กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2543
2144 items(1/22) 2 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-05-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 27 เม.ย. 60 15:44 น.
- - ระงับโครงการ
2 62-L3015-01-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาราเฮาะ สุขภาพฟันดี”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 62-01-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“เด็กเล็กฟันดีด้วยมือเราตำบลบาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:45 น.
- - ระงับโครงการ
4 62-L3015-01-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี โครงการ“ สตรีมีครรภ์ฟันสวย ต.บาราเฮาะ”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมื่อ 26 เม.ย. 60 15:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 61-L3030-5-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี โครงการกรณีเกิดโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-L3030-04-12
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปิตูมุดี สนับสนุนในการบริหารจัดการกองทุนตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 62-L8281-1-19
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว.นอก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 16:11 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
8 2562-L5166-2-1
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลคลองหลา โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
9 62-L8281-1-18
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่า ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว.นอก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:40 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
10 2562-L5166-2-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลคลองหลา โครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:29 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
11 62-L3016-2-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปะกาฮะรัง โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 62-L5282-2-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลอุใดเจริญ โครงการฟันใสยิ้มสวยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:18 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
13 62-L8281-1-17
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว.นอก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 15:05 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
14 62-L8281-1-16
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงเรียนนิคมพัฒนา 6โรงเรียนนิคมพัฒนา 7กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 14:43 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
15 60-L4143-01-05
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 17 ม.ค. 62 14:25 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
16 62-L8281-1-15
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว.นอก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
17 62-L2501-03-3
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:52 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลท่าสะบ้า โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะบ้า เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:37 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนุมัติโครงการลดเสี่ยงเลี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:30 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนุมัติโครงการลดมัน ลดดัน ป้องกันโรคหัวใจ ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:27 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 62-L8281-1--14
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์. ตำบลสุคิริน ปี 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว.นอก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:18 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
22 62-L8367-05-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลจะนะ โครงการป้องกันการระบาดจากโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค เทศบาลตำบลจะนะ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:16 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนุมัติโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 13:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 62-L8281-1-13
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขในชุมชน 2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:54 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
25 62-l2500-02-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการโภชนาการดีพัฒนาการเลิศ เด็กเเรกเกิด -5 ปี ตำบลลุโบะบายะ ปี2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนุมัตรโครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อในเขต รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:34 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 62-L2500-02-02
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบายะ โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนตำบลลุโบะบายะปี2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:28 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนุมัติโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:19 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลโคกม่วงพัทลุง ขออนมุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ 17 ม.ค. 62 11:12 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 2562-L3317-02-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุุนตำบลดอนทราย อ.ควนขนุน โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมวิถีไทยกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:58 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
31 62-L3016-2-03
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปะกาฮะรัง โครงการเสริมสร้างเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:50 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 62-L3318-4-1
(โครงการ)ปี 2562
กองทุน สปสช.ตำบลโตนดด้วน โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโตนดด้วนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโตนดด้วน เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:49 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
33 62-L8405-2-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลทุ่งใหญ่ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:31 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
34 62-L3016-2-04
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปะกาฮะรัง โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs เพื่อเป็นพื้นที่สะอาดแบบยั่งยืนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:16 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 62-L3363-4-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านนา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา เมื่อ 1 ต.ค. 61 00:00 น.
6 - กำลังดำเนินโครงการ
36 62-L4143-01-04
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:10 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลสะเตงนอก โครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:09 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
38 01/2562
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลตะโละกาโปร์ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ เมื่อ 17 ม.ค. 62 10:05 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 62-L2501-03-2
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 17 ม.ค. 62 09:59 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
40 62-L2501-02-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 17 ม.ค. 62 09:49 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
41 62-L2501-03-1
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้็กกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา เมื่อ 17 ม.ค. 62 09:24 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
42 62-L3068-7(1)-
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบางตาวา โครงการชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา เมื่อ 16 ม.ค. 62 16:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
43 62-L3016-4-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลปะกาฮะรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง เมื่อ 16 ม.ค. 62 16:07 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลสะท้อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน เมื่อ 16 ม.ค. 62 15:52 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
45 2562-L8010-1-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง โครงการฟันดี ยิ้มสวย เคี้ยวอร่อย ด้วยวิธี SMART TECHNIQUEกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 16 ม.ค. 62 15:50 น.
5 - กำลังดำเนินโครงการ
46 2562-L8010-1-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 16 ม.ค. 62 15:36 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
47 62-L1485-2-16
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเต้นแอโรบิคบ้านปากแคลง ม.15อาคารอเนกประสงค์ ม.15 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 15:01 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
48 62-L1485-2-15
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ม.12มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า หมู่ที่ ๑๒ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:56 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
49 62-L1485-2-14
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ม.9ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านหาดเลาใน ตำบลปะเหลียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:48 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
50 62-L1485-2-13
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ม.8กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:42 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 2562-L8010-2-02
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง โครงการโกตาสดใส ใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:39 น.
4 - กำลังดำเนินโครงการ
52 62-L1485-2-12
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเต้นแอโรบิคลดพุง ลดโรค “ชมรมแอโรบิคบ้านลำแคลงม.4”ณ บ้านนายวิชาญ บวชชุม บ้านเลขที่ 49/1 ม.4 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:34 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลรูสะมิแล โครงการเด็กรูสะมิแลแปรงฟันถูกวิธี ไม่มีฟันผุ ประจำปี 2562กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรูสะมิแล เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
54 62-L1485-2-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ม.3ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดเลา ตำบลปะเหลียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:23 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
55 62-L1485-2-11
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการเต้นแอโรบิคลดพุง ลดโรค “ชมรมแอโรบิคบ้านลำแคลงม.4”กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:20 น.
- - ระงับโครงการ
56 62-L1485-2-10
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมัสยิดฉ่ำสุดดีน หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 14:12 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
57 62-L3360-1-03
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง หนูทำได้ลดโรคอนามัยในช่องปากกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลร่มเมือง เมื่อ 16 ม.ค. 62 13:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
58 62-L3068-7(2)-.....
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลบางตาวา โครงการอาสาพาสุข ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา เมื่อ 16 ม.ค. 62 13:51 น.
2 - กำลังดำเนินโครงการ
59 62-00005-00004
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 13:09 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
60 62-500114-2-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการฟันสวย ยิ้มใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:57 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
61 62-50114-2-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการนวดแผนไทนใส่ใจสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:55 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
62 62-00005-00003
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:53 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
63 62-00005-00002
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลฉางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
64 62-50114-2-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการฟันสวย ด้วยมือเรากองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
65 62-00005-00001
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีภัยพิบัติหรือโรคระบาดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
66 62-00004-00004
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนและป้ายรณรงค์ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:46 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
67 62-00004-00003
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองทุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:44 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
68 62-00004-00002
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฉางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:42 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
69 62-00004-00001
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฉางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:40 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
70 62-00003-00002
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการป้องกันโรคติดต่อและสร้างสุขอนามัยที่ดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
71 92-50114-2-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:35 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
72 62-50114-2-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการฟันสวย ยิ้มใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:33 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
73 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:31 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
74 62-00003-00002
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ และเครื่องมือประเมินพัฒนาการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
75 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา รพ.ส.ต บ้านนูโร๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:25 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
76 62-00003-00001
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองสดใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:24 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
77 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการเด็กน้อย 0-5 ปี สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รพ.ส.ต บ้านนูโร๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
78 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดัน เบาหวาน รพ.ส.ต บ้านนูโร๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:18 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
79 62-00002-00021
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการรักร่างกายห่างไกลโรคกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:17 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
80 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รพ.ส.ต บ้านนูโร๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:15 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
81 62-00002-00020
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการพัฒนาการศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:11 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
82 62-L1485-1-09
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลปะเหลียน โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เชิงรุกรพ.สต.ปะเหลียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:10 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
83 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน ในเขตอบต.โละจูดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:08 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
84 62-00002-00019
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชาวสวนยางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:04 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรวัน ปีงบประมาณ 2562กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:02 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
86 62-00002-00018
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการนวดแผนไทยและทำลูกประคบกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
87 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 11:00 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
88 62-00002-00017
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:59 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
89 2562-L8010-2-01
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:54 น.
6 - กำลังดำเนินโครงการ
90 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:54 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
91 62-00002-00016
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการออกกำลังกายแอโรบิกกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:51 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
92 62-00002-00015
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการอบรมแกนนำสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:49 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
93 62-50114-1-00
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลโละจูด โครงการเหาตายสบายศีรษะ ในเขตพื้นที่ อบต.โละจูดกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:48 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
94 62-L3018-3-01
(โครงการ)ปี 2562
ชื่อกองทุนตำบลรูสะมิแล โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพกับกิจกรรมนันทนาการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรูสะมิแล เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:42 น.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
95 62-00002-00014
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการจิบน้ำชาสนทนาประสาผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:36 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
96 62-00002-00013
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:29 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
97 62-00002-00012
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงวัยและการผลิตน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:26 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
98 62-00002-00011
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงวัยกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:22 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
99 62-00002-00010
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนตำบลฉาง โครงการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยวิปัสนากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:20 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
100 62-L5300-3-2
(โครงการ)ปี 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด เมื่อ 16 ม.ค. 62 10:01 น.
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
2144 items(1/22) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 2144 โครงการ