กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2552
  • ปี 2551
  • ปี 2543
6514 items(1/66) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
4 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 62-LNK-2-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุ โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุบ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ เมื่อ 26 เม.ย. 62 16:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำดำ โครงการมหกรรมอาหารฮาลาลและตอยยีบันกองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ เมื่อ 26 เม.ย. 62 16:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 L7257-02-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการสานปัญญาผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลคอหงส์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 16:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 62-L5224--1-09
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคสู่สุขภาพดียั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 26 เม.ย. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 62-L5224-1-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปากแตระ โครงการฝากครรภ์เร็วไว ดูแลหลังคลอดปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ เมื่อ 26 เม.ย. 62 15:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 16/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองปรือปลอดเหากองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 26 เม.ย. 62 13:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 15/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการลดภาวะทุพโภชนาการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 26 เม.ย. 62 13:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
14 14/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองปรือกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 26 เม.ย. 62 13:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 62-L5173-01-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 13:08 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ เมื่อ 26 เม.ย. 62 12:08 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
17 62-L8402-1-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคูหาใต้ โครงการส่งเสริมการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคูหาใต้ เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 2562-l1460-01-001
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกันตังใต้ โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้ เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:25 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวเจษฎาพร ชูดวง โครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวเจษฎาพร ชูดวง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบลฝาละมีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวเจษฎาพร ชูดวง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ตำบลฝาละมี ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 62-L5173-01-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการฝากครรภ์คุณภาพตำบลห้วยลึก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
23 8/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์ โครงการอบรมทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวเจษฎาพร ชูดวง โครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 62-L5173-01-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการวัยรุ่น คุณแม่วัยใส ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
26 02/3/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลลำภู ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 26 เม.ย. 62 11:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 62-L5173-01-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยชุมชน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:57 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
28 L7257-02-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการโรงเรียนบ้านคลองหวะสะอาดน่าอยู่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 62-2986-14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลตะโละแมะนา โครงการผู้สูงอายุสุขกายสบายใจกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 62-L5173-01-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
31 62-L5173-01-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
32 L7257-02-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการเหาหาย สบายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
33 L7257-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการตุ๊กตาไล่ยุง ฑูตน้อยสื่อรักจากใจ บ.ค.ว.ปลอดภัยไข้เลือดออก/ ชิคุนกุนยากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 62-L5173-02-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:19 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
35 62-L5173-02-08
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:13 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลต้นไทร โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารในเดือนรอมฎอน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร เมื่อ 26 เม.ย. 62 10:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 L- 1527-01-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเขาขาว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแกนนำสุขภาพและเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว เมื่อ 26 เม.ย. 62 09:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 62-L8287-3-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเทพา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระพุทธกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา เมื่อ 26 เม.ย. 62 09:55 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
40 L7257-02-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการบอกลาภาวะทุพโภชนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 26 เม.ย. 62 09:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำภูรา เลิกบุหรี่ ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำภูรา เมื่อ 26 เม.ย. 62 09:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะนังตายอ โครงการพัฒนาระบบบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ เมื่อ 26 เม.ย. 62 01:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 62-L8286-02-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชูมชนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 25 เม.ย. 62 21:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 62-L8286-02-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง เมื่อ 25 เม.ย. 62 21:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 62-L3050-2-09
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ประจำปี 252กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 16:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
46 62-L3050-2-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม(สุนัตหมู่)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 16:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 62-L3050-1-07
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 16:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 62-L3050-1-06
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการอบรม อสค. นักจัดการสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 16:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 62-L3050-1-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการบูรณาการสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันดี วัคซีนครบ (SMART KIDS)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 15:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 62-L3050-1-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการคุ้มครองผู้บริโภคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
51 62-L3050-1-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการรักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 15:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ เมื่อ 25 เม.ย. 62 15:03 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
53 62-L3050-1-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองแรต โครงการรักลูกน้อยในครรภ์ ใส่ใจขณะตั้งครรภ์ ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต เมื่อ 25 เม.ย. 62 15:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 62-L7163-04-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลโกตาบารู โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโกตาบารูกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโกตาบารู เมื่อ 25 เม.ย. 62 14:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 62-L5231-02-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลควนรู โครงการปั่นจักรยานเก็บขยะหมู่ที่ 6กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู เมื่อ 25 เม.ย. 62 14:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 2562-L1465-1-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 25 เม.ย. 62 14:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลควนเมา การควบคุมป้องกันโรคมะเร็งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา เมื่อ 25 เม.ย. 62 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 62-L4157-2-10
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลจะกว๊ะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ เมื่อ 25 เม.ย. 62 14:10 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
59 62-L3070-2-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลยาบี โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี เมื่อ 25 เม.ย. 62 13:42 น.
6 - กำลังดำเนินโครงการ
60 62-L4127-2-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บันนังสตา โครงการป้องกันโรคขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลบาเจาะ ประจำปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ เมื่อ 25 เม.ย. 62 13:01 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
61 2562-L1465-1-1
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกยาง โครงการคัดกรองพัฒนาการเพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง เมื่อ 25 เม.ย. 62 12:49 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
62 62-L3323-2-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนางตุง โครงการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน ตำบลพนางตุงกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อ 25 เม.ย. 62 12:07 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
63 62 - L7884 - 2 - 10
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยบาสโลบ ไลน์แดนซ์ ประจำปี 2562 (ประเภท 2)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อ 25 เม.ย. 62 11:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 2562-L5186-02-08
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะกอม โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชน ปราศจากโรคตำบลสะกอมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม เมื่อ 25 เม.ย. 62 11:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 62- L 5298 - 02-008
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเกตรี อบรมทักษะการเล่นเปตองเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 25 เม.ย. 62 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 62-L4157-2-9
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะกว๊ะ โครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:49 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
67 62-L1492-02-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โครงการรณรค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโต๊ะหมิง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมสาน และส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 62-L7884-1-09
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการเตรียมพร้อมรับมือ ลดภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ สร้างสายสัมพันธ์ สามดวงใจสายใยพ่อแม่ลูก ปี 2562 (ประเภท 1)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:38 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 62-L5298-02-02-007
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเกตรี รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคจากยุงลายเป็นพาหะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการภาคีเครือข่ายท่าช้างร่วมใจรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการฟื้นฟูศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุวัดคงคาเลียบ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการฟื้นฟูศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุวัดท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการฟื้นฟูศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุบ้านท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 10:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 62-L7884-1-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการค้นหา ติดตาม ดูแล ควบคุมกำกับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคภายใต้กลวิธี DOTS เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 (ประเภท 1)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อ 25 เม.ย. 62 09:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 62-L7884-1-07
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการสมาร์ทคิดส์เทศบาลเมืองปัตตานี ปี 2 ปีงบประมาณ 2562 (ประเภท 1)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อ 25 เม.ย. 62 09:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 62-L7884-1-06
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ตำบลสะบารังและอาเนาะรู ปี 2562 (ประเภท 1)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อ 25 เม.ย. 62 09:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลท่าช้าง โครงการอบรมให้ความรู้และดำเนินดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อ 25 เม.ย. 62 08:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 62-L5298-01-04-006
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเกตรี อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลจากทีมสาธารณสุขสู่ชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปากู โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลปากู ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 62-L5298-01-03-004
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเกตรี อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการความสะอาดปราศจากโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เด็กไทย 3 อ"กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 24 เม.ย. 62 16:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 62-L5188-1-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเกาะสะบ้า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เมื่อ 24 เม.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
87 62-L5298-01-02-004
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเกตรี โครงการบูรณาการสายใยรักแห่งครอบครัวภาคีเครือข่าย รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมื่อ 24 เม.ย. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 62-L7163-03-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลโกตาบารู โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโกตาบารู เมื่อ 24 เม.ย. 62 15:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองช้างแล่น โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น เมื่อ 24 เม.ย. 62 15:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 62-L5173-02-09
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 24 เม.ย. 62 15:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)ปี 2562
L8330-0007 (อสม.ลำภูรา) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำภูรา เมื่อ 24 เม.ย. 62 15:03 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งพลา โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-LNK-2-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเกตุ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มคนสามวัยบ้านชะเมา หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:49 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
94 14/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการลดผอม ลดภาวะทุพโภชนาการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 13/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวิหารปลอดเหา 100%กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 12/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขากอบ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวู้ดบอลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 62-L1462-2-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคลองชีล้อม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:26 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
98 62-L5303-2-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:17 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
99 62-L5173-02-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก โครงการร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เพื่อชีวิตมีสุข ในชุมชน ต.ห้วยลึกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
100 62-L5272-1-21
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลคูเต่า ค่ายเยาวชนต้านภัยอบายมุขปี 3กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า เมื่อ 24 เม.ย. 62 14:16 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
6514 items(1/66) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 6514 โครงการ