กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2543
7453 items(1/75) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 63-L2972-10(2)12
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน เมื่อ 7 เม.ย. 63 20:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 7 เม.ย. 63 19:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวิเศษ โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ เมื่อ 7 เม.ย. 63 18:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 004/2563
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 7 เม.ย. 63 16:43 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 003/2563
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลบาตง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง เมื่อ 7 เม.ย. 63 16:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 63-L5238-1-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบล อบต.ชุมพล โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล เมื่อ 7 เม.ย. 63 16:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 2563 – L8010 – 5 – 06
(โครงการ)ปี 2563
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 7 เม.ย. 63 16:15 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
8 63-L3360-2-08
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง โครงการเฝ่้าระวังป้องกันสตรีมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมื่อ 7 เม.ย. 63 16:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 2563 – L8010 – 5 – 04
(โครงการ)ปี 2563
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:40 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
10 63-L6957-1-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:39 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
11 63-L8021-01-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีทอง เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)เทศบาล ตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 63-L5182-02-15
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 2563 – L8010 – 5 – 08
(โครงการ)ปี 2563
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านอุไร โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:19 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
14 63-L6957-1-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 63-l3360-2-07
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค"กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 63-L5226-1-05
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด โครงการเผชิญการระบาดของโรค COVID-19กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:08 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
17 23-L2978-2-3
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเรือ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ เมื่อ 7 เม.ย. 63 15:00 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
18 63-L4155-01-16
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง โครงการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ตำบลกาลูปังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
19 2563 – L8010 – 5 – 03
(โครงการ)ปี 2563
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:53 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
20 63-L1475-05-17
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลนาข้าวเสีย โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 63-L8290-5-1
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลนาโยงเหนือ โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:41 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลบ่อหิน โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 63-L4155-4-15
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:18 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
24 63-L2972-10(5)11
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 63-L5238-5-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบล อบต.ชุมพล โครงการการป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 63-L5278-5-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบ้านพรุ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ เมื่อ 7 เม.ย. 63 14:02 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 63-L2506-05-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบองอ โครงการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ เมื่อ 10 มี.ค. 63 00:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 63-L4155-03-14
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง โครงการอบรมอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:38 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 63-L5239-2-14
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบล อบต.ดีหลวง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดีหลวง เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:20 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 ุ63-L2981-05-02
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลนาประดู่ โครงการรวมพลังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลนาประดู่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:16 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 2 ต.ปานันกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 1 ต.ปานันกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 5 ต.ปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 4 ต.ปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 3 ต.ปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:12 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 2 ต.ปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 อสม.หมู่ที่ 1 ต.ปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 ตำบลปานันกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 63-L5278-5-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบ้านพรุ โครงการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:04 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
42 L3004_1(5)002
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลปะโด โครงการรณรงค์และป้องกัน COVID-19 ตำบลปะโดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด เมื่อ 7 เม.ย. 63 13:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 63-L5278-5-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบ้านพรุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ เมื่อ 7 เม.ย. 63 12:13 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลควนเนียง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
45 63-L2488-5-01
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:50 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 63 – L7452 – 2 – 3
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดสดผังเมือง 4กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
48 63-L1485-5-53
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 15กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:47 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 63-L5182-02-14
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 63-L1485-5-52
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 14กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
51 63-L1485-5-51
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 13กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 63 – L7452 – 5 – 4
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการรวมพลังเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสะเตง และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
53 63-L1485-5-50
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 12กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 63 – L7452 – 5 – 8
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการรวมพลังเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ผังเมือง 4)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
55 63-L1485-5-49
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 11กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 63 – L7452 – 5 – 7
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการรวมพลังเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (ธนวิถี )กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
57 63-L1485-5-48
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 10กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 63-L1485-5-47
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 9กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
59 63 – L7452 – 5 – 6
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการรวมพลังเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตลาดเก่า)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
60 63-L5182-02-13
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ใส่ใจสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:03 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
61 63-L5163-5-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลเกาะใหญ่ โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 63-L1485-5-46
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 8กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 63-L6957-1-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลบาเระใต้ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-)ประจำปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ เมื่อ 7 เม.ย. 63 11:01 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
64 63 – L7452 – 5 – 5
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โครงการรวมพลังเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
65 63-L4155-02-13
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:57 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
66 63-L1485-5-45
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 7กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 63-L2541-2-19
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลริโก๋ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ริโก๋ เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:36 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าบอน โครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคโควิด 19 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 63-L1485-5-44
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 63-L5244-2-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 63-L8405-5-1
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งใหญ่ โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:23 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
72 63-L1485-5-43
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 5กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 63-L5244-2-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการคนสนามชัยใส่ใจส่งเสริมสุขภาพอนามัยหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 63-L5244-1-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการร่วมสร้าง สุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สุขภาพตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 63-L5244-1-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 63-L5244-1-02
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 63-L1485-5-42
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 4กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 24-50107-63
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 002/2563
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลคลองกวาง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 63-L2535-01-4
(โครงการ)ปี 2563
รพ.สต. (นางสาวสาลินี จงเจตดี) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
81 63-L4165-5-03
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา เมื่อ 7 เม.ย. 63 10:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 63-L5244-1-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามชัย โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 63-L5182-02-12
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ใส่ใจสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:58 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
84 63-L8021-02-06
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีทอง แปลงผักปลอดสารพิษชุมชนหน้าตลาดนาสีทอง เทศบาล ตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:58 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:57 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับช้าง โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและลดโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 63-L1485-5-41
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 63-L1485-5-40
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 2กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 63-L8021-02-04
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีทอง ส่งเสริมการปั่นจักรยานออกกำลังกายกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 63-L1485-5-39
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หมู่ที่ 1กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 7 เม.ย. 63 09:12 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 63-L2535-02-5
(โครงการ)ปี 2563
รพ.สต. (นางสาวสาลินี จงเจตดี) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส เมื่อ 7 เม.ย. 63 00:00 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
92 63 – L5168 -5-03
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลโคกม่วง โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 6 เม.ย. 63 22:12 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)ปี 2563
กัจดา สร้อยทอง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ “ผู้สูงวัยฟันสวย สุขภาพช่องปากดี”หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต เมื่อ 6 เม.ย. 63 15:13 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)ปี 2563
กัจดา สร้อยทอง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน“เด็กปฐมวัยฟันดี ยิ้มสดใส”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต เมื่อ 6 เม.ย. 63 14:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)ปี 2563
กัจดา สร้อยทอง โครงการตำบลปันแตร่วมใจ รณรงค์คัดแยกขยะหมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต เมื่อ 6 เม.ย. 63 14:37 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
96 63-L5166-5-01
(โครงการ)ปี 2563
กองทุนตำบลคลองหลา โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2563กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา เมื่อ 6 เม.ย. 63 14:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)ปี 2563
กัจดา สร้อยทอง โครงการ บำบัดกลุ่มเสี่ยงสารเคมีด้วยวิธีการอบสมุนไพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต เมื่อ 6 เม.ย. 63 13:49 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)ปี 2563
กัจดา สร้อยทอง โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชนพื้นที่ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต เมื่อ 6 เม.ย. 63 13:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลควนปริง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลุ่มรักษ์สุขภาพบ้านควนปริงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง เมื่อ 4 เม.ย. 63 17:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)ปี 2563
ชื่อกองทุนตำบลควนปริง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง เมื่อ 4 เม.ย. 63 17:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
7453 items(1/75) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 7453 โครงการ