กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม
รหัสโครงการ ๓/๖๑
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่อนุมัติ 20 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเนาวรัตน์ สอนเจริญ
พี่เลี้ยงโครงการ นายบรรจบ จันทร์เจริญ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.771,101.324
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ก.พ. 2561 29 มิ.ย. 2561 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 450

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน)

อส.อส. ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน ๒๕ คน

43.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ที่สูบบุหรี่
34.00
3 จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้าน)
16.00
4 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป)ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
31.00
5 จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้าน)
16.00
6 มาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ(จำนวนมาตรการ)
2.00
7 จำนวนมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน (มาตรการ)
2.00
8 มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(มาตราการ)
2.00
9 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน)
25.00
10 กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ(กิจกรรม)
2.00
11 จำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(กิจกรรม/นวัตกรรม)
2.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก การที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์แน่วแน่ ที่จะร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วเป็นเรื่องของการเสียโอกาส เพราะเด็กและเยาวชนคือ ผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตและหากมองในแง่สังคมครอบครัวแล้ว หากครอบครัวใดที่มีสมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือได้ว่าเป็นการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนในครอบครัวอย่างรุนแรง
    สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของตำบลพนมสารคามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ระบุว่าหมู่ 1 บ้านท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมาก แกนนำชุมชนตำบลพนมสารคามจึงได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน บ้านท่าเกวียน หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม ขึ้นในปี 2559 และดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนเรื่อยมา การดำเนินกิจกรรมในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด ต้องดำเนินการพร้อมๆกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ด้านบุหรี่ และเครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งผลพวงจากวิกกฤตปัญหายาเสพติดนำมาสู่ปัญหาเดียวกัน     พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50 ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการที่เทศบาลจะดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เทศบาลตำบลพนมสารคาม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ปี 2562 นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ลดลงเหลือ(ร้อยละ)

31.00 22.00
2 เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นเป็น(ร้าน)

16.00 22.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ

จำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(จำนวนมาตรการ)

2.00 3.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

มาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น(มาตรการ)

2.00 3.00
5 เพื่อเพิ่มมาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น (มาตราการ)

2.00 3.00
6 เพื่อเพิ่มกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

25.00 32.00
7 เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำเพิ่มขึ้นเป็น(กิจกรรม)

2.00 3.00
8 เพื่อเพิ่มจำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

รูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น (กิจกรรม/นวัตกรรม)

2.00 3.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

สำรวจข้อมูลสถานประกอบการและร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ เหล้า  รับสมัครอาสาสมัครเพื่ออบรมเป็น อส.อส.(อาสาสมัครควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่) แล้วให้ อส.อส.จัดกิจกรรมรณรงค์ในงานที่เทศบาลจัด และสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนในการจีัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมสาสรคามมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง คณะกรรมการมีความเข้มแข็งดำเนินการชุมชนเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน นักเรียนมาความรู้ความเข้าใจปฎิบัติในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้และสามารถเป็นแกนในการรณรงค์ต่อเนื่อง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมสารคาม กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมสารคาม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 22:29 น.