค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 48,750.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:38 น.
54 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลและแชร์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 20,765.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:19 น.
55 สงขลา โครงการเด็กและเยาวชนตำบลแครุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 20,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:13 น.
56 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อคนรักสุขภาพ ตำบลแค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 15,600.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 11:41 น.
57 สงขลา โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนตาดีกาบ้านนนท์ ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 7,545.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 11:25 น.
58 สงขลา โครงการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 50,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 10:46 น.
59 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 20,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 10:09 น.
60 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 23,150.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 17:17 น.
61 สงขลา โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต “เด็กไทยไม่จมน้ำ”
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 80,982.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 16:34 น.
62 สงขลา โครงการป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 6,600.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 14:32 น.
63 สงขลา โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ฯตาดีกา
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 11,970.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 13:46 น.
64 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาฟุตบอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,425.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 10:49 น.
65 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ห่างไกลโรคความดัน/เบาหวาน ต.ลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 23,250.00 8 ก.พ. 67 8 พ.ค. 67 10:36 น.
66 โครงการสุขภาพฟันดี ชีวิตมีสุข
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 39,997.00 11 ม.ค. 67 8 พ.ค. 67 10:29 น.
67 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 9
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 16:14 น.
68 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 16:06 น.
69 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 7
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 15:39 น.
70 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 15:32 น.
71 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 15:25 น.
72 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 14:59 น.
73 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 14:59 น.
74 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 14:58 น.
75 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 14:56 น.
76 ปัตตานี โครงการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะสุขใจต้านภัยบุหรี่
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 10,000.00 21 มี.ค. 67 7 พ.ค. 67 13:52 น.
77 โครงการธนาคารสร้างสุขชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 105,500.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 11:13 น.
78 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุและการกินอาหารให้เหมาะสมตามวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสุข
0 0.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 11:02 น.
79 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 3 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 10:54 น.
80 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย หรือแผ่นเสริมซึมซับ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
0 0.00 24 ม.ค. 67 7 พ.ค. 67 10:34 น.
81 สงขลา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 7,550.00 6 ต.ค. 66 7 พ.ค. 67 09:15 น.
82 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 40,000.00 23 ก.พ. 66 6 พ.ค. 67 15:23 น.
83 สงขลา คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 29,175.00 2 ก.พ. 67 6 พ.ค. 67 15:08 น.
84 ผู้สูงอายุ
โดย กูดนัย ราเหม
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 16:09 น.
85 โครงการผู้ป่วยครอบครัวเเละชุมชนร่วมใจลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:59 น.
86 สงขลา โครงการกำจัดยุงด้วยสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอม
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 14,405.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:55 น.
87 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย TaWai for Health
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:52 น.
88 โครงการผู้สูงวัยตำบลบ้านเหล่าสุขภาพดี “ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวลำ”
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 10,050.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:51 น.
89 โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กบ้านโตน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สูงเม่น
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:44 น.
90 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไลน์แดนซ์ดอนมูล Line Dance
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 19,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:41 น.
91 โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 9,450.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:34 น.
92 โครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 10,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:25 น.
93 แพร่ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
1 16,360.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:25 น.
94 แพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ในด้านสุขภาพจิตชุมชนและการคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนเขตตำบลน้ำชำ ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ
1 54,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:22 น.
95 โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
1 13,550.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:22 น.
96 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:19 น.
97 โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี(ปี2)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
4 10,700.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:17 น.
98 โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
1 24,650.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:11 น.
99 แพร่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
1 12,060.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:03 น.
100 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 15,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:00 น.
101 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 10:59 น.
102 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดนครพนม
2 0.00 2 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 10:49 น.
103 โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ผู้ต้องขังสูทกรรมเรือนจำกลางยะลา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,880.00 20 ก.พ. 67 2 พ.ค. 67 13:17 น.
104 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน EF (Executive Functions)ทักษะสมองที่สำคัญในเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 47,320.00 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 15:17 น.
105 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 50,825.00 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 14:40 น.
106 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 8,707.00 1 มี.ค. 67 30 เม.ย. 67 10:57 น.
107 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 34,830.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 15:46 น.
108 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 34,830.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 15:02 น.
109 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 35,760.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 11:59 น.
110 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 47,940.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 11:33 น.
111 โครงการพ่อแม่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพหนูน้อยปฐมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 43,925.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 10:27 น.
112 กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว (อบรมการผลิตเชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 10,000.00 10 มิ.ย. 66 28 เม.ย. 67 10:56 น.
113 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 5,000.00 9 ต.ค. 66 28 เม.ย. 67 10:13 น.
114 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 5,000.00 14 ส.ค. 66 28 เม.ย. 67 09:44 น.
115 โครงการออกกำลังกายลดไขมันป้องกันโรค ตำบล......
โดย TIdarat-2424
0 0.00 26 เม.ย. 67 26 เม.ย. 67 14:31 น.
116 โครงการเด็ก และเยาวชนตำบลบางตาวารู้ทัน ห่างไกลบุหรี่ ยาเสพติดและสิ่งอบายมุข
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 17,550.00 26 เม.ย. 67 26 เม.ย. 67 11:30 น.
117 โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับเด็กผู้พิการตำบลก่อเอ้
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
4 10,000.00 25 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 12:55 น.
118 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 2
โดย กองทุนตำบลคู
1 70,000.00 19 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 15:30 น.
119 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลคู
2 85,050.00 19 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 15:23 น.
120 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคและสุขภาวะที่ดีในเด็กและเยาวชนตำบลแค ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 31,000.00 24 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 12:48 น.
121 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วสุขบัญญัติ 10 ประการ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแขม
2 8,170.00 6 มี.ค. 67 24 เม.ย. 67 12:00 น.
122 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงไทยเดิมเพื่อสุขภาพคนในพื้นที่ชุมชนสุไหงปาดี
โดย TIdarat-2424
3 1,500.00 24 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 10:40 น.
123 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมตำบลเนินงาม ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 37,600.00 3 มี.ค. 66 24 เม.ย. 67 10:06 น.
124 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
2 47,620.00 5 มี.ค. 67 24 เม.ย. 67 09:42 น.
125 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 32,820.00 5 มี.ค. 67 22 เม.ย. 67 14:11 น.
126 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ด้วยจักรยานขาไถ ( Balance Bike )
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 20,000.00 1 ม.ค. 67 22 เม.ย. 67 11:02 น.
127 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 พ.ย. 66 22 เม.ย. 67 06:25 น.
128 โครงการจะกินของดี แต่ได้ของเสีย หมดอายุ เสี่ยงเป็นโรค
โดย อนัญญา
0 0.00 18 เม.ย. 67 18 เม.ย. 67 13:50 น.
129 โครงการออกกำลังกายลดไขมันป้องกันโรค
โดย TIdarat-2424
1 1,000.00 18 เม.ย. 67 18 เม.ย. 67 13:30 น.
130 ยะลา โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 24,440.00 5 มี.ค. 67 18 เม.ย. 67 10:45 น.
131 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค/บาสโลป
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ม.ค. 67 18 เม.ย. 67 10:33 น.
132 พัทลุง โครงการลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
โดย t9332
4 20,625.00 19 ก.พ. 67 11 เม.ย. 67 14:17 น.
133 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้ทันเสี่ยงเลี่ยงทันโรค ปี 2567
โดย t9332
4 49,050.00 12 ม.ค. 67 11 เม.ย. 67 14:14 น.
134 พัทลุง โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดย t9332
6 35,200.00 14 ธ.ค. 66 11 เม.ย. 67 14:09 น.
135 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน
โดย t9332
4 31,900.00 18 พ.ย. 66 11 เม.ย. 67 14:07 น.
136 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
5 39,400.00 10 เม.ย. 67 11 เม.ย. 67 09:48 น.
137 ตรัง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
7 24,470.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 15:31 น.
138 ตรัง โครงการพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วนตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 10,400.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 14:19 น.
139 ตรัง โครงการสวนสมุนไพรตัวอย่างส่งเสริมการใช้สมุนไพรในตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 15,780.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:57 น.
140 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับกายและกินผัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 12,307.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:44 น.
141 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 9,550.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 11:14 น.
142 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลบ่อทอง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 60,000.00 17 ม.ค. 67 9 เม.ย. 67 09:54 น.
143 โครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมออกกำลังกายอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 504,250.00 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 10:24 น.
144 ยะลา โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 19,850.00 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 11:26 น.
145 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 19,198.00 5 ก.ค. 66 4 เม.ย. 67 11:02 น.
146 ตัวอย่าง_โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
โดย wandee.s
6 0.00 21 ก.ค. 65 4 เม.ย. 67 10:59 น.
147 ตัวอย่าง_โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจคนพิการ คลองแห
โดย twoseadj
5 20,000.00 25 มิ.ย. 65 4 เม.ย. 67 10:13 น.
148 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 31,050.00 2 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 09:47 น.
149 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 28 มี.ค. 67 4 เม.ย. 67 08:55 น.
150 ปัตตานี คลองรี ปลอดโรคขาดสารไอโอดีน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,460.00 27 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 15:35 น.
151 โครงการคัดแยกขยะ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
3 14,390.00 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 13:57 น.
152 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ตำบลนาทับ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลนาทับ
3 283,700.00 6 ต.ค. 66 2 เม.ย. 67 15:11 น.
153 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวัดหนองเต่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 10,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 14:43 น.
154 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
5 47,656.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 13:46 น.
155 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปี 2567
โดย วรรณาพร
4 36,600.00 3 พ.ย. 66 2 เม.ย. 67 12:10 น.
156 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบูรพา ตำบลยามู ปี256ุ7
โดย วรรณาพร
5 24,300.00 27 ธ.ค. 66 2 เม.ย. 67 11:58 น.
157 โครงการใส่ใจสักนิดพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีน ตำบลยามู ประจำปี 2567
โดย วรรณาพร
5 31,850.00 27 ธ.ค. 66 2 เม.ย. 67 11:33 น.
158 โครงการควนคูหาต้นแบบร่วมใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
7 60,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:24 น.
159 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 45,900.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:10 น.
160 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 40,050.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 10:54 น.
161 สตูล โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 46,600.00 8 ธ.ค. 66 2 เม.ย. 67 10:45 น.
162 โครงการการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย/ผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
4 23,620.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 15:48 น.
163 นครสวรรค์ โครงการ 5 กัลยาณมิตรตามติดผู้่ป่วยจิตเวช ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 14,850.00 24 ม.ค. 67 1 เม.ย. 67 13:42 น.
164 ยะลา โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และใส้ตรงโดยวิธี Fit test
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 26,735.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 11:43 น.
165 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 16,216.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 10:01 น.
166 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายตามหลักการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กและเยาวชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 42,370.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:53 น.
167 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 28,135.00 29 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:47 น.
168 สตูล โครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสมุนไพรทำลูกประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้พิการตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,827.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 12:01 น.
169 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดดดดี วิถีคนเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
2 18,100.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:39 น.
170 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย(DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,960.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:32 น.
171 สตูล โครงการนวัตกรรมหมอนสมุนไพรคลายเครียดในผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,718.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:27 น.
172 สตูล โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,850.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:01 น.
173 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 33,660.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:47 น.
174 สตูล โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสายตายาวตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 19,100.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:36 น.
175 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิตพิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
7 35,000.00 12 ม.ค. 67 28 มี.ค. 67 12:45 น.
176 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดเพชรบุรี
1 21,200.00 6 ก.ย. 66 28 มี.ค. 67 12:39 น.
177 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในชุมชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 25,000.00 26 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67 14:41 น.
178 ปัตตานี โครงการกินอยู่อย่างไรช่วยชะลอไตเสื่อม
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
6 12,940.00 4 ม.ค. 67 26 มี.ค. 67 09:39 น.
179 พัทลุง ฝาละมีสุขใจ บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 31,950.00 22 พ.ย. 66 25 มี.ค. 67 13:42 น.
180 พัทลุง โครงการพัฒนาระบบบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านฝาละมี ปีงบประมาณ 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
8 42,475.00 8 ธ.ค. 66 25 มี.ค. 67 12:59 น.
181 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามวัย ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,700.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 10:13 น.
182 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 38,550.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 09:19 น.
183 สตูล โครงการมาสเตอร์เชฟปาล์มพัฒนา “กินผัก เมนูชูสุขภาพ” ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 พ.ย. 66 22 มี.ค. 67 06:42 น.
184 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 29,872.00 18 ม.ค. 67 21 มี.ค. 67 20:07 น.
185 สตูล โครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อฟันลูกรัก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,010.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 15:01 น.
186 สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลเขาขาวประจำปี 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
2 49,678.00 1 ต.ค. 66 21 มี.ค. 67 10:17 น.
187 สตูล โครงการสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 0-5ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 19,590.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:09 น.
188 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 17,910.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:05 น.
189 สตูล โครงการแว่นตาใส สายตาดีใส่ใจผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 36,850.00 1 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 16:16 น.
190 สตูล โครงการปรับวิถี ชีวียืนยาว (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,600.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:12 น.
191 สตูล โครงการชุมชนปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
3 26,550.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:01 น.
192 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการ คนในชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:57 น.
193 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 13,200.00 1 ธ.ค. 66 20 มี.ค. 67 15:48 น.
194 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:38 น.
195 สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการการออกกำลังกาย ในกลุ่มเสี่ยง NCDs
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
5 35,000.00 27 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 10:35 น.
196 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย ชีวายั่งยืน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 18,582.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:52 น.
197 โครงการหนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 23,832.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:17 น.
198 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 9 บ้านไสขุดหิน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 19 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 09:05 น.
199 ปัตตานี โครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
โดย กองทุนตำบลยาบี
4 48,125.00 14 ก.พ. 65 18 มี.ค. 67 16:21 น.
200 โครงการสูงวัย สุขใจ อย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
0 0.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 15:14 น.
201 ปัตตานี โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 12,320.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 14:07 น.
202 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 17:09 น.
203 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:53 น.
204 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:40 น.
205 ตรัง โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11 บ้านไร่พรุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:13 น.
206 ตรัง โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 17,572.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 15:56 น.
207 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กเล็ก ศพด.อบต.เกาะเปาะ
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 22,950.00 14 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:33 น.
208 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล ปี 2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 48,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:17 น.
209 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬามวยไทย
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 20,715.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:00 น.
210 สงขลา โครงการสุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยโยคะ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 14,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:44 น.
211 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,615.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:12 น.
212 สงขลา โครงการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 21,650.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 14:11 น.
213 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ปี2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 175,015.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 13:27 น.
214 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 15,375.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 11:16 น.
215 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ศพด.บ้านป่างาม
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 22:44 น.
216 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:34 น.
217 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านสุเหร่า
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,675.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:08 น.
218 ยะลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 81,900.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 14:48 น.
219 สงขลา โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุงในพื้นที่ตำบลแคปีงบประมาณ2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 60,000.00 1 ก.ย. 66 13 มี.ค. 67 14:13 น.
220 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 172,110.00 12 ธ.ค. 66 13 มี.ค. 67 12:09 น.
221 สงขลา โครงการขยับกายด้วยยางยืด เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 26,075.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 09:56 น.
222 แยกแยะขยะในชุมชน
โดย CVG สงขลา 28
0 0.00 4 ก.พ. 67 13 มี.ค. 67 09:44 น.
223 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 10,000.00 28 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67 15:31 น.
224 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 56,160.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:56 น.
225 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 15,195.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:17 น.
226 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุป ลดเอว ลดพุง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,375.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:37 น.
227 สงขลา โครงการออกกำลังกายรำกระบอง (ลดโรค ลดพุง)
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,425.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:25 น.
228 ตรัง โครงการลดขยะ ลดโรค บริโภคอย่างยั่งยืน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
4 9,585.00 11 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 09:55 น.
229 ส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
4 35,000.00 21 ก.พ. 67 11 มี.ค. 67 17:13 น.
230 ตรัง โครงการวัยใส ไม่อ้วน ด้วยบาสโลบ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 6,985.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 14:52 น.
231 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,600.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 11:21 น.
232 โครงการเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ อย.น้อย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 45,850.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:58 น.
233 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 69,000.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:27 น.
234 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 20,950.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 09:56 น.
235 สุราษฎร์ธานี โครงการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ชุมชนเพิ่มพูนทรัพย์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์
3 33,100.00 28 ธ.ค. 60 8 มี.ค. 67 14:05 น.
236 โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 91,700.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 15:09 น.
237 โครงการรักปลอดภัย ห่างไกลเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 31,039.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 14:52 น.
238 โครงการสร้างสุขให้ผู้สูงวัย ด้วยสมุนไพรและหลักโภชนาการ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 74,965.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 16:08 น.
239 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 59,850.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 15:46 น.
240 โครงการเด็กไทย 0-5ปี สูงดีสมส่วนและพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 22,890.00 5 มี.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:43 น.
241 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชมรม อสม.ตำบลมะตูม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 60,890.00 29 ม.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:39 น.
242 ตรัง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 85,500.00 1 มี.ค. 67 1 มี.ค. 67 14:18 น.
243 ตรัง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ลดโรค ลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 26,100.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:43 น.
244 พัทลุง โครงการส่งเสริมดูแลสุขอนามัยในช่องปากทุกกลุ่มวัย ตำบลฝาละมี ปี2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 59,500.00 1 มี.ค. 67 1 มี.ค. 67 10:24 น.
245 ตรัง ขยับกายสบายขีวี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 19,175.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:09 น.
246 ตรัง โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ตั้งท้องก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 24,882.00 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 15:48 น.
247 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี Fit Test ตำบลฝาละมีประจำปี 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 28,000.00 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 15:31 น.
248 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.น้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 206,592.00 8 ม.ค. 67 29 ก.พ. 67 15:27 น.
249 พัทลุง เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก และแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตำบลฝาละมี ปี 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 18,800.00 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 15:19 น.
250 ปัตตานี โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 27,150.00 20 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 14:38 น.
251 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 99,890.00 21 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 11:02 น.
252 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 17,750.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 16:38 น.
253 ตรัง โครงการ Stop teem mom หยุดโรค หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
3 25,900.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:30 น.
254 โครงการแว่นตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุตำบลบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 51,600.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:19 น.
255 กาฬสินธุ์ โครงการผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลองสุขภาพดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:17 น.
256 กาฬสินธุ์ โครงการตำบลทุ่งคลองร่วมใจ การเฝ้าระวัง ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:03 น.
257 โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 32,445.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:50 น.
258 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 37,150.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:42 น.
259 กาฬสินธุ์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 50,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:39 น.
260 กาฬสินธุ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:09 น.
261 โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้จักปฏิเสธต่อเพศตรงข้าม
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,840.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 14:07 น.
262 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 25,505.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 13:52 น.
263 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,420.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 12:26 น.
264 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 32,500.00 26 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 12:03 น.
265 โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 24,775.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 11:24 น.
266 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV self-samplingทางเลือกใหม่ ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 15,125.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 10:34 น.
267 โครงการตลาดนัดรอมฎอนน่าซื้อ
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
2 30,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 10:16 น.
268 กาฬสินธุ์ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 25,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:51 น.
269 กาฬสินธุ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายตำบลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 35,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:38 น.
270 กาฬสินธุ์ โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาการบูรณาการเรื่องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 7,400.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
271 กาฬสินธุ์ โครงการเครือข่ายตำบลทุ่งคลอง เฝ้าระวังภัยสุขภาพและโรคระบาดทุกกลุ่มวัย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 20,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
272 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎ๊และภาคปฏิบัติ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 5,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 16:12 น.
273 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 20,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:48 น.
274 กาฬสินธุ์ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 17,900.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:28 น.
275 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน บ้านทุ่งคลอง หมู่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,000.00 21 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:07 น.
276 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 11 ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 15,500.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:02 น.
277 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกาย โดย SKT ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านทุ่งคลอง หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 15,900.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 14:48 น.
278 โครงการแยกขยะลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยืนยาว บ้านโนนสะอาด หมู่ 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,100.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 14:12 น.
279 กาฬสินธุ์ โครงการคัดกรองการใช้สารเคมีในกระแสเลือด บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 7
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 17,200.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 11:15 น.
280 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
4 113,000.00 20 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 16:22 น.
281 พัทลุง โครงการบูรณาการระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง รพ.สต.บ้านฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 14,100.00 15 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 16:06 น.
282 พัทลุง โครงการพัฒนาระบบบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านฝาละมี ปีงบประมาณ 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
8 37,350.00 21 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 15:32 น.
283 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 15:05 น.
284 โครงการ อสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 11 ม.ค. 67 21 ก.พ. 67 14:56 น.
285 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 13:53 น.
286 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทวาปีวิหาร ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 11:21 น.
287 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกปลอดสารพิษเพื่อเพื่อความปลอดภัยในกาสรบริโภคของนักเรียนในสถานศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 15,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:54 น.
288 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:42 น.
289 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ บ้านหนองแค ปี 67
โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
3 11,200.00 24 ส.ค. 63 21 ก.พ. 67 10:24 น.
290 สงขลา โครงการขยับกาย ขยายสมอง สุขภาพน้องแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 10,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:21 น.
291 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนกลูแป ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:18 น.
292 สงขลา โครงการโรงเรียนรุ่งโรจน์สะอาดปลอดขยะปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 20,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 09:43 น.
293 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 60,000.00 11 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 11:12 น.
294 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 20,530.00 22 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 10:12 น.
295 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 36,265.00 20 ก.พ. 67 20 ก.พ. 67 10:01 น.
296 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 16:16 น.
297 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพตามหลักสุขลักษณะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 40,000.00 11 ม.ค. 67 19 ก.พ. 67 15:18 น.
298 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 15:02 น.
299 ปัตตานี โครงการลดภาวะเสี่ยงภัยคุกคามสุขภาพในเด็กวัยเรียน หมู่ 6 บ้านสายหมอ ปี 67
โดย กองทุนตำบลบางเขา
3 21,856.00 14 ก.พ. 67 19 ก.พ. 67 13:22 น.
300 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ร่มโพธิ์พัฒน์(บ้านฝาละมี) ตำบลฝาละมี ประจำปี 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 34,600.00 17 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 08:46 น.
301 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวช ตำบลลำสินธุ์ ปี 2567
โดย สมนึก
4 13,600.00 7 พ.ย. 66 18 ก.พ. 67 17:44 น.
302 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่ากำชำ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 44,895.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 13:25 น.
303 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านบางราพา
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:53 น.
304 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:23 น.
305 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (หมู่ 9)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 14:46 น.
306 โครงการดูแลบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 13:57 น.
307 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและแผ่นเสริมซึมซับ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 30,000.00 11 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 12:03 น.
308 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาวะเด็กตำบลนาทัน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 116,400.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 10:15 น.
309 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสังคม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 34,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:21 น.
310 นราธิวาส โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,600.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:19 น.
311 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:18 น.
312 นราธิวาส โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 38,200.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:17 น.
313 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกำปงบารู
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 29,500.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:14 น.
314 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และสุขภาพและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเนินยาง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 11:23 น.
315 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:51 น.
316 กาฬสินธุ์ โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:29 น.
317 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:16 น.
318 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลบ่อทอง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 30,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 15:32 น.
319 กาฬสินธุ์ โครงการบ้านสูงเนิน ร่วมใจต้านไข้เลือดออก (หมู่ 10)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:39 น.
320 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก หมู่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:38 น.
321 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 5 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 14:37 น.
322 กาฬสินธุ์ โครงการหนองยางคำห่างไกลปลอดภัยไข้เลือดออก (หมู่ 7)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:35 น.
323 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:34 น.
324 กาฬสินธุ์ โครงการหนองม่วงหมู่ 2 ร่วมใจห่างไกลโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:33 น.
325 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนหนองยางใต้ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก (หมู่1)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 30 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:30 น.
326 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี หมู่่ที่ 11ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 22,400.00 18 ธ.ค. 66 13 ก.พ. 67 12:57 น.
327 ปัตตานี โครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 47,500.00 25 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 12:25 น.
328 นราธิวาส โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 21,075.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:28 น.
329 นราธิวาส โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
3 102,875.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:24 น.
330 นราธิวาส อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร สร้างสูงวัยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 17,800.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:22 น.
331 โครงการชุมชนหมู่ที่ 8,9 ต.บ่อทองและหมู่ 4 ต.บางเขา ร่วมใจในการจัดการขยะ
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 60,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 11:12 น.
332 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 09:39 น.
333 กาฬสินธุ์ โครงการผู้พิการยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:39 น.
334 กาฬสินธุ์ โครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เพื่อลด ละ เลิก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:23 น.
335 กาฬสินธุ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:06 น.
336 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิตดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 15:54 น.
337 กาฬสินธุ์ โครงการเสริมสร้างและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:45 น.
338 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเรื้อรังชุมชนบ้านโคก หมู่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:21 น.
339 สตูล โครงการธนาคารกายอุปกรณ์คนควนโพธิ์เราไม่ทิ้งกัน
โดย twoseadj
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 11:19 น.
340 กาฬสินธุ์ โครงการสูงเนินใต้ หมู่ 3 ขัดขยะให้ถูกวิธี สุขภาพดีปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:10 น.
341 กาฬสินธุ์ โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ตำบลเนินยาง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:47 น.
342 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:35 น.
343 กาฬสินธุ์ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:30 น.
344 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเขตพื้นที่ตำบเนินยาง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 09:56 น.
345 นราธิวาส โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 72,817.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 13:35 น.
346 ปัตตานี โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 28 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 12:01 น.
347 นราธิวาส โครงการยาเสพติดเยาวชนต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 39,060.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
348 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีสาครประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 30,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
349 นราธิวาส โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 14,700.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:58 น.
350 นราธิวาส โครงการ อสม.ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคที่สำคัญในพื้นที่ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 55,250.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:51 น.
351 นราธิวาส โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และโรคหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:43 น.
352 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,275.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:26 น.
353 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานให้แก่ประชาชน
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 24,510.00 8 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 11:01 น.
354 ปัตตานี โครงการ Physical health กายดี มีสุข ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,000.00 5 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 10:41 น.
355 นราธิวาส โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 24,500.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:27 น.
356 นราธิวาส โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เท่าทันเพศศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 28,820.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:16 น.
357 นราธิวาส โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีเชิงรุกแบบบูรณาการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาร 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 118,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:45 น.
358 โครงการ LIPASANGO SMART KIDS ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 33,750.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:32 น.
359 นราธิวาส โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:31 น.
360 นราธิวาส โครงการมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ ป้องกันได้ด้วยการใส่ใจการตรวจคัดกรอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:12 น.
361 นราธิวาส โครงการส่งเสริม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กและผู้ใหญ่เชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:09 น.
362 นราธิวาส โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:06 น.
363 โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 176,950.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:49 น.
364 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:04 น.
365 โครงการรู้ทันภัยบุหรี่ สุขภาพดี ช่องปากดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 13,730.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 13:49 น.
366 โครงการ อสม.ชวนขยับ ลดพุง ลดโรค ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 15,750.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:43 น.
367 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:38 น.
368 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 64,200.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 11:47 น.
369 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และ โรคมะเร็งท่อน้ำดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 17,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 09:43 น.
370 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 76,425.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 16:14 น.
371 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
3 45,000.00 24 ต.ค. 66 7 ก.พ. 67 15:55 น.
372 สตูล โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 9,000.00 5 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 14:57 น.
373 สงขลา ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 23,450.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 13:41 น.
374 สงขลา โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
10 157,000.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 12:44 น.
375 สตูล โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 96,800.00 1 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 15:53 น.
376 ชาวสาครรวมใจห่างไกลยาชุด พื้นที่ตำบลสาคร
โดย CVG สตูล 29
6 38,250.00 21 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67 15:34 น.
377 โครงการสูงวัยหัวใจแกร่งเข้มแข็งด้วยการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 14,100.00 3 ก.ย. 66 6 ก.พ. 67 14:42 น.
378 ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส ห่างไกลโรค
โดย CVG สตูล 29
5 31,650.00 22 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67 14:28 น.
379 ปัตตานี โครงการขับขี่ปลอดภัย ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
4 20,000.00 6 ธ.ค. 66 6 ก.พ. 67 14:23 น.
380 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพจิตหมู่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 14:14 น.
381 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 37,750.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:48 น.
382 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 24,950.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:22 น.
383 โครงการบัณฑิต ชวน กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,030.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:47 น.
384 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ตำบลท่าเรือประจำปีงบประมาณ 256๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
8 6,010.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:40 น.
385 สตูล โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
4 12,300.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:18 น.
386 สตูล โครงการท่าเรือสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
5 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:13 น.
387 โครงการป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและการใช้สารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 31,990.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:04 น.
388 สตูล โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
3 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:59 น.
389 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
9 15,860.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:32 น.
390 โครงการโรงเรียนตาดีกาสร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด สุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 34,905.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:27 น.
391 สตูล โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,600.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:15 น.
392 สตูล โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 8,950.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:04 น.
393 สตูล โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแพร่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 67,000.00 6 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67 09:30 น.
394 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 20:20 น.
395 สตูล โครงการวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 6,475.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 16:08 น.
396 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเชิงรุกในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
4 26,300.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:58 น.
397 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:47 น.
398 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 19,500.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:34 น.
399 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:32 น.
400 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:14 น.
401 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 14:39 น.
402 จับมือกันสร้างพลังร่วมกันต้านไข้เลือดออก
โดย CVG สงขลา 04
3 23,480.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 12:29 น.
403 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 159,752.00 20 พ.ย. 66 5 ก.พ. 67 10:46 น.
404 ร่วมใจกันรักษาสุขภาพจิต
โดย CVG สงขลา 10
1 9,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:15 น.
405 ฟูใจวัยเก๋า
โดย CVG สงขลา 41
3 5,650.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:14 น.
406 เรารักกัน
โดย CVG สงขลา 45
1 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:11 น.
407 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
โดย CVG สงขลา 14
3 5,500.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:11 น.
408 โครงการปรับพฤติกรรมบริโภคเพื่อลดความดันโลหิตในผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 21
3 6,300.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:07 น.
409 เด็กแข็งแรงโภชนาการดีชีวีสดใส
โดย CVG สงขลา 31
1 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:05 น.
410 ชมรมผู้สูงอายุ ชีวีมีสุข
โดย CVG สงขลา 13
2 10,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:05 น.
411 โครงการสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรา
โดย CVG สงขลา 34
1 6,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:04 น.
412 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง
โดย CVG สงขลา 56
1 3,100.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:04 น.
413 ขยะกินได้
โดย CVG สงขลา 12
1 5,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:02 น.
414 ปลูกผักกินดี
โดย CVG สงขลา 39
2 8,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:01 น.
415 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 17
2 10,020.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 14:01 น.
416 สุขภาพจิต
โดย CVG สงขลา 20
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:58 น.
417 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 16
2 5,000.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:58 น.
418 โครงการอายุยืนยาว สุขกายจิต
โดย CVG สงขลา 35
3 3,150.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:57 น.
419 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 15
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:43 น.
420 โครงการครอบครัวเป็นสุข
โดย CVG สงขลา 23
2 900.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:42 น.
421 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 15
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:41 น.
422 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟอินโดนีเซีย
โดย twoseadj
1 30,000.00 19 ก.ย. 62 4 ก.พ. 67 13:40 น.
423 สงขลา โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย บ้านแคเหนือ
โดย อะหมัด หลีขาหรี
5 22,000.00 7 ก.พ. 61 4 ก.พ. 67 13:31 น.
424 สุขกาย สุขใจ สุข(ความ)คิดถ้าสุขเป็น
โดย CVG สงขลา 06
1 300.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:28 น.
425 โครงการ ปันยิ้ม ปันสุข สุขภาพดีแก่ ชาว ว.คู่
โดย CVG สงขลา 13
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:25 น.
426 ครอบครัวเป็นสุข
โดย CVG สงขลา 23
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:21 น.
427 โครงการสุขภาพจิตร
โดย CVG สงขลา 20
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:20 น.
428 ครอบครัวเป็นสุข
โดย CVG สงขลา 23
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:17 น.
429 สุขภาพงดสูบบุหรี
โดย CVG สงขลา 07
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:16 น.
430 โครงการสุขภาพคนสามวัย
โดย CVG สงขลา 36
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 13:12 น.
431 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 28
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 12:57 น.
432 โรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 49
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 12:30 น.
433 รื่นเริงสุขภาพจิตรเพลิดเพลินสุขภาพใจ
โดย CVG สงขลา 13
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 12:04 น.
434 โครงการลดหวาน,มัน,เค็มเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 42
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 12:04 น.
435 หุ่นสวยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย
โดย CVG สงขลา 54
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 12:02 น.
436 รักสุขภาพผู้สูงวัยเก๋า
โดย CVG สงขลา 27
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:59 น.
437 โรคเรื้อรังผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 49
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:59 น.
438 โครงการเตาอิฐสุขภาพดีไร้โรค
โดย CVG สงขลา 25
1 2.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:58 น.
439 เด็กรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพคนในชุมชน
โดย CVG สงขลา 44
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:57 น.
440 โครงการออกกำลังกายช่วยยืดอายุ
โดย CVG สงขลา 42
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:56 น.
441 โรคเรื่อรังในผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 48
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:55 น.
442 สุขภาพงดสูบบุหรี
โดย CVG สงขลา 07
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:55 น.
443 โครงการครอบครัวเป็นสุข
โดย CVG สงขลา 23
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:54 น.
444 โครงการชุมชนยิ้มใสสุขภาพดี 3 วัย
โดย CVG สงขลา 53
1 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:53 น.
445 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง
โดย CVG สงขลา 56
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:52 น.
446 โครงการสุขภาพจิต
โดย CVG สงขลา 20
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:52 น.
447 ใจรัก
โดย CVG สงขลา 30
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:50 น.
448 สุขภาพจิตแจ่มใส
โดย CVG สงขลา 53
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:48 น.
449 รักสุขภาพผู้สูงวัยเก๋า
โดย CVG สงขลา 27
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:45 น.
450 สุขภาพงดสูบบุหรี
โดย CVG สงขลา 07
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:45 น.
451 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 15
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:44 น.
452 โครงการปันสานฝันวันอาทิตย์
โดย CVG สงขลา 08
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:43 น.
453 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 18
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:43 น.
454 ใจรัก
โดย CVG สงขลา 30
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:43 น.
455 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 28
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:43 น.
456 ลดพุงลดโรค
โดย CVG สงขลา 43
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:43 น.
457 โครงการ เด็กและเยาวชนเล่นฟุตบอล ไม่เผลอลองยา เสพติด
โดย CVG สงขลา 50
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:42 น.
458 อายุยืนยาว
โดย CVG สงขลา 35
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:38 น.
459 โครงการผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
โดย CVG สงขลา 07
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:38 น.
460 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย CVG สงขลา 16
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:37 น.
461 บาสโรส 3วัย
โดย CVG สงขลา 48
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:35 น.
462 หุ่นสวยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย
โดย CVG สงขลา 54
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:34 น.
463 บาสโรส 3 วัย
โดย CVG สงขลา 48
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:33 น.
464 โรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ
โดย CVG สงขลา 49
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:31 น.
465 โครงการผู้สูงอายุออกกำลังกาย
โดย CVG สงขลา 28
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:31 น.
466 พัฒนาชุมชน
โดย CVG สงขลา 47
0 0.00 4 ก.พ. 67 4 ก.พ. 67 11:29 น.
467 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 16,390.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 13:06 น.
468 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,060.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:44 น.
469 โครงการออกกำลังกาย สบาย สบาย สไตล์แอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:29 น.
470 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 5,000.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:25 น.
471 โครงการส่งเสริมสุขภาพ สูงวัย ม่วนใจ ผู้สูงวัยตำบลนาบอน ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
3 22,050.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:20 น.
472 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (H6 A1C 7-8)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:47 น.
473 โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,250.00 30 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 11:30 น.
474 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารดี สุขภาพดี ฟันสวยฟันดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,040.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:23 น.
475 โครงการฟันสวยยิ้มใส
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 11,220.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:20 น.
476 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,150.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:55 น.
477 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 4
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,180.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:42 น.
478 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในเด็กก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:39 น.
479 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 3
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 10,010.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:32 น.
480 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,210.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:17 น.
481 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,400.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:14 น.
482 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 1
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 12,800.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 09:47 น.
483 ปัตตานี โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและเคลือบฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ ในเด็ก 0-4 ปี
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 25,000.00 3 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 16:32 น.
484 พัทลุง โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ร่วมใจ ห่วงใย ผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านฝาละมีปี 2567
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 35,750.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 16:27 น.
485 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 20,400.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 15:51 น.
486 ปัตตานี โครงการลูกรักโภชนาการดี รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 28,950.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 15:09 น.
487 ปัตตานี โครงการใช้ยาอย่างมีสติ ลดอันตรายต่อชีวิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,600.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:57 น.
488 ปัตตานี โครงการรู้รอดปลอดเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 17,570.00 2 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 14:53 น.
489 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:34 น.
490 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 36,720.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:28 น.
491 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส โรงเรียนบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:25 น.
492 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:57 น.
493 กาฬสินธุ์ โครงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:34 น.
494 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 52,600.00 6 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 11:53 น.
495 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 30,400.00 18 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 11:36 น.
496 โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 343,635.00 18 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 11:01 น.
497 ปัตตานี ต่อยอดตำบลมหัศจรรย์ 2500 วัน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 21,450.00 12 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:57 น.
498 ปัตตานี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเสี่ยง สร้างบุญ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:43 น.
499 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของนักเรียน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 23,720.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:21 น.
500 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 11 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:06 น.
501 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ตำบลตุยง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 33,645.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:05 น.
502 ปัตตานี บางปลาหมอ สุขภาพจิตดี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 15,770.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:45 น.
503 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มพูนอีหม่าน บ้านปะกาลือสง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 16,120.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:24 น.
504 ปัตตานี สุขภาพดีวิถีบากง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 17,940.00 15 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:34 น.
505 ปัตตานี ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ตาดีกาบางปลาหมอ ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 17,000.00 16 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:10 น.
506 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:53 น.
507 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” หมู่ที่ 6 ตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,900.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:35 น.
508 ปัตตานี โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 14:13 น.
509 ปัตตานี เยาวชนเข้มแข็ง พัฒนาสุขภาพ คลองรี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 16,900.00 17 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 12:54 น.
510 โครงการรรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:51 น.
511 โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:40 น.
512 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยจิตเวช
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,500.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:48 น.
513 โครงการป้องกันและลดปัญหายาเสพติด/ยาสูบ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:38 น.
514 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:26 น.
515 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน บากง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 16 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:25 น.
516 โครงการงดเหล้าเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,750.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 12:40 น.
517 โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:56 น.
518 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำขยะเปียกในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 26 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:37 น.
519 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:34 น.
520 ปัตตานี โครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความเข้าใจในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
3 29,430.00 22 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 10:17 น.
521 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 60,000.00 26 ธ.ค. 66 28 ม.ค. 67 11:11 น.
522 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการขลิบอวัยวะเพศชาย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 80,000.00 1 ส.ค. 66 28 ม.ค. 67 10:58 น.
523 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ตำบลหอกลอง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
7 15,000.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 14:37 น.
524 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะปี 2567
โดย เสรี เซะ (เปิ้ล)
2 15,200.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:44 น.
525 โครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 21,850.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:27 น.
526 ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 2,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:07 น.
527 ปัตตานี โครงการปลอดโรค ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 13,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:05 น.
528 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:59 น.
529 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:56 น.
530 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
2 57,290.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:55 น.
531 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 20,050.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:51 น.
532 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:50 น.
533 โครงการจัดการขยะครบวงจร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 12,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:44 น.
534 ยะลา โครงการตำบลเปาะเส้ง ปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 99,850.00 20 ธ.ค. 66 26 ม.ค. 67 10:44 น.
535 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:42 น.
536 โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 15,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:29 น.
537 โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
8 50,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:25 น.
538 กาฬสินธุ์ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 15,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:23 น.
539 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:16 น.
540 โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,450.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:09 น.
541 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันโรคที่มากับน้ำท่วม
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 10,575.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:07 น.
542 โครงการเยาวชนปลอดเหล้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 28,370.00 24 ต.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:55 น.
543 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:53 น.
544 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 16,820.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:52 น.
545 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 21,800.00 14 ก.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:52 น.
546 โครงการการคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 10,100.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:42 น.
547 ปัตตานี โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการดุจญาติมิตร สุขภาพจิตดีมีกำลังใจ ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 40,400.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 21:35 น.
548 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 30,950.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 17:28 น.
549 สงขลา ตัวอย่าง-โครงการส่งเสริมการคัดกรองปากมดลูกด้วย HPV DNA Test และสอนการตรวจมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน
โดย twoseadj
2 2.00 2 ต.ค. 60 25 ม.ค. 67 16:00 น.
550 พิษณุโลก โครงการอสม.รู้ตน ลดเสี่ยงลดโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
3 20,300.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 14:50 น.
551 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันในชุมชนPLC
โดย Pongthep
3 36,100.00 7 มิ.ย. 66 25 ม.ค. 67 11:38 น.
552 พัทลุง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 38,200.00 16 พ.ย. 66 25 ม.ค. 67 10:45 น.
553 พัทลุง โครงการ ขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 32,800.00 16 พ.ย. 66 25 ม.ค. 67 10:38 น.
554 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
0 0.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 09:49 น.
555 พัทลุง โครงการปลูกและกินผักปลอดสารพิษ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี หมู่ที่ 2 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 30,000.00 1 พ.ย. 66 25 ม.ค. 67 09:34 น.
556 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี2567
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 17,690.00 15 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 16:30 น.
557 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จะโหนง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 105,630.00 29 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 14:55 น.
558 นครสวรรค์ โครงการหนูน้อยปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง
4 53,000.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
559 นครสวรรค์ โครงการนวดฝ่าเท้าลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
6 32,100.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
560 นครสวรรค์ โครงการสุงวัย อย่างสุขใจ ตำบลบางตาหงาย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
1 87,840.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:16 น.
561 นครสวรรค์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง
0 0.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 10:54 น.
562 โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม ประจำปี 2567
โดย วรรณาพร
4 26,850.00 23 ม.ค. 67 23 ม.ค. 67 10:46 น.
563 ปัตตานี โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 17,546.00 8 ธ.ค. 66 23 ม.ค. 67 09:24 น.
564 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย วรรณาพร
1 2,500.00 22 ม.ค. 67 22 ม.ค. 67 10:27 น.
565 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 103,600.00 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67 15:05 น.
566 สงขลา แก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 43,167.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 15:24 น.
567 สงขลา โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 14,310.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 14:42 น.
568 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
0 0.00 11 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 11:24 น.
569 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปี 2567
โดย วรรณาพร
4 49,650.00 19 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 10:10 น.
570 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.กำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
0 0.00 18 ม.ค. 67 18 ม.ค. 67 14:36 น.
571 ปัตตานี โครงการใส่ใจสุขภาพจิตป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
3 30,000.00 16 มิ.ย. 66 18 ม.ค. 67 11:24 น.
572 สตูล โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
6 58,380.00 16 ม.ค. 62 17 ม.ค. 67 14:47 น.
573 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS รพ.สต.บ้านโคกโตนด
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 15,025.00 17 ม.ค. 67 17 ม.ค. 67 14:08 น.
574 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาในผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
3 32,200.00 8 ธ.ค. 66 16 ม.ค. 67 14:26 น.
575 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:50 น.
576 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านบาโย
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:45 น.
577 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านกาเเนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:37 น.
578 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านบาโงเเคเเละ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:37 น.
579 นราธิวาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,575.00 17 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:21 น.
580 โครงคัดกรองคว่มดันและเบาหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลสาบัน ปี 2567
โดย อับดุลราซัค
0 0.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:40 น.
581 ปัตตานี โครงการพนักงาน อบต.คอลอตันหยง ขยับกาย สบายกาย คลายโรค ด้วยการเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 5,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:40 น.
582 ปัตตานี โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,437.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:00 น.
583 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 13:34 น.
584 โครงการลดขยะลดโรค (ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลเมืองสะเตงนอก) ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 153,410.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:50 น.
585 ปัตตานี โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
5 19,050.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:15 น.
586 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
6 83,000.00 20 ก.ย. 66 13 ม.ค. 67 21:22 น.
587 ยะลา โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5 75,735.00 2 ต.ค. 66 11 ม.ค. 67 15:37 น.
588 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
6 111,290.00 16 พ.ย. 66 11 ม.ค. 67 11:49 น.
589 ตรัง โครงการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ลดอ้วน ปลอดโรค พาชีวิตมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 25,024.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 11:06 น.
590 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ความอ้วน สุขภาพแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 19,742.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 10:22 น.
591 ปัตตานี เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 10,720.00 9 ม.ค. 67 10 ม.ค. 67 11:13 น.
592 สตูล โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
10 198,000.00 29 ส.ค. 66 10 ม.ค. 67 10:27 น.
593 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ หนูน้อยวัยใสหัวใจ Line Dance
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 13,182.00 8 ธ.ค. 66 9 ม.ค. 67 10:41 น.
594 ปัตตานี ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 78,830.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 15:46 น.
595 ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมเด็กสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 55,776.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 10:50 น.
596 ยะลา สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 64,630.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:46 น.
597 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลัก 5 อ. นำชีวีมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 215,880.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:09 น.
598 ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 180,940.00 7 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:47 น.
599 ยะลา โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 34,340.00 14 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:07 น.
600 ยะลา ประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคมะเร็ง ป้องกันได้” ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 116,000.00 8 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 18:29 น.
601 ยะลา โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 254,030.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:21 น.
602 ยะลา “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 34,710.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:11 น.
603 ยะลา โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนเรือนจำอำเภอเบตง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 11,000.00 2 ม.ค. 67 5 ม.ค. 67 15:29 น.
604 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 38,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:44 น.
605 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 39,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:24 น.
606 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 100,000.00 12 ธ.ค. 66 3 ม.ค. 67 15:16 น.
607 โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 41,600.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:41 น.
608 โครงการรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 78,000.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:20 น.
609 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา อายุ ๒-๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,810.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:59 น.
610 โครงการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 31,450.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:52 น.
611 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์จากกระป๋อง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,000.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:43 น.
612 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 32,620.00 26 ธ.ค. 66 27 ธ.ค. 66 11:27 น.
613 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 18 ต.ค. 66 26 ธ.ค. 66 15:42 น.
614 ยะลา โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขจากอุทกภัย อบต.เนินงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 49,665.00 26 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66 14:52 น.
615 สตูล โครงการการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,030.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:52 น.
616 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 50,000.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:03 น.
617 โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : ตำบลสะเตงนอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 55,750.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 15:22 น.
618 โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 72,300.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 15:09 น.
619 โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 56,700.00 20 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 14:40 น.
620 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 57,460.00 19 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 14:18 น.
621 ปัตตานี โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 16,110.00 6 ธ.ค. 66 20 ธ.ค. 66 13:34 น.
622 โครงการรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 78,000.00 19 ธ.ค. 66 19 ธ.ค. 66 15:03 น.
623 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2567
โดย สมนึก
12 85,200.00 15 พ.ย. 66 19 ธ.ค. 66 14:31 น.
624 สตูล โครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออกแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
0 0.00 13 ธ.ค. 66 19 ธ.ค. 66 13:55 น.
625 สงขลา ครอบครัวของฉันชุมชนของฉันปี2567
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 16,100.00 14 ก.ย. 66 19 ธ.ค. 66 11:27 น.
626 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาวาประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 49,178.00 13 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 66 12:20 น.
627 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (โรงเรียนชราบาล)ตำบลฝาละมีประจำปี 2564
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 118,500.00 29 ก.ย. 63 18 ธ.ค. 66 09:42 น.
628 พัทลุง โครงการสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 155,800.00 18 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 66 09:21 น.
629 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 17 ธ.ค. 66 10:54 น.
630 ยะลา โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลเนินงาม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 104,150.00 13 ธ.ค. 66 14 ธ.ค. 66 14:06 น.
631 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลผู้พิการประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 66,510.00 15 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 13:51 น.
632 นราธิวาส โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 0.00 27 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 11:54 น.
633 นักเรียนจิตอาสา เพื่อผู้ด้อยโอกาส ชุมชนคลองแดน
โดย Moke
1 0.00 14 ธ.ค. 66 14 ธ.ค. 66 11:40 น.
634 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลิปะสะโง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
7 46,178.00 30 ต.ค. 66 13 ธ.ค. 66 16:14 น.
635 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 138,000.00 18 ก.ย. 66 13 ธ.ค. 66 14:51 น.
636 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 8 ธ.ค. 66 15:25 น.
637 พัทลุง โครงการบูรณาการระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง รพ.สต.บ้านฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 38,175.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 14:49 น.
638 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 11:24 น.
639 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อทองชราบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 85,000.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 11:16 น.
640 โครงการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 8 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 10:18 น.
641 โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 16,100.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:47 น.
642 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
15 99,300.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:42 น.
643 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นเอโรบิคชุมชนดาโต๊ะปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 16,800.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:37 น.
644 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 28,720.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:29 น.
645 โครงการร่วมใจเล่นกีฬา ใชัชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 7,290.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 11:23 น.
646 โครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2567
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
1 20,000.00 7 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 10:00 น.
647 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 23,370.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 14:32 น.
648 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 17,360.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 14:15 น.
649 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 19,760.00 24 ต.ค. 66 6 ธ.ค. 66 13:38 น.
650 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน เพื่อเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
2 21,650.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 11:55 น.
651 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 83,120.00 6 ธ.ค. 66 6 ธ.ค. 66 10:13 น.
652 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
4 113,000.00 29 ก.ย. 66 4 ธ.ค. 66 16:05 น.
653 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 26,754.00 4 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. 66 15:41 น.
654 ยะลา โครงการฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 14,500.00 4 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. 66 15:16 น.
655 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 30,000.00 1 ต.ค. 66 4 ธ.ค. 66 14:55 น.
656 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 4 ธ.ค. 66 09:24 น.
657 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 28,075.00 11 ก.ค. 66 1 ธ.ค. 66 17:40 น.
658 ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ตำบลแค
โดย อะหมัด หลีขาหรี
0 0.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 16:15 น.
659 สงขลา โครงการปลดโซ่ตรวนทางจิตใจ สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยจิตเวช
โดย กองทุนตำบลจะนะ
3 21,550.00 1 ก.ค. 62 29 พ.ย. 66 13:41 น.
660 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในตำบลขุนตัดหวาย
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 15,000.00 16 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:29 น.
661 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนดารุสสลาม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 13,945.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:22 น.
662 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 11:13 น.
663 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:58 น.
664 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม นำสันติสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:51 น.
665 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนหัวสะพานสะเตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:46 น.
666 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนจารูนอก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:41 น.
667 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
1 18,000.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 10:17 น.
668 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนการเคหะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,545.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 09:16 น.
669 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนตลาดเก่าซอย 8
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 18,495.00 29 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66 09:09 น.
670 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
12 58,900.00 11 ส.ค. 66 28 พ.ย. 66 16:15 น.
671 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 6 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:20 น.
672 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:19 น.
673 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 28 พ.ย. 66 11:19 น.
674 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 28 พ.ย. 66 11:11 น.
675 สงขลา โครงการขลิบเพื่อสขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 32,000.00 16 พ.ย. 66 28 พ.ย. 66 10:59 น.
676 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:21 น.
677 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:11 น.
678 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:10 น.
679 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 27 พ.ย. 66 16:09 น.
680 โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและต่อต้านยาเสพติดเยาวชนนักเรียนในโรงเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
5 5,000.00 9 ต.ค. 66 27 พ.ย. 66 09:16 น.
681 ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ตำบลสาคร
โดย CVG สตูล 29
2 1,500.00 21 พ.ย. 66 26 พ.ย. 66 11:52 น.
682 นราธิวาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 18,560.00 10 พ.ย. 66 24 พ.ย. 66 15:12 น.
683 โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย kanittha.s
4 41,300.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 16:04 น.
684 โครงการรวมพลขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:58 น.
685 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:44 น.
686 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 1 บ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 13 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:40 น.
687 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 15:02 น.
688 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:45 น.
689 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังอ้อ หมู่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:32 น.
690 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 14 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 14:29 น.
691 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 3 พ.ค. 66 23 พ.ย. 66 14:22 น.
692 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:22 น.
693 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังถ้ำ หมู่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:17 น.
694 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 28 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 14:02 น.
695 สงขลา โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านปากจด
โดย กองทุนตำบลนาทับ
6 50,600.00 1 ก.ย. 65 23 พ.ย. 66 12:15 น.
696 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 11:01 น.
697 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 23 พ.ย. 66 10:57 น.
698 นราธิวาส โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 10,350.00 23 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:47 น.
699 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้สูบบุหรี่ดื่มสุรา พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
1 25,000.00 27 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:43 น.
700 พัฒนาเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 2 พ.ค. 66 23 พ.ย. 66 10:41 น.
701 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:15 น.
702 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:14 น.
703 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 23 พ.ย. 66 10:04 น.
704 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
2 5,000.00 10 ต.ค. 66 23 พ.ย. 66 09:50 น.
705 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 11,240.00 27 เม.ย. 66 23 พ.ย. 66 09:42 น.
706 โครงการส่งเสริมทันตกรรมและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
2 30,000.00 7 เม.ย. 66 22 พ.ย. 66 10:56 น.
707 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:44 น.
708 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 8 บ้านกาโมเเร
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:43 น.
709 โครงการธนาคารขยะชุมชนกลูแป
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 22 พ.ย. 66 22 พ.ย. 66 09:35 น.
710 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:39 น.
711 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 10 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:38 น.
712 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:32 น.
713 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากภาวะอุทกภัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 200,000.00 21 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66 15:14 น.
714 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยะหา
6 173,780.00 3 ต.ค. 66 21 พ.ย. 66 11:41 น.
715 ชาวสาครรวมใจห่างไกลยาชุด พื้นที่ตำบลสาคร
โดย CVG สตูล 30
6 25,450.00 10 ต.ค. 66 21 พ.ย. 66 11:41 น.
716 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
0 0.00 20 พ.ย. 66 20 พ.ย. 66 10:35 น.
717 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด้กแรกเกิด ถึง 5 ปี เชิงรุกและเชิงรับในชุมชนสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 9,200.00 20 พ.ย. 66 20 พ.ย. 66 10:22 น.
718 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 123,022.00 17 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 13:44 น.
719 ปัตตานี โครงการวัยรุ่นตำบลเกาะเปาะ ห่างไกลยาเสพติดและอุบัติเหตุ
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 21,220.00 16 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 11:25 น.
720 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายผู้สูงวัย ลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 21,240.00 8 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 09:58 น.
721 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 35,500.00 6 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66 09:58 น.
722 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายเครือข่ายสุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 46,745.00 16 พ.ย. 66 16 พ.ย. 66 11:14 น.
723 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย ลีลาศ พาเพลิน ห่างเหินโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมรมลีลาศ เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 25,645.00 16 พ.ย. 66 16 พ.ย. 66 10:53 น.
724 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
4 64,883.00 1 ต.ค. 66 16 พ.ย. 66 10:27 น.
725 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภควัยทำงาน/วัยสูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 10,000.00 10 ต.ค. 66 15 พ.ย. 66 14:00 น.
726 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปาล์มพัฒนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 110,000.00 7 ก.ย. 66 14 พ.ย. 66 11:58 น.
727 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ในเรือนจำกลางยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 55,335.00 14 พ.ย. 66 14 พ.ย. 66 11:06 น.
728 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 15,850.00 9 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 14:31 น.
729 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 113,385.00 7 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 10:12 น.
730 นราธิวาส โครงการสายใยแห่งรัก ครอบครัวอบอุ่น
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,100.00 10 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 09:46 น.
731 นราธิวาส โครงการสานพลังชุมชนกะลุวอปอดใสไร้ควันบุหรี่ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 11,685.00 7 พ.ย. 66 13 พ.ย. 66 09:27 น.
732 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 48,575.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 22:44 น.
733 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 81,555.00 7 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 22:38 น.
734 โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 32,380.00 18 ต.ค. 66 12 พ.ย. 66 22:04 น.
735 โครงการแก้ปัญหาด้านโภชาการในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ่อทอง “จัดอาหารให้น้องกิน 100 วัน เพื่อสุขภาพดี ชีวิตยืนยาวนานถึง ในปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 74,390.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 14:20 น.
736 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 31,700.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 12:32 น.
737 โครงการ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ่อทอง ใส่ใจ ลดภัยแทรกซ้อน ปี 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 36,600.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 12:01 น.
738 โครงการสูงวัย กายใจ สมบูรณ์ 5 มิติ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 35,600.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 09:59 น.
739 ตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและป้องกันภาวะผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 42,400.00 12 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 01:23 น.
740 โครงการพัฒนาระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เทศบาลตำบลบ่อทองปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 62,510.00 6 พ.ย. 66 12 พ.ย. 66 00:03 น.
741 โครงการฮูลาฮูปเด็กวัยใสหัวใจกีฬาศพด.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 19,700.00 8 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 22:32 น.
742 โครงการฮูลาฮูปเด็กวัยใสหัวใจกีฬาศพด.ตะลาฆอบากง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 19,700.00 8 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 22:16 น.
743 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
1 0.00 31 ต.ค. 65 10 พ.ย. 66 14:47 น.
744 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 92,420.00 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 11:09 น.
745 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 10,050.00 8 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 10:09 น.
746 ปัตตานี โครงการบ้านน่าอยู่ ตำบลสะอาด ปราศจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 29,300.00 6 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 10:01 น.
747 ปัตตานี โครงการพัฒนาบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 31,550.00 8 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 09:58 น.
748 สงขลา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะกอม
8 74,975.00 7 ก.ย. 66 7 พ.ย. 66 16:11 น.
749 ปัตตานี โครงการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 84,200.00 7 พ.ย. 66 7 พ.ย. 66 13:01 น.
750 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ประจำปี 2567
โดย รอมซี สาและ
12 97,400.00 6 พ.ย. 66 6 พ.ย. 66 14:39 น.
751 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
7 49,860.00 6 พ.ย. 66 6 พ.ย. 66 11:21 น.
752 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 14,300.00 2 พ.ย. 66 2 พ.ย. 66 11:34 น.
753 โครงการผู้พิการ
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 15:28 น.
754 สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ หรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 12,210.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 12:01 น.
755 สตูล โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายและยุงทั่วไปทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
4 70,100.00 31 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 11:05 น.
756 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 595,790.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:42 น.
757 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 737,531.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:36 น.
758 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 1,005,417.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:29 น.
759 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 289,971.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:23 น.
760 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 514,796.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 16:06 น.
761 ยะลา โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 489,181.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 15:53 น.
762 ยะลา โครงการส่งเสริมอนามัยช่องปากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,425.00 29 ต.ค. 66 29 ต.ค. 66 15:36 น.
763 นราธิวาส โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 56,068.00 18 ก.ย. 66 27 ต.ค. 66 11:18 น.
764 ตรัง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างิ้ว ปี 2567
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
4 68,721.00 26 ต.ค. 66 26 ต.ค. 66 11:28 น.
765 สงขลา โครงการคัดแยกขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคในชุมชน
โดย กองทุนตำบลนาทับ
4 153,350.00 12 ม.ค. 66 25 ต.ค. 66 15:06 น.
766 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุุและผู้ยากไร้
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
4 40,000.00 4 เม.ย. 66 25 ต.ค. 66 08:36 น.
767 โครงการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,400.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:49 น.
768 โครงการกิจกรรม ๕ ส “ Big Cleaning Day”
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,859.00 22 มี.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:44 น.
769 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 13,250.00 24 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 20:36 น.