กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
3077 items(1/31) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
4 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการป้องกันโรคอันเกิดจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเสะ ประจำปี ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการให้ความรู้และป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กเล็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาโภชนาการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการส่งเสริมอนามัยในเด็กเล็ก ศพด.ตำบลตะเสะกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการส่งเสริมทันตาุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็และเยาวชนมุสลิมกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการการออกำำลังกายแบบแอโรบิกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในสตรีและลดความรุนแรงในครอบครัวกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ เมื่อ 19 ก.พ. 62 15:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
17 62-L7885-01-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อ 19 ก.พ. 62 12:28 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:58 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
19 62-L5245-4-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขามีเกียรติ ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ อบต.เขามีเกียรติกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการอย.น้อย ในโรงเรียน ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:46 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
21 62-L5245-4-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขามีเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขามีเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:35 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
23 62-L5245-4-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขามีเกียรติ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:25 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 12 บ้านบาเฆ็ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 11:01 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 10 บ้านตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 10:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่9 บ้านกือแลมะห์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 10:45 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่6 บ้านตือโล๊ะกือบอ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 10:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่4 บ้านนัดโต๊ะโมง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 19 ก.พ. 62 10:23 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
29 62-L3045-2-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการรู้ทันภัยร้ายโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 22:08 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
30 62-L3045-2-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตำบลปิยามุมัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 21:38 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
31 62-L3045-2-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการพื้นที่ปลอดภัยจากไข้เลือดออกตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่งกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 21:07 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
32 62-L3045-2-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 20:38 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
33 62-L5245-2-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลเขามีเกียรติ โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:24 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
34 62-L3045-1-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการ SMART KIDS 4 ด้าน(เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากฟันผุ ภูมิคุ้มกันโรคครบ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:20 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
35 62-L3045-1-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิยามุมัง โครงการร่วมใจดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก โดยภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:20 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 18 ก.พ. 62 16:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการฟันสวยยิ้มใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 15:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการพัฒนาบริการด้านแพทย์แผนไทยในสถานบริการและในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 18 ก.พ. 62 15:28 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
41 62-L8300-2-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการสวนสมุนไพรริมรั้ว เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 15:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 62-L1528-2-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน เมื่อ 18 ก.พ. 62 14:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 62-L3059-01-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่นตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ เมื่อ 15 ม.ค. 62 00:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการการป้องกันโรคความดันและเบาหวาน ม.1 ต.บ่อดานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 14:30 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
45 62-L8300-4-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 14:14 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการการป้องกันโรคความดันและเบาหวาน ม.5 ต.บ่อดานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 14:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 62-L8300-3-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการอบรมผู้สูงอายุ (Care giver)กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 14:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
48 62-L8300-3-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 13:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 18 ก.พ. 62 13:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน เมื่อ 18 ก.พ. 62 13:06 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการการป้องกันโรคความดันและเบาหวาน ม. 4 ต.บ่อดานศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 12:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี โครงการปัองกันโรคความดัน เบาหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อดานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 12:01 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี ฟันสวยด้วนมือเรากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 62-L8300-3-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 62-L8300-3-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเผลอแป๊ปเดียวก็สูงวัยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
56 62-L8300-3-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการขยะของหนู "แยกก่อนทิ้ง"กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
57 2562-L3309-2-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสมหวัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสมหวัง เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:27 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
58 ???
(โครงการ)ปี 2562
สุภาวดี ฟันสวยด้วนมือเรากองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:17 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
59 62-L3028-1-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคลองใหม่ โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและทารกเกิดรอดปลอดภัยปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:13 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
60 62-L8300-3-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการหนูน้อยรักษ์สะอาดกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 62-L1528-3-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน เมื่อ 18 ก.พ. 62 11:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
62 62-L8300-2-09
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 62-L8300-2-08
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 62-L3028-1-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลคลองใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย (RDU) ในชุมชนคลองใหม่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:41 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
65 62-ศ8300-2-07
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการบ้านไร้ควันกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบเพื่อลูกปลอดภัยปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:32 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
67 62-L8300-2-06
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:21 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 62-L1528-3-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-6 ปีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน เมื่อ 18 ก.พ. 62 10:19 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โครงการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ม.4 บ้านควนนุ้ยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน เมื่อ 18 ก.พ. 62 09:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โครงการฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุขกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี เมื่อ 18 ก.พ. 62 09:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 62-L8300-2-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 15:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 62-L8300-2-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง 1 CPR 1 ครอบครัวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 15:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 62-L8300-2-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 14:52 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 62-L8300-2-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 14:37 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 62-L8300-1-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการการแพทย์แผนไทยภุมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 14:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 62-L8300-1-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการตรวจประเมิน ฟื้นฟูทางกาย เพื่อสุขภาวะที่ดี ด้วยงานกายภาพบำบัดกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 14:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 62-L8300-1-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผุ้ป่วยจิตเภทตำบลแว้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 14:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 62-L8300-1-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 13:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 62-L8300-1-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โครงการภาคีเข้มแข็งชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ปี 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เมื่อ 16 ก.พ. 62 13:32 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 2-6 ปีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน เมื่อ 15 ก.พ. 62 15:57 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
81 62– L3307 –5-1
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว โครงการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติหรือโรคติดต่อฉุกเฉิน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เมื่อ 15 ก.พ. 62 15:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 62-L5300-1-4
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลบ่อหิน โครงการจัดการขยะในชุมชน(กิจกรรมขยะแต่ไม่แขยง)ประจำปี2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 62-L1529-1-05
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ด้านตา ไต เท้า ของผู้ป่วยเบาหวานตำบลท่างิ้ว ปี 2562ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่างิ้ว เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:16 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
85 62-L6895-01-18
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุข ลดโรค ด้วยการออกกำลังกาย ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:13 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 62-L6895-01-17
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังผู้ดูแล ร่วมใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เทศบาลเมืองกันตัง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 62-L6895-01-16
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:06 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 62-L6895-01-15
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการผู้ดูแลร่วมใส่ใจดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เทศบาลเมืองกันตัง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:03 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 62-L6895-01-14
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่เด็กวัยเรียนและประชาชนทั่วไป ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 14:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
90 62-L6895-01-13
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนด้วยวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 13:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ เทส ทต.จะนะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 15 ก.พ. 62 13:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ เทส ทต.จะนะกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 15 ก.พ. 62 13:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-L1529-1-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว โครงการการติดตามและดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่างิ้ว เมื่อ 15 ก.พ. 62 13:25 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
94 62-L1529-1-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่างิ้ว เมื่อ 15 ก.พ. 62 12:39 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
95 62-L6895-01-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:58 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 62-L6895-01-11
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการร่วมใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:56 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 62-L6895-01-10
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกันตัง โครงการเสริมพลัง ปรับเปลี่ยนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันภัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกทราย โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:45 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบจัดการกองทุน ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 62-L2484-5-19
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบางขุนทอง โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัตินำ้ท่วมในพื้นที่ตำบลบางขุนทองปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง เมื่อ 15 ก.พ. 62 11:24 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
3077 items(1/31) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 3077 โครงการ