กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2543
11245 items(1/113) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
4 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 62-L5293-02-14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อผู้สูงวัยมีสุขภาวะที่ดี หมู่ที่ ๕ บ้านท่าขาม ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 16:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
8 62-L5293-02-13
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบแอโรบิค หมู่ที่ 8 บ้านควนตำเสากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 16:12 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ เมื่อ 26 ส.ค. 62 16:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 62-L5293-02-12
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยง หมู่ 8 บ้านควนตำเสา ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 15:48 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยง หมู่ 8 บ้านควนตำเสา ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 62-L5292-02-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุสำหรับผู้ปกครองเพื่อครอบครัวอบอุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หมุ่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 15:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
13 62-L6957-3-17
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 26 ส.ค. 62 15:18 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 62-L8404-3-1
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย โครงการน้ำน้อย ร้อยรัก นักสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย เมื่อ 26 ส.ค. 62 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
15 62-L5200-2-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลนาทวี ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 62-L6957-3-16
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
17 62-L2536-2-2
(โครงการ)ปี 2562
อบต.ปูโยะ โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:39 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 62-L5293-02-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า โครงการอบรมแกนนำวัยรุ่นอนามัยการเจริญพันธุ์และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หมู่ที่ 8 บ้านควนตำเสา ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
19 62-L2536-2-1
(โครงการ)ปี 2562
อบต.ปูโยะ โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลปูโยะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 62-L3054-2-17
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเตราะบอน โครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย หมู่ที่ 5 บ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้ากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อ 26 ส.ค. 62 14:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 62-L3054-2-16
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเตราะบอน โครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย หมู่ที่ 4 บ้านเตราะปลิง ตำบลทุ่งคล้ากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อ 26 ส.ค. 62 13:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 62-L3054-2-15
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเตราะบอน โครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้า ตำบลทุ่งคล้ากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อ 26 ส.ค. 62 13:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 62-L3054-2-14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเตราะบอน โครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย หมู่ที่ 2 บ้านบลูกาตือแร ตำบลทุ่งคล้ากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อ 26 ส.ค. 62 12:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 62-L3054-2-13
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเตราะบอน โครงการส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนา ตำบลทุ่งคล้ากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อ 26 ส.ค. 62 12:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 62-L2516-1-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัวกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ เมื่อ 26 ส.ค. 62 12:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 62-L4115-04-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยกระทิง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกระทิง กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม องค์ภาคประชาชน ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562(การเขียนโครงการให้ถูกหลักการ)อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง เมื่อ 26 ส.ค. 62 12:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 62-L2536-2-3
(โครงการ)ปี 2562
อบต.ปูโยะ โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 26 ส.ค. 62 11:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปากู โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปากกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู เมื่อ 26 ส.ค. 62 11:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลพร่อน โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 26 ส.ค. 62 11:21 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
30 62-L5192-2-6
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา โครงการปรับเปรี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคเบาหวานและความดันกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล เมื่อ 26 ส.ค. 62 10:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 62-L6957-3-15
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 26 ส.ค. 62 10:48 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปากู โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกพร้อมจัดรูปแบบการให้บริการวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน(Home BP) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยเครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชนปากูกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู เมื่อ 26 ส.ค. 62 10:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคูขุด โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในตำบลด้วยกีฬาตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด เมื่อ 26 ส.ค. 62 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคูขุด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อดำเนินงานในศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด เมื่อ 26 ส.ค. 62 09:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 ุ62-L4115-02-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยกระทิง โครงการถุงผ้าประคบร้อนประคบเย็นเพื่อสุขภาพ หลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2562อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง เมื่อ 25 ส.ค. 62 16:28 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
36 ุ62-L4115-02-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยกระทิง โครงการประชาชนห้วยกระทิงใส่ใจ ต้านภัยโรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง เมื่อ 25 ส.ค. 62 11:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 ุ62-L4115-2-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยกระทิง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง เมื่อ 25 ส.ค. 62 10:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 62-5309-1-3
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขนักจัดการสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลกำแพงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพง เมื่อ 24 ส.ค. 62 14:02 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม โครงการอาหารปลอดภัย ยะรมใส่ใจ ไม่ใช้โฟมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม เมื่อ 23 ส.ค. 62 16:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใสใจรักสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม เมื่อ 23 ส.ค. 62 16:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปอ โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ เมื่อ 23 ส.ค. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ เมื่อ 23 ส.ค. 62 15:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ เมื่อ 23 ส.ค. 62 15:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละหะลอ โครงการเดินวิ่ง 3 วัย ปันรักให้น้อง (เพื่อสุขภาพ)กองทุนสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ เมื่อ 23 ส.ค. 62 15:01 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
45 62-L8402-2-15
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคูหาใต้ โครงการชุมชนสุขภาพดีมีการออกกำลังกายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคูหาใต้ เมื่อ 23 ส.ค. 62 14:34 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเกาะเต่า โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า เมื่อ 23 ส.ค. 62 14:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 62-L5219-2-16
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ต่อเนื่องที่บ้าน ตำบลแดนสงวนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน เมื่อ 23 ส.ค. 62 14:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 62-L5219-2-15
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน เมื่อ 23 ส.ค. 62 13:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 62-L3061-2-9
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ โครงการหนูน้อยฟันสวยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเปาะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ เมื่อ 23 ส.ค. 62 11:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ CGกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำสินธุ์ เมื่อ 23 ส.ค. 62 10:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 62-L5177-03-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค เมื่อ 23 ส.ค. 62 09:38 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
52 62-L2497-2-14
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะ โครงการการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 21:27 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
53 62-L2497-2-13
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 21:20 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
54 62-L2497-2-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะ โครงการฟันสวย ยิ้มใสใส่ใจสุขภาพฟันกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 21:02 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
55 62-L2497-2-11
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะ โครงการขยะรีไซเคิลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 20:54 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
56 62-L2497-2-10
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะปอเยาะ โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 20:40 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
57 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 7กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 16:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 6กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 16:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
59 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 5กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 16:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
60 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 4กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 16:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 3กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 15:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 62-L5219-2-14
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน โครงการตรวจเลือดเกษตรกรตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน เมื่อ 22 ส.ค. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 15:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 62-L5219-2-13
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลแดนสงวน โครงการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานฟันดี ปี ๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน เมื่อ 22 ส.ค. 62 15:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 l5206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิคและบาสโลบ หมู่ที่ 1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 15:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 ุ62-L2499-2-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลละหาร โครงการร้านชำถูกหลักผู้บริโภคปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร เมื่อ 22 ส.ค. 62 14:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 62-L2499-1-3
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลละหาร โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร เมื่อ 22 ส.ค. 62 14:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 62-L5267-18
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลป่าขาด โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลืือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด เมื่อ 22 ส.ค. 62 14:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 62-L2499-1-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลละหาร โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไปกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร เมื่อ 22 ส.ค. 62 14:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลละหาร ไม่ระบุชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร เมื่อ 22 ส.ค. 62 14:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งขมิ้น ส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชนในโรงเรียนวัดโพธารามกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น เมื่อ 22 ส.ค. 62 13:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 62-L5267-17
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลป่าขาด โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด เมื่อ 22 ส.ค. 62 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 62-L2531-10(2)14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โครงการเกษตรปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเขาทอง เมื่อ 22 ส.ค. 62 12:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 62-L5192-3-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล เมื่อ 22 ส.ค. 62 11:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 02/13/2562
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โครงการเด็กและเยาวชนสดใส ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู เมื่อ 22 ส.ค. 62 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 L8279-04-62
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลบาเจาะ โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 10:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 L8279-02-62
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลบาเจาะ โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ปลอดภัย ปลอดโรค ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ เมื่อ 22 ส.ค. 62 09:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 62-L3034-1-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลวัด โครงการรณรงค์ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนลดขยะปี 2562ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด เมื่อ 22 ส.ค. 62 09:47 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
79 62-L1505-1-08
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย เมื่อ 22 ส.ค. 62 09:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
80 006/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตันหยงดาลอ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ เมื่อ 20 มี.ค. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 L4114-3-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลสะเอะ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับ Cg ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ เมื่อ 21 ส.ค. 62 15:10 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
82 010/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกาลอ โครงการพัฒนาศาสนสถานสู่การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 บ้านแบหอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ เมื่อ 21 ส.ค. 62 14:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 62-L5192-2-5
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา โครงการมัายิดส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิตบ้านแม่ที ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล เมื่อ 21 ส.ค. 62 14:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 62-L2536-01-9
(โครงการ)ปี 2562
อบต.ปูโยะ โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ/ทุพพลภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ เมื่อ 21 ส.ค. 62 14:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 009/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกาลอ โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลกาลอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ เมื่อ 21 ส.ค. 62 13:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 62-L5284-02-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ เมื่อ 21 ส.ค. 62 11:14 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลแหลมโตนด โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษากองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด เมื่อ 21 ส.ค. 62 10:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 62-L5284-03-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ เมื่อ 21 ส.ค. 62 10:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 62-L3344-21
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลหนองธง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและการจัดทำแผนสุขภาพตำบลหนองธง ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง เมื่อ 21 ส.ค. 62 10:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 62-L5192-2-4
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา โครงการบ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ปราศจากโรคภัย นำเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล เมื่อ 21 ส.ค. 62 09:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 62-L5284-01-22
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้พิการตำบลควนสตอกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ เมื่อ 21 ส.ค. 62 09:44 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลธารคีรี โครงการควบคุมและกำจัดยุงตำบลธารคีรีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี เมื่อ 21 ส.ค. 62 09:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-L3368-2(11)
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านไสยางผึ้งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 20 ส.ค. 62 18:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
94 62-L3368-2(10)
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านหัสคุณกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 20 ส.ค. 62 18:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 62-L3368-2(9)
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านหน้าควนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 20 ส.ค. 62 17:58 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 62-L3368-2(8)
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะแพน โครงการลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านสวนโหนดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน เมื่อ 20 ส.ค. 62 17:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา โครงการทันข่าวสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา เมื่อ 30 ม.ค. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
98 62-L2529-3-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลศรีสาคร ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร เมื่อ 20 ส.ค. 62 15:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 62 - L2525 - 02 - 13
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 20 ส.ค. 62 14:37 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
100 62-L7892-4
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวีนอกสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก เมื่อ 20 ส.ค. 62 14:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
11245 items(1/113) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 11245 โครงการ