กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
รหัสโครงการ 7
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 12,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์v[9"
ละติจูด-ลองจิจูด 15.871,99.942
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 12,000.00
รวมงบประมาณ 12,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ
38.00
2 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)
28.00
3 ร้อยละของเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด เช่น กระท่อม เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น
27.00
4 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่สูบบุหรี่
34.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมเกษตรกรรมเป้นสังคม อุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพสังคม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย หลายคนอ้างไม่มีเวลา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของเด็กและเยาวชน

อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(ร้อยละ)

34.00 38.00
2 เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคอย่างเพียงพอ เพิ่มขึ้น

38.00 42.00
3 เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(ร้อยละ)

8.00
4 เพื่อลดจำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี

จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(คน)

8.00
5 เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ Active play ในโรงเรียนและศูฯย์เด็กเล็ก

ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)

28.00 35.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพมีความรู้และทักษะในด้านส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน 2.ผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพสามารถช่วยเหลือดูแลทางด้านสุขภาพเบื้องต้น แก่ตนเอง เพื่อนๆ ในโรงเรียนและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ 3.ผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพสามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 00:00 น.