กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2552
 • ปี 2551
 • ปี 2543
8769 items(1/88) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
4 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนหมุ่ที่ 1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหานโพธิ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู โครงการพลัง อสม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค หมู่ที่ 1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู โครงการผู้สุงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:39 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู โครงการ To be Number Oneโรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหานโพธิ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:23 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการพัฒนาศักภาพของ อสม. ในตำบลปรางหมู่กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการคุ้มครองส่งเสริมผู้บริโภคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ขยับกาย สบายชีวิีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 62-L2512-4-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลรือเสาะออก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก เมื่อ 20 มิ.ย. 62 14:01 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการเติมยาใกล้บ้าน ใกล้ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:58 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการห่วงใยสุขภาพเด็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการแก้ปัญหายาเสพติดและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ แอโรบิกสัญจรกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการคัดครองสารเคมีตกค้างในร่างกายกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมองกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดโรคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 62-L1512-2-12
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมเซปักตะกร้อตำบลคลองปาง อำเภอรัษฏา จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
33 62-L1512-2-12
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมเปตองกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง เมื่อ 20 มิ.ย. 62 13:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหานโพธิ์ โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:45 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 7 มิ.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
36 01-05-62
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลกงหรากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 04-02-62
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการส่งเสริมความรู้สมุนไพรในชุมชนบ้านในมอญ ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 62-L7930-01-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการส่งเสริมโภชนาการผ่านอาหารและแอโรบิค ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 62-L7930-01-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด อาหารปลอดภัย ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 03-03-62
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการเก็บขยะในลำคลองและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 11:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 03-03-63
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการศูนย์เด็กปลอดโรคกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 10:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 02-03-62
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกงหรา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลกงหรากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา เมื่อ 20 มิ.ย. 62 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2562
อ่ารีด โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคลองทรายขาว ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เมื่อ 20 มิ.ย. 62 10:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 7 มิ.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแป้น โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แป้น เมื่อ 20 มิ.ย. 62 09:50 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกทราย โครงการรักษ์สุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดโคกตะเคียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย เมื่อ 20 มิ.ย. 62 09:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ เด็กวัย 2-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 7 มิ.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง โครงการบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อ 20 มิ.ย. 62 09:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพ่อมิ่ง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 2-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เมื่อ 7 มิ.ย. 62 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
51 62-L3336-02-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลดอนประดู่ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดไทรพอน ปี 2562 (Exercise for health)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนประดู่ เมื่อ 20 มิ.ย. 62 05:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 62-L3336-02-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลดอนประดู่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวควนห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนประดู่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 18:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการอสม.ร่วมใจติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงติดตามกลุ่มป่วยเบาหวานความดันนอกระบบ ลดเสี่ยง ลดโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 16:21 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี) เทศบาลตำบลตันหยงมัสกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 มิ.ย. 62 16:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 16:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
56 62 - L5253 - 1 - 07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
57 62-L4141-01-09
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการอาสาสมัครประจำคลินิกปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 62-L4141-01-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ซี่แรกเริ่มที่พ่อแม่ ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
59 62 - L5253 - 1 - 06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการวัคซีนดี ที่ รพ.สต.สำนักเอาะ ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
61 62-L4141-01-07
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 62-L4141-01-06
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 62-L4141-01-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ (โภชนาการที่ดี) และ อ.ย. น้อย ในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 15:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 62-L5253-1-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการแม่ลูก ปลอดภัย ห่างไกล ภาวะโลหิตจาง ปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:56 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
65 62-L4141-01-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการเด็กน้อยสุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการฝากครรภ์เร็วไว แม่ลูก ปลอดภัย ห่างไกลซีดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:47 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
67 62-L4141-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 62-L5253-1-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการควบคุมหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:32 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
69 62-L7930-3-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 62-L3021-2-06
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแม่ลาน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะกับช่วงวัยในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 7/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็ก0-5 ปีรับวัคซีนสร้างเสริมภูมิกันโรคตามเกณฑ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 62-L7930-3-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการนักเรียน 2-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกทราย โครงการค่ายต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 62-L4141-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมลำใหม่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:01 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:01 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 04/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 14:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 62-L3021-1-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแม่ลาน โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 13:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 62-L3021-1-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแม่ลาน โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 13:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 05/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการส่งเสริมอนามัยในช่องปากกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 12:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 12:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 62-L5253-1-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการสตรีสำนักเอาะ ใส่ใจ ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 11:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
83 06/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลกอลำ โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า นมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 11:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 62-L2512-4-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลรือเสาะออก โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลรือเสาะออก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก เมื่อ 19 มิ.ย. 62 11:05 น.
6 - กำลังดำเนินโครงการ
85 62-L3009-02-19
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:47 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการร้านอาหารและแผงลอยปลอดภัยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:31 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
88 62-L5253-1-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการรวมพลัง รพ.สต.สำนักเอาะควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
89 62-L7930-3-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 01-50107-62
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก มหกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลเขาเจียก ประจำปี2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 62-L7930-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลควนโดน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-L5253-1-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โครงการคนสำนักเอาะร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัย ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 10:07 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
94 ๖๒ – L๓๐๕๙ – ๑ – ๓
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส โครงการอบรมการเต้นแอโรบิคขั้นสูง ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง โครงการการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:53 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
97 62-L50120-2-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดโรค คนปลอดภัยตำบลท่าสาปกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:47 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค และคัดกรองโรควัณโรคปอดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 62-L4119-2-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ธารโต โครงการชุมชนศรีท่าน้ำร่วมใจต้านภัยโรคนำโดยแมลงปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารโต เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 L-1527-01-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเขาขาว โครงการการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันดลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ โดยชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว เมื่อ 19 มิ.ย. 62 09:15 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
8769 items(1/88) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 8769 โครงการ