กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2543
12010 items(1/121) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_กองทุนฯ โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ใหม่สปสช. เมื่อ 7 ธ.ค. 62 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - ยุติโครงการ
4 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
5 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - ยุติโครงการ
6 63-L5181-01-06
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลนาทับ โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต 2562( ภาค 2 )กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ เมื่อ 7 พ.ย. 62 00:00 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
7 2562-l7257
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากหมอกควันข้ามพรหมแดนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อ 6 พ.ย. 62 14:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลคลองหอยโข่ง โครงการการบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คลองหอยโข่งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง เมื่อ 6 พ.ย. 62 13:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูอายุ เทศบาลตำบลหนองจิกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก เมื่อ 5 พ.ย. 62 09:48 น.
8 6 15 พ.ย. 62 15:41 กำลังดำเนินโครงการ
10 63-L2506-02-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบองอ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ 2563ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ เมื่อ 1 พ.ย. 62 12:04 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
11 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 15:03 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพ  ตำบลบ้านกลาง โครงการเยาวชนตำบลบ้านกลางห่างไกลบุหรี่ที่ทำการกำนันตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:49 น.
1 1 19 พ.ย. 62 16:03 กำลังดำเนินโครงการ
13 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:08 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
15 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมคนพิการ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 12:08 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
16 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 11:26 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
17 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการปฎิบัติธรรม สร้างปัญญาและพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 28 ต.ค. 62 10:36 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
18 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 62- L2525 - 02 -11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี เมื่อ 24 ต.ค. 62 15:20 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
20 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสำราญ บริหารจัดการกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ เมื่อ 24 ต.ค. 62 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 6230230213
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพบ้านไม้แก่น ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 22 ต.ค. 62 10:23 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ เมื่อ 22 ต.ค. 62 09:33 น.
2 1 1 พ.ย. 62 08:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 6230230212
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพบ้านดินเสมอ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 21 ต.ค. 62 17:23 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
25 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยา ในชุมชนตำบลพร่อน ประจำปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 21 ต.ค. 62 16:30 น.
1 1 25 พ.ย. 62 11:23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 6230230207
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 21 ต.ค. 62 16:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายจิตผ่องใส ตำบลพร่อน ประจำปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 21 ต.ค. 62 16:01 น.
1 1 25 พ.ย. 62 12:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 6230230210
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง จุดพลัง ชุมชนบ้านใหญ่ รู้เท่าทันการใช้ยาในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 21 ต.ค. 62 16:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 21 ต.ค. 62 15:15 น.
1 1 25 พ.ย. 62 10:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 6230230109
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 21 ต.ค. 62 15:11 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
31 6230230108
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยชุมชนปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 21 ต.ค. 62 14:16 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
32 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 21 ต.ค. 62 13:56 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
33 623023020711
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 18 ต.ค. 62 16:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
34 6230230206
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 18 ต.ค. 62 16:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
35 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยาในชุมชน ตำบลพร่อน ประจำปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกยาง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 14:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
36 6230230204
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่ อสม.ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 18 ต.ค. 62 14:28 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
37 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ร่วมใจดูแลสุขภาพ ตำบลพร่อน ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 14:23 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
38 62-L2481-1-16
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการอบรมฟื้นฟูการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 12:18 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
39 62-L2481-1-15
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและทันตสุขภาพในเด็กอายุ 3 – 5 ปี ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:59 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
40 62-L2418-1-14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการร้านชำมีคุณภาพ เยาวชนปลอดบุหรี่ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:50 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
41 6230230103
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดีด้วยมือผู้ปกครอง รพ.สต.บ้านดินเสมอ ปี2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
42 62-L2418-1-13
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
43 62-L2481-1-12
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการมหกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:31 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
44 62-L2481-1-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปี ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:18 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
45 6230230102
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการวัยเจริญพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ปี2562(ต่เนื่อง)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 18 ต.ค. 62 11:12 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
46 6230230205
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุกตำบลตะโละไกรทองปี 2562ต่อเนื่องกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 17 ต.ค. 62 16:12 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
47 6230230101
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละไกรทอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง เมื่อ 17 ต.ค. 62 15:22 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
48 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการผักปลอดภัยไร้สารพิษเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 17 ต.ค. 62 14:38 น.
1 1 27 พ.ย. 62 14:14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมพาลูกน้อยฉีดวัคซีน ชุมชนเทศบาลตำบลหนองจิก ปี ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก เมื่อ 17 ต.ค. 62 14:14 น.
3 3 31 ต.ค. 62 16:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 62-L3018-1-2
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลรูสะมิแล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ขยับกาย สบายใจ ปลอดภัยจากโรค)ชุมชนตำบลรูสะมิแล ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมื่อ 17 ต.ค. 62 09:54 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 62-L2481-1-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและทันตสุขภาพในเด็กอายุ 3-5 ปี ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 22:31 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
52 62-L2481-1-09
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการเกษตรกรปลอดโรค ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 22:19 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
53 62–L2481–1-08
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการจิตอาสาป้องกันและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 21:58 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
54 62 – L2481 – 1 - 06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการพัฒนาสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุบ้านตะเหลี่ยง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 21:20 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
55 62-L2481-1-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 12:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
56 62-L2481-1-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการ ส่งเสริมป้องกันและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (ปีงบประมาณ 2562)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 16 ต.ค. 62 11:37 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
57 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิก ประจำปี 2562 ชมรมแอโรบิกบ้านไร่ตำบลเจ๊ะเหอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 15 ต.ค. 62 14:27 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
58 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่นอย่างสดใส ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 11 ต.ค. 62 16:55 น.
1 1 15 พ.ย. 62 11:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการ อบต.ชวนเดิน ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 11 ต.ค. 62 16:33 น.
1 1 14 พ.ย. 62 10:47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 11 ต.ค. 62 15:58 น.
1 1 25 พ.ย. 62 16:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการเชิงรุกปราบลูกน้ำยุงลาย ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 11 ต.ค. 62 14:08 น.
1 1 21 ต.ค. 62 10:09 กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ ออกกำลังกาย ไร้โรคา กายา แข็งแรง ผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 11 ต.ค. 62 14:06 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 11 ต.ค. 62 13:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยห่วงใยสุขภาพต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำปี2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 11 ต.ค. 62 13:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการบานไม่รู้โรยสุขภาพตน สุขภาวะชุมชน ของคนคลองลึกกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 11 ต.ค. 62 10:31 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
66 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 10 ต.ค. 62 16:13 น.
1 1 15 พ.ย. 62 12:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 L2485
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลพร่อน โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2562 ชมรมแอโรบิกตำบลพร่อนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน เมื่อ 10 ต.ค. 62 15:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
68 62-L5217-2-022
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ชุมชนมัสยิดบ้านใหญ่ หมู่ 5กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมื่อ 10 ต.ค. 62 11:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 62-L5217-2-021
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมื่อ 10 ต.ค. 62 11:39 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 62-L5217-2-020
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ชุมชนศรีวนา หมู่ 2กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมื่อ 10 ต.ค. 62 11:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 62-L5217-2-019
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง ชุมชนคลองวง หมู่ 3กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมื่อ 10 ต.ค. 62 11:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 62-L5217-2-018
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง โครงการส่งเสริมการเดินเพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านน้ำกระจาย หมู่2กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมื่อ 10 ต.ค. 62 09:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยตำบลท่าสาปกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 8 ต.ค. 62 15:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
74 62-L1489-3-27
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลควนปริง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง เมื่อ 8 ต.ค. 62 11:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 62-L1489-2-26
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลควนปริง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรคบิคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง เมื่อ 8 ต.ค. 62 11:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 62-L1489-2-25
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลควนปริง โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง เมื่อ 8 ต.ค. 62 11:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 62-L2481-1-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม(ปีงบประมาณ 2562)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน เมื่อ 7 ต.ค. 62 14:26 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านนาใต้ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 7 ต.ค. 62 10:41 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการออกกำลังกายการเต้นบาโลปเพื่อสุขภาพ ชุมชนร่มเย็น2 ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 4 ต.ค. 62 16:39 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
80 62-L8367-02-??
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน โดยชุมชนบ้านนาใต้ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 4 ต.ค. 62 15:52 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 4 ต.ค. 62 15:07 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการฝากครรภ์คุณภาพลูกน้อยน้ำหนักตามเกณฑ์ ปี2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 4 ต.ค. 62 14:27 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการหนูน้อยตำบลท่าสาปปลอดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 4 ต.ค. 62 11:06 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 4 ต.ค. 62 10:42 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง โครงการค่ายเยาวชนรักสุขภาพต้านภัยอบายมุขโรงเรียนสุเหร่าปอเนาะ –อัลฮุสนียะห์ ม.9กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง เมื่อ 4 ต.ค. 62 10:09 น.
1 1 24 ต.ค. 62 11:41 กำลังดำเนินโครงการ
86 62-L3318-03-4
(โครงการ)ปี 2562
กองทุน สปสช.ตำบลโตนดด้วน โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน เมื่อ 3 ต.ค. 62 11:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 2562-L5221-02-02
(โครงการ)ปี 2562
รับทุนสปสช.ท่าบอน โครงการอบรมทีม SRRT ตำบลท่าบอนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน เมื่อ 1 ก.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการวัยทำงานสุขภาพดี ตามหลัก 3 อ 2 ส ลดเสี่ยง ลดโรค ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 2 ต.ค. 62 14:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
89 62-L8367-02-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 2 ต.ค. 62 00:00 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 9 ประเภท ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 2 ต.ค. 62 10:26 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป โครงการต้นกล้ายุค4.0 ห่างไกลยาเสพติดตำบลท่าสาปกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 2 ต.ค. 62 09:50 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกาบัง โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากหมอกควันอินโดนีเซีย ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง เมื่อ 1 ต.ค. 62 22:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-L8015-4-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่ โครงการจัดประชุมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่ เมื่อ 30 ก.ย. 62 15:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา มัสยิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง เมื่อ 30 ก.ย. 62 15:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบ้าหวี โครงการสนับสนุนการบริการ/พัฒนากองทุนตำบลบ้าหวีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี เมื่อ 30 ก.ย. 62 00:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
96 2562-L1494-2
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลนาท่ามเหนือ โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ เมื่อ 30 ก.ย. 62 13:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 62-L41127-4-21
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บันนังสตา โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลบาเจาะประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ เมื่อ 30 ก.ย. 62 11:58 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 62-l3061-4-10
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเปาะ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ เมื่อ 30 ก.ย. 62 11:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 25/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 30 ก.ย. 62 11:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 24/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการชาวบาตงร่วมใจจัดการขยะในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 30 ก.ย. 62 11:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
12010 items(1/121) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 12010 โครงการ