กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
4659 items(1/47) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 63-L3323-3-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนางตุง โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าช้าง )กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 24 ก.พ. 63 22:20 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ุ63-L3323-3-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนางตุง โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี )กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 24 ก.พ. 63 21:50 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
3 63-L5229-02-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเต้นบาสโลปกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 18:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
4 63-L5229-02-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "กลองยาวสร้างสุข"ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 17:41 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
5 63-L5265-02-05
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3อ. 2่ส. ลดโรค ลดพุง ตำบลบางเขียดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด เมื่อ 24 ก.พ. 63 16:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 63-L5199-2-10
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลท่าประดู่ โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตควบคู่กับหลักคำสอนศาสนาอิสลามกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ เมื่อ 24 ก.พ. 63 16:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 63-L5229-01-09
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ ปีงบประะมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 16:14 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลในเตา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานควบคุมโรคไม่ได้ ประจำปี 2563กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เมื่อ 24 ก.พ. 63 16:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 63-L1532-1-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลในเตา ตรวจคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตำบลในเตา ปี2563 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 63-L2500-02-11
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการมะเร็งภัยเงียบสำหรับคุณสุภาพสตรีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:39 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 63-L5229-1-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:32 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
12 63-L5248-1-09
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-3 ปี ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 63-L5229-01-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการลด ละ เลิกบุหรี่กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:24 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
14 63 – L2526 – 3 – 01
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลซากอ 3.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กติดโทรศัพท์มือถือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาครกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 pt63-03-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิเทน โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใสโรงเรียนบ้านพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปล่องหอย โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
17 63-L2501-4-01
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะบือซากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 63-L1532-1-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลในเตา ใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 63-L5229-02-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:07 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
20 pt63-03-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิเทน โครงการ ฟันสวย ยิ้มใสโรงเรียนบ้านบือจะ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 63-L5229-01-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:03 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
22 63-L5248-1-09
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 15:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 63-L5229-01-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:56 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
24 L4142-1-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)ตำบลลิดลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 L4142-1-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรค เคลื่อนที่เร็ว SRRT ตำบลลิดลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 L4142-1-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยตำบลลิดล ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 63-L5229-01-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ และยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:48 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
28 pt63-03-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิเทน โครงการฟันสวย ยิ้มใสโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 63-L5248-1-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 2563-L3310-2-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน โครงการสร้างความอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:45 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
31 L4142 -1-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลลิดล ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการโรงเรียนปลอดขยะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
33 L4142 1- 02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการเด็กตำบลลิดล ปลอดภัย ชุมชนใส่ใจวัคซีนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 63-L4142-1-06
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการชุมชนสะอาดปราศจากไข้เลือดออก ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 63-L4142 -1-05
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการตำบลลิดลร่วมใจพัฒนาสุขภาพหญิงมีครรภ์ ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
36 63-L5229-01-08
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการแกนนำสุขภาพต้นแบบสู่ชุมชนยั่งยืนและมีสุขศาลา ม.4 ม. 7 ม.9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
38 63-L4142-1-04
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการชุมชนร่วมใจเพื่อเด็กลิดลรูปร่างสมส่วนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 2563-L3310-2-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน ธนาคารขยะโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:33 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
40 63-L4142-1 03
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาตำบลลิดล ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 2563-L3310-2-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาร่างกายและอารมณ์ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ใช้ชีวิตให้สนุกด้วยการเล่นกีฬากองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 63-L5229-01-11
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการหนูน้อยสดใส ครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:28 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
44 2/2563
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะแมเราะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 63-L4142-1-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
46 63-L5169-2-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลทุ่งลาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย (กีฬาฟุตบอล)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:22 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
47 63-L5229-02-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (ทำสุหนัด)ในเยาวชนมุสลิมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:17 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โคงการขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร ประจำปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลคลองแดน โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 2563-L3310-2-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน โครงการร่วมใจออกกำลังกาย ปลอดภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:06 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 63-L5229-01-10
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2,5 และ 8 ตำบลกำแพงเพชรกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:05 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
52 ุ63-L2500-02-10
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการเด็กตำบลลุโบะบายะ เล่นน้ำได้ปลอดภัย ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 14:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
53 63-L8008-01-11
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองสตูล โครงการปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส ต้านโรคเอ็นซีดีด้วย MI(Motivational Interviewing) (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ เลิกสุรา) ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน โรงพยาบาลสตูลกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:54 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
54 63-L5208-01-1
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิจิตร ช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์(เอชไอวี)โรงพยาบาลนาหม่อม ปี2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 63-L5248-1-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 63-L5229-01-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:49 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
57 63-L1512-2-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสตรี ประจำปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 63-L3323-3-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนางตุง โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:28 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลหน้าถ้ำ โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ เมื่อ 24 ก.พ. 63 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการ ฒ.สดใส ลดภาวะโรคซึมเศร้ากองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:15 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
61 63-L1532-1-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลในเตา สตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เมื่อ 24 ก.พ. 63 13:11 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
62 63-L5229-1-09
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 12:55 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
63 63-L5169-2-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลทุ่งลาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน เมื่อ 24 ก.พ. 63 12:11 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
64 pt63-04-00
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิเทน โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน เมื่อ 24 ก.พ. 63 12:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 09-50107-63
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 63-L5208-03-08
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิจิตร ตรวจคัดกรองพัฒนาการนักเรียนและการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:48 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลหน้าถ้ำ โครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ เมื่อ 24 ก.พ. 63 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
68 63-L2500-03-09
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการผู้สูงอายุตำบลลุโบะบายะสุขภาพ ชีวีตมีสุข ปี ๒๕๖๓กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 08-50107-63
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 63-L8286-5-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 63-L5228-3-1
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลวัดสน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านยางเอน ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
72 63-L2500-02-08
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการเเก้ไขภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ตำบลลุโบะบายะปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 63-L5208-3-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิจิตร อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:10 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)ปี 2563
อบต.ปูโยะ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ ๐ – ๕ ปีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)ปี 2563
อบต.ปูโยะ โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 07-50107-63
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะเสยะวอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)ปี 2563
อบต.ปูโยะ โครงการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 11:00 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
79 63-L8422-02-11
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่8กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 63-L3020-05-04
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลม่วงเตี้ย โครงการฮาลาเกาะฮ์เพื่อสุขภาพสตรีตันหยง ปี 2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:55 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 63-L8422-02-10
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่7กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 63-L8422-02-09
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่6กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 63L7487413
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ บริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตากใบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 63-L8422-02-08
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่5กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค โดยใช้สมุนไพรท้องถิ่นกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:42 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
86 63-L8422-02-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่4กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 63-L5208-3-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลพิจิตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:39 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
88 63-L8422-02-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่3กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)ปี 2563
อบต.ปูโยะ โครงการขับเคลื่อนงานยาเสพติด To be number oneกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:36 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
90 63-L5248-1-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใจร่าเริงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 63-L2500-02-07
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
92 63-L5229-01-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคอุ่นใจ ปลอดภัยจากสารเคมีกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสุคิริน ประจำปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลหน้าถ้ำ โครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ เมื่อ 24 ก.พ. 63 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
95 63-L8422-02-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 63-L2496-1-1
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ ฝึกอบรมและขลิบหนังอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:22 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
97 63-L5248-1-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการสมุนไพรไทยไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 2563-L7572-02-011
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง โครงการจัดการขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 63-L2259-4-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ทม.กำแพงเพชร ปี 63กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:04 น.
8 - กำลังดำเนินโครงการ
100 63-L5248-1-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปริก โครงการรุ่นจิ๋วรู้ไวขจัดภัยโรคติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก เมื่อ 24 ก.พ. 63 10:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
4659 items(1/47) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 4659 โครงการ