กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการฯ ตัวอย่าง

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @8 ธ.ค. 59 14:48 ( IP : 223...207 )

โครงการ ตัวอย่าง

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช - Download
 2. Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช - Download
 3. Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช - Download
 4. Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช - Download
 5. Ex 01_ ลูกน้อยเติบโตสมวัย_สบช. - Download
 6. Ex 02_การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช - Download
 7. Ex 04_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_สบช - Download
 8. Ex 05_ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก_สบช - Download
 9. Ex 03_เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช. - Download
 10. Ex_06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_สบช - Download
 11. Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช - Download
 12. Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - Download
 13. Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - Download
 14. Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - Download
 15. Ex 01_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(1)_สบช - Download
 16. Ex 02_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(2)_สบช - Download
 17. Ex 03_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(3)_สบช - Download
 18. Ex 04_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(4)_สบช - Download
 19. Ex 05_ส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน_สบช - Download
 20. Ex 06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)_สบช - Download
 21. Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - Download
 22. Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช - Download
 23. Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - Download
 24. Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช - Download
 25. Ex 01_ ประเมินพัฒนาการเด็กเชิงรุก_สบช - Download
 26. Ex 02_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(1)_สบช - Download
 27. Ex 03_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(2)_สบช - Download
 28. Ex 04_คัดกรองการมองเห็น(เด็กวัยเรียน)_สบช - Download
 29. Ex 05_เครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ_สบช - Download
 30. Ex 06_ความฉลาดทางอารมณ์(เด็กวัยเรียน)_สบช - Download
 31. Ex 07_อสมจิ๋ว(เด็กวัยเรียน)_สบช - Download
 32. Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช. - Download
 33. Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช. - Download
 34. Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช. - Download
 35. Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช. - Download
 36. Ex 5วัยทำงาน_V2สบช. - Download
 37. Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช. - Download
 38. Ex 7เด็กและเยาวชน2_V2สบช. - Download
 39. Ex 8 เด็กและเยาวชน3_V2สบช. - Download
 40. Ex 9เด็กเล็กก่อนวัยเรียน1_V2สบช. - Download
 41. Ex10 ปชช.ทั่วไปกลุ่มเสี่ยง7(5)_V2สบช - Download
 42. ตัวอย่างโครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมุสลิม - Download
 43. ตรวจค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับ - Download
 44. ตัวอย่างโครงการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน - Download
 45. Ex 1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 อปท - Download
 46. Ex 2 ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อปท. - Download
 47. Ex 3 โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 โดย_อสม - Download